blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Nové pravidlá odpočtu „starých“ daňových strát v roku 2020


Nové pravidlá odpočtu daňových strát v daňovom priznaní za hospodársky rok končiaci najskôr 31.10.2019 alebo za kalendárny rok 2019

Aby toho nebolo málo, začína sa obdobie šialeného podávania opravných / dodatočných daňových priznaní a špekulácií so zmenou zdaňovacích období.

Dňa 22.04.2020 bola v NR SR schválená v poradí druhá novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoMOFO“). Úprava odpočtu daňových strát je riešená v doplnenom § 24b. Pôvodný zámer bol ošetriť uplatňovanie daňových strát (aj spätne), vrátane daňovej straty dosiahnutej za zdaňovacie obdobie končiace k 31.12.2014. Od tohto zámeru vláda SR nakoniec upustila a v schválenom znení zákona sa upravuje odpočítanie daňových strát vykázaných v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018.

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 bude možné odpočítať najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 € od základu dane z príjmov (FO / PO) v daňovom priznaní, ktorého lehota na podanie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Z uvedeného vyplýva, že odpočet daňovej straty bude možný aj v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie (kalendárneho) roku 2019 a to samozrejme aj v prípade, ak už bolo podané do účinnosti tohto zákona. Len pripomínam ustanovenie § 21 ZoMOFO, z ktorého vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (okrem prípadov, ak by predĺžená lehota na podanie daňového priznania končila po tomto termíne). Ak by sa teda daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2019 skončilo k 31.12.2019 a ktorý podal daňové priznanie napr. 10.02.2020 alebo 19.03.2020 rozhodol uplatniť tento inštitút odpočtu daňovej straty, môže tak urobiť podaním opravného daňového priznania (tzn. do uplynutia tzv. „pandemickej“ lehoty na podanie daňového priznania alebo predĺženej lehoty na podanie daňového priznania končiacej po tejto „pandemickej“ lehote), resp. dodatočného daňového priznania, ak by bolo takéto daňové priznanie podávané po uplynutí lehoty na jeho podanie.

Ak má daňovník zdaňovacie obdobie hospodársky rok, takýto odpočet daňových strát môže uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31.10.2019.

Hra o slovíčka alebo môžu byť z milióna dva?

Gramatické znenie novely ZDP hovorí: „Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 bude možné odpočítať najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 € od základu dane z príjmov (FO / PO) v daňovom priznaní, ktorého lehota na podanie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.“ Novela pracuje s jednotným číslom: „… v daňovom priznaní, ktorého lehota na podanie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020″… ak by ale daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie (kalendárneho) roku 2019 skončilo k 31.12.2019 sa rozhodne zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho roku na hospodársky rok začínajúci napr. 01.07.2020 alebo 01.10.2020, čo mu dovoľuje § 41 ods. 9 a nasl. ZDP, potom v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov dvakrát. Prvýkrát uplynie (najskôr) k 31.03.2020 za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2019 a druhýkrát za zdaňovacie obdobie končiace pred zmenou zdaňovacieho obdobie (t. j. podľa vyššie uvedeného príkladu k 30.06.2020 alebo k 30.09.2020), nakoľko základná lehota na podanie daňového priznania sú 3 kalendárne mesiace. Z gramatického výkladu zákona teda vyplýva, že v zásade v každom z daňových, ktorých lehota na podanie uplynie v priebehu roku 2020 by bolo možné uplatniť najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 €. Toto ale zrejme účel zákonodarcu nebol… Skúsme to inak. Ak by boli naakumulované, doteraz neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v celkovej výške 1 150 000 € a za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2019 by bol vyčíslený základ dane vo výške 570 000 €, znamená to, že už v tomto daňovom priznaní je možné odpočítať celých 570 000 €. Ak by podľa vyššie uvedeného príkladu daňovník zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roku na hospodársky a za toto zdaňovacie obdobie (trvajúce napr. od 01.01.2020 do 30.09.2020) vykázal základ dane 400 000 €, mohol

Tento obsah je prístupný iba členom ZÚSK. Pre pokračovanie sa prosím prihláste.

Ešte nie ste členom ZÚSK? Zaregistrujte sa a získajte množstvo výhod!

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.