blog

Vzdelávajte sa s nami


V rámci tejto časti Vám prinášame aktuálne informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, najčastejších problémov z našej praxe, riešení praktických príkladov a rôzne zaujímavosti a novinky.

Nákup rúšok a iných ochranných pomôcok


Právny základ

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom na pracovisku rúško a zároveň povinnosť zamestnanca ho používať. Pre zamestnávateľa vyplýva táto povinnosť poskytnúť na pracovisku rúško najmä z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ustanovenia § 177 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a pre zamestnanca povinnosť používať rúško (aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia ostatných zamestnancov) najmä z ustanovenia § 178 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

Pohľad dane z príjmov

Nákup rúšok pre zamestnancom, ale aj akýchkoľvek iných ochranných pomôcok (jednorazové ochranné obleky, návleky, ochranné okuliare) alebo hygienických potrieb (dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne mydlo, prístroje na ozónové čistenie vzduchu) sú v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, a teda považujú sa za daňovo uznaný výdavok.

Prikladáme aj stanovisko FR SR z 18.03.2020: „Vzhľadom k tomu, že týmto spôsobom v súčasnej situácii zabezpečuje zamestnávateľ ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci svojich zamestnancov, ide o daňový výdavok spoločnosti.“

Pohľad DPH

Uplatnenie nároku na odpočet DPH je upravený o. i. v § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedené ustanovenia platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Uvedené ustanovenie je veľmi vágne, ale judikatúra ESD, konkrétne ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 18. la 2013, vec C-26/12 konštatuje, že na to aby bolo možné priznať zdaniteľnej osobe právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, je v zásade potrebná existencia priamej a bezprostrednej vislosti medzi konkrétnym plnením na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane, čo predpokladá, že náklady vynaložené na prijaté plnenia na vstupe zahrnuté do ceny konkrétnych plnení na výstupe. Odpočítanie DPH na vstupe je však možné aj pri neexistencii takejto priamej a bezprostrednej súvislosti, ak náklady na dotknuté plnenia tvoria súčasť celkových nákladov zdaniteľnej osoby a sú ako také súčasťou ceny tovarov / služieb, ktoré táto osoba dodáva alebo poskytuje; takéto náklady totiž priamo a bezprostredne súvisia s celkovou ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby. Podmienkou na odpočítanie DPH nie je to, aby bezpodmienečne išlo na vstupe o náklad, ktorý je súčasťou cenotvorby výstupov. Je to len jedna z možností, ako preukázať, že vstupy platiteľ použil na poskytnutie zdaniteľného výstupu, resp. na preukázanie súvislosti vstupu so zdaniteľnou podnikateľskou činnosťou.

Zastávame názor, že

Tento obsah je prístupný iba členom ZÚSK. Pre pokračovanie sa prosím prihláste.

Ešte nie ste členom ZÚSK? Zaregistrujte sa a získajte množstvo výhod!

 

AUTORI ČLÁNKU

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venujem sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Viac zaujímavých informácií je možné nájsť aj na webe www.martinuzinsky.sk.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS poskytuje právne služby slovenským a zahraničným klientom na celom území Slovenskej republiky. Poskytovanie právnych služieb staviame na troch základných pilieroch, ktorým sú zodpovednosť, profesionalita a dochvíľnosť. Sme presvedčení, že zodpovedné a profesionálne poskytovanie právnych služieb si vyžaduje neustále zvyšovanie a prehlbovanie odborných znalostí a schopností. Viac informácií o mne je možné nájsť aj na webe www.aklp.sk.