Vrátenie pôžičky spoločníkovi v hotovosti

Sro vznikla v apríli 2019. K 31.12.2019 bol pomer VI/záväzky (163 / 26 291), t. j. 0,0062 (6,2 %). 96% záväzkov tvorí účet 365 – pôžičky spoločníka. Prvá pôžička bola v sume 16 000 € (realizoval sa nákup fitnes zariadenia). Ďalšie jednotlivé pôžičky v priebehu roka 2019 boli v sumách od 50 – 1 300 €.

Sro dostala v júni 2020 finančný dar v hotovosti 3 500 €. V júli 2020 uhradil spoločník v hotovosti časť straty roka 2019 v sume 2 500 €. Podľa priebežnej ÚZ k 31.07.2020 bol pomer VI/záväzkov (2 818 / 28 269), t. j. 0,099 (9,9 %).

Pôžička 16 000 € môže byť vrátená iba bezhotovostne – na účet, ale otázka je: Mohol si spoločník v období od júla do decembra 2020 priebežne z pokladne v hotovosti vracať jednotlivé pôžičky, ktoré boli poskytnuté v sumách 50 – 1 300 €? Neporušil žiaden právny predpis?

Zaručený elektronický podpis rozhodnutia jediného spoločníka

Dobrý deň,
aký je Váš názor na podpísanie rozhodnutia jediného spoločníka (§ 132 Obchodného zákonníka) zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom občianskeho preukazu v prípade, že pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená (§ 132, ods. 1 Obchodného zákonníka)?
Je možné považovať takýto dokument za platný aj bez úradného osvedčenia?
Ďakujem

Odplata za receptúru pri predaji obchodného podielu

Dobrý deň,

Spoločník pri predaji svojho obchodného podielu podpísal so spoločnosťou Dohodu, že za určitú peňažnú odmenu (ktorá nie je súčasťou ceny predaného obchodného podielu) ponechá spoločnosti receptúru na výrobu produktov, ktorú ako vlastnú tvorbu zanechá vo vlastníctve spoločnosti. K samotnému odovzdaniu receptúry nedošlo, len na základe receptúry bol vydaný certifikát na výrobu produktov spoločnosti. Zároveň odstupujúci spoločník sa vzdáva všetkého práva spojené s postúpenou receptúrou.
1/ Ako máme vyhodnotiť zaradenie príjmu z takejto odmeny pre účely zdanenia? Môžeme tento príjem považovať za príjem z použitia priemyselného vlastníctva podľa §6 odsek 2 písm a, alebo máme túto odmenu de facto považovať za súčasť predajnej ceny obchodného podielu.
2/ Je takáto dohoda pre spoločnosť dostatočným zabezpečením, aby zabránila budúcim možným nárokom bývalého spoločníka z výnosov z použitia receptúry?
3/ Bude spoločnosť riešiť transferové oceňovanie v prípade ak k dohode dôjde až po predaji obchodného podielu, čiže k dohode dôjde medzi spoločnosťou a bývalým spoločníkom?
Ďakujem.

Ukoncenie PP pocas PN

Dobrý deň. Zamestnávateľ ukončil PP z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny písomne poštou dňa 5.11.2020. Zamestnanec je od 2.11.2020 PN. Vo výpovedi je fikcia doručenia. Kedy končí pracovný pomer? Doručením resp. fikciou doručenia alebo ukončením PN? Ďakujeme!

BSM a podiely spoločnosti

Ak spoločnosť bola založená pred manželstvom jedným z manželov (ide o jednoosobuvú sro), pri rozdeľovaní BSM patria doň aj podiely spoločnosti (napríklad – neuhradené zisky minulých období a pod.) alebo sa takáto spoločnosť do BSM vôbec nezaraďuje. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Podiel na zisku

Spoločnosť eviduje v účtovníctve neuhradené straty minulých rokov na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov a zároveň nerozdelený zisk na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Je možné vyplácať spoločníkom tento nerozdelený zisk, alebo je potrebné najprv vykompenzovať nerozdelené zisky z minulých rokov a a ž zostávajúci zisk rozdeliť medzi spoločníkov?

Je podľa Vášho názoru možné tento podiel na zisku vyplácať v hotovosti, aj keď celková suma tohto podielu presahuje 5000 €, ale bude vyplácaná po nižších sumách? Stretla som sa s týmto názorom, ale akosi sa s ním neviem stotožniť, vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Občianske združenie a použitie 2 %

Aké sú lehoty zo zákona a účel použitia 2 % dane? OZ v roku 2019 prijalo 3 385 € z 2% dane (z podaných DP za rok 2018) a v roku 2020 sumu celkom 1 823 €. Prosíme, dokedy musí použiť 3 385 € na účely v zmysle štatútu OZ a dokedy musí zverejniť účel použitia prostriedkov vo vestníku? Aký bude osud peňazí, ak ich OZ nepoužije do lehoty (čo ešte nevieme dokedy musí). Keď sa pozeráme na štatút OZ, žiaľ zatiaľ je problém ich použiť, nakoľko OZ je založené na vzdelávanie v kultúre starých tradícií, čo vzhľadom na súčasnú covid situáciu nedokážeme zabezpečiť. Ak by sme teraz rozšírili predmety štatútu, mohli by sme financie použiť na terajšie zadefinované účely? Môžu sa financie použiť aj na režijné výdavky (napr. papier, energia, prenájom, odmena členom orgánu, rozdávanie mikulášskych darčekov deťom-v zmysle zachovávania starých tradícií). Finančný dar chorému dieťaťu napr na vozík obstojí? Bola by veľká škoda nepoužiť prostriedky a vrátiť ich do ŠR. Prosíme, poraďte nám. Teda lehoty použitia obdržaných prostriedkov v roku 2019 a v roku 2020 sú aké, a kedy je povinnosť zverejnenia?

Výsluch svedka

Chcela by som sa len spýtať aké mám možnosti pri výsluchu ako svedka. Účtovala som pre jednu firmu, ktorú konatelia predali v r.2016 a po 2 rokoch ma polícia začala volať na výsluchy z dôvodu, že firme hrozí dorub DPH. Už som bola minimálne na 3 vypočutiach, kde sa ma pýtajú stále to isté, niekedy mám pocit, že otázky zo strany finančnej správy sú formulované tak, aby som odpovedala v prospech DU. Je možné, aby som sa už nezúčastňovala týchto vypočutí, doklady som riadne odovzdala bývalému konateľovi o čom som polícii doložila aj preberajúci protokol.
Dokonca mi bolo povedané zo strany polície, že budú stíhať aj účtovníčky. To akože, keď nenájdu konateľov tak to dorubia mne? Už som zúfalá a pod stresom, len by som chcela vedieť, či sa musím zúčastňovať výsluchu, keď som už všetko povedala.

Zrážky zo mzdy dohodnuté v pracovnej zmluve

Dostala sa mi do ruky pracovná zmluva, kde jeden článok pojednáva o zrážkach zo mzdy. Znenie článku je takéto:
1./ Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zrážkach zo mzdy nasledovne:
a/ Zamestnanec súhlasí so zrážkou zo mzdy za poskytnutie stravného na základe platnej legislatívy.
b/ Zamestnanec súhlasí so zrážkou zo mzdy za ubytovanie poskytované zamestnávateľom počas výkonu práce v zmysle pracovnej zmluvy.
c/ V prípade krádeže, finančnej alebo materiálnej škody bude náhrada strhnutá z výplaty zamestnanca.
d/ Dopravné pokuty zapríčinené zamestnancom budú strhnuté z výplaty zamestnanca.
e/ Škody na ubytovaní spôsobené zamestnancom budú strhnuté z výplaty zamestnanca.

Chcem sa spýtať, v pracovnom práce podľa našich predpisov tento článok obstojí? Ak by došlo k niektorej skutočnosti – uvedenej v bodoch a až e, na základe ktorej by mal zamestnávateľ pohľadávku voči zamestnancovi, môže si túto uspokojiť zrážkou zo mzdy zamestnanca?

Opatrenie covid+sro ambulancie

Prosim Vas, ambulancie sro(napr.zubar), kt.trzby tvoria prijmy od pacientov ale aj od zdravotnych poistovni, pri sucasnej situacii prevadzky nemaju zavrete,pracuju v obmedzenom rezime
Maju narok na prispevok c.2, na zamestnancov pri poklese trzieb?
Co ak sa stane,ze ambulancie budu mat nejaku plánovanú nahradu z poistovni,vyplatene peniaze? Dnes to nevieme,nieje nic take schvalene,ale v opatreniach mi vychadza,ze ziadat by mohli?
Ďakujem