Organizačné zmeny v s.r.o.

Majoritný spoločník s.r.o. plánuje v s.r.o. nasledovné zmeny: t.č. majoritný /70% /spoločník je jediným konateľom spoločnosti. Spoločníkmi sú 10%,10%,10%,70% spoločník a jeho 3 deti.
Z dôvodu pokročilého veku plánuje preniesť konatelstvo na 3 deti a 2 zaťov, t.j. spolu by boli piati. Spoločníkom vo výške 70% by zatiaľ zostával a zachoval by sa podiel na ZI pre jeho 3 deti vo výške á 10%. Z konateľov má vytypovaných dvoch zo svojich detí, ktorí by spoločne podpisovali a uzatvárali zmluvy s obchodnými partnermi.
Otázka: čo sa týka spoločníkov: akú rozhodovaciu silu má v spoločnosti štruktúra spoločníkov, či môžu zvolávať valné zhromaždenie pri každom vážnom uzatváraní a podpisovaní obchodných kontraktov a či majoritný spoločník so svojim 70% podielom na ZI môže odhlasovať resp. neodhlasovať prípadný obchodný kontrakt? Zatiaľ každý spoločník má toľko hlasov, aký ma podiel na ZI. Je možné zmeniť váhu hlasov oproti %-nemu podielu spoločníkov na ZI?

 

Nelegálne zamestnanie

Z inšpektorátu práce bola vykonaná kontrola v spoločnosti, kde pracovali ženy na základe pracovnej zmluvy. Do zamestnania nastúpili v ten deň. Prihlášky do SP a ZP boli zaslané do 8 dní od nástupu do práce. Inšpektorát obdobie od nástupu do práce do dňa nahlasovania zamestnancov do SP a ZP považuje za nelegálne zamestnávanie a udelilo pokutu 6 tis. eur.
Ako je to teda prosím: Zákon o SP a ZP dovoľuje nahlasovanie zamestnancov do 8 dní a inšpektorát práce tvrdí, že majú byť nahlásené deň pred nástupom do práce. Ak nenastupujú, treba zrušiť prihlášky.

Kapitálový fond z príspevkov

Je možné splatiť kapitálový fond z príspevkov pohľadávkou spoločníka, t. j. nakumulované záväzky voči spoločníkom na účte 365, tzv. ,,kapitalizovať,, prostredníctvom účtu 413?
Ak áno, stačí rozhodnutie spoločníkov alebo je potrebný znalecký posudok k uvedenému úkonu?

Vyplácanie podielov na zisku a obmedzenie platieb v hotovosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným chce vyplatiť podiely na zisku za obdobie rokov 2013 – 2016. Je nám jasný spôsob a teda, že sadzba poistného na zdravotné poistenie je 14 % pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného minima. Odvody platí právnická osoba preddavkovo, t. j. vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody hneď pri vyplatení, do 8. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené.

No nie je nám jasné ako je to pri úhrade podielov na zisku cez pokladňu. Maximálna suma na vyplatenie je 5 000 €? Alebo teraz v čase trvania mimoriadnej situácie je možné vyplatiť si v hotovosti viac ako 5 000 €? Je rozdiel aj pri vyplácaní podielu na zisku z hospodárskeho výsledku ktorý je viac ako 5 000 € alebo to nehrá žiadnu úlohu?

Predaj článkov

Klient má jednoosobovú s.r.o. – marketingové a reklamné služby. Raz za mesiac napíše pre svojho klienta článok / sériu článkov, ktorý je následne uverejnený na ich web stránke (jedna časť), prípadne si ho môžu predplatitelia celý zaplatiť. Je v poriadku, ak to klient fakturuje v rámci marketingových / reklamných služieb, ktoré svojmu klientovi poskytuje? Alebo je nutné riešiť to nejak cez Autorský zákon? Zatiaľ to fakturuje všetko naraz – raz mesačne faktúra na dodané služby, bližšie nerozpísané, len ,,dodanie podkladov a služieb pre klienta“.

Kurzarbeit

Požiadali sme o podporu v rámci zákona o podpore v čase skrátenej práce.
Titulom žiadosti bol vonkajší faktor, konkrétne trvalá prekážka výkonu práce v prenajatých priestoroch z dôvodu neočakávaného poškodenia statiky budovy /ide o starú budovu/. Statik vydal potvrdenie o nebezpečenstve užívania priestorov. Príslušný štátny orgán pozastavil konanie z dôvodu nepreukázania existencie súvislosti medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Z dôvodu, že nie je možné statiku budovy opraviť, zamestnávateľ bol nútený po 1,5 mesiaca presťahovať prevádzku do iných prenajatých priestorov /ide o zubnú ambulanciu/. Pôvodné priestory čakajú na zbúranie z dôvodu nebezpečného stavu. Podľa Vášho odborného pohľadu táto skutočnosť spadá pod pojem „vplyv vonkajšieho faktora“, ak áno, okrem statického posúdenia skutkového stavu akými ďalšími dokumentami by sa to dalo podložiť a preukázať oprávnenosť žiadosti o podporu v rámci predmetného zákona.

Nárok učiteľa na stravu

Môžu učitelia od svojho zamestnávateľa (základnej školy) požadovať aj inú možnosť stravovania, ako tú, ktorá sa im ponúka v školskej jedálni. Učitelia teda majú možnosť stravovať sa (samozrejme s príspevkom od zamestnávateľa – základnej školy vrátane príspevku zo sociálneho fondu) priamo na pracovisku, ale väčšina učiteľov ani THP pracovníkov nie je spokojná s kvalitou stravy, keďže porcie sú viac-menej identické, ako tie určené pre deti. To znamená, že sú malé a dospelý človek sa z nich nemá možnosť najesť (o kvalite stravy v jedálni sa radšej vyjadrovať nebudem).

Existuje nejaký právny predpis, ktorý by upravoval stravovanie učiteľov? Viem že existuje predpis (vyhláška) č. 330/2009 Z. z. – ale akým spôsobom dokázať napríklad to, že jedlo nie je dostatočne výživné pre dospelú osobu? Prípadne majú učitelia nárok v tomto prípade aj na iné spôsoby získania stravného, napríklad vo forme stravných lístkov?