blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Oficiálny návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia zaslaný MH SR


Dnes (31.08.2020) sme zaslali na Ministerstvo hospodárstva SR celkovo 29 rôznych návrhov (podnetov) na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ide o nasledovné návrhy / podnety:

Opatrenie Podstata opatrenia
Dotknutá legislatíva
Lehota DP (ZDP) Úprava (predĺženie) základnej (zákonnej) lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov z 3 na 4 mesiace (tzn. napr. do 30.04.2021 namiesto 31.03.2021). Lehoty na podanie daňových priznaní v niektorých okolitých krajinách sú dlhšie ako v SR (do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia). Základná lehota 3 kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia je relatívne krátka vzhľadom na množstvo iných povinností (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, DPH, oznámenia o zrážkovej dani….). § 49 ZDP
Lehota DP (DPH) Zaviesť + 3 dni tolerovaného omeškania s nepodaním výkazov k DPH. V súčasnosti je lehota na podanie výkazov k DPH (daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz) do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mesiaca, za ktoré sa výkazy podávajú (okrem prípadu, ak táto lehota pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok). Navrhujeme zaviesť pravidlo + 3 kalendárne dni tolerancie. Po uplynutí základnej (zákonnej lehoty) bude daňovníkovi zaslaná výzva (do elektronickej schránky na www.financnasprava.sk, ak daňovník komunikuje elektronicky). Ak daňovník podá výkazy k DPH do nasledujúcich 3 kalendárnych dní, nebude mu uložená pokuta za nepodanie daňového priznania a pokuta za nezaplatenie dane (splatnej do lehoty na podanie daňového priznania).  Obdobnú toleranciu majú aj niektoré susedné krajiny (Rakúsko, Česko). V praxi niekedy účtovníci nemajú od svojich klientov všetky podklady do lehoty na podanie daňového priznania k DPH, resp. čakajú na chýbajúce doklady od iných podnikateľských subjektov, ktoré sú nevyhnutné na podanie daňového priznania (napr. faktúry s prenosom daňovej povinnosti alebo faktúry z iných členských krajín). Zavedenie tolerancie + 3 kalendárne dni bude vnímané pozitívne. § 78, § 78a, § 80 ZDPH
Výkazy DPH

Navrhujeme zlúčenie 3 samostatných výkazov (daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz k DPH) do jedného výkazu k DPH, ktoré by bolo vyplňované len v tých častiach, ktoré sa daného daňovníka (platiteľa dane) týkajú.

Týmto sa uľahčí práca z podávania 3 rôznych výkazov na jedno podanie (jedného výkazu).

§ 78, § 78a, § 80 ZDPH
DP k dani z nehnuteľností
a dani z motorových vozidiel

Prepojenie obce s katastrom nehnuteľností za účelom vydania výmeru k dani s nehnuteľností (s možnosťou odvolať sa v prípade zmeny vlastníkov, nadobudnutia nehnuteľnosti alebo prevodu nehnuteľnosti) tak, aby daňovníci nemuseli podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľností vôbec.

V súčasnosti FR SR zasiela daňovníkom do osobnej zóny daňovníka „predvyplnené“ daňové priznania k dani z motorových vozidiel. Toto daňové priznanie ale neobsahuje automobily obstarané v priebehu roka, resp. obsahuje automobily, pri ktorých došlo k zmene vlastníka vozidla. Prepojením FS SR s Dopravnými inšpektorátmi by mohli byť daňové priznania aktualizované o zmeny, ktoré sa uskutočnili počas roka (samozrejme s tým, že pri obstaraní nového automobilu by si daňovník musel uviesť dátum vzniku daňovej povinnosti v daňovom priznaní sám).

§ 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

ZoDzMV

Prenos daňovej povinnosti Inštitút prenosu daňovej povinnosti je prítomný pri intrakomunitárnych dodávkach tovarov a služieb a tuzemských sektorových dodávkach tovarov a služieb. Rozšírením okruhu dodávok tovarov a služieb, pri ktorých by sa uplatňoval tuzemský prenos daňovej povinnosti by pozitívne vplýval na cash-flow podnikateľov, pričom by sa zjednodušila administratívna záťaž a minimalizovali daňové úniky v oblasti DPH. § 69 ZDPH
Záznamy DPH V zmysle § 70 ods. 2 ZDPH je platiteľ povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období. Uvedené ustanovenie je v konflikte s § 4 ods. 6 ZoÚ, nakoľko ak sa v účtovníctve jedným zápisom (najviac za obdobie kalendárneho mesiaca) ako súhrnný účtovný doklad zaúčtuje napr. nákup pohonných látok alebo drobné nákupy, nepostačuje to na účely § 70 ods. 2 ZDPH, v zmysle ktorého je na účely záznamov (evidencie) DPH potrebné, aby každý nákup (transakcia) bola vykázaná / evidovaná samostatne, v opačnom prípade je možné uložiť daňovému subjektu pokutu za porušenie povinnosti nepeňažnej povahy (do výšky 3 000 € aj opakovane). § 70 ZDPH
Duplicitné podania na FR SR a ich zrušenie z úradnej moci Zavedenie možnosti neakceptovania druhého a ďalšieho identického podania toho istého výkazu z úradnej moci. V praxi sa často stáva, že pri predĺženej dobe odozvy na stránke prevádzkovanej FS SR (napr. pri podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty) daňovník alebo osoba splnomocnená konať v jeho mene / elektronicky komunikovať v jeho mene podá dve alebo aj viac úplne identických podaní. V takomto prípade by mal v ZoSD existovať inštitút zrušenia podania / neakceptovania dvoch a viac identických podaní z úradnej moci. ZoSD
Sadzba DPH
(potraviny)
Znížiť sadzbu DPH  10 %  na všetky potraviny, nie len na vybrané tzv. „zdravé potraviny“, pretože takéto rozlišovanie v praxi prináša kuriózne situácie, napr. mrkva je v sadzbe DPH 20 %, mrkvová šťava bez pridaného cukru je v sadzbe DPH 10 % a pod. § 27 ZDPH
Sadzba DPH
(reštauračné služby)
Zjednotiť 10 % – nú sadzbu DPH pri ubytovacích a reštauračných službách. Rozlišovať sadzbu DPH (20 %) pri stravovacích službách a pri ubytovacích službách (10 %) je zbytočne komplikované v prípade ubytovacích balíkov (raňajky, polpenzia, plná penzia) a takisto to spôsobuje problémy pri vyúčtovaní pracovných ciest zamestnancov, kde zamestnávateľ zabezpečil stravovanie zamestnancov na pracovnej ceste. Daňovo uznaným výdavkom je iba „symbolická“ suma vyplývajúca zo zákona o cestovných náhradách (max. 11,60 € pri tuzemskej pracovnej ceste trvajúcej viac ako 18 hodín). Pri účtovaní (a uplatňovaní odpočtu DPH) je potom nutné brať ohľad na limitovanú výšku daňovo uznaného výdavku a spornú nárokovateľnosť odpočtu DPH. Ak by hotely naďalej (tak ako to bolo v minulosti) uvádzali súhrnnú sumu za ubytovanie (vrátane stravovania, čo je možné iba pri jednotnej sadzbe DPH), odpadli by tieto aplikačné problémy. Znížením sadzby DPH na reštauračné služby sa zároveň podporí tento sektor hospodárstva, ktorý bol najviac dotknutý mimoriadnou situáciou. § 27 ZDPH
Sadzba DPH
(šport, kultúra, vzdelávanie)
Zaviesť zníženú sadzbu DPH na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity. SR na jednej strane podporuje vedu a výskum (cez viaceré daňové stimuly v zákone o dani z príjmov), ale vzdelávacie podujatia (cudzie jazyky, rekvalifikačné kurzy, odborné školenia) sú zaťažené sadzbou DPH 20 %, čim účastníci takýchto vzdelávacích podujatí (často FO, SZČO – neplatitelia DPH) musia platiť v konečnom dôsledku platiť vyššiu sumu (o DPH, ktorú si nemôžu odpočítať). Znížením sadzby DPH na športové, kultúrne a vzdelávacie podujatia sa podporí tie sektory hospodárstva, ktoré boli mimoriadnou situáciou najviac dotknuté. § 27 ZDPH
Obrat na účely DPH Zvýšiť obrat na účely povinnej registrácie na DPH, resp. aspoň ju zaokrúhliť (súčasná suma 49 790 €). V prípade niektorých oblastí podnikania (maloobchod, organizácia športových, vzdelávacích a spoločenských podujatí) v porovnaní s inými oblasťami (spracovanie účtovníctva, poskytovanie poradenstva a pod.) je pridaná hodnota relatívne nízka, avšak do obratu sa započítava celá hodnota vstupu (tovar; vstupné na podujatia, z ktorého podstatnú časť tvoria honoráre vystupujúcich umelcov) a pod. § 4 ZDPH
Použitie automobilu aj na súkromné účely

Úprava inštitútu zdaňovania benefitu v podobe poskytnutia automobilu na používanie na služobné a aj súkromné účely zamestnanca.V súčasnosti je znenie § 5 ods. 3 písm. a) ZDP v takom znení, že zamestnancovi (vrátane napr. konateľa / spoločníka, aj keď nie je v pracovnom pomere) sa zdaňuje zamestnanecký benefit v podobe motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac. V zmysle uvedeného ustanovenia sa teda zdaňuje takýto benefit aj v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec (vrátane napr. konateľa / spoločníka, aj keď nie je v pracovnom pomere) v skutočnosti nepoužil automobil aj na súkromné účely.

V MČ Petržalka je bežnou praxou, že v prípade, ak chce konateľ mať umožnené bezplatné parkovanie s „firemným“ vozidlom, jediným riešením je predložiť zmluvu o používaní motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely (čo mnoho konateľov v nevedomosti spraví). Takéto konanie MČ považujeme za diskrimináciu ak porovnáme postavenie SZČO a konateľa / spoločníka napr. v jednoosobovej s.r.o.. Pri takomto scenári by s.r.o. pri podpísaní takejto zmluvy s konateľom, zdaňovať mu nepeňažný príjem v podobe umožnenia používať automobil aj na súkromné účely. Konateľ má ale špecifické postavenie, pretože v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa za pracovnú cestu považuje cesta, ktorá trvá od nástupu napr. konateľa na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty. Z uvedeného vyplýva, že aj cesta z trvalého / prechodného bydliska napr. konateľa do sídla spoločnosti sa považuje za pracovnú cestu. Podmieňovať podpisovanie dohody používaní motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely, aby konateľ mohol parkovať na vyhradených parkovacích miestach v MČ Petržalka v mieste svojho trvalého bydliska považujeme v porovnaní s FO – SZČO za diskriminačné. Z praxe je totiž bežné, že napr. PO (s.r.o.) je vlastníkom parkovacích miest (napr. aj v MČ Petržalka), za ktoré platí relatívne vysokú daň z nehnuteľností, ale ak chce parkovať na inom mieste v rámci MČ Petržalka, musí sa rozhodnúť medzi odplatným parkovaním alebo podpísaním zmluvy o o používaní motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely.

§ 5 ZDP
Nepeňažný vklad v pôvodných cenách Vrátenie možnosti oceniť nepeňažný vklad v pôvodných cenách v prípade, ak sa SZČO rozhodne „zmeniť“ formu podnikania zo SZČO na PO (najčastejšie s.r.o.). V súčasnom znení ZDP takýto postup nie je možné. Ak sa FO – SZČO rozhodne zmeniť formu podnikania z FO napr. na s.r.o. a „predá svoje podnikanie“ (predaj podniku alebo časti podniku) alebo vloží podnik alebo časť podniku do ZI s.r.o., musí všetok majetok / záväzky oceniť na reálnu hodnotu, pričom mu vznikne základ dane (častokrát vysoký napr. z dôvodu existencie podstatne odpísanej nehnuteľnosti, ktorá má vysokú trhovú cenu), z ktorého je povinný odviesť daň z príjmov a ktorá je súčasťou vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie (vrátane vzniku nedoplatku z ročného zúčtovania), ako aj sociálne poistenie (v budúcnosti taktiež vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania). Zdanenie a zodvodnenie takejto transakcie predstavuje pre SZČO neúmerné a nespravodlivé daňové zaťaženie. Ak napr. túto nehnuteľnosť preradí z podnikania do osobného vlastníctva a následne predá, takáto transakcie nebude súčasťou vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie, resp. nebude ani spadať pod princípy transferového oceňovania a ak ju predá za daňovú zostatkovú cenu, akú táto nehnuteľnosť mala v období, keď bola súčasťou obchodného majetku FO, legálne obíde jej zdanenie. Inak povedané, neúmerné daňové zaťaženie pri takejto transformácii vedie k využívaniu iného (zákonom nezakazovaného) postupu, ktorý však môže byť označený za účelový a smerujúci k získaniu neoprávnenej výhody. Uvedený príklad je len ilustratívny, v praxi sú rôzne ďalšie kombinácie riešenie tohto problému. § 17d ZDP
Mikrodaňovník

Mikrodaňovníkom bude s účinnosťou od 01.01.2021 o. i. iba ten, ktorého (zdaniteľné) príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € a ten, ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) ZDP a nezrealizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie.

Kontrolovanou transakciou je podľa § 2 písm. ab) právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa § 2 písm. n) a r) ZDP, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m), a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu. Ak si teda položíme otázku, či vyplatenie cestovných náhrad konateľovi alebo vyplatenie odmeny z titulu dohody o brigádnickej práci študenta (napr. synovi konateľa) alebo samotnej odmeny konateľa za výkon funkcie je právnym vzťahom, odpoveď musí jednoznačne znieť áno (napr. výplata cestovných náhrad konateľovi je právnym vzťahom vyplývajúcim zo splnenia podmienok stanovených v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). Z uvedeného vyplýva, že mnoho daňovníkov nesplní túto podmienku. Postavenie mikrodaňovníka nie je dobrovoľným rozhodnutím daňovníka, ale testovaní splnenia / nesplnenia zákonom stanovených pravidiel.

V praxi sa teda môže stať, že daňovník v jednom roku bude spĺňať podmienky mikrodaňovníka, v ďalších dvoch rokoch podmienky spĺňať nebude (lebo vyplatí synovi konateľa odmenu z dohody o brigádnickej práci študenta) a v štvrtom roku podmienky zase splní.

Problém nastáva pri uplatňovaní odpočtu daňových strát, odpisovaní majetku a zahrňovaní tvorby opravných položiek k pohľadávkam. Napr. pri odpisovaní majetku budú platiť iné pravidlá ako pri bežnom daňovníkovi, pričom mikrodaňovník, resp. exmikrodaňovník bude musieť rozlišovať v akom zdaňovacom období nadobudol odpisovaný majetok (pravidlá odpisovania majetku, ktorý bol nadobudnutý počas zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol mikrodaňovník bude musieť uplatňovať aj v období, kedy mikrodaňovníkom nebude), atď…

Takúto úpravu „zvýhodnených“ pravidiel pre mikrodaňovníka nepovažujem za zjednodušenie podnikania ale za odstrašenie od podnikania. Ide o zavedenie nových pravidiel pre tak malý počet daňovníkov (po vylúčení tých, ktoré realizovali nejakú kontrolovanú transakciu), že sa to neoplatí v ZDP mať ani upravené (kvôli nechuti danú problematiku vôbec naštudovať z pohľadu účtovníkov).

§ 2 písm. w), § 17 ods. 31, § 19 ods. 3 písm. a), § 20 ods. 2 písm. h), § 20 ods. 15 a § 20 ods. 23, § 22 ods. 9, § 25 ods. 3, § 26 ods. 13, § 30 ods. 1, § 51f a § 52zza ods. 1, 4 a 5 ZDP
Aktualizovať postupy účtovania v podvojnom účtovníctve na aktuálne potreby

Zavedenie pravidiel účtovania platobných brán (rozlišovanie či ide iba o platobný účet bez možnosti realizácie platieb alebo platobných účtov s možnosťou realizácie platieb ako obdoba bankového účtu). V súčasnosti sú striktne dané pravidlá účtovania iba bankových účtov vedených v bankách (§ 46 ods. 2 PÚ), pričom úprava účtovania platobných brán absentuje.

Absentujúca úprava účtovania likvidačného zostatku v s. r. o. v inej, než peňažnej podobe. V súčasnosti PÚ upravujú iba účtovanie likvidačného zostatku v prípade akciovej spoločnosti a  vyrovnacieho rozdielu (§ 25 ods. 3 a § 25 ods. 5).

Úprava a vyjasnenie pojmov „príslušenstvo k majetku“ (§ 13 ods. 5 PÚ) a modernizácia ako technické zhodnotenie majetku (§ 29 ods. 5 ZDP), pretože potom v praxi vznikajú také závery, že FR SR považuje prvé zimné pneumatiky za príslušenstvo k automobilu, ktoré (bez ohľadu na ich hodnotu) zvyšuje obstarávaciu a aj vstupnú cenu na účely ZDP.

Úprava podmienky „pravidelne sa opakujúceho účtovného prípadu“ pri povinnosti časového rozlišovania nákladov a výnosov (§ 56 ods. 14 PÚ), nakoľko v praxi sa táto podmienka musí prácne skúmať (je havarijné poistenie v prvom roku poistenia pravidelne sa opakujúci účtovný prípad?)

Poznámky pre mikro účtovné jednotky zapracovať do výkazu účtovnej závierky ako jednoduchú tabuľkovú zostavu s minimalizáciou potrebných údajov alebo ideálne ich úplne zrušiť.

Postupy účtovníctva v PÚ

§ 29 ods. 5 ZDP

Opatrenie o IÚZ pre mikro účtovné jednotky

Minimálna mzda a stupne náročnosti práce Výška minimálnej mzdy je naviazaná o. i. aj na príslušný stupeň náročnosti práce. Avizovaná výška minimálnej mzdy na rok 2021 (623 €) znamená, že pri súčasných stupňoch náročnosti práce sa minimálna mzda prepočíta príslušným koeficientom (1 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2), čo predstavuje vo finančnom vyjadrení minimálnu mzdu vo výške 623 € / 747,60 € / 872,20 € / 996,80 € / 1 121,40 € / 1 246 €. Rozdiely medzi jednotlivými stupňami náročnosti práce sú v praxi často diskutabilné, napr. upratovačka bez používania elektronických prístrojov (1. stupeň náročnosti práce) a upratovačka s použitím elektronických prístrojov ako je napr. vysávač (2. stupeň náročnosti práce). Keďže stupne náročnosti práce sú naviazané aj na iné povinnosti zamestnávateľa (pracovná zdravotná služba a pod.), navrhujeme prehodnotiť výšku koeficientov na prepočet minimálnej mzdy napr. 1. a 2. stupeň náročnosti práce – koeficient 1; 3. stupeň náročnosti práce – koeficient 1,25; 4 stupeň náročnosti práce – koeficient 1,5; 5. stupeň náročnosti práce 1,75 a 6. stupeň náročnosti práce 2. § 120 ZP
Register účtovných závierok Ak dôjde napr. k zmene obchodného mena spoločnosti a účtovné závierky podávané po zmene obchodného mena je možné v registri účtovných závierok (www.ruz.sk) vyhľadať v niektorých prípadoch iba pod historickým názvom spoločnosti, napriek tomu, že pod zmeneným obchodným menom už v minulosti účtovnú závierku táto spoločnosť podala).  RÚZ sa za takýchto okolností míňa účelu, na aký bol zriadený. Aktualizáciu údajov navrhujeme súčasne ako dôjde k zmene obchodného mena (prípadne sídla spoločnosti) v rámci OR SR, tzn. ideálnym riešením by bolo prepojenie OR SR a RÚZ. § 23 ZoÚ
Elektronizácia účtovníctva

Oficiálne stanovisko FR SR k elektronickému uchovávaniu účtovných dokladov je nasledovné: „Pri zmene formy účtovných záznamov, ÚJ musí zabezpečiť, aby obsah účtovného záznamu v novej forme bol zhodný s obsahom účtovného záznamu v pôvodnej, čiže písomnej forme. Uvedená podmienka môže byť dodržaná ÚJ dvojakým spôsobom:

  • zhodnosť obsahu účtovných záznamov ÚJ preukáže, ak predloží účtovný záznam v pôvodnej forme aj v novej forme zároveň a ich obsah je zhodný, alebo
  • zhodnosť záznamov preukáže iným spôsobom, ktorý nespochybní žiadna z osôb, ktoré s prevedeným záznamom pracujú.

O spôsobe preukazovania zhodnosti môže rozhodnúť len ÚJ.

Podmienku zhodnosti iným spôsobom dodrží ÚJ vtedy, ak zhodnosť záznamov nespochybní nielen obchodný partner, ale ani ostatné osoby, ktoré s archivovaným účtovným záznamom pracujú, to znamená, že aj daňové orgány. Túto povinnosť má ÚJ po dobu, počas ktorej je povinná viesť alebo uchovávať uvedené účtovné záznamy.

Ako vhodný spôsob dodržania zhodnosti účtovných záznamov sa javí prevedenie z písomnej do technickej formy zaručenou konverziou, uvedenou v § 35 až 39 zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Takýto spôsob umožní, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky ako pôvodný dokument.

Ďalším spôsobom môže byť overenie zhodnosti pôvodnej a novej formy účtovného záznamu osobou na to oprávnenou, tzn. notárom alebo pracovníkom na matrike.

ZoÚ tieto formy nevyžaduje, je však na ÚJ, akým spôsobom preukáže podmienku zhodnosti účtovných záznamov.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že ÚJ môže skartovať papierové faktúry a archivovať ich len v elektronickej podobe, avšak pod podmienkou, že nová elektronická forma účtovného záznamu musí byť nespochybniteľná čo do obsahu, musí byť zabezpečená pred zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nej a neoprávneným prístupom k nej. Naďalej je však možné v prípade, ak účtovná jednotka zmení formu účtovného záznamu z písomnej formy na technickú preukazovať zhodu údajov predložením pôvodnej (písomnej) formy a novej (elektronickej) formy, a to po dobu ustanovenú v § 35 ods. 3 písm. b) a c) ZoÚ, tzn. počas 10 rokov nasledujú-cich po roku, ktorého sa týkajú.

Ustanovenie § 76 ZDPH nestanovuje od 02.01.2013 povinnosť uchovávať faktúry v pôvodnej forme v akej sa vyhotovili,  a preto platiteľ DPH si splní svoju povinnosť archivácie aj vtedy,  ak listinné faktúry naskenuje a bude ich archivovať len v tejto elektronickej forme.“

Uchovávanie účtovných dokladov v papierovej a zároveň aj v elektronickej forme, prípadne konvertovanie cez zaručenú konverziu je nákladné, nehospodárne a míňa sa účinku. Za týmto účelom by mohlo byť zriadené napr. dátové uložisko, do ktorého by sa (na základe dobrovoľného rozhodnutia subjektu) dokumenty ukladali, mohli by sa navzájom zasielať (cez unikátne ID, ktorým by mohlo byť IČO) medzi jednotlivými subjektmi, pričom za týmto účelom by bolo možné využiť aj platnú legislatívu, konkrétne zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

§ 32 – 33 ZoÚ

 

§ 35 až § 39 zákona o e-Governmente

Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Sprístupnenie saldokonta daňovníka na FS SR

Sprístupnenie tejto služby (saldokonta daňovníka) sa už roky odkladá (od r. 2013 a 2016). Ak chce podnikateľ / konateľ / účtovník zistiť, či daňovník nemá nejaké podlžnosti voči správcovi dane, musí uhradiť správny poplatok, podať žiadosť a čakať na odpoveď.

§ 33 ZoSD
Elektronická komunikácia a KEP V súčasnosti každé podanie (daňové priznanie k dani z príjmov, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz, atď.) musí byť samostatne podpísané kvalifikovaným podpisom (napr. prostredníctvom OP s eID), okrem výnimiek vyplývajúcich zo ZoSD (napr. § 165g ods. 9), čo je relatívne časovo náročné (najmä z dôvodu, že elektronické podpisovanie pri používaní iného webového prehliadača ako je už nepodporovaný IE robí často problémy a vyžaduje si zdatného IT technika, ktorému sa to občas zázračne podarí). Navrhujeme preto, aby postačovalo prihlásiť sa do osobnej internetovej zóny a každé samostatné podanie sa už nemuselo podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to aj v prípade, ak účtovník koná za viacerých klientov a podáva pod „jedným prihlásením sa na webové sídlo FS SR“ viacero podaní za rôznych daňovníkov. ZoSD, zákona o e-Governmente
Daňové kontroly vybraných spoločností Vykonanie miestneho zisťovania / daňovej kontroly spoločností, ktoré sa zlučujú / splývajú / rozdeľujú a likvidujú (ak v minulých účtovných obdobiach boli aktívne a vlastnia majetok). Pri likvidácii spoločnosti sa vyžaduje súhlas správcu dane s výmazom daňovníka z OR SR. Tieto súhlasy sú vydané len na základe skutočnosti, že daňovník nemá evidované daňové nedoplatky, avšak daňová kontrola sa takmer nikdy nevykoná. Práve pri týchto spoločnostiach ale hrozí, že ide často o účelové konanie s cieľom „zamiesť stopy“ výmazom z OR SR. Pri likvidácii sa vyžaduje, aby minimálne počas 3 mesiacov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku, že spoločnosť sa ruší likvidáciou s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky. Počas tohto obdobia je relatívne dostatočný priestor na vykonanie miestneho zisťovania / daňovej kontroly.
Prepojením Obchodného vestníka a FS SR by mohli byť cielene vykonávané kontroly pri tých spoločnostiach, ktoré boli v minulosti aktívne a vlastnia majetok a pri ktorých hrozí, že likvidácia je účelová. Pre takéto miestne zisťovania / daňové kontroly by mali byť samostatne vyškolení kontrolóri.
ZoSD
Zefektívnenie daňových kontrol

Zefektívnenie daňových kontrol, viac systému v plánovaní kontrol (konkrétne zameranie), väčší počet kontrolórov, kratšie trvanie kontrol, minimalizácia šikany zo strany kontrolórov.Podľa údajov FR SR v roku 2019 bolo vykonaných 2 961 kontrol na dani z príjmov právnických osôb, 645 kontrol na dani z príjmov fyzických osôb, 265 kontrol na dani zo závislej činnosti a 5 985 kontrol na dani z pridanej hodnoty, ktorých priemerná dĺžka trvania / ukončenia (vo vyššie uvedenom poradí) trvala 276, 186, 273 a 227 dní, pričom dorub dane ukončenia (vo vyššie uvedenom poradí) predstavoval sumu 183 290 759 €, 44 059 522 €, 591 944 € a 394 913 738 €.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že počet vykonaných (ukončených) kontrol je relatívne nízky (najmä na úrovni dane z príjmov FO a PO), ich dĺžka je relatívne veľké (časovo náročná) a doruby na dani sú vysoké. Daňové kontroly je potrebné zefektívniť (skrátiť), vyškoliť viac kontrolórov, zredukovať „kontroly a doruby z princípu“ (najmä v oblasti DPH, pri ktorej je bežnou praxou dorubiť rozdiel dane len na základe konštatovania kontroly, že daňovník nedostatočne preukázal nárok na odpočet DPH, napriek tomu, že predložil množstvo relevantných dôkazov). Je nevyhnutné vykonávať kontroly na stanovené oblasti, ktoré sú dlhodobo prehliadané (prenájom nehnuteľností a vo všeobecnosti zdaňovanie fyzických osôb; zameranie sa na subjekty, ktoré nekomunikujú so správcom dane a neplnia si povinnosti s uložením zákazu činnosti; kontroly na základe indícií ako sú nesprávne vyplňované výkazy, nepodávané výkazy napriek tomu, že odberatelia v kontrolných výkazoch prijaté faktúry od takýchto subjektov vykazujú a pod.). Uvedené si vyžaduje vniesť do daňových kontrol viac systému (prepojenie existujúcich registrov ako bol napr. prepojený v minulosti kataster nehnuteľností s FS SR, napr. dopravný inšpektorát, sociálna / zdravotná poisťovňa a reportovanie informácií napr. o stave a pohybe zamestnancov, nepodané účtovné závierky napr. tomu, že subjekt očividne činnosť vykonáva a pod.).

Štát na jednej strane uvoľňuje kritéria pre povinnosť vykonania auditu účtovných závierok (menej prísne kritéria), na druhej strane nijak nereguluje účtovnú profesiu a často sa stáva (zo skúseností z praxe aj z nevedomosti konateľa), že účtovníctvo nie je vedené vôbec a nie sú podávané žiadne výkazy, resp. účtovníctvo je vedené nesprávne.

ZoSD
Štatistické výkazy

Jednou z najviac kritizovaných povinností (zo strany našich členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska) je štatistické zisťovanie. Hlavným problémom sú termíny na predkladanie výkazov (8. kalendárny deň v mesiaci, 15. kalendárny deň v mesiaci), ktoré sú nesplniteľné (výplatné termíny môžu byť stanovené do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca; externí účtovníci často k 15. kalendárnemu dňu nemajú ešte účtovné doklady od svojich klientov ani k dispozícii. Riešením nie sú odhady (ako je to prezentované zo strany ŠÚ SR), pretože ide o duplicitnú prácu a často to končí, žiaľ iba „odhadnutými“ číslami. Otázkou potom je, ako sú takéto informácie spoľahlivé a akú mieru vypovedateľnosti reálne majú.

Štatistické zisťovanie by mohlo byť zefektívnené vzájomným prepojením jednotlivých inštitúcií, aby podnikateľ nemusel vyplňovať tie údaje, ktoré už posielal / bude posielať iným inštitúciám (napr. informácie o počte zamestnancov, hrubej mzde, obrate, tržbách a pod.), pričom podnikateľ vyplní iba tie časti, ktoré nie sú dostupné z iných zdrojov. Účtovník (ani po konzultácii s konateľom alebo kolegami) napr. nie je schopný kvalifikovane uviesť informácia o tonohodinách prepraveného materiálu.

Zavedenie pravidla pre mikro, malé a stredné podniky, že budú povinné poskytovať údaje pre ŠÚ SR / NBS najviac za obdobie 2 – 4 rokov a v ďalšom období budú musieť byť vytipované iné subjekty.

ZoŠŠ
Transferové oceňovanie medzi tuzemskými spoločnosťami

Zavedenie pravidla, kedy nie je potrebné aplikovať na tuzemské transakcie princípy transferového oceňovania (napr. zavedenie fixnej úhrnnej hodnoty transakcie alebo % transakcií medzi závislými osobami, ktoré nemusia byť testované na princípy nezávislých vzťahov), prípadne zavedenie tzv. „bezpečného prístavu“ v podobe intervalu ziskovej prirážky, ktoré budú pri vybraných transakciách považované za akceptovateľné, ak sa nepreukáže opak s cieľom zneužitia práva.

V súčasnosti každá diskusia s účtovníkom / daňovým poradcom končí slovami „pozor na to, aby v rámci týchto transakcií boli uplatňované princípy nezávislého vzťahu“.

§ 17 a 18 ZDP
Zrýchlená likvidácia

V prípade „jednoosobových“ spoločností alebo obchodné spoločností, ktoré nevykazujú žiaden majetok (prípadne iba peňažné prostriedky) a nemajú známych veriteľov, navrhujeme zaviesť inštitút zrýchlenej likvidácie.

Súčasný proces likvidácie (po zmenách ObZ, ktoré nadobudli účinnosť 01.10.2020) je relatívne náročný. V prípade jednoosobových spoločností alebo obchodných spoločností bez majetku / s majetkom iba vo forme peňažných prostriedkov) by bolo možné na základe čestného prehlásenia spoločníka, že spoločnosť nemá žiadne známe záväzky (pod hrozbou ručenia do výšky vyplateného likvidačného zostatku, prípadne uschovaného vo forme notárskej úschovy / kaucie) so súčinnosťou s Daňovým úradom a OR SR pristúpiť k okamžitému výmazu z OR SR po získaní súhlasu správcu dane / správcov daní.

ZoSD, ObZ
Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu Stanovenie lehoty, do ktorej má súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti z úradnej moci. Ak sú splnené predpoklady vyplývajúce z § 68b Obchodného zákonníka, súd nemá zákonom stanovenú lehotu, v ktorej má rozhodnúť o zrušení spoločnosti z úradnej moci. V Bratislave takéto konanie trvá v priemere 1 – 2 roky. Čím dlhšie takéto obdobie trvá, tým je väčšie riziko, že takéto spoločnosti budú zámerne zneužívané na daňové úniky alebo legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. § 68b ObZ
GRID karta (SP) a väčšia elektronizácia

Zjednodušenie priraďovania zamestnávateľa ku GRID karte Sociálnej poisťovne. V súčasnosti musí zamestnávateľ (klient externého účtovníka) ho splnomocniť splnomocnením s úradne overeným podpisom (na zastupovanie pred FS SR v rámci elektronickej komunikácie postačuje splnomocnenie bez overeného podpisu konateľa), pričom následne účtovník musí prísť spísať osobne dohodu priamo do Sociálnej poisťovne.

Navrhujeme zrušiť povinnosť mať splnomocnenie s úradne overeným podpisom a podpísanie dohody o elektronickom doručovaní navrhujeme umožniť podpísať elektronicky (cez formulár) napr. pomocou čipového OP (e-id) tak, ako je to pri priraďovaní autorizácie v prípade FS SR.

Vo všeobecnosti by bolo vhodné, aby Sociálna poisťovňa pristúpila k väčšej miere elektronizácie, napr. ak chce zamestnávateľ zamestnať cudzinca, prihlášku na SP musí odniesť osobne/poštou – nedá sa zaslať elektronicky, nakoľko SP mu najskôr musí vytvoriť RČ. Zamestnancovi z inej krajiny tiež ZP ako aj SP priradia 2x rodné číslo – uvedené by bolo vhodné „zlúčiť“. Rovnako, ak chcete stornovať odhlášku zam. taktiež musíte osobne doručiť žiadosť.

Vhodné by takisto bolo umožniť zrušiť platiteľa poistného na sociálne poistenie z elektronických služieb osobou, ktorá bola splnomocnená na elektronickú komunikáciu a už elektronicky za zamestnávateľa nekomunikuje. Momentálne je možné zrušenie iba zamestnávateľom a tak sú na účtoch splnomocnených osôb spoločnosti, ktoré neexistujú, sú predané, prípadne nekomunikujú so splnomocnenou osobou.

ZoSP
Zasielanie PN do SP Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa aj u iných zamestnávateľov vidí, že zamestnanec nepracoval a má k dispozícii PN od jedného z nich, je administratívne náročné, aby bola PN predložená za každého jedného zamestnávateľa samostatne. ZoSP
ELDP

Zjednodušiť plnenie povinnosti zasielať Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia (ďalej len „ELDP“).

V prvom „podnikateľskom kilečku“ je ambícia predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia pre zamestnancov, ktorý po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný dôchodok, z 8 dní na 30 dní od skončenia pracovného pomeru.

Uľahčením pre zamestnávateľov by bolo, ak by ELDP zasielala v prvom kroku Sociálna poisťovňa na autorizáciu (kontrolu údajov) zamestnávateľovi tak, aby ELDP verifikoval, ale nemusel ho vypĺňať, nakoľko všetky tieto informácie Sociálna poisťovňa má. V druhom kroku, ak sa osvedčí „bezchybnosť“ údajov zasielaných Sociálnou poisťovňou na verifikáciu zamestnávateľom, túto povinnosť navrhujeme zrušiť úplne.

§ 290 ZoSP
Podnikateľský ombudsman Zriadenie funkcie / pozície Podnikateľského ombudsmana. Obdobne ako v prípade verejnej ochrankyne práv a alternatívnych pozícií (komisárka pre deti, zvierací ombudsman) navrhujeme zriadiť podnikateľského ombudsmana, ktorého cieľom je chrániť práva najmä pri šikanóznom zaobchádzaní zo strany štátnych inštitúcií (neopodstatnene opakovane vykonávané kontroly, zriadenie predbežných opatrení napriek podozreniu z pochybení na strane štátnych inštitúcií a pod.) Nová legislatíva

Aj v prípade, ak by sa podarilo presadiť iba časť z nich, budeme vďační. Vďaka patrí všetkým našim členom ZÚSK, ktorí svojimi nápadmi prispeli k tejto iniciatíve, či už vyplnením dotazníka alebo osobnou účasťou na akcii Letné stretnutie členov ZÚSK v Trenčíne (12.08 – 14.08.2020), kde sme o rôznych návrhoch na zlepšenie podnikateľského prostredia spoločne diskutovali. Niektoré návrhy (v dotazníku) sa opakovali, preto sme vybrali tie, ktoré sa opakovali najčastejšie, resp. navrhli sme ďalšie, ktoré považujeme za potrebné pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Veríme, že MH SR v tejto iniciatíve bude pokračovať a je čas začať zbierať ďalšie podnety pre prípadné podnikateľské kilečko č. III.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.