blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Prvý balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre podnikateľov


Stav platný k: 30.03.2020, 16:45. Článok budeme priebežne aktualizovať.

Body sú číslované podľa číslovania vo vládou navrhovanom balíku (a zoradené podľa „dôležitosti“):

6) Odklad platenia preddavkov dane z príjmu (účinné od 01.04.2020)

Ak daňovníkovi v konkrétnom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem, alebo obrat) o viac ako 40 %, oproti rovnakému mesiacu minulého roka a túto skutočnosť oznámi finančnej správe formou čestného vyhlásenia. Z uvedeného vyplýva, že daňovník nebude podávať (tak, ako tomu je doteraz) žiadosť o platenie preddavkov na daň inak, ale skutočnosť, že mu klesli tržby o 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka iba oznámi formou čestného vyhlásenia finančnej správe (tzn. jeho správcovi dane). Takéto oznámenie (čestné vyhlásenie) musí daňovník urobiť v každom mesiaci / štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce (a teda zároveň spĺňa vyššie popísanú podmienku poklesu tržieb), aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021 (alebo v predĺženej lehote na podanie daňového priznania). Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

Nevýhody / nedostatky a otázniky s tým spojené:

 • otázna (chýbajúca) jasná definícia tržieb (príjem / obrat), pretože inak sa bude pristupovať z pohľadu PO (zaúčtovaný výnos pri vystavenej faktúre, ktorý ale ešte neznamená skutočné peniaze na úhradu daní, pretože momentálne podceňujeme platobnú neschopnosť / druhotnú platobnú neschopnosť, ktorá je nutné očakávať po súčasnej kríze, ktorej čelí ekonomika) a inak u FO (vystavená ale neuhradená faktúra nie je príjmom FO),
 • zneužívanie čestných vyhlásení a nedostatok kapacít na ich skontrolovanie zo strany FR SR,
 • zvýšená administratíva na účtovníkov (podávanie čestného prehlásenia za každý mesiac / štvrťrok samostatne),
 • problematické riešenie v praxi, pretože výšku tržieb a ich porovnanie s rovnakým obdobím minulého roku bude možné vykonať až po uplynutí mesiaca / kvartálu, tzn. až po tom, ako samotné preddavky na daň z príjmov budú splatné (čím sa daňovník automaticky zo zákona stáva dlžníkom?!… s hrozbou sankcie za nezaplatený preddavok a ďalších presahov ako je napr. nemožnosť uplatniť § 79 ods. 2 ZDPH – tzn. rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu DPH); týmto zároveň budú enormné požiadavky na účtovníkov, aby posúdili splnenie / nesplnenie podmienok čo možno najskôr,
 • ako má testovať „zníženie“ tržieb ten podnikateľ, ktorý v rovnakom období minulého roka ešte nepodnikal (zostáva mu možnosť iba možnosť podať žiadosť o platenie preddavkov na daň inak tak, ako to vyplýva zo súčasne platnej legislatívy),
 • uvedený návrh rieši iba obdobie počas trvania mimoriadnej situácie a nereflektuje na to, že problémy tu budú pretrvávať ešte omnoho dlhšie,
 • do platnosti zákona (pravdepodobne do 01.04.2020) by som zvážil podať rovno žiadosť o určenie platenia preddavkov na daň inak, ktorá musí byť posúdená podľa pravidiel platných v súčasnosti.

7) Započítanie si doteraz neuplatnených strát od roku 2014

Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020. To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať. Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania.

Nevýhody / nedostatky a otázniky s tým spojené:

 • enormná záťaž na účtovníkov z dôvodu podávania dodatočných daňových priznaní (zaplatí im za nie niekto?!), pričom „potrestaní“ budú tí, ktorí už daňové priznanie podali; povedzme si úprimne, že motivácia bude vysoká, pretože takýmto odpočítaním daňových strát sa nezníži len samotná výška splatnej dane, ale aj výška tzv. poslednej známej daňovej povinnosti (a z tejto sa určuje výška preddavkov na daň z príjmov),
 • ide o vzkriesenie daňových strát z roku 2014 (ktoré bolo možné de jure odpočítať vo výške 1/4 naposledy v zdaňovacom období roku 2018),
 • v súčasnosti nie je možné takto postupovať, pretože táto úprava si vyžaduje upraviť elektronické formuláre daňových priznaní na FR SR (vyhráva ten, kto tipne „najbližší“ dátum, kedy sa to FR SR podarí; 15.04.?),
 • dovolím si polemizovať, či nejde o „politickú“ objednávku väčších hráčov na trhu.

3) Schéma bankových záruk a úrokových dotácií

V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravilo MF SR v spolupráci zo Slovak Investment Holding (SIH) schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 mil. eur., ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk. Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. Malo by ísť o maximálne 4 ročné úvery, vrátane 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky 4 %, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver nízko-úročne až bezúročne. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa očakáva v priebehu apríla, následne môžu banky poskytovať SIH antikorona úvery svojim klientom.

Ministerstvo financií intenzívne pracuje aj na ďalších opatreniach, ktoré budú súčasťou tzv. lex korona, ktorý by mal byť v najbližšom období predložený na rokovanie vlády a následne do parlamentu. Otázkou je, či ich vôbec chceme poznať…

Upozorňujeme, že súčasné hodnotenie nevýhod / nedostatkov a otáznikov vyplýva z informácií dostupných v čase napísania / aktualizácie článku (tzn. neexistuje oficiálny dokument s paragrafovým znením).

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.