blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Oficiálne stanovisko ZÚSK a výzva pre MF SR a FR SR


Znenie oficiálnej výzvy, ktorú adresujeme na MF SR a FR SR

Týmto sa na Vás obraciame, v mene našich 1 113 členov (účtovníkov, personalistov) o zváženie ďalších možností pomoci alebo úľav týkajúcich sa povinností v súvislosti s plnením rôznych termínov. Rovnako, ako aj zamestnanci FR SR, aj my účtovníci sme osoby vystavené zvýšenému riziku nákazy COVID-19 (nový koronavírus). Aj účtovníci majú svoje rodiny (maloleté deti, starších rodičov patriacich do rizikovej skupiny) a žiaľ, máme aj nezodpovedných klientov, ktorí nerešpektujú nariadenia a ohrozujú nie len nás, ale cez nás aj naše rodiny a po návrate z okolitých krajín sa dožadujú podania ich daňových priznaní, odovzdania potrebných účtovných dokladov a podkladov pri osobnom stretnutí.

Uvedomujeme si vážnosť situácie a v žiadnom prípade ju nechceme zneužívať. Vítame prvý krok MF SR a FR SR s možnosťou podať pre PO nezapísané v OR SR a FO – nepodnikateľov ich daňové priznania za rok 2019 v predĺženej lehote do 31.05.2020 (namiesto 31.03.2020) bez sankcie. Chápeme, že MF SR a FR SR nemôže konať v rozpore s platnými právnymi predpismi, avšak ide o mimoriadnu, doteraz ešte nezažitú situáciu, ktorá si vyžaduje ľudský prístup.

Intenzívne sledujeme vyhlásenia FR SR, konkrétne napr. nasledujúce: „Vnímame, že okrem termínu na podanie daňových priznaní k dani z príjmu sa blíži termín na podanie daňového priznania na DPH. Keď daňovníci vnímajú, že by lehotu nemuseli stihnúť alebo vnímajú iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, majú možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Budeme prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Situáciu denne sledujeme, vyhodnocujeme a prijímame rozhodnutia na základe aktuálneho diania.“ Uvedený postup ale považujeme za ťažkopádny (administratívne a časovo náročný vzhľadom napr. aj na to, že účtovníci, ktorí sú tiež rodičmi sú v tomto čase postavení pred riešenie problému so starostlivosťou o svoje deti, ktoré zostali z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení doma) a vyžadujúci si financie (elektronicky podaná žiadosť o odpustenie lehoty je spoplatnená sumou 4,50 €, pričom je potrebné podať žiadosť za každú jednu žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty samostatne).

Vnímame ako nepostačujúce akceptovanie lehoty na podanie daňového priznania za PO nezapísané v OR SR a FO – nepodnikateľov v predĺženej lehote do 31.05.2020 (namiesto 31.03.2020) bez sankcie, pretože:

  • stále sú aj FO – podnikatelia alebo PO, ktoré vznikli / začali vykonávať podnikateľskú činnosť v priebehu roku 2019 a k dnešnému dňu nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu s FR SR,
  • lekári, ktorí momentálne majú omnoho dôležitejšie povinnosti, sú povinní do 31.03.2020 podať oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov,
  • platitelia DPH, osoby registrované podľa § 7a a § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorí sú povinní do 25.03.2020 podať daňové priznanie k DPH, prípadne súhrnné výkazy a kontrolné výkazy.

Týmto Vás žiadame o ďalšie možné úľavy / generálny pardon v súvislosti s akceptovaním podania priznaní a hlásení v neskoršom, ako zákonom termíne alebo aspoň o generálne akceptovanie podania tzv. nulových priznaníhlásení (a oficiálneho prízvukovania tejto možnosti na verejnosti pri tých daňovníkoch, ktorí sú platiteľmi DPH a majú povinnosť podať daňové priznanie deň po uplynutí v súčasnosti oficiálne nariadenej karantény), neukladaní sankcií za neskoršiu úhradu dane (napr. tolerovaný počet dní) a podobne.

Sme otvorení diskusii a hľadania možností ako riešiť súčasnú náročnú situáciu tak, aby sme zodpovedne prispeli aj my k akceptovaniu obmedzovania osobného styku s cieľom minimalizovať rozširovanie COVID-19 (nový koronavírus).

Za ZÚSK Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, predseda ZÚSK

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.