blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Finančný príspevok na stravovanie a prechodné obdobie…


***

Cieľom tohto článku je objektívne informovať o skutočnostiach, ktoré sú platné aj po novele Zákonníka práce s účinnosťou od 01.03.2021. Tento článok nemá viesť k propagovaniu stravných lístkov ako jednej z foriem zabezpečenia stravovania, ale má poukázať na rozdielnosť vo „výhodnosti“ jednotlivých možností prispievania zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov s poukazom na rozdielnosti v daňovom zaobchádzaní so stravnými lístkami a účelovo viazaným finančným príspevkom na stravovanie. Tento článok je súčasťou série článkov a ucelené informácie je možné získať až prečítaním všetkých článkov z uvedenej série článkov. Prajem Vám hodnotné a inšpiratívne čítanie!

***

Na Slovensku sme zvyknutí, že každá novela zákona so sebou prináša vo väčšine prípadov viac otázok, ako odpovedí. Nie je tomu tak, ani v prípade novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) účinnej od 01.03.2021.

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (t. j. „zmluvnom“ stravovacom zariadení), ak nejde o prípady zákonom taxatívne určené v § 152 ods. 6 ZP (tzn. prípady s jedinou možnosťou, ktorou je poskytnutie finančného príspevku na stravovanie), je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Na tomto mieste by sme chceli upozorniť na prechodné ustanovenie § 252p ZP. V zmysle predmetného prechodného ustanovenia zamestnávateľ, ktorý pred 01.03.2021 alebo v období od 01.03.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 152 ods. 7 ZP (tzn. nie je povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravným lístkom alebo účelovo viazaným finančným príspevkom na stravovanie) v znení účinnom od 01.03.2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31.12.2021. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný umožniť tým zamestnancom, ktorým nezabezpečuje stravovanie v stravovacom zariadení (vlastnom / zmluvnom) výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie, a to najneskôr počnúc 01.01.2022.

UPOZORNENIE: Nie je rozhodujúce, či zmluva o zabezpečení stravovacích poukážok bola uzatvorená na dobu určitú / neurčitú, ale či bola uzatvorená pred účinnosťou novely ZP (tzn. pred 01.03.2021) alebo v prechodnom období od účinnosti novely ZP, t. j. od 01.03.2021 do 31.12.2021. V takomto prípade majú zamestnávatelia možnosť využiť prechodné obdobie a povinnosť umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie sa ich týka až počnúc dňom 01.01.2022.

Vyčkávacia taktika

V takýchto prípadoch, kedy zákon umožňuje určitú legisvakanciu, je vhodné zvoliť vyčkávaciu taktiku. Nechať novelu zákona „vyhniť“, „vyzrieť“ a „vychytať“ jeho nedostatky, sporné veci a otázky, ktoré prinesie prax. Novela ZP práce bola schválená v NR SR dňa 04.02.2021, dňa 17.02.2021 bola novela podpísaná pani prezidentkou a zverejnená v zbierke zákonov dňa 19.02.2021. To znamená, že oficiálne znenie „uzrelo svetlo sveta“ 10 dní pred nadobudnutím účinnosti. To sa takto nerobí… je to aj v období pandémie neprimerane krátke obdobie na pochopenie legislatívnej zmeny, prípravu zamestnávateľa, zabezpečenie celého administratívneho procesu, prípadnú zmenu softvérov, umožnenie samotného výberu na strane zamestnancov, sprocesovanie vyplácania finančného príspevku na stravovanie…

A potom je tu množstvo otáznikov… potreby výkladov, usmernení, praktických riešení….

Ste pripravený „nabehnúť“ na novelu okamžite od 01.03.2021?

Možno nemáte uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Možno ste ten typ zamestnávateľa, ktorý sa „chytí“ možnosti a chce byť voči zamestnancom ústretový alebo ste možno ten typ zamestnávateľa, ktorý sa dá do umožnenia možnosti voľby medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie jednoducho dotlačiť požiadavkami zamestnancov.

Bez ohľadu na to, do ktorej kategórie zamestnávateľov patríte, bez ohľadu na to, akú máte možno „averziu“ proti stravným lístkom, spomaľte a premyslite si Vaše rozhodnutie. Alebo skúsme to inak, ak viete jednoznačné odpovede na nižšie položené otázky (s odkazom na konkrétne znenia ustanovení platnej legislatívy) a ste presvedčený, že je to jediný možný a prípustný výklad legislatívy, smelo do toho, aplikujte legislatívu po 10 dňoch, ako nadobudla účinnosť. Áno, mňa osobne to principiálne vytáča. Možnosť voľby je fajn, nie som glorifikátorom stravovacích poukážok, ale ako to už býva, všetko má svoje výhody i nevýhody. Veci nie sú iba čierne alebo iba biele.

A poďme na sľúbené otázky (test presvedčenia o tom, či sa s finančným príspevkom na stravovanie poponáhľať alebo radšej zvoliť vyčkávaciu stratégiu):

  • Kedy je finančný príspevok na stravovanie „splatný“, ak má byť účelovo viazaný na stravovanie? Kým v prípade stravných lístkov je ustálený výklad taký, že majú byť poskytnuté vopred, tzn. najneskôr v prvý pracovný deň (podľa rozvrhu zmien) v mesiaci, na ktorý sa tieto stravné lístky vzťahujú. V prípade stravného lístka ide o jednu z troch foriem zabezpečenia stravovania, a teda si musím uvedomiť, že ak mám ako zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť stravovanie, nemôžem takúto povinnosť splniť odovzdaním stravných lístkov zamestnancovi pozadu alebo v priebehu mesiaca. To je rovnako nelogické, ako keby som zamestnancom odomkol 31.03. vlastné stravovacie zariadenie a oznámil im, že sa môžu ísť za marec najesť (za jeden deň „do zásoby“ a spätne). FR SR v prípade stravných lístkov upozorňuje, že ak nebudú zamestnancom vydané vopred, nejde o splnenie povinnosti zabezpečiť stravovanie, a preto takéto náklady nemôžu byť ani daňovo uznané. Môžem si dovoliť finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi vyplatiť vo výplatnom termíne spolu so mzdou, ak má ísť o účelovo viazaný príspevok na stravovanie? A v ktorom výplatnom termíne? Vopred? Ak vopred, potom som ho mal zamestnancovi vyplatiť v mzde za január 2021, splatnej v priebehu februára 2021 (takže vo väčšine prípadov ešte pred účinnosťou novely ZP) tak, aby tento finančný príspevok na stravovanie zamestnanec mal k dispozícii najneskôr v prvý deň mesiaca marec 2021. Resp. môžem zamestnancom, ktorí si zvolili stravné lístky, tieto im vydať napr. 01.03.2021 a finančný príspevok na stravovanie poskytnúť vo februárovej mzde, splatnej napr. 15.03.2021 (alebo aj do konca marca, tzn. do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa mzda zamestnancovi vypláca). Je to kóšer? Môže mať časť zamestnancov stravné lístky v prvý deň mesiaca a druhá má byť do výplatného termínu hladná? Viem, sú na to rôzne názory v rámci odbornej verejnosti.
  • Ak nechcem na pracovisku vzburu, budem spolu pri výdaji stravných lístkov zamestnancom, ktorí si zvolili ako alternatívu finančný príspevok na stravovanie, vyplácať tento príspevok v hotovosti? Od 2,11 € do 2,81 €… mincovka, kvantum drobných… nie, doba cash-u skončila (hoci nie až tak dávno, že?). Alebo im to budem platiť prevodom na účet? 26.02.2021 (piatok) tak, aby tento finančný príspevok mali k dispozícii v pondelok 01.03.2021?… 300 rôznych prevodov na bankový účet zamestnancov. Ako ručne? Lebo toto mi mzdový softvér (zatiaľ) nevypľuje, kým nebude na to prispôsobený.
  • Mám finančný príspevok na stravovanie uvádzať vo výplatnej páske? Áno, ak bol vyplatený spoločne so mzdou. Nie, ak bol uhradený samostatne (v hotovosti, samostatným prevodom na bankový účet zamestnanca)… veď ani príspevok na stravný lístok na výplatnej páske neuvádzame.
  • Podlieha finančný príspevok na stravovanie exekúcii? Tiež som počul rôzne názory…
  • Ak zamestnávateľ upraví podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci alebo umožní stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom, môže / musí im dať na výber (ak nevie zabezpečiť stravovanie vo vlastnom / zmluvnom stravovacom zariadení) medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie? Viac sa dočítate v tomto článku: Kedy je stravný lístok jediná / najlepšia voľba?
  • Máte vypracovaný formulár na výber zamestnanca medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie? A máte vypracovaný vnútorný predpis, na ktorý sa odkazuje § 152 ods. 7 ZP, ktorý by mal obsahovať podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu zamestnanca. Bez tohto predpisu by nastala na pracovisku anarchia, byrokratická samovražda. Keďže zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov, odo dňa, ku ktorému sa výber viaže, je nevyhnutné mať vnútorný predpis, ktorý bude o. i. definovať začiatok a koniec obdobia, na ktoré sa bude výber zamestnanca viazať a vysporiada sa napr. aj so situáciami ako je nástup nového zamestnanca počas prebiehajúceho obdobia, na ktoré sa výber zamestnancov viaže; vysporiada sa s tými zamestnancami, ktorí sa počas roka vrátia z (dlhodobej) PN, materskej / rodičovskej dovolenky a pod. Vzor formulára na výber zamestnanca medzi stravným lístkom a finančným príspevkom je dostupný tu: https://martintuzinsky.sk/produkt/formulare_stravovanie/.

Asi stačí… ale aj tak by nás zaujímalo, čo ste si vybrali Vy, Vaši zamestnanci, zamestnanci Vašich klientov, Vaši rodinní príslušníci… Preto by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka (najneskôr do 07.03.2021 do 20:00). Prieskum je dostupný tu: https://forms.gle/zqT6RqcSxJDhDCbz5. ĎAKUJEME!

Aby bolo jasné, mnohé z vyššie uvedených otázok sme položili FR SR, MPSVaR a IP… a čakáme na odpovede (prvé otázky boli odoslané dňa 19.02.2021).

Na záver pár praktických postrehov a názorov od mojich klientov alebo ich zamestnancov s mojim komentárom:

  • Chcem stravné lístky, tie dám žene (manželke), nech za ne nakúpi stravu. Dovolím si uvedený názor komentovať, pretože sú len dve možnosti: buď by manžel peniaze minul (alkohol, cigarety) a nezostalo by na jedlo, alebo by peniaze minula manželka (disponibilný príjem človek „nenafúkne“) a v niektorých prípadoch si na oko vyššiu mzdu nebudú vedieť ľudia „rozdeliť“ tak, aby vyšlo aj na stravu.
  • Chcem finančný príspevok na stravovanie, nech sa môžem slobodne rozhodnúť, na čo svoje peniaze miniem… Opäť si dovolím tento názor komentovať: Ok, sloboda je právo, stravovanie potreba… sú všetci ľudia zodpovední a skutočne použijú finančný príspevok na stravovanie na stravu… alebo cigaretky, pivko, automaty… dobre, aj stravný lístok sa dá „zameniť“ za peniaze, ale…
  • Ako zamestnávateľ budem jednoznačne „tlačiť“ na zamestnancov, aby si zvolili finančný príspevok na stravovanie. Aj tak je to zbytočná byrokracia. Môj názor: Pre koho menej byrokracie? Účtovník musí aj tak vypočítať výšku finančného príspevku na stravovanie a zohľadniť prípadné neodpracované dni (čerpanie dovolenky, PN, prekážky v práci a pod.). Byrokracie bude viac, najmä v prípade tých zamestnávateľov, u ktorých sa časť zamestnancov rozhodne pre finančný príspevok na stravovanie a časť pre stravný lístok. Byrokracia narastie aj z dôvodu, že zamestnávateľ bude musieť umožniť zamestnancom výber medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom, pričom takýmto výberom je zamestnanec viazaný iba obmedzený dobu (12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže).
  • Slová iného klienta (zamestnávateľa) Čo je to za nezmysel ten finančný príspevok? Za stravné lístky sa zamestnanci aspoň najedia, finančný príspevok na stravovanie minú inak a zostanú „hladní“.  Môj Komentár: Napriek tomu, že finančný príspevok na stravovanie je účelovo viazaný, zamestnávateľ nemá možnosť skontrolovať, na aký účel zamestnanec tento finančný príspevok použije. Okrem toho, finančný príspevok bude poskytovaný napr. vo výške 2,11 € (minimálna výška platná pre rok 2021), kým minimálna výška stravného lístka je 3,83 € (hodnota platná pre rok 2021). Aj keď v prípade stravného lístka časť jeho hodnoty „znášal“ (podieľal sa na nej) zamestnanec, mal tak ale k dispozícii „vyššiu“ sumu (rezervu) na stravovanie.

Ďalšie zaujímavé informácie týkajúce sa problematiky stravovania zamestnancov sa môžete dozvedieť aj vo video školení na tému Stravovanie zamestnancov komplexne od 01.03.2021 – účtovanie, zdaňovanie, DPH. Uvedené školenie je súčasťou balíka školení na rok 2021, viac informácií kliknutím TU. Ďalšie zaujímavé online školenia, video školenia alebo praktické pomôcky pre účtovníkov môžete nájsť na mojom webe www.martintuzinsky.sk.

ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska môžete podporiť Vašim členským príspevkom alebo podielom z Vašich daní (1 % / 2 % / 3 %). Viac informácii, ako nás môžete podporiť sa dozviete tu: https://www.zusk.sk/podporte-nas/ alebo v článku s názvom Možnosti podpory neziskového sektoru a ich výhody / nevýhody. ĎAKUJEME VÁM!

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.