blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Daňový bonus v znení od 01.07.2022 je diskriminačný


Daňový bonus v znení účinnom od 01.07.2022 by mali premenovať na daňový malus. Je diskriminačný pre niektoré skupiny daňovníkov, a to si zaslúži pozornosť Ústavného súdu SR.

Diskriminácia č. 1: SZČO vs. zamestnanec

Janka (SZČO od 06/2022) a Danka (zamestnanec od 06/2022) majú každá po dve deti vo veku do 6 rokov. Danka pracuje na skrátený úväzok a jej mesačný čiastkový základ dane (ČZD) zo zamestnania predstavuje 518,52 €  (čo zodpovedá mesačnej hrubej mzde 598,72 €). Zamestnávateľ jej v každom mesiaci v období 07 – 12 / 2022 prizná maximálnu výšku daňového bonusu na dve vyživované deti vo výške 140 € (výpočet maximálnej výšky „nového“ daňového bonusu je pri dvoch vyživovaných deťoch, ktoré nedosiahli 6 rokov nasledovný: ČZD x 27 %, t. j. 518,52 € x 27 %). Janka, na to, aby získala rovnakých 140 € mesačne, musí ale vykázať vyšší čiastkový základ dane,  a to 6 222,24 € za obdobie 06 – 12 /2022, čo činí v priemere 888,89 € (6 222,24 € / 7 mesiacov podnikania). Čiastkový základ dane (6 222,24 €) zodpovedá sume po odpočítaní príslušných odvodov do poisťovní. Ak by Janka platila len odvody do zdravotnej poisťovne (79,31 € / mesačne, t. j. 555,17 € za 7 mesiacov) a uplatňovala si paušálne výdavky, jej celkový príjem musí za rok 2022 predstavovať sumu 16 943,53 € [ČZD: (40 % zo 16 943,53 €) – 555,17 € = 6 222,24 €]. U Janky (na rozdiel od Danky) sa totiž výška „nového“ daňového bonusu počíta na ročnej bázy vzorcom (ČZD / 2) x 27 % (výpočet pri dvoch vyživovaných deťoch, ktoré nedosiahli 6 rokov), a teda (6 222,24 € / 2) x 27 % = 840, t. j. 2 deti x 70 € (daňový bonus na jedno dieťa, ktoré nedosiahlo 6 rokov) x 6 mesiacov. V preklade povedané, Danke stačí zarobiť za obdobie 06 – 12 / 2022 sumu 4 191,04 € (7 x hrubá mzda vo výške 598,72 €), ale Janka musí zarobiť na takú istú výšku daňového bonusu ako SZČO až 16 943,53 €.

Janka sa „druhýkrát“ prekvapí, keď zistí, že z takéhoto príjmu jej vyjde platiť daň z príjmov (po zohľadnení ročnej NČZD na daňovníka), a to vo výške 246,45 €, a o túto sumu dostane vyplatený „nový“ daňový bonus za obdobie 07 – 12 / 2022 nižší, a teda vo výške 593,55 € (840 € – 246,45 €). Danke vznikne pri ročnom zúčtovaní preplatok na dani z príjmov a v konečnom dôsledku jej celková výška dane po uplatnení celoročnej NČZD na daňovníka bude 0 €, čo znamená, že jej „zostane“ celá výška „nového“ daňového bonusu vo výške 840 €.

Táto diskriminácia vyplýva zo zákona o dani z príjmov účinného od 01.07.2022, konkrétne z § 35 ods. 5 prvá veta (z ktorej vyplýva, že u zamestnanca sa uplatňuje výpočet ČZD x príslušné % podľa počtu vyživovaných detí) v nadväznosti na § 52zzn ods. 1. Keďže zamestnávateľ priznal zamestnancovi v mesiacoch 07 – 12 / 2022 „nový“ daňový bonus v súlade s § 52zzn ods. 1 a § 35 ods. 5 prvej vety ZDP v znení účinnom od 01.07.2022, zamestnanec nestráca nárok na už priznaný daňový bonus, a teda v rámci ročného zúčtovania dane alebo pri podaní daňového priznania k dani z príjmov už nemusí byť výška priznaného daňového bonusu prepočítaná rovnakým vzorcom, aký bol použitý na výpočet výšky daňového bonusu u SZČO; vo vyššie uvedenom príklade (ČZD / 2) x 27 %.

Diskriminácia č. 2: SZČO vs. zamestnanec

Janka (SZČO, ktorá podnikala v období od 03/2022 do 09/2022 a od 01.10.2022 má prerušenú živnosť) a Danka (zamestnanec v období 03/2022 do 09/2022) majú každá po dve deti vo veku do 6 rokov. Kým Jankina mzda na skrátený úväzok bola 500 € v hrubom, ČZD predstavoval 433 €. Hrubý príjem vo výške 500 € (nakoľko je vyšší ako ½ minimálnej mzdy platnej v roku 2022) oprávňuje zamestnanca na priznanie daňového bonusu vo výške 2 deti x 47,14 € x 4 mesiace (03 / 2022 – 06 / 2022), t. j. v celkovej výške 377,12 €. Výška „nového“ daňového bonusu bude Danke priznaná vo výške 433 € (ČZD) x 27 %, t. j. 116,91 € mesačne („nový“ daňový bonus je výhodnejší ako daňový bonus, ktorý by vyšiel podľa výpočtu platného do 30.06.2022). Za mesiace 07 – 09 / 2022 bude Danke priznaný daňový bonus vo výške 3 x 116,91 €, t. j. 350,73 €. Za celý rok bude Danke vyplatený daňový bonus vo výške 727,85 € (377,12 € + 350,73 €). Napriek tomu, že celkový zdaniteľný príjem Danky za rok 2022 vo výške 3 500 € nedosiahol aspoň 3 876 € (6 – násobok minimálnej mzdy platnej v roku 2022), nebude jej priznaný daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane (alebo v daňovom priznaní) za mesiace 01/2022 a 02/2022, ale daňový bonus priznaný za mesiace 03/2022 – 06/2022 jej „ostáva“.

Janka, ak by dosiahla príjem zo SZČO vo výške 3 500 €, nespĺňa podmienku dosiahnutia aspoň 6 – násobku minimálnej mzdy platnej v roku 2022), preto jej nevznikne nárok na daňový bonus za obdobie 01 – 06 / 2022. Za mesiace 03/2022 – 09/2022 Janka platila len odvody do zdravotnej poisťovne (79,31 € / mesačne, t. j. 555,17 € za 7 mesiacov) a ak by si uplatnila paušálne výdavky, vykázala by ČZD vo výške 844,83 €. Z uvedenej sumy by maximálna výška daňového bonusu na 2 vyživované deti do 6 rokov za obdobie 07 – 12 / 2022 vyšla 114,05 € [ (844,83 € / 2) x 27 %]. Na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30.06.2022 daňovníkovi nevzniká nárok vzhľadom na to, že jeho zdaniteľné príjmy za rok 2022 nedosiahli 6-násobok minimálnej mzdy.

Záver: Danke bude priznaný daňový bonus za rok 2022 vo výške 727,85 € a Janke iba vo výške 114,05 €.

Diskriminácia č. 3: Meniaci sa počet detí

FR SR v spolupráci s MF SR vydalo Informáciu č. 19/DZPaU/2022/I k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorej uvádza informácie v rozpore so znením ZDP platného od 01.07.2022. Zamerajme sa na príklad č. 4, ktorý znie nasledovne: „Daňovník, ktorý podniká od roku 2020, dosiahne za rok 2022 zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 11 000 € a vykáže základ dane z týchto príjmov vo výške 1 000 €. Iné zdaniteľné príjmy daňovník v roku 2022 nedosiahne. Daňovník má 3 deti, pričom jedno dieťa má 10 rokov, druhé dieťa má 18 rokov a v júni 2022 zmaturovalo (dieťa je vyživovaným dieťaťom do augusta 2022) a tretie dieťa sa narodí 04.12.2022. Akú výšku daňového bonusu si daňovník uplatní v daňovom priznaní za rok 2022?“

Zamerajme sa iba na riešenie „nového daňového bonusu“, ktorý je vo vyššie uvedenej informácii vypočítaný nasledovne:

Za mesiace 07 – 08 / 2022: 135 €. 1 dieťa x 2 mesiace x suma daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 15 rokov 70 € platná od 01.07.2022 + 1 dieťa x 2 mesiace x suma daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku nad 15 rokov 40 € platná od 01.07.2022, čo je 220 € (2 x 70 € + 2 x 40 €), max. do výšky 27 % z ½ základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (1 000 € / 2 = 500 €; 500 € * 0,27 = 135 €).

 Za mesiace 09 – 11 / 2022: 100 €. 1 dieťa x 3 mesiace x suma daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 15 rokov 70 € platná od 01.07.2022, čo je 210 € (1 x 3 x 70 €), max. do výšky 20 % z ½ základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (1 000 € / 2 = 500 €; 500 € * 0,20 = 100 €). 

 Za mesiac 12 / 2022: 135 €. 2 deti x 1 mesiac x suma daňového bonusu na vyživované dieťa vo veku do 15 rokov 70 € platná od 01.07.2022, čo je 140 € (2 x 1 x 70 €), max. do výšky 27 % z ½ základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (1 000 € / 2 = 500 €; 500 € * 0,27 = 135 €).

 Celková suma daňového bonusu pri tomto výpočte činí 370  €.

Je nemysliteľné, aby sa výpočet (ČZD / 2) x príslušné percento podľa počtu detí uskutočnil samostatne za rôzne mesiace, pretože limit daňového bonusu by v tomto prípade bol násobne vyšší ako v prípade, ak by k zmene počtu detí nedošlo. Porovnajme si to s nasledujúcim príkladom:

Daňovník, ktorý podniká od roku 2020, dosiahne za rok 2022 zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 11 000 € a vykáže základ dane z týchto príjmov vo výške 1 000 €. Iné zdaniteľné príjmy daňovník v roku 2022 nedosiahne. Daňovník má 3 deti, pričom jedno dieťa má 10 rokov, druhé dieťa má 18 rokov a v júni 2022 zmaturovalo (ale bude pokračovať v štúdiu na VŠ) a tretie dieťa sa narodilo 04.01.2022. Akú výšku daňového bonusu si daňovník uplatní v daňovom priznaní za rok 2022?

Zamerajme sa iba na riešenie „nového daňového bonusu“ za obdobie od 07 – 12 /2022. Pri troch vyživovaných deťoch (na rozdiel od predchádzajúceho zadania príkladu sa tieto deti považujú za vyživované počas celého zdaňovacieho obdobia). Daňový bonus za obdobie od 07 – 12 /2022 podľa ZDP by mal predstavovať 6 mesiacov x 2 deti x 70 € + 6 mesiacov x 40 €, t. j. 1 080 €. Maximálna výška daňového bonusu v zmysle § 52zzn sa však musí vypočítať vzorcom ČZD (1 000 €) / 2 x 34 % = 170 €.

Je neprípustné, aby v prvom prípade (menší počet detí, resp. menej mesiacov, počas ktorých sa uplatňuje daňový bonus na tri alebo dve vyživované deti) vyšiel výhodnejšie (370 €) ako v druhom prípade (tri vyživované deti počas celého zdaňovacieho obdobia), v ktorom je výsledok 170  €.

Ďalší legislatívny paškvil šitý horúcou ihlou.

O týchto problémoch sme upozornili aj v reportáži: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/344672#833.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.