blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia


Aj ZÚSK prináša návrh série opatrení pre podnikateľov v oblasti  daní, odvodov, miezd a podnikateľského prostredia. Okrem prijatia tvrdých opatrení proti šíreniu nákazy je potrebné myslieť aj dopredu a rovnako zodpovedne je potrebné pristúpiť aj k ochrane ekonomiky a podnikateľov. Zatiaľ ide iba o prvotný návrh 31 opatrení, ktoré by mohli podporiť podnikateľské prostredie.

Lehoty a sankcie

 • Odklad platenia dane na 6 mesiacov a / alebo platenie dane v splátkach na 18 mesiacov bez uplatnenia úroku 10 % p. a. (§ 57 ods. 5 ZoSD)
 • Oslobodenie od platenia preddavkov na daň z príjmov a daň z motorových vozidiel v odôvodnených prípadoch (napr. pokles tržieb a pod.) a pre tých daňovníkov, ktorí uhradia splatnú daň do základnej lehoty na podanie daňového priznania (31.03.2020)
 • Nesankcionovanie za oneskorenú úhradu odvodov a daní (napr. do 30 dní od splatnosti)
 • Tolerancia zmeškaných lehôt pri podaniach daňových priznaní, hlásení, výkazov po dobu 5 pracovných dní (obdobne ako to je napr. v ČR) bez sankcií
 • Počas najväčšieho náporu nakazených koronavírusom odložiť podanie daňových priznaní k dani z príjmov všetkých daňovníkov o 3 mesiace a pri DPH tolerancia 1 mesiaca

Daň z príjmov

 • Minimalizácia / zrušenie položiek upravujúcich základ dane, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP)
 • Minimalizácia položiek zvyšujúcich základ dane s cieľom zjednodušiť výpočet základu dane (napr. obmedzenie na úrovni reklamných predmetov, luxusných motorových vozidiel, prenajatého majetku a pod.)
 • Skrátenie doby odpisovania nehnuteľností v 6. odpisovej skupine na 20 rokov (tzn. zrušenie 6. odpisovej skupiny a zjednotenie odpisovania nehnuteľností počas 20 rokov)
 • Zlúčenie 0. odpisovej skupiny s 1. odpisovou skupinou a umožnenie odpisu áut z pôvodnej doby odpisovania 4 roky na 2 roky
 • Zvýšenie oslobodenia od dane pri 13. plate a 14. plate tak, aby bolo od dane oslobodených max. 1 000 € (bez väzby 14. platu na priemernú mzdu zamestnanca) a oslobodenie od odvodov na sociálne zabezpečenie už pri 13. plate pre rok 2020 (v súčasnom znení až v roku 2021)
 • Zrušenie povinných príspevkov na rekreáciu zamestnancov a ponechať ich iba ako dobrovoľnej možnosti
 • Umožnenie výplaty stravného zamestnancom v peniazoch pri zachovaní rovnakých daňových výhod (oslobodenie od dane do výšky stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní od 5 – 12 hodín)
 • Umožnenie poskytnutia plnenia zo sociálneho fondu zamestnancovi nakazenému koronavírusom, ktorý bude do výšky 500 € oslobodený od dane z príjmov
 • Umožniť tvoriť (dobrovoľne) vyššiu výšku sociálneho fondu (zo súčasných 0,6 % – 1 % až do 2 % z objemu hrubých miezd), ktorého tvorba bude daňovo uznaným výdavkom

DPH

 • Rozšírenie tuzemského sektorového prenosu daňovej povinnosti v oblasti na vybrané komodity (potravinový tovar, zdravotnícke potreby / pomôcky)
 • Zavedenie nároku na vrátenie DPH (aj spätne) z nevymožiteľných pohľadávok, nakoľko na takýto postup je opora v Smernici EÚ o spoločnom systéme DPH
 • Zníženie administratívy a administratívnych nákladov pre zdaniteľné osoby registrované podľa § 7 alebo 7a ZDPH a podávanie daňových priznaní za kalendárny štvrťrok (namiesto kalendárneho mesiaca), za ktorý im takáto povinnosť vznikla
 • Zavedenie (aspoň dočasnej) dlhšieho obdobia, za ktoré sa bude podávať kontrolný výkaz k DPH (kalendárny rok namiesto kalendárneho mesiaca)

SZČO a FO

 • Umožniť platiť odvody pre SZČO v splátkach na 18 mesiacov alebo umožniť odklad ich platenia na dobu napr. 6 mesiacov
 • Jednorazová úľava na dani z príjmov za rok 2020 pre SZČO, ktorý za rok 2020 platia vyššie ako minimálne odvody a budú naďalej pokračovať v podnikaní aj po 31.12.2020
 • Možnosť požiadať (v odôvodnených prípadoch ako je napr. pokles tržieb) o úľavu na platení odvodov za SZČO, ktorí platia vyššie ako minimálne odvody
 • Znížiť minimálny vymeriavací základ tak, aby viacero živnostníkov počas roku 2020 platilo nižšie odvody na sociálne zabezpečenie
 • Dočasne umožniť využiť uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na manžela / manželku, ak napr. v priebehu roku 2020 prišila / prišiel o zamestnanie
 • V prípade nevymožiteľných pohľadávok SZČO (okrem tých, ktoré vznikli voči závislým osobám) umožniť ich vyradenie v odôvodnených prípadoch (rozšíriť súčasné) bez povinnosti ich zdaniť a rovnako postupovať aj v prípade prerušenia živnosti (a jeho neobnovenia do lehoty na podanie daňového priznania)
 • Znovu zaviesť možnosť oslobodiť od dane príležitostný príjem FO do výšky 1 000 € ročne (v minulosti 500 €), pričom tento bude daňovo uznaným výdavkov na strane podnikateľa len v obmedzenej výške (aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu)

Podpora podnikateľského prostredia

 • Zavedenie podpory pre tých daňovníkov, ktorí si počas roku 2020 splnia všetky svoje daňové povinnosti načas a udržia pracovné miesta pre svojich zamestnancov v podobe zníženia sadzby dane o 1 – 3 percentuálne body v závislosti od veľkosti daňovníka (cielenie na malé a stredné podniky a SZČO)
 • Podpora chránených dielní vyrábajúcich zdravotnícky materiál (napr. ochranné rúška / obleky a pod.) úľavou na odvodoch na sociálne zabezpečenie / zdravotné poistenie hradeného zamestnávateľom za zamestnanca
 • Podpora potravinovej sebestačnosti SR zavedením úľav pre SHR (možnosť uplatniť 60 % – né paušálne výdavky, namiesto súčasných 25 %  a aj to iba do výšky 5 040 eur ročne) a poľnohospodárske podniky zavedením úľav v oblasti odvodov zamestnávateľa za zamestnanca a / alebo zníženia sadzby dane z príjmov
 • Umožnenie vyššej flexibility sezónneho zamestnávania s možnosťou poskytnúť zamestnancovi od zamestnávateľa mimo sezóny plat až do výšky minimálnej mzdy, ktorý bude oslobodený od odvodov platených zamestnávateľom za zamestnanca
 • Generálne úľavy sankcií pri porušení povinností nepeňažného charakteru (pracovná zdravotná služba, GDPR, tuzemská transferová dokumentácia)
 • Zlúčenie odvodov na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie do jednotného odvodu za zamestnancov / zamestnávateľov / samoplatiteľov, čím sa zníži administratívna náročnosť.

 

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Kompletný zoznam školení a pomôcok nájdete na www.martintuzinsky.sk.