Registrácia DPH v ČR

Platiteľ DPH usadený v SK nakúpi tovar v Česku od dodávateľa – platiteľa registrovaného v ČR. Tento tovar nie je prepravený na Slovensko, pretože náš dodávateľ ho prepravil priamo nášmu odberateľovi, ktorý je taktiež usadený v ČR a je platiteľom DPH. Tovar teda nie je prepravený od CZ dodávateľa na Slovensko a ani vyvezený nášmu odberateľovi CZ. Sme v takomto prípade povinní registrovať sa v Česku ako platitelia DPH?

Trojstranný obchod

Klient chce začať podnikať /SZČO/, pri založení živnosti nebude platcom DPH. Mal by odoberať tovar z Čiech – český dodávateľ platca DPH a tento tovar bude predávať maďarského odberateľovi tiež je platca DPH. Preprava tovaru ale pôjde z Čiech priamo do Maďarska. Faktúrovať bude český dodávateľ slovenskému odberateľovi a slovenský dodávateľ maďarskému odberateľovi. Slovenský dodávateľ de facto len vystaví faktúru za tovar maďarskému odberateľovi.
Prvá faktúra, ktorú by mal slovenský dodávateľ faktúrovať do Maďarska by mala byť v sume cca 90 000,00 eur.
Ako bude faktúrovať český dodávateľ slovenskému odberateľovi – s prenosom daňovej povinnosti ? Ako vystaví faktúru slovenský dodávateľ maďarskému odberateľovi? Musí sa slovenský živnostník registrovať za platcu DPH /dobrovoľne alebo podľa §7/, je to trojstranný obchod ?

Povinnosť registrácie na DPH – obrat

Sme obchodná spoločnosť, neplatiteľ DPH, ktorá mala obrat za rok 2020 vo výške 49.750,-EUR. Od začiatku roka 2021 do 30.04.2021 sme pracovali na zákazke v celkovej hodnote 49.000,-EUR. Jej fakturáciou prekročíme obrat na povinnú registráciu DPH. Uvedenú zákazku fakturujeme ešte bez DPH? Do 20.05.2021 sme boli povinný sa registrovať za platcu DPH? Odkedy sme boli povinný fakturovať s DPH, keď sme to neurobili doteraz, aká nám bude vyrubená sankcia od DU?

Poisťovacie služby a DPH

Klient FO poskytuje poisťovacie služby ako hlavnú činnosť na základe živnostenského listu. Po prekročení obratu na registráciu dph sa zaregistruje a poskytuje oslobodené služby (§ 37 zákona o dph), a nemá nárok na odpočítanie dane „na vstupoch“. Je to tak správne?
V praxi „poisťovacích agentov“ totiž nastávajú prípady kedy: 1) neregistrujú sa za platiteľa dph po prekročení obratu vôbec, alebo 2) zaregistrujú sa a uplatňujú si odpočítanie dph podľa mňa v rozpore s § 49 zákona o dph.

Príspevky na stravovanie zamestnancov od 01.01.2022

Chcela by som nadviazať na článok zo dňa 19.07.2021, kde riešite bezodplatné poskytnutie stravy zamestnancom. Správne to chápem, že keď zamestnávateľ bude požadovať len absolútne minimálnu časť z hodnoty stravy (napr. 0,05 €) , v tom prípade si môže z faktúry za poskytnutú stravu odpočítať plnú hodnotu DPH?

A ešte by som sa chcela spýtať, keď hodnota jedla je 4,25 € bez DPH, zamestnávateľ si môže zo zákona dať do nákladov 55 % hodnoty, t.j. 2,34 € + príspevok zo SF 0,29 eur (do nákladov pri tvorbe SF ), 0,05 € zaplatí zamestnanec a zostávajúca časť 1,57 € bude výdavok neovplyvňujúci základ dane. Je nejaká možnosť, kedy by si zamestnávateľ mohol dať do nákladov aj zostávajúcu sumu 1,57 €?

Nájomné

Tri fyzické osoby – nepodnikatelia vlastnia (1/3 podiely) spolu pozemky (záhrada, dvor) v centre mesta. Tieto pozemky spolu prenajímajú spoločnosti s.r.o., ktorá tam má umiestnený kontajner (unimobunka), v ktorom poskytuje služby. Majitelia pozemkov tento prenájom zdaňujú podľa par. 6 ods. 3., pozemky nemajú zaradené v obchodnom majetku.

Ak by spoločnosť s.r.o. chcela časť pozemkov využívať na parkovanie vlastných vozidiel, bolo by naďalej možné u fyzických osôb považovať príjem z tohto prenájmu za príjem podľa par. 6 ods. 3 alebo je potrebné si na takýto prenájom založiť živnosť?

V prípade, že jeden z vlastníkov pozemkov má okrem týchto príjmov aj živnosť a je platiteľom DPH (iný predmet činnosti), môže tieto príjmy z prenájmu naďalej zdaňovať podľa par. 6 ods. 3 ? Aký dopad má tento prenájom na DPH?

 

Príjem z reklamy

SZČO má na svojej stránke reklamu inej firmy zo Španielska, za čo dostáva zaplatené. Za rok 2021 nemal žiadny príjem vyplatený, len platil odvody. Faktúra je vystavená 02.01.2022, kedy si dal vyplatiť celú sumu, na ktorú mal nárok, na účet. V popise faktúry je text: ExoClick – Platba 1 687,24 € za obdobie od 2011-01-01 do 2021-12-26. Podľa mňa je tam preklep a je to za obdobie celého roka 2021. Problém mám s tým, že kedy reálne to bude daňový príjem a kedy podá súhrnný výkaz, pretože nárok na tie peniaze vznikali počas roka – podľa klikov na reklamu na jeho stránke, ale ako SZČO má úhradu na účte až v roku 2022 aj faktúra je až v r. 2022 vystavená. Podľa mňa – SV podá za 4.Q/2021 dodatočne, registruje sa podľa § 7a, aj keď po lehote a danú sumu zdaní v r. 2022, kedy ju dostal na účet. Je moja úvaha správna?

Trojstranný obchod u osoby registrovanej podľa § 7 zákona o DPH

Slovenská s.r.o., neplatiteľ DPH, registrovaný podľa § 7, chce nakúpiť tovar v Maďarsku a tento následne prepraviť /cez Slovensko, resp. mimo Slovenska/ do Holandska a tam ho predať. Môže tento tovar kúpiť v Maďarsku bez DPH? Následne predať ho v Holandsku bez DHP? Ak by tento tovar kúpil v Maďarsku bez DPH, doviezol ho na Slovensko, tak by na Slovensku musel zaplatiť 20 % DPH? Podať priznanie k DPH? Môže tovar nakúpiť v Maďarsku bez DPH s tým, že ho priamo zoberie do Holandska? Bude niekde vo výkazoch uvádzať tento predaj?

Oprava základu dane pri nesprávnej fakturácii

V súlade s podpísanou zmluvou medzi dvomi platiteľmi DPH sme fakturovali (opakované plnenie) odvádzanie odpadových vôd z povrchového toku zo zmluvne dohodnutej plochy. Pri kontrole bolo zistené, že rozsah plôch je nižší.
Môžeme, ako dodávateľ, vyhotoviť doklad o oprave základu dane podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH? V prípade súhlasu obidvoch zmluvných strán je možná dohoda o vzájomnom finančnom vyrovnaní?