blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Ako legálne získať od štátu vrátenie časti dane z motorových vozidiel za rok 2020


Zbystriť by mali všetci tí daňovníci / dediči, resp. likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, alebo právni nástupcovia spoločností zaniknutých bez likvidácie (pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločností):

  • žktorých zdaňovacie obdobie v roku 2020 bolo iné ako kalendárny rok, t. j. ide o daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností), daňovníkov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí ukončili / prerušili podnikanie alebo dedičov za zosnulých daňovníkov,
  • ža ktorí podali daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 ZoDzMV do 30.11.2020 na doteraz používanom („starom“) tlačive daňového priznania.

Títo daňovníci sú oprávnení podať opravné daňové priznanie, a to až do lehoty 31.03.2021, ak by im podaním takéhoto opravného daňového priznania vyšiel preplatok na dani z motorových vozidiel. Táto možnosť podania daňového priznania vyplýva jednak z § 15c ods. 3 písm. b) ZoDzMV, ako aj z Metodického pokynu k lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa § 15c ods. 3 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 1.12.2020, ktoré FR SR publikovalo na svojej webovej stránke dňa 08.01.2021.

Preplatky na dani z motorových vozidiel by mohli vzniknúť aplikáciou novo upravených princípov pri zdaňovaní návesov a ťahačov (ruší sa povinnosť vytvárania jazdnej súpravy a návesy a ťahače sa zdaňujú každý samostatne), pre ktoré platia sadzby dane z motorových vozidiel uvedené v novo pridanej prílohe č. 1a k zákonu o dani z motorových vozidiel, ako aj inak upravené zníženia / zvýšenia základných sadzieb dane z motorových vozidiel uvedené v § 7 ods. 1 až 3 ZoDzMV v závislosti od veku a kategórie vozidla. Zmeny vo zvýšení / znížení sadzieb dane z motorových vozidiel sa týkajú vozidiel v kategórii M2, M3, N3 a O4.

Zvýšenie / zníženie základnej sadzby dane z motorových vozidiel pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 uvádzame v prehľadnej sumarizácii s porovnaním so stavom platným do 30.11.2020:

Vek vozidla v mesiacoch
(počnúc mesiacom prvej evidencie)

Úprava ročnej sadzby dane
po novele zákona
(platná od 01.12.2020)

Úprava ročnej sadzby dane (pôvodná, platná do 30.11.2020)

do 36

– 50 %

– 25 %

37 – 72

– 40 %

– 20 %

73 – 108

– 30 %

– 15 %

109 – 144

– 20 %

145 – 156

– 10 %

+ 10 %

nad 157

 —

+ 20 %

V prípade vozidiel kategórie O4 sa uplatňuje zníženie základnej sadzby dane z motorových vozidiel o 60 %, a to bez ohľadu na vek vozidla!

Prehľad ďalších zmien v zákone o dani z motorových vozidiel (s účinnosťou od 01.01.2020 a od 01.12.2020), ako aj množstvo ďalších praktických informácií s aplikáciou v príkladoch sa môžete dozvedieť na on-line školení alebo z video školenia s lektorom Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD., daňovým poradcom. Viac informácií o školení sa dozviete tu: https://martintuzinsky.sk/skolenie/dzmv_2020/.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.