blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Fakturácia odberu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet tretej osobe z pohľadu zákona o DPH a judikatúry ESD


V praxi sa často stretávame s pojmom „refakturácia“. Tento pojem nemá právny základ a oporu v platnom zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“). Hneď na úvod je nevyhnutné konštatovať, že inak je potrebné pristupovať z pohľadu ZDPH k tovaru a inak k službám. V… Čítať viac »

Úprava podmienok stravovania zástupcami zamestnancov


ÚVOD Stravovanie zamestnancov patrí k významnej súčasti fungovania podnikateľa a  nástrojom sociálnej politiky zamestnávateľa. Poskytovanie stravovania patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Právny rámec úpravy v tomto smere poskytuje Zákonník práce v ustanovení § 152, ktorý upravuje podmienky, za ktorých vzniká nárok na zabezpečenie stravovania voči zamestnávateľovi ako aj úpravu podmienok stravovania nad rámec zákona na… Čítať viac »

Čo sme si pre našich členov pripravili v roku 2022?


Máme tu nový rok a my Vám prajeme predovšetkým veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, bezproblémových klientov / kolegov / šéfov a pevné nervy. A samozrejme, čo najmenej nezmyselných legislatívnych zmien, ktoré nám všetkým sťažujú prácu pri účtovaní. Na rok 2022 sme si pripravili hneď niekoľko najrôznejších workshopov, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v rôznych oblastiach… Čítať viac »

V ktorých (štátnych) registroch hľadať aké údaje?


V zmysle § 52 ods. 15 zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSD) je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) s účinnosťou od 01.01.2021 povinné na svojom webovom sídle zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov.… Čítať viac »

Videoškolenie – Excel – V. diel


Školenie venované programu Excel, krok za krokom od úplných základov. Pre všetkých našich členov prinášame bezplatné video školenie o známom programe Excel. V piatok, poslednom diely, sa spoločne pozrieme na kontigenčné tabuľky, ktoré dokážu sprehľadniť tabuľku s množstvom údajov. Taktiež si povieme ako zabezpečiť hárok alebo rovno celý zošiť, aby sa údaje nedali zmeniť bez… Čítať viac »