blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Musia byť reklamné predmety označené obchodným menom alebo logom?


Daňovú uznateľnosť reklamných predmetov upravuje § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“). Toto ustanovenie v znení účinnom do 31.12.2019 upravovalo, že reklamné predmety musia byť označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa.

Zákon v súčasnom znení neukladá povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka. Napriek uvedenej skutočnosti si ale treba uvedomiť, že zákon v § 2 písm. i) vymedzuje daňový výdavok ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona.

Obhajoba daňovej uznateľnosti výdavkov je v prípade daňovej kontroly vyžadovaná od samotného daňovníka, ktorý si náklad (výdavok) v podobe reklamného predmetu uplatnil. Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný vedieť v prípade daňovej kontroly preukázať príčinnú súvislosť medzi vynaloženým nákladom (výdavkom) v podobe reklamného predmetu a zámerom daňovníka smerujúcim k dosiahnutiu, zabezpečeniu a udržaniu zdaniteľných príjmov. Príčinnú súvislosť nebude vedieť preukázať napr. konateľ účtovnej kancelárie, ktorý sa postaví na ulicu a začne náhodným okoloidúcim rozdávať čokoládu napr. značky Orion. Takýto reklamný predmet nie je nositeľom žiadneho odkazu (informácie), ktorú by odovzdávajúci subjekt chcel „zdeliť“ príjemcovi reklamného predmetu.

Reklamný predmet má vyjadrovať napr. vďaku (existujúcim klientom), zvedavosť (u potenciálnych / existujúcich klientov) alebo má byť nositeľom nejakého odkazu / sloganu / informácie. Ak by sme sa vrátili k príkladu konateľa účtovnej kancelárie rozdávajúceho čokoládu náhodným okoloidúcim (zhodou okolností pred daňovým úradom), na ktorej by bol uvedený slogan v znení: „Vaše daňové priznanie nechajte na nás a Vy si užívajte sladkosť života„, pričom pod sloganom bude uvedený napr. kontakt na webovú stránku www.jednoduche.sk, je nesporné, že cieľom odovzdania takéhoto reklamného predmetu je dosiahnutie / zabezpečenie zdaniteľného príjmu napr. získaním nových klientov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hoci zákon nevyžaduje, aby bol reklamný predmet označený obchodným menom / logom / ochrannou známkou daňovníka, reklamný predmet je nákladom (výdavkom), pri ktorom daňovník musí vedieť preukázať zámer jeho vynaloženia za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľných príjmov daňovníka. Toto je možné dosiahnuť napr. tým, že daňovník na reklamnom predmete uvedie:

  • svoje logo a / alebo obchodného mena,
  • všeobecne známy slogan, ktorým sa dlhodobo prezentuje pred verejnosťou (napr. automobilka Mercedes využíva podobnosť svojho znaku k hviezde),
  • fotografiu / zobrazenie produktu (tovaru / služby),
  • fotografiu osoby (napr. v prípade tzv. marketingu osobnosti pri umelcoch, lektoroch, lekároch, ktorí sú vo svojej oblasti známi),
  • odkaz na webovú stránku,
  • kontakt napr. na predajcu.

Aby sme to všetko doviedli do (argumentačnej) dokonalosti; aj vzhľadom na to, že si daňovník dá tú námahu označiť reklamný predmet niektorým z vyššie uvedených spôsobov, bolo by vhodné takto označený reklamný predmet napr. odfotiť (vyhotoviť fotodokumentáciu) a priložiť ju napr. k faktúre, ktorou boli tieto reklamné predmety obstarané.

Ďalšie zaujímavé informácie o daňovej uznateľnosti nákladov na reklamu a propagáciu, ako aj informácie týkajúce sa nároku na odpočet DPH a skúsenosti z daňových kontrol (vrátane odporúčaní ako predchádzať problémom pri daňových kontrolách) sa môžete dozvedieť na školení na tému Reklama z účtovného a daňového hľadiska (viac informácií môžete získať kliknutím na názov témy školenia). Členovia ZÚSK majú možnosť uplatniť si zľavu z ceny školenia vo výške 6 €. Uvedené školenie je súčasťou balíka školení na rok 2021, viac informácií kliknutím TU.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.