blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 a zaplatenie dane z príjmov v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus)


Povinnosť doručovať podania (napr. daňové priznania k dani z príjmov) elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSD“) finančnej správe má:

 • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou pre daň z príjmov,
 • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt podľa písmena a), ktorého zastupuje pri správe daní.

Tieto daňové subjekty si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v zmysle § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP), ak do uplynutia základnej lehoty na podanie daňového priznania (v štandardných prípadoch do 31.03.)  oznámia toto predĺženie lehoty:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace;
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a to buď tzv. aktívne príjmy (napr. dosiahnuté z existencie stálej prevádzkarne v inej krajine) alebo tzv. pasívne príjmy (príjmy, ktoré sa považujú za príjmy zo zdrojov v zahraničí; napr. príjmy z poskytnutia licenčných práv a práv priemyselného vlastníctva a pod.)

Daňovník v oznámení, podanom na tlačive dostupnom webovom sídle www.financnasprava.sk (ide o tlačivo OZN493v17 s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b), platné od 1.1.2018), dostupné tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html (na jeho podanie je potrebné prihlásiť sa do osobnej internetovej zóny), uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca. V tejto novej lehote daňovník podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je aj splatná daň z príjmov.

Tí z Vás, ktorí používajú našu aplikáciu na www.jednoduche.sk si môžu toto oznámenie jednoducho vygenerovať do xml súboru a následne ho podať cez stránku FR SR.

Výnimkou sú daňovníci, ktorí sú v likvidácii alebo v konkurze. Takíto daňovníci môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania iba na základe žiadosti podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (tzn. 15 dní pred uplynutím 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia), pričom správca dane môže na základe tejto žiadosti rozhodnúť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Podania (napr. daňové priznania k dani z príjmov) elektronickými prostriedkami nemusia podať:

 • právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri (napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pozemkové spoločenstvá, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli…);
 • fyzické osoby, ktoré majú iba príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) dosahované podľa § 5 ZDP a z rôznych dôvodov nepožiadali / nemohli požiadať svojho súčasného / bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane;
 • fyzické osoby, ktoré sa nepovažujú za podnikateľov, ale sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov (typ B), lebo dosahujú niektoré z nasledujúcich príjmov (alebo ich kombináciu):
  • príjmy z činností, ktoré nie sú podnikaním (aj v prípade, ak ide o daňovníka registrovaného na daň z príjmov podľa § 49a ZDP), napr. fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch alebo iba činnosť osobného asistenta (takéto osoby nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, nakoľko sa nepovažujú za podnikateľov) alebo ide o výkonného športovca podľa zákona o športe,
  • príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. (§ 6 ods. 3 ZDP), ide o prenájom nehnuteľností, ktoré sú v osobnom vlastníctve fyzickej osoby / fyzických osôb a nie sú súčasťou jej obchodného majetku napr. ako podnikateľa,
  • príjmy dosahované podľa autorského zákona (autor / umelec), pričom ide o tzv. aktívne príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva [§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP] a pasívne príjmy autorov / umelcov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorými sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP),
  • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), do ktorého patria napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov; úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov na bankových účtoch fyzických osôb – podnikateľov; úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností; plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku (rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia), výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)…,
  • ostatné príjmy (§ 8 ZDP), do ktorých patria napr. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí (za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu), príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu opcií a cenných papierov, príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu, výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní, ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e)], príjmy z derivátových operácií, príjmy z predaja virtuálnej meny.
 • fyzické osoby, ktoré ukončili podnikanie (napr. zrušili svoju živnosť v priebehu roku 2019), ale tieto osob sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Vyššie uvedené osoby (daňovníci), ktorí nemajú povinnosť komunikovať s FR SR elektronicky, môžu na základe informácie z tlačovej besedy ministra financií Ladislava Kamenického a prezidentky FS SR Lenky Wittenbergerovej podať daňové priznanie a zaplatiť splatnú daň z príjmov bez sankcií až do 31.05.2020 (namiesto do 31.03.2020) bez toho, aby museli oznamovať predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Uvedené opatrenie bolo prijaté z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19 (nový koronavírus) a minimalizáciou jeho ďalšieho šírenia.

Tlačová správa FR SR je dostupná na stiahnutie kliknutím TU.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.