blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Sumarizácia zmien v zákonníku práce účinných od 01.03.2021


Najrozsiahlejšou zmenou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) s účinnosťou od 01.03.2021 je úprava umožňujúca zamestnávateľovi zabezpečiť zamestnancom stravovanie formou finančného príspevku účelovo viazaného na stravovanie.  Na to nadväzujúca úprava § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude takýto finančný príspevok (poskytovaný v súlade s § 152 ZP) oslobodený od dane.

Uvedená zmena filozofie v zabezpečení stravovania zo strany zamestnávateľa pre zamestnancov si vyžiadala nasledovné úpravy v ZP:

 • Legislatívna úprava „prízvukovania“, že príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 a 8 ZP sa nepovažuje za mzdu (118 ods. 2 ZP), z uvedeného vyplýva, že v podvojnom účtovníctve sa bude finančný príspevok na stravovanie účtovať na účet 527 – Zákonné sociálne náklady.
 • Hoci sa v prvej vete § 152 ods. 1 ZP ponecháva povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov prednostne vo vlastnom stravovacom zariadení (tzn. priamo na pracovisku) alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení (v blízkosti pracoviska), táto povinnosť sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorým sa bude poskytovať účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.
 • Preformulovanie nároku zamestnanca na stravovanie ako nároku na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie (§ 152 ods. 2 ZP).
 • Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa ods. 8, ak (§ 152 ods. 6 ZP):
  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku (napr. lesní robotníci, záchranári, turistickí sprievodcovia a pod.),
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa ods. 2, t. j. vo forme teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (t. j. zmluvnom stravovacom zariadení) alebo prostredníctvom PO / FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (t. j. prostredníctvom stravovacích poukážok),
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Je potrebné prízvukovať, že z uvedeného znenia § 152 ods. 6 ZP ešte nevyplýva automaticky možnosť zabezpečiť zamestnancovi stravovanie formou finančného príspevku, pretože uvedené ustanovenie upravuje iba taxatívne uvedené prípady. Možnosť zabezpečiť zamestnancovi stravovanie formou finančného príspevku vyplýva až z  § 152 ods. 7 ZP (viď nižšie).

 • Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (t. j. zmluvnom stravovacom zariadení), ak nejde o prípady podľa (predchádzajúceho) ods. 6, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom PO / FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom PO / FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa ods. 8 (viď nižšie). Do uskutočnenia výberu zo strany zamestnanca zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom PO / FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie v sume podľa ods. 8 (viď nižšie). Z uvedeného vyplýva, že právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení (§ 152 ods. 7 ZP).
 • Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa §152 ods. 3 prvej vety (t. j. najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa ZoCN; pre rok 2021 je to suma 2,81 € po zaokrúhlení v zmysle § 152 ods. 3 ZP), najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa ods. 4 (t. j. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa ZoCN; pre rok 2021 je to suma 3,83 € po zaokrúhlení v zmysle § 152 ods. 3 ZP). Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa ods. 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa ods. 4 (t. j. pre rok 2021 je to 2,11 € po zaokrúhlení v zmysle § 152 ods. 3 ZP), najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa ZoCN (t. j. pre rok 2021 je to 2,81 € po zaokrúhlení v zmysle § 152 ods. 3 ZP). Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu (ZoSF; novo doplnený § 152 ods. 8). Práve znenie poslednej vety otvára pre zamestnávateľa možnosť prispievať zo sociálneho fondu pre zamestnanca prakticky neobmedzený príspevok (samozrejme do výšky vytvoreného sociálneho fondu, inak povedané z výšky sociálneho fondu, ktorú dokáže vytvoriť vrátane napr. tvorby z účtovného zisku po zdanení), ktorý bude od dane oslobodený (!), a teda bude oslobodený aj od všetkých odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (tak za zamestnanca, ako aj zamestnávateľa). Treba však pamätať na dve veci, a to:
  • pozor na diskrimináciu – zamestnancom s finančným príspevkom na stravovanie nie je možné prispievať zo sociálneho fondu viac ako zamestnancom, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou stravovacích poukážok („gastrolístkov“)
  • pozor na obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, sa pri správe daní neprihliada (viď § 3 ods. 6 zákona o správe daní).
 • Zamestnávateľ, ktorý pred 01.03.2021 alebo v období od 01.03.2021 do 31.12.2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s PO / FO, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 152 ods. 7 ZP v znení účinnom od 01.03. 2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31.12. 2021 (§ 252p ZP).
 • Zároveň sa znižuje výška poplatku za sprostredkovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravovacích poukážok z maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke na maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke (§ 152 ods. 5 ZP).

UPOZORNENIE: S účinnosťou od 01.01.2023 v zmysle doplneného § 152 ods. 4 ZP zamestnávateľ bude môcť poskytovať stravovaciu poukážku (už len) v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Sumarizácia ďalších zmien v zákonníku práce od 01.03.2021:

 • Rozšírenie možnosti vykonávať (akékoľvek) ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, ak ide o FO staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky [§ 11 ods. 4 písm. d) ZP].
 • Vymedzenie pojmu „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“ na účely uplatňovania príslušných práv v ZP, vznik a zánik tohto statusu a oznamovacie povinnosti zamestnanca (§ 40 ods. 11 ZP).
 • Predĺženie skúšobnej doby o kalendárny deň za každý deň nevykonávania práce, ak zamestnanec neodpracoval pracovnú zmenu, ktorú mal podľa rozvrhu pracovných zmien odpracovať v príslušný pracovný deň (§ 45 ods. 2 ZP).
 • Legislatívna zmena týkajúca sa domáckej práce a telepráce (§ 52 ZP).
 • Možnosť pridelenia zamestnanca v pracovnom pomere medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou bezodplatne s výnimkou náhrady preukázateľných nákladov na mzdy a iné plnenie spojené s výkonom práce, t. j. ide len o refundáciu skutočne vynaložených nákladov, ktoré zamestnávateľ na zamestnanca v čase jeho dočasného pridelenia k užívateľské-mu zamestnávateľovi musel vynaložiť, hoci sa práca vykonávala pre užívateľského zamestnávateľa, tzn. mzda, náhrada mzdy, náklady na zabezpečenie pracovného prostriedku, ak ho nezabezpečil užívateľský zamestnávateľ (§ 58a ods. 1 ZP).
 • Úprava pružného pracovného času v deň, počas ktorého je zamestnanec na pracovnej ceste na pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny, ak pracovná cesta zasahuje nad rámec základného pracovného času. Po dohode so zástupcami zamestnancov je možné určiť ďalšie prípady, kedy sa pružný pracovný čas neuplatní, napr. ak školenie na pracovisku zasahuje aj do voliteľného pracovného času (§ 89 ods. 1 a 2 ZP).
 • Zrušenie väzby použitia minimálnej mzdy / minimálneho mzdového nároku ako priemerného zárobku určeného podľa § 134 ods. 5 ZP v súvislosti s náhradou škody u žiakov ZŠ / SŠ / študentov VŠ alebo u zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú zamestnaní a ktorých príprava na povolanie (činnosť) sa vykonáva podľa osobitných predpisov (vypustenie § 134 ods. 6 ZP).
 • Vypustenie podmienky, že písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce (§ 226 ods. 2 ZP).
 • Zavedenie prezumpcie zachovania štúdia do 31.10. na účely DoBPŠ tých FO, ktoré sú bývalými žiakmi strednej školy / študentmi prvého stupňa vysokej školy, ak takáto osoba chce od času skončenia štúdia do času zápisu na príslušný stupeň vysokej školy vykonávať prácu na DoBPŠ. Prezumpcia zachovania štúdia musí byť preukázaná dokladom o riadnom ukončení štúdia, a to stredoškolského štúdia alebo prvého stupňa vysokoškolského (bakalárskeho) štúdia (§ 227 ods. 1 ZP a § 228 ods. 2 ZP).
 • Úprava týkajúca sa sporu o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa (§ 230a ZP).

Ďalšie zaujímavé informácie týkajúce sa problematiky stravovania zamestnancov sa môžete dozvedieť na online školení na tému Stravovanie zamestnancov komplexne od 01.03.2021 – účtovanie, zdaňovanie, DPH, ktoré sa bude konať dňa 19.02.2021 (členovia ZÚSK majú možnosť uplatniť si zľavu z ceny školenia vo výške 9 €). Uvedené školenie je súčasťou balíka školení na rok 2021, viac informácií kliknutím TU).

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.