blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Možnosti podpory neziskového sektoru a ich výhody / nevýhody


V súčasnej ťažkej situácii sa zíde každé euro. Zíde sa nielen podnikateľom, ľuďom, ale aj tretiemu sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie alebo vo všeobecnosti osoby nezaložené / nezriadené za účelom podnikania). Skúsme si teda zosumarizovať ako možno maximalizovať podporu týchto subjektov, aké sú možnosti ich podpory a aké sú výhody / nevýhody jednotlivých foriem ich podpory.

V prvom kroku si v tabuľke nižšie zosumarizujeme možné formy podpory a ich výhody / nevýhody:

Forma podpory Výhody Nevýhody
Dar Dar nie je predmetom dane, a teda jeho príjemca (napr. OZ) ho nezdaňuje

[§ 12 ods. 7 písm. b) ZDP]

Z pohľadu darcu (napr. podnikateľa) sa dar nepovažuje za daňovo uznateľný výdavok
Podiel zaplatenej dane Podiel zaplatenej dane nie je predmetom dane, a teda jeho príjemca (napr. OZ) ho nezdaňuje

[§ 12 ods. 7 písm. a) ZDP]

Z pohľadu daňovníka, ktorý sa rozhodne poukázať príjemcovi podielu zaplatenej dane časť z jeho daňovej povinnosti (1 % / 2 % / 3 %) ide o formu podpory tretieho sektora, ktorá ho „nič“ nestojí
Členský príspevok Členský príspevok je síce predmetom dane, ale je od dane oslobodený, tzn. nezdaňuje sa

[§ 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 2 písm. b) ZDP]

Členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 € ročne sa považujú za daňovo uznateľný výdavok

[§ 19 ods. 3 písm. n) ZDP]

Materiálna pomoc Príjem plynúci z činnosti, na ktorej účel daňovník nezaložený / nezriadení na podnikanie vznikol alebo ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom je oslobodený
od dane

[§ 13 ods. 1 písm. a) ZDP]

Za splnenia zákonom stanovených podmienok môže byť daňovo uznaným výdavkom z pohľadu podnikateľského subjektu – reklamné predmety, obchodné vzorky, humanitárna pomoc do zahraničia na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s MV SR a takisto si z nich môže podnikateľ  (platiteľ DPH), pri splnení zákonných podmienok, nárok na odpočítanie DPH bez povinnosti jej následného odvedenia z titulu bezodplatného dodania

[§ 2 písm. i), § 21 ods. 1 písm. h) ZDP, § 19 ods. 2 písm. u) ZDP; § 8 ods. 3 ZDPH]

Dobrovoľnícka činnosť V zmluve o dobrovoľníckej činnosti je možné dohodnúť materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia, prípadne náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy

[§ 6 ods. 2 písm. d) a e) ZoD]

Aby sa fyzická osoba ako člen občianskeho združenia mohla považovať za dobrovoľníka (vo vzťahu k občianskemu združeniu, ktorého je členom), musí ísť
o výkon dobrovoľníckej činnosti mimo rámca jej povinností, ktoré jej vyplývajú
z členského vzťahu
 ZDROJ A VIAC INFO TU

V ďalšej časti poukážeme na to, za akých podmienok je možné poukázať podiel zaplatenej dane na podporu osôb nezaložených / nezriadených na podnikanie a v akej výške:

1. Právnické osoby môžu v daňovom priznaní (v lehote na jeho podanie) vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane najmenej vo výške 8 € sa má poukázať ním určeným prijímateľom vo výške

  • 1 %
  • 2 %, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP (ochrana a podpora zdravia a prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb; podpora a rozvoj športu; poskytovanie sociálnej pomoci; zachovanie kultúrnych hodnôt; podpora vzdelávania; ochrana ľudských práv; ochrana a tvorba životného prostredia; veda a výskum alebo organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti).

2. Fyzické osoby môžu v daňovom priznaní (v lehote na jeho podanie) alebo na tlačive, predloženom správcovi dane do 30.04. po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane najmenej vo výške 3 € sa má poukázať ním určeným prijímateľom vo výške

  • 2 %
  • 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa 3 ods. 1 ZoD počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa § 4 ods. 9 ZoD a § 5 ods. 6 ZoD.

Písomné potvrdenie je povinný vydať prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (ak o to dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia požiada) a obsahuje informácie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej čin-nosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti. Vzor si môžete stiahnuť tu: Vzor potvrdenia o dobrovoľníctve.

Dôležité upozornenie na záver (platné pri podávaní daňového priznania za rok 2019): „Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú svoje financie od daňovníkov. Je verejný prísľub MF SR a FS SR, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2% a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 alebo neoznámia jeho odklad. V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad. V krátkej dobe bude prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní, resp. ktorá bude riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov.“ Napriek uvedenému upozorňujeme, že vzhľadom na neexistujúcu platnú legislatívu (k dátumu 30.03.2020) odporúčame napriek tomuto prísľubu podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Viac sa o dôvodoch dočítate v našom článku s názvom Praktické tipy a odporúčania v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) a vzory podaní na daňový úrad.

ZÚSK pre svojich členov prináša okrem rôznych tém odborných článkov a rôznych ďalších podujatí (konferencia / ples / webinár) stále poradenstvo (účtovné, daňové, právne, mzdové a personálne) zabezpečované špičkovými odborníkmi. Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť touto cestou o podporu našich ďaľších aktivít formou poukázania podielu zaplatenej dane, daru (viac info tu: https://www.zusk.sk/podporte-nas/) alebo jednoducho uhradením členského (viac info tu: https://www.zusk.sk/registracia/) alebo jeho predĺžením po prihlásení sa na stránke www.zusk.sk (viac info tu: https://www.zusk.sk/predlzenie-clenskeho/).

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.