blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Stíhate lehotu na podanie „odloženého“ daňového priznania k dani z príjmov?


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) dňa 18.06.2021 na svojej webovej stránke informovalo, že oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podalo 303 296 daňových subjektov, z ktorých do 18.06.2021 nepodalo odložené daňové priznanie stále ešte 280 000 daňovníkov. Ide o tých daňovníkov, ktorým uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania už 30.06.2021, tzn. na splnenie povinnosti podať daňové priznanie im zostáva už len pár dní.

Upozorňujeme, že uplynutím lehoty na podanie daňového priznania zároveň uplynie aj lehota na zaplatenie dane z príjmov z tohto podaného daňového priznania.

ZÚSK – Združenie účtovníkov Slovenska iniciovalo vo februári 2021 schôdzku s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a žiadalo o generálny posun lehôt na podanie daňových priznaní aj za rok 2020, no neúspešne.

Sme v kontakte s našimi členmi, z ktorých viacerí avizujú sťažené podmienky a všeobecné „nestíhanie“ termínov. Aj z tohto dôvodu sme vykonali medzi našimi členmi mini prieskum, do ktorého sa zapojilo 155 respondentov. Výsledky prieskumu, žiaľ, neprekvapili.

Ako vyplýva z prvého grafu, až 33,9 % respondentov malo v druhej polovici júna stále ešte nepodaných 1 % – 20 % daňových priznaní k dani z príjmov svojich klientov. Až 37,5 % respondentov malo v druhej polovici júna nepodaných 21 % – 40 % daňových priznaní svojich klientov. Až 25,9 % respondentov malo nepodaných viac ako 41 % všetkých daňových priznaní k dani z príjmov svojich klientov. Iba traja zo 155 respondentov (čo predstavuje 1,94 %) odpovedali, že majú podané všetky daňové priznania k dani z príjmov za svojich klientov.

V ďalšej otázke, ktorú sme položili respondentom sme sa pýtali, ako stíhajú podávanie daňových priznaní v porovnaní s rokom 2019 (tzn. rokom spred obdobia pandémie)? Vyhodnotenie odpovedí môžete vidieť na tomto grafe:

Z uvedeného grafu vyplýva, že až 73,5 % respondentov stíha podávanie daňových priznaní k dani z príjmov horšie v porovnaní s obdobím spred pandémie.

V tretej otázke sme sa respondentov pýtali, či museli prijať nejaké opatrenia, aby stihli podať daňové priznania v predĺženej lehote do 30.06.2021. Ako je možné vidieť z nasledujúceho grafu, až 15,6 % respondentov muselo vypovedať klientov, resp. odmietnuť nových klientov. 22,7 % opýtaných muselo práci venovať viac času a 11,7 % opýtaných muselo prijať nových zamestnancov. Celkovo až 62,3 % opýtaných muselo prijať nejaké opatrenia, aby stíhali podať odložené daňové priznania a iba niečo viac ako 1/3 respondentov (37,7 %) nemuselo prijímať žiadne opatrenia.

Z najzaujímavejších odpovedí, aké opatrenia museli prijať respondenti, aby stihli podať „odložené“ daňové priznanie k dani z príjmov do 30.06.2021 vyberáme nasledovné:

 • pracujem aj cez víkendy (táto odpoveď sa pritom vyskytuje relatívne často),
 • riešime to nadčasmi,
 • pracujem 20 hodín denne,
 • robíme po nociach,
 • predĺžili sme našu pracovnú dobu na 12-14 hodín denne, vrátane víkendov,
 • museli sme si ubrať viac zo súkromného času a ukončili sme spoluprácu s niektorými klientmi,
 • museli sme pridať počet pracovných dní v týždni na úkor oddychu,
 • venujeme sa menej svojim záľubám a rodine,
 • musela som prenechať večernú starostlivosť o deti komplet na manžela,
 • sme odkázaní na výpomoc rodinných príslušníkov,
 • odsunuli sme všetky iné aktivity do úzadia a venujeme sa len daňovým priznaniam, bohužiaľ mám obavu, že nebudú 100 %-né a budú nasledovať opravy; podľa môjho názoru mala vláda počúvnuť odborníkov a posunúť termín na podanie DP,
 • skrátil sa nám voľný čas na minimum a extrémne sa zhoršila rodinná pohoda kvôli vyčerpaniu; nového zamestnanca si nevieme dovoliť, pretože sa nám znížili tržby kvôli pandemickým opatreniam.

Vo štvrtej otázke sme sa respondentov pýtali, čo im najviac komplikuje podávanie daňových priznaní za rok 2020. Z výsledkom prieskumu je možné konštatovať, že 16,9 % respondentov vníma ako komplikáciu viac administratívy, 25,3 % meniacu sa legislatívu a 37,7 % nedisciplinovanosť svojich klientov.

Z najzaujímavejších odpovedí respondentov na túto otázku vyberáme:

 • klienti očakávali posunutie lehoty na podanie daňového priznania na minimálne september,
 • SOS dotácie, ktorých podmienky čerpania sa neustále menili alebo upravovali a zamestnankyne na home office,
 • podávanie žiadostí o pandemické príspevky – zaberá to veľa času, ale aj neustále prepúšťanie zamestnancov (s prípravou komplet agendy) a po uvoľnení opatrení zas prihlasovanie všetkých nanovo,
 • viac byrokracie,
 • neustále študovanie zmien a nejasnosti v pandemických pomociach,
 • časté zmeny v zákonoch a celkový chaos pri spracovaní daňových priznaní, množstvo položiek znižujúcich / zvyšujúcich základ dane,
 • viac nových povinností (nezmyselná nekonečná štatistika, dotácie prvá pomoc, dotácie na nájomné, žiadosti, dotazníky pre banky a pod…),
 • uzatvorenie škôl a online výučba detí,
 • nedotiahnuté zmeny v zákonoch, chaos, pandemické príspevky a neustále vysvetľovanie zmien klientom,
 • podanie opravných daňových priznaní za SZČO uplatňujúce paušálne výdavky kvôli usmerneniu FR SR ohľadom príspevkov „prvá pomoc“ a ich zdaňovania,
 • ochorenie (COVID-19) tak na strane klientov, ako aj na strane účtovníkov,
 • relatívne krátky časový úsek medzi lehotou na podanie daňových priznaní za rok 2019 do 02.11.2020 a na podanie daňových priznaní za rok 2020 do 31.03.2021, resp. v predĺženej lehote do 30.06.2020.

V poslednej otázke sme sa respondentov spýtali, či obdobie pandémie ovplyvnilo prácu účtovníkov a ak áno, či pozitívne alebo negatívne. Odpovede sme zosumarizovali v nasledujúcom grafe:

 Z prijatých odpovedí vyplýva, že až 65,2 % respondentov bolo ovplyvnených pri ich práci pandémiou negatívne. Za pozitívne zmeny respondenti vnímali najviac nasledovné:

 • klienti si zvykli viac komunikovať mailom, takisto aj úrady,
 • klienti začali doklady skenovať, čo nám uľahčuje systém a proces našej práce, pričom tieto návyky klientov už zostanú zachované,
 • home-office najmä u tých, ktorí nemali doma maloleté deti,
 • zavedenie cloudových riešení a možnosť pripojiť sa do ekonomického softvéru aj z domu, resp. z akéhokoľvek miesta,
 • zredukovanie klientov (najmä dlhodobo problémových), dôkladný výber nových klientov a schopnosť odmietnuť klienta bez toho, aby mal človek výčitky.

Za negatívne dôsledky pandémie respondenti označili nasledovné:

 • zníženie tržieb,
 • horšia práca z domu (deti na online vzdelávaní, druhý partner taktiež na home office),
 • práca z domu je v prípade ženy – matky nezlučiteľná s fungovaním v domácnosti,
 • veľký nárast práce (odhady respondentov sa rôznia, pričom uvádzajú nárast v rozsahu od 20 % do 60 %) v súvislosti s dotáciami,
 • vládna neistota a chaos, administratívna záťaž sa násobne zvýšila,
 • zvýšenie platobnej neschopnosti klientov,
 • časté zmeny zákonov, nejednoznačné novely zákonov, nejasné pravidla poberania korona príspevkov a ich neustále zmeny,
 • neustále roztržky medzi koaličnými partnermi, žiadne konštruktívne riešenia pre podnikateľov a firmy a samozrejme opozíciou vyrábané „bludy“; takáto situácia nás oberá o energiu a chuť pracovať a práca účtovníčky zvlášť v tomto období je nezaplatenou prácou.

Respondenti, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili nášho prieskumu, sú zväčša externými účtovníkmi, ktorí vedú účtovníctvo pre podnikateľov externe, napr. formou živnostenského oprávnenia v rámci obchodného vzťahu.

Na záver by sme ešte zosumarizovali pár praktických rád a odporúčaní (aj do budúcnosti):

 • Dbajte na dobrú zmluvu, ktorú s klientom ako účtovník uzatvárate (vzor zmluvy a všeobecné obchodné podmienky sú pre členov ZÚSK k dispozícii zdarma). Okrem iného si v tejto zmluve dohodnite, že nezodpovedáte za plnenie termínov v prípade nesúčinnosti klienta. Ak klienta vyzvete a on Vám dané doklady nepredloží ani na základe výzvy, zákonné lehoty pre Vás neexistujú a klient si musí byť vedomý sankcií a postihov. Vážte si Vaše zdravie, rodinu a Váš čas.
 • Ak nestíhate podať daňové priznanie, podajte ho radšej akékoľvek „hocijaké“ ako žiadne. Vyhnete sa pokute za nepodanie daňového priznania. Minimálna výška pokuty je 30 €, maximálna 16 000 €.
 • Ak sa Vám stane nejaká nepredvídateľná životná situácia (úmrtie v rodine, hospitalizácia, výpadok elektrickej energie, výpadok internetu, pokazený počítač a pod.), využite ustanovenie § 29 daňového poriadku a požiadajte o odpustenie zmeškanej lehoty (žiadosť je spoplatnená sumou 4,50 € za každý zmeškaný úkon). Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty, ako aj vykonanie zmeškaného úkonu (napr. podania daňového priznania) je nutné vykonať do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania. Napr. ak Vás hospitalizujú do nemocnice 28.03.2021 a vrátite sa domov dňa 06.04.2021, máte možnosť podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty a vykonať zmeškaný úkon až do 06.05.2021. Žiaľ, zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť, tzn. ako zmeškáte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov (napr. 30.06.2021), na takéto zmeškanie sa nedá aplikovať ustanovenie § 29 daňového poriadku.

Nezaslúžite si trochu zmeniť prostredie a spojiť príjemné s užitočným, stretnúť sa s ľudmi rovnakého povolania a diagnózy? 🙂 Aj touto cesto si Vás dovoľujeme pozvať na nasledovné podujatia:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.