blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Oficiálny návrh série opatrení v daňovej, colnej a účtovnej oblasti (návrh zákona)


Zámerom úpravy legislatívy je jej zmena v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie (z dôvodu šírenia koronavírusu) a  z toho vyplývajúcich obmedzení a problémov na tzv. obdobie pandémie s ponechaním možnosti, aby vláda SR mohla niektoré z týchto opatrení ponechať v platnosti po nejaký čas aj po skončení (odvolaní) mimoriadnej situácie.

Opatrenia budú platné od 12.03.2020 (tzn. spätne odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá. Výnimkou budú tie, ktoré s ohľadom na aktuálny vývoj ekonomickej, sociálnej alebo zdravotnej situácie bude potrebné ponechať v platnosti aj po skončení mimoriadnej situácie.

Navrhované opatrenia sumarizujeme v nasledujúcej tabuľke:

Opatrenie Podstata opatrenia
UPOZORNENIE
Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s FR SR elektronickými prostriedkami
Ak ide o podanie, ktoré nemá predpísanú štrukturovanú formu, môže byť podané aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail (subjekt podanie vytlačí a podpíše a následne naskenuje alebo odfotí, a ako prílohu ho pošle finančnej správe prostredníctvom e-mailovej komunikácie), takéto podanie nie je potrebné doručiť do 5 dní aj v listinnej podobe a FR SR Finančná správa ho bude považovať za doručené.

V prípade, ak by malo takéto podanie nedostatky, správca dane, takým istým elektronickým prostriedkom ako použil daňový subjekt, t. j. tiež e-mailom, vyzve daňový subjekt na opravu alebo doplnenie tohto podania.

Nevýhodou je, že tento postup sa týka iba podaní, ktoré nemajú predpísanú štrukturovanú formu (a tých je minimum), tzn. týmto spôsobom nie je možné doručiť FR SR napr. daňové priznanie.
Zmeškanie určitého úkonu (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane…) Daňovému subjektu sa zo zákona odpustí zmeškanie lehoty, ak predmetný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tento zákon neustanovuje inak. Zo strany daňového subjektu nebude potrebná žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, ale je potrebné, aby v tejto náhradnej lehote vykonal predmetný úkon. Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona sa nebude vzťahovať na úkony, ktorými sú podávanie daňových priznaní a platenie jednotlivých daní.
Fikcia doručenia zásielky Fikcia doručenia zásielky bude stanovená na posledný deň lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na pošte. O uložení písomnosti pošta vhodným spôsobom vyrozumie fyzickú alebo právnickú osobu (žltý papierik do poštovej schránky). Otázne zostáva, ako sa bude vedieť FO / PO brániť, ak žiaden žltý papierik do poštovej schránky nebude vhodený (viacerí zrejme takúto skúsenosť z praxe máme)
Daňová kontrola prebiehajúca počas obdobia pandémie Lehota na vykonanie daňovej kontroly sa zo zákona počas obdobia pandémie prerušuje, tzn. aj spätne, (odo dňa 12.03.2020) a trvá až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dôjde k odvolaniu mimoriadnej situácie. O tento čas sa zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly ex offo predlžuje. Všetky do tejto doby vykonané úkony zostávajú platné a nie je ich potrebné opätovne vykonať.

Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, aby mohol byť v tejto ťažkej ekonomickej situácii daňovým subjektom vrátený nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou vie, že daňovému subjektu oprávnene patrí. Ak takýto čiastkový protokol správca dane vydá, lehota na vykonanie daňovej kontroly sa jeho vydaním ex lege preruší, a to do konca obdobia pandémie.

Nevýhodou je, že správca dane môže vydať čiastkový protokol aj na nulu, aby bola lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušená. Pokiaľ správca dane čiastkový protokol nevydá, pokračuje v daňovej kontrole aj počas obdobia pandémie.
Zverejňovanie v zoznamoch vedených FR SR Daňové subjekty, ktoré nezaplatia daň v období pandémie, alebo u nich nastali v období pandémie dôvody na zrušenie registrácie na DPH, nebudú zverejňované v zoznamoch vedených FR SR.

Zároveň sa v období pandémie nebude aktualizovať ani zoznam platiteľov DPH vymazaných zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Uvedeným ustanovením sa má zabrániť negatívnym účinkom, ktoré by mohli v dôsledku zverejnenia daňových subjektov v zoznamoch nastať, napr. by daňový subjekt nedostal dotáciu, úver a pod.
Prerušenie daňových konaní
Počas pandémie sa ex offo prerušia akékoľvek daňové konania (napr. vyrubovacie konanie).

Právne účinky všetkých úkonov, ktoré už boli vykonané počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

Ak sa napr. začalo vyrubovacie konanie, po daňovej kontrole, ktorej výsledkom je opodstatnený nadmerný odpočet alebo jeho časť, toto konanie sa nepreruší, ak daňový subjekt nepredložil žiadne pripomienky, alebo ak je možné konanie ukončiť na základe listinných dôkazov. Ak by v uvedenom konaní bolo potrebné vypočutie svedka, a tento svedok by odmietol účasť na konaní v obave o svoje zdravie z dôvodu pandémie, správca dane toto konanie rozhodnutím preruší odo dňa uvedeného v rozhodnutí až do konca obdobia pandémie.

Výnimka z prerušenia daňového konania platí pre to daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku, akým je napr. nadmerný odpočet. Takéto daňové konanie sa neprerušuje.

Otázkou je v akej miere budú prípady prerušených konaní a daňové subjekty budú čakať na svoje peniaze neprimerane dlho. Tento postup môže byť zneužívaný priamo úmerne tomu, ako budú štátu chýbať peniaze na financovanie jeho chodu v nasledujúcich mesiacoch.

Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku
Plynutie lehôt počas pandémie sa prerušuje o obdobie pandémie.
Daňoví dlžníci a daňové nedoplatky
Dlžná suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie (t. j. daňový nedoplatok podľa daňového poriadku), by nemal byť počas obdobia pandémie považovaný za daňový nedoplatok, za podmienky, že túto dlžnú sumu dane daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

To znamená, že na daňový subjekt, ktorému síce daňový nedoplatok počas obdobia pandémie vznikol, pretože nemal ako daň zaplatiť, sa bude pozerať, ako keby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne v náhradnej lehote zaplatí.

Ak daňový subjekt daň neuhradí ani do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, stáva sa táto daň dňom nasledujúcim po uplynutí tejto náhradnej lehoty na zaplatenie daňovým nedoplatkom.
Odloženie daňových exekúcií
Počas obdobia pandémie sa zo zákona odložia všetky začaté daňové exekúcie. Právne účinky tých úkonov, ktoré už boli počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona v daňovej exekúcii vykonané, zostávajú zachované. V daňových exekúciách sa bude pokračovať po skončení obdobia pandémie.
Sankcia za kladný rozdiel dane z podaného dodatočného daňového priznania k dani z príjmov a sankcia za nepodanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov v lehote vyplývajúcej zo ZoSD
Daňové subjekty nebudú sankcionované ani za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak túto povinnosť splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Nebude sa sankcionovať (úrokom z omeškania vo výške 3 % p. a. ak dodatočné daňové priznanie podáva daňový subjekt na základe vlastného zistenia chyby) kladný rozdiel dane z podaného dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, pokiaľ daňový subjekt dodatočne, t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, zaplatí alebo odvedie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov alebo vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Uvedené opatrenie sa týka iba dane z príjmov, nie napr. DPH!

Ak daňový subjekt nezaplatí kladný rozdiel dane z podaného dodatočného daňového priznania k dani z príjmov v tejto náhradnej lehote, úrok sa vyrubí odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto náhradnej lehoty na ich zaplatenie.

 Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podávané za iné ako ročné zdaňovacie obdobie
Daňovníci, ktorí sú povinní podať daňové priznanie do 3 mesiacov po mesiaci v ktorom napr. sa zrušili bez likvidácie, s likvidáciou, bol na nich vyhlásený konkurz,  ukončili / prerušili podnikanie alebo zomreli sa predlžuje (tzn. bude sa považovať za splnené), ak  bude predmetné priznanie predložené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 Správne poplatky

Správne poplatky sa nebudú platiť, ak budú (kumulatívne) splnené nasledujúce podmienky:

  • podanie je uskutočnené počas obdobia pandémie
  • účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie (tzn. musí byť preukázaná priama príčinná súvislosť medzi úkonom a konaním správneho orgánu s pandémiou, resp. mimoriadnou situáciou v krajine).
Ak poplatníkovi vznikla poplatková povinnosť na základe výzvy správneho orgánu a poplatok nebol zaplatený počas plynúcej lehoty na zaplatenie poplatku do vyhlásenia obdobia pandémie alebo počas obdobia pandémie, lehota na zaplatenie správneho poplatku sa v tejto súvislosti považuje za splnenú, ak je poplatok zaplatený do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; týmto dodatočným uhradením nebude konanie správneho orgánu zastavené.
Uloženie dokumentov do registra ÚZ
Predlžujú sa lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Ak budú uvedené lehoty dodržané, účtovnej jednotke nebude udelená sankcia.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov
Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V rovnakej lehote bude aj daň z príjmov splatná.

V podanom daňovom priznaní v tejto novej lehote určenej týmto zákonom, môže daňovník aj poukázať podiel zaplatenej dane po splnení všetkých podmienok určených v § 50 ZDP.

V prípade daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto ustanovením, začína nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie; z uvedeného vyplýva, že povinnosť platiť preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti (tzn. z podaného daňového priznania za rok 2018) bude plynúť až do momentu uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ktorá je predĺžená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (?!)

Je škoda, že uvedené ustanovenie nebolo schválené do 31.03.2020 (aby daňovníci neboli vystavení právnej neistote) a mnohí z nich daň z príjmov aj zaplatili. Na druhej strane mohlo ísť aj o „vyčkávaciu taktiku“ zo strany štátu v zmysle „kto zaplatí, má smolu, ale štát teraz peniaze potrebuje“.

Definovanie nového preddavkového obdobia narobí podľa môjho názoru veľký chaos. Návrh zákona nerieši, ak som postupoval podľa doteraz platného zákona a podal som napr. oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ako FO, resp. daňové priznanie už bolo podané; nie je jasné, ktorá lehota na podanie daňového priznania má prednosť!

Lehota na podanie vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Lehota na podanie vyhlásenia sa predlžuje až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Prijímatelia podielu zaplatenej dane uvedený v § 50 ZDP, počas obdobia pandémie môžu použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane z roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to bez ohľadu na skutočnosť, či mali takúto činnosť uvedenú v rámci ich predmetu činnosti alebo nie.

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a odvedenie dane (§ 43 ods. 17 ZDP) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
Lehota sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci kedy bola skončená pandémia.
Lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane zamestnávateľom
Lehota sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci kedy bola skončená pandémia. Samotná lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti za rok 2019 sa posúva do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Vývoj legislatívy sledujeme a nesympatické ustanovenie o stanovení preddavkového obdobia pre platenie preddavkov na daň z príjmov budeme pripomienkovať aj cez SKDP.

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.