Vyplácanie podielov na zisku a obmedzenie platieb v hotovosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným chce vyplatiť podiely na zisku za obdobie rokov 2013 – 2016. Je nám jasný spôsob a teda, že sadzba poistného na zdravotné poistenie je 14 % pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody platí právnická osoba preddavkovo, t. j. vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď pri vyplatení, do 8. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené.

No nie je nám jasné ako je to pri úhrade podielov na zisku cez pokladňu. Maximálna suma na vyplatenie je 5 000 €? Alebo teraz v čase trvania mimoriadnej situácie je možné vyplatiť si v hotovosti viac ako 5 000 €? Je rozdiel aj pri vyplácaní podielu na zisku z hospodárskeho výsledku ktorý je viac ako 5 000 € alebo to nehrá žiadnu úlohu?

Predaj článkov

Klient má jednoosobovú s.r.o. – marketingové a reklamné služby. Raz za mesiac napíše pre svojho klienta článok / sériu článkov, ktorý je následne uverejnený na ich web stránke (jedna časť), prípadne si ho môžu predplatitelia celý zaplatiť. Je v poriadku, ak to klient fakturuje v rámci marketingových / reklamných služieb, ktoré svojmu klientovi poskytuje? Alebo je nutné riešiť to nejak cez Autorský zákon? Zatiaľ to fakturuje všetko naraz – raz mesačne faktúra na dodané služby, bližšie nerozpísané, len ,,dodanie podkladov a služieb pre klienta“.

Kurzarbeit

Požiadali sme o podporu v rámci zákona o podpore v čase skrátenej práce.
Titulom žiadosti bol vonkajší faktor, konkrétne trvalá prekážka výkonu práce v prenajatých priestoroch z dôvodu neočakávaného poškodenia statiky budovy /ide o starú budovu/. Statik vydal potvrdenie o nebezpečenstve užívania priestorov. Príslušný štátny orgán pozastavil konanie z dôvodu nepreukázania existencie súvislosti medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Z dôvodu, že nie je možné statiku budovy opraviť, zamestnávateľ bol nútený po 1,5 mesiaca presťahovať prevádzku do iných prenajatých priestorov /ide o zubnú ambulanciu/. Pôvodné priestory čakajú na zbúranie z dôvodu nebezpečného stavu. Podľa Vášho odborného pohľadu táto skutočnosť spadá pod pojem „vplyv vonkajšieho faktora“, ak áno, okrem statického posúdenia skutkového stavu akými ďalšími dokumentami by sa to dalo podložiť a preukázať oprávnenosť žiadosti o podporu v rámci predmetného zákona.

Nárok učiteľa na stravu

Môžu učitelia od svojho zamestnávateľa (základnej školy) požadovať aj inú možnosť stravovania, ako tú, ktorá sa im ponúka v školskej jedálni. Učitelia teda majú možnosť stravovať sa (samozrejme s príspevkom od zamestnávateľa – základnej školy vrátane príspevku zo sociálneho fondu) priamo na pracovisku, ale väčšina učiteľov ani THP pracovníkov nie je spokojná s kvalitou stravy, keďže porcie sú viac-menej identické, ako tie určené pre deti. To znamená, že sú malé a dospelý človek sa z nich nemá možnosť najesť (o kvalite stravy v jedálni sa radšej vyjadrovať nebudem).

Existuje nejaký právny predpis, ktorý by upravoval stravovanie učiteľov? Viem že existuje predpis (vyhláška) č. 330/2009 Z. z. – ale akým spôsobom dokázať napríklad to, že jedlo nie je dostatočne výživné pre dospelú osobu? Prípadne majú učitelia nárok v tomto prípade aj na iné spôsoby získania stravného, napríklad vo forme stravných lístkov?

Ukončenie PP počas PN vo výpovednej lehote

Zamestnávateľ dal zamestnancovi 29.6. 2022 výpoveď podľa §63 odst.1 pís.e ZP s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Zamestnanec výpoveď prevzal 30.6.2022 s tým, že výpovedná lehota uplynie dňa 31.8.2022. Dňa 31.8.2022 zamestnanec priniesol zamestnávateľovi PN, podľa ktorej je od 29.8.2022 PN. Môže zamestnávateľ ukončiť s týmto zamestnancom pracovný pomer uplynutím výpovednej lehoty t.j. k 31.8.2022 , alebo sa na zamestnanca vzťahuje ochranná lehota a pracovný pomer sa môže ukončiť až ukončením PN ?

Mzda vyplatená v hotovosti zamestnancovi, ktorý zomrel

Mali sme zamestnanca, ktorému sa vyplácala mzda v hotovosti a zamestnanec náhle zomrel. Ostali tu mzdy za dva mesiace za 4/2022 v sume 33,31 € a za 3/2022 v sume 627,61 €. Ako máme teraz postupovať? Môžme to vyplatiť priamemu príbuznému? Zamestnanec nemal bankový účet a mzdy mu boli vyplácané v hotovosti.

Definovanie výplatného termínu v pracovnej zmluve

Po kontrole z inšpektorátu práce, sme dostali protokol o nasledovných zistených nedostatkoch: „Splatnosť mzdy je zadefinovaná na ochranu zamestnanca v ustanovení § 129 ods. 1 Zákonníka práce tak, aby bola mzda splatná za mesačné obdobie vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak z dôvodu, aby nebolo možné dohodnúť výplatný termín neskorší ako ustanovuje dikcia § 129 ods. 1 Zákonníka práce. Z dikcie tohto ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže v pracovnej zmluve dohodnúť výplatný termín najneskorší deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, avšak uvedenie citácie § 129 ods. 1 Zákonníka práce, nie je dohodnutím výplatného termínu, takže k zistenému porušeniu § 43 ods. 2 Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa došlo.“ My máme v zmluve zadefinované , že mzda je splatná najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ale inšpektorát práce nás núti tam zadefinovať presný termín, že nemôžeme používať citáciu zo zákona §129 , je tento ich postup správny?