blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Oficiálna výzva ZÚSK zaslaná na MF SR


Týmto sa na Vás obraciame, v mene občianskeho združenia ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska a našich vyše 2 000 registrovaných členov, ako aj 18 000 členov FB skupiny ÚČTOVNÍCI. Na úvod nám dovoľte vyjadriť našu frustráciu z diania v posledných dňoch, únavu a znechutenie. Rovnako, ako aj štátni zamestnanci, ktorí sa sťažujú ohľadom nárastu práce a termínov, rovnako sme na tom aj my – účtovníci. Krátka rekapitulácia týkajúca sa našej práce a povinností:

 • Zvýšila sa nám byrokracia, pretože naši klienti sa na nás obracajú so žiadosťami nielen o poradenstvo, ale aj prípravu výkazov a oznámení pre podávania žiadostí o „korona“ príspevky (Prvá pomoc / Prvá pomoc + / Prvá pomoc ++), ktoré do dnešného dňa obsahujú 16 úprav (verzií), zo začiatku boli informácie v nich zmätočné (napr. naše občianske združenie aj na začiatku vyzývalo o korektnú definíciu tržieb, čo sa nakoniec aj udialo) a ani k dnešnému dňu nie sú všetky informácie v nich jednoznačné (chýbajúce odkazy na legislatívnu úpravu pojmov, ktoré potom môžu byť a sú vysvetľované rôzne).
 • Vláda SR posunula novelou zákona lehotu na podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel na 31.03.2021, pričom elektronické formuláre na stránke FR SR boli zverejnené až 03.02.2021. Okrem potreby rýchleho vstrebania zmien v zákone bolo z našej strany nutné zmeniť harmonogram prác, čo nám narušilo plynulosť práce a ohrozilo plnenie termínov aj z toho dôvodu, že FR SR z dôvodu zmeny štruktúry daňového priznania k dani z motorových vozidiel tentokrát nezasielalo predvyplnené formuláre daňových priznaní, čím sa nám predlžuje čas potrebný na vyplnenie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.
 • Pravidlá hry sa menia počas lehoty na podanie daňového priznania. Narážame na novelu zákona č. 67/2020, konkrétne doplnenie § 24aa (účinnú od 06.02.2021), v zmysle ktorej pri uplatnení daňového bonusu na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy sa považujú za zdaniteľné príjmy aj:
 • plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,
 • platba podľa osobitného predpisu,
 • prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,
 • prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu.

Zamestnanci mali „až“ 9 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti novely zákona na splnenie svojej povinnosti, aby najneskôr v lehote do 15.02.2021 oznámili zamestnávateľovi  výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu v členení podľa vyššie uvedených bodov. Dnes ešte nevieme vyhodnotiť, koľko zamestnancov (ktorým v ročnom zúčtovaní zamestnávateľ nezohľadní takéto plnenia, pretože mu ich zamestnanec neoznámi)  bude chcieť podať opravné / dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, čo zvýši tlak na nás, účtovníkov. Okrem toho nechceme ani len pomyslieť, koľko z tých daňových priznaní SZČO, ktoré boli podané do vyššie uvedenej novely zákona bude potrebné opravovať.

 • S účinnosťou od 12.02.2021 sa dočasne znížila sadzba dane na nulu pri vybranom tovare, konkrétne: „Do 30. apríla 2021 sa nulová sadzba dane z pridanej hodnoty uplatňuje na osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu, patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu, a ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3“. Táto úprava zákona si vyžaduje zohľadniť to v ekonomickom softvéri, e-kase klient, pri vystavovaní faktúry, cenníkoch, cenách na internete, a teda sa nezaobíde bez „asistencie“ účtovníkov.
 • S účinnosťou od 01.03.2021 sa mení Zákonník práce a v nadväznosti na to aj § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), čo má vplyv aj na nás účtovníkov (množstvo otázok ohľadom zabezpečovania stravovania od 01.03.2021, nastavenia procesov, vyplácania finančných príspevkov, ich zohľadňovania vo výplatných páskach / výpočtu / zdaňovania). Máme za to, že uvedená zmena § 5 ods. 7 písm. b) ZDP s účinnosťou od 01.03.2021 je v rozpore s § 5a zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nasledovné účinným od 01.01.2021, v zmysle ktorého: „Ak ide o návrh zákona, ktorý upravuje dane alebo odvody, je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 1. január, pričom je potrebné navrhnúť primeranú legisvakanciu.“
 • Počnúc 01.01.2021 sme boli povinný začať používať IČPV (identifikátor poistného vzťahu v súvislosti so zamestnancami) v súvislosti s komunikáciou so Sociálnou poisťovňou. Aj v tejto súvislosti vznikali rôzne otázky a iniciálne problémy.
 • Denne sú účtovníci vystavovaní množstvu otázok ohľadom zdaňovania korona príspevkov (kombinácia paušálne výdavky, preukázateľné výdavky, vedené účtovníctvo), ktoré si vyžadujú vždy individuálne posúdenie, konkrétne spojenie § 9 ods. 2 písm. d) s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. V súvislosti s týmto sú rôzne názory aj v rámci odbornej verejnosti.
 • Okrem toho je potrebné sledovať a študovať kvantum ďalších zmien / noviel zákonov účinných od 01.01.2021 (napr. ZDP, zákon o dani z pridanej hodnoty, postupy účtovania…), 01.07.2021 (napr. zákon o dani z pridanej hodnoty).
 • Účtovníci sú vystavovaní nekonzistentnosti názorov, napr. v Informácii č. 19/DzPaU/2021/I k zákonu č. 47/2021 z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov z 02/2021 (dostupnej tu: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/ Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2021/2021.02.12_19_DzPaU_2021_I.pdf) je uvedené, že náklady na testovanie zamestnancov vynaložené v roku 2020 sú daňovo uznaným výdavkom a nie sú považované za zdaniteľný príjem zamestnanca. Pritom takýto postup vyplýva z § 24ab zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 06.02.2021 bez toho, aby bolo v prechodných ustanoveniach zákona uvedené, že sa toto ustanovenie zákona vzťahuje aj na zdaňovacie obdobie roku 2020. Na druhej strane FR SR má „problém“ s daňovou uznateľnosťou nákladov na spotrebované pohonné látky a zastáva názor, že vzhľadom na zmenu ZDP účinného od 21.07.2020 z dôvodu neexistencie prechodných ustanovení sa novelizované znenie § 19 ods. 2 písm. l) bod 1, podbod 1a bude aplikovať počnúc 21.07.2020 (zvýšenie spotreby uvedenej v TP / OEV o 20 %). Pritom vždy v minulosti sa zastával názor, že daňové výdavky sa posudzujú za zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov platného k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (ak prechodné ustanovenia neuvádzajú inak). Ani v prípade zmeny ZDP v súvislosti s uplatňovaním pohonných látok do daňových výdavkov neboli prijaté žiadne osobitné prechodné ustanovenia.

Vyššie uvedené body nepovažujeme za výpočet kompletných problémov. Prosím, vnímajte, že sme denne vystavovaní kvantu informácií, že pri množstve iných povinností a termínov (podávanie oznámení o zrážkovej dani, podávanie výkazov do poisťovní, príprave podkladov pre prolongácie úverov pre klientov, oznamovaní uzavretia dohôd o nezrážaní dane, oznamovanie výšky nepeňažných plnení pre zdravotníckych zamestnancov, učení detí, ktoré nenavštevujú zatvorené školy, zdieľaní bytu s manželom / manželkou na homeoffice) je nad rámec našich psychických a fyzických schopností, aby sme podali všetky daňové priznania našich klientov, nielen do 31.03.2021, ale ani do 30.06.2021.

Preto sa aj z tohto dôvodu obraciame na Vás, aby ste zvážili možnosť predĺženia lehôt (generálneho pardonu) na podanie daňových priznaní za rok 2020, a to až do 30.09.2021 bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí alebo či daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Stav, v akom sa nachádzame v súčasnosti (v porovnaní s tým, aký bol počas prvej vlny pandémie), považujeme za ešte náročnejší a zložitejší.