blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

V ktorých (štátnych) registroch hľadať aké údaje?


V zmysle § 52 ods. 15 zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSD) je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) s účinnosťou od 01.01.2021 povinné na svojom webovom sídle zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo (DIČ) a

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
 2. názov právnickej osoby a jej sídlo,
 3. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.

Údaje uvedené v zoznamoch, ktoré zverejňuje FR SR, sa zverejňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie.

V akých prípadoch je potrebné vyhľadávať DIČ subjektu, keďže tento údaj nie je v zásade povinným údajom na faktúrach v zmysle žiadneho platného právneho predpisu? V zozname osôb registrovaných na daň z príjmov (tzn. osôb s prideleným DIČ) sa môžu nachádzať také osoby, ktoré:

 • nemajú pridelené IČO, a teda nie je ich možné vyhľadať v živnostenskom registri (napr. súkromní lekári, advokáti, daňoví poradcovia, umelci, športovci a pod.)
 • sú ako FO prenajímateľmi nehnuteľnosti, pričom príjmy z prenájmu sú príjmami dosahovanými podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

V súvislosti s týmto upozorňujem, že takéto osoby sa považujú z pohľadu § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za zdaniteľné osoby. Ak im budete ako platiteľ DPH dodávať nejaký tovar alebo poskytovať služby, ste im povinní vyhotoviť faktúru v zmysle § 72 ods. 1 ZDPH. Uvedené ustanovenie neukladá povinnosť platiteľovi DPH vystaviť faktúru tým osobám, ktoré sú iné ako zdaniteľné osoby (napr. občan – nepodnikateľ).

Štátne orgány prevádzkujú rôzne registre, ktoré sú voľne a zdarma dostupné. Výber tých najdôležitejších registrov, dôvod prečo ich používať a aké údaje v nich nájsť sme pre Vás zosumarizovali v nasledujúcej tabuľke:

Register / zoznam Údaje, ktoré sa v registri dajú vyhľadať Poznámka
Živnostenský register
 • na aké činnosti má podnikateľ (FO / PO) oprávnenie a má právo ich vykonávať
 • kedy podnikateľ ukončil podnikanie
 • od kedy do kedy má podnikateľ podnikanie prerušené
 • IČO podnikateľa
 • kde je miesto jeho podnikania alebo na akej adrese má prevádzkareň
V živnostenskom registri sa nachádzajú tí podnikatelia (FO / PO), ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Overenie obchodného partnera patrí medzi základnú odbornú starostlivosť štatutárneho orgánu spoločnosti / živnostníka.

Obchodný register
 • aktuálne obchodné meno spoločnosti
 • aktuálne sídlo spoločnosti
 • právna forma
 • IČO spoločnosti
 • fyzické osoby, ktorá majú oprávnenie konať v mene zapísanej právnickej osoby (štatutárne orgány)
 • výška základného imania spoločnosti
 • informácie o spoločníkoch (napr. v s. r. o.)
V obchodnom registri sú zapísané obchodné spoločnosti a družstvá, podniky zahraničných osôb.

Preverenie existencie zápisu v obchodnom registri, ako aj overenie fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene zapísanej právnickej osoby  (štatutárny orgán) patrí medzi základnú odbornú starostlivosť štatutárneho orgánu spoločnosti / živnostníka (napr. aj pri daňovej kontrole v súvislosti s nárokom na odpočítanie DPH).

Register mimovládnych neziskových organizácií
 • aktuálny názov organizácie
 • aktuálne sídlo spoločnosti
 • právna forma
 • IČO spoločnosti
 • štatutárne orgány organizácie
Overenie existencie zápisu, ako aj overenie fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene zapísanej organizácie  (štatutárny orgán) patrí medzi základnú (odbornú) starostlivosť štatutárneho orgánu spoločnosti / živnostníka.
Register účtovných závierok Informácie sú verejne dostupné z účtovných závierok týchto účtovných jednotiek:

 • obchodnej spoločnosti
 • družstva
 • štátneho podniku
 • subjektu verejnej správy
 • inej účtovnej jednotky, ak to vyplýva z osobitného predpisu
 • Exportno-importnej banky SR
 • pozemkových spoločenstiev, mimovládnych neziskových organizácií (napr. občianskych združení), spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod. (ide o úpravu vyplývajúcu z návrhu zákona o účtovníctve, ktorá by mala byť účinná od 01.01.2022)
Overenie obchodného partnera (či si plní svoje zákonné povinnosti a zostavuje / zverejňuje účtovné závierky), v akej majetkovej a finančnej situácii sa nachádza (akumulované účtové straty, záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze) patrí medzi základnú (odbornú) starostlivosť štatutárneho orgánu spoločnosti / živnostníka a jednou zo základných otázok v rámci daňových kontrol zameraných na oblasť DPH, či došlo k dostatočnému overeniu obchodného partnera v súvislosti so schopnosťou dodať tovar / poskytnúť službu.
Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov
 • IČO
 • DIČ
 • meno a priezvisko FO / názov PO
 • sídlo / bydlisko / miesto podnikania
Ide o nový zoznam, ktorého povinnosť viesť má FR SR od 01.01.2021. V tomto zozname je možné vyhľadávať DIČ zadaním obchodného mena / mena a priezviska, zadaním IČO alebo zadaním samotného DIČ.

Overenie existencie DIČ slúži napr. na posúdenie, či subjekt (FO / PO) možno považovať za „zdaniteľnú“ osobu na účely ZDPH, či daný subjekt (FO / PO) má pridelené DIČ a je registrovaná na platenie dane z príjmov.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH
 • IČO
 • IČ DPH
 • meno a priezvisko FO / názov PO
 • sídlo / bydlisko / miesto podnikania
 • druh registrácie podľa ZDPH
 • dátum registrácie
 • dátum zmeny druhu registrácie
V prípade zdaniteľných osôb registrovaných na daň z pridanej hodnoty v tuzemsku je najdôležitejší dátum registrácie, resp. dátum zmeny registrácie a druh registrácie.

Napr. pre uplatnenie nároku na odpočítanie DPH v tuzemsku musí mať odberateľ postavenie platiteľa DPH registrovaného podľa § 4 alebo 4b ZDPH), takisto na účely tzv. tuzemského prenosu daňovej povinnosti (napr. pri stavebných prácach) musí mať odberateľ štatút platiteľa DPH (§ 4, § 4b alebo § 5 ZDPH).

Overenie IČ DPH
(v rámci EÚ – VIES)
 • príslušnosť (usídlenie) k členskému štátu EÚ
 • IČ DPH
 • názov subjektu
 • adresa
Nie je možné vyhľadávať IČ DPH podľa iných dostupných informácií (napr. podľa názvu subjektu, adresy a pod.).

Uvedený portál (VIES) slúži iba na overenie platnosti IČ DPH, tzn. overenie, či sa odberateľ z iného členského štátu považuje za zdaniteľnú osobu a či jeho IČ DPH je v čase vyhľadávania platné.

Neodporúčame používať na vyhľadávanie tuzemských (slovenských) osôb, pretože výsledky vyhľadávania nerozlišujú, či vyhľadaný subjekt má postavenie platiteľa DPH (§ 4, § 4b, § 5 ZDPH) alebo len osoby registrovanej pre DPH (§ 7 a § 7a ZDPH).

Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH
a
Zoznam vymazaných platiteľov DPH
 • IČ DPH
 • názov subjektu
 • adresa
 • rok porušenia
 • dátum zverejnenia
 • IČO
Najmä z pohľadu ZDPH je nevyhnutné, aby dodávateľ v čase dodania tovaru / služby nefiguroval v tomto zozname, v opačnom prípade je bežnou praxou, že v rámci daňových kontrol zameraných na DPH sa odopiera uplatnené právo na odpočet DPH z prijatých faktúr od takéhoto dodávateľa.
Zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu
 • IČ DPH
 • IČO
 • názov subjektu
 • adresa
 • dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy
 • dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
 • zdaňovacie obdobie skončenia uplatňovania osobitnej úpravy
V prípade dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu dane podľa § 68d ZDPH je na strane odberateľa možný odpočet DPH až v tom zdaňovacom období, v ktorom dodávateľovi uhradil za dodávku tovaru / poskytnutie služby, a teda nie ako v „bežných“ prípadoch na základe prijatej faktúry.
Zoznam daňových dlžníkov
 • názov subjektu
 • adresa
 • výška nedoplatku
Slúži napr. na preverenie obchodného partnera v prípade zvažovania o spolupráci s ním.
Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci
 • informácie z obchodného registra
 • informácie zo živnostenského registra
 • informácie z registra organizácií ŠÚ SR
 • informácie o konečných užívateľoch výhod
Účtovníci, audítori,  daňoví poradcovia a pod. by si v rámci tzv. starostlivosti povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi vyplývajúcej zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov mali „preveriť“ svojho (nového) klienta pri uzatváraní obchodného vzťahu a v zákonom stanovených prípadoch aj svojho (existujúceho) klienta.
Kataster nehnuteľností
 • informácie o vlastníkoch nehnuteľností
 • vyhľadávanie a generovanie listov vlastníctva
Zistenie vlastníka nehnuteľností a tiarch zapísaných na liste vlastníctva napr. pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri (dokladovej) inventúre majetku ako jednej z podmienok úplne a správne vedeného účtovníctva.

Aj Vám sa zdá, že tých registrov je nejako veľa? A to sme vybrali sme pre Vás iba tie najdôležitejšie… Možno by nebolo na škodu veci vytvoriť štátom centrálny register dát, ktorý by zlúčil množstvo čiastkových informácií o podnikateľoch do jedného komplexného „centrálnehoregistra, ktorý by mohli používať všetci podnikatelia a štátne inštitúcie bezplatne.

Ďalšie dôležité informácie sa môžete dozvedieť na webinároch organizovných bezplatne pre členov ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska alebo prihlásením sa na školenia prostredníctvom webovej stránky www.martintuzinsky.sk (členom ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska je poskytovaná zľava z ceny školenia).

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.