náš tím

Poradcovia ZÚSK


Členom ZÚSK prinášame exkluzívne poradenstvo zabezpečované špičkovými odborníkmi z praxe v jednotlivých oblastiach (daňový poradca, audítor, advokát, mzdový špecialista atď). Náš tím sa snažíme neustále rozširovať a poskytovať tak našim členom to najkvalitnejšie a najkvalifikovanejšie poradenstvo. Chceli by ste sa pridať do nášho tímu poradcov? Kontaktujte nás!

náš tím

Poradcovia ZÚSK


Martin Tužinský

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

Poradenstvo poskytované v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určenia základu dane fyzických / právnických osôb. Zastrešuje taktiež posúdenie predmetu dane, určenia miesta dodania tovaru / služby, vzniku daňovej povinnosti a postupov vyplývajúcich zo zákona o DPH. Poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Vladimir Ozimy

Ing. Vladimír Ozimý - Daň z príjmu a DPH, Účtovníctvo

Daňový poradca a odborník na dane a účtovníctvo s dlhodobou praxou vo svojich spoločnostiach Atomgroup s.r.o. a Tax-home s r.o. Skúsený lektor v oblasti daní a účtovníctva.

Tomáš Pečík

Ing. Tomáš Pečík - Daň z príjmu a DPH

Pôsobí ako partner a daňový poradca v spoločnosti SPS TAX, k.s. Poskytuje poradenstvo v oblasti dane z príjmov, v súvislosti s posúdením daňovej uznateľnosti nákladov (výdavkov), pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane a určením základu dane fyzických / právnických osôb; a v oblasti DPH, v súvislosti s posúdením predmetu dane, určením miesta dodania tovaru alebo služby, vznikom daňovej povinnosti a iných povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH.

Mária Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA - Účtovníctvo

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková - Mzdy

Venuje sa poradenstvu v oblasti miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, dane zo závislej činnosti.

Jana Motyčková

RNDr. Jana Motyčková - Mzdy

Poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej oblasti, Zákonníka práce a exekučných zrážok zo mzdy.

Jozef Lukajka

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. - Personalistika, GDPR, Pracovné a obchodné právo

Vo svojej právnej praxi sa venuje predovšetkým pracovnému a obchodnému právu, ale aj trestnému a daňovému právu. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti GDPR. Pôsobí v advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS, ktorá má pobočky v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Vo svojej praxi dáva dôraz na zodpovednosť, dochvíľnosť, ako aj na neustále zvyšovanie svojej odbornosti.

Hronček & Partners

Hronček & Partners - Právo

Poskytovanie právnych rád na konkrétne otázky z oblasti slovenského práva.