blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

„Pomoc“ po slovensky alebo prečo podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania


Stav aktuálny k 19.03.2020

Dosluhujúca vláda SR má zviazané ruky, a preto nemôže prijímať účinnú pomoc v boji proti následkom COVID-19 (nový koronavírus). Veríme ale, že pomoc novej vlády bude razantnejšia a cielenejšia.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/2020 z 18. marca 2020 o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov zavádza „odpustky“ daňových nedoplatkov, konkrétne nezaplatenej sankcie prislúchajúcej k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote. Daňový nedoplatok zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. 03.2020, 30.042020 alebo 31.05-2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30.06.2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30.06.2020 zaplatil. Tieto nezaplatené sankcie teda budú „formálne“ daňovým úradom vyrubené a podľa tohto nariadenia zaniknú k 01.01.2021.
Obdobne sa bude postupovať aj v prípade daňového nedoplatku u daňového subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31.03.2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30.06.2020 a ak daň z príjmov v tejto lehote odviedol.

Dovoľte nám v súvislosti s uvedením nariadením dôrazne upozorniť na to, že tento krok nemožno považovať za „automatické predĺženie lehoty na podanie daňového priznania“ tak, ako to prezentujú médiá. Uvedené nariadenie rieši iba otázku odpustenia sankcií vyplývajúcich z nedodržania zákonnej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane z príjmov, ktorá je splatná v lehote na podanie samotného daňového priznania.

Nepodanie daňového priznania a nezaplatenie dane v zákonnej lehote (napr. 31.03.2020) znamená za súčasného stavu napr. to, že z daňového priznania takéhoto daňovníka nebude poskytnutý podiel zaplatenej dane (1 % / 2 % / 3 %), čo by mohlo znamenať ohrozenie tretieho sektora. V zmysle § 50 ods. 6 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak je (o. i.) splnená podmienka, že daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 €.

Jednoducho povedané, do 31.12.2020 sa bude na daňovníkov, ktorí neoznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a podali ho po zákonnej lehote (napr. po 31.03.2020) a splatnú daň z príjmov uhradili tiež po tejto lehote, nahliadať ako na „tých, ktorí daň neuhradili daň v zákonnej lehote“ a boli teda daňovým dlžníkom, preto je potrebné túto úpravu vykonať prostredníctvom komplexného právneho predpisu (lex Corona).

Ďalším rozmerom je ustanovenie § 79 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Keďže cash-flow bude v najbližších mesiacoch jedným z najčastejšie skloňovaných slov, nezabudnite, že v daňovom priznaní môžete „začiarknuť“ okienko „Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona“, ale daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, iba ak:

  • zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  • platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  • platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisovZoSD v súhrne viac ako 1 000 €.

Rovnako by si mali dávať pozor SZČO, ktoré „nechcú“ platiť odvody do sociálnej poisťovne z podaného daňového priznania za rok 2019 od 01.07.2020, pretože tieto môžu vyť vyššie ako tie, ktorých výška sa určila z podaného daňového priznania za rok 2018. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (napr. do 30.06.2020) pre SZČO zabezpečí, aby platili vyššie odvody z podaného daňového priznania do Sociálnej poisťovne až od 01.10.2020 (tzn. za 10/2020 splatné do 08.11.2020).

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania takisto predlžuje obdobie na platenie preddavkov na daň z podaného daňového priznania za rok 2018, nie z podaného daňového priznania za rok 2019. To znamená, že ak daňovník mal v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 nižšiu daňovú povinnosť, akú by mal z podaného daňového priznania za rok 2019, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania predlžuje obdobie (napr. do 30.06.2020 alebo až do 30.09.2020 pri daňovníkoch z príjmami zo zdrojov v zahraničí, namiesto 31.03.2020) počas ktorého sú povinný platiť „nižšie“ preddavky na daň z príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že najlepším riešením za súčasného stavu je postupovať štandardne, a teda oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Viac sa dočítate v článku Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatenie dane z príjmov v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus).


Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.