Diaľničná známka v Rakúsku a DPH

Sme firma s.r.o – platiteľ DPH . Firma cez internet uhradila diaľničnú známku – Rakúsko firme Autobahnen Wien, ktorá ma uvedené UID: ATU 4313200. Na faktúre je naše IČ DPH a slovenský text 10 -dňová známka a vyčíslená 20% DPH spolu 9,90. Ako uviesť uvedenú faktúru vo výkazoch DPH?

Fakturácia montážnych prác odberateľovi z Rakúska

Chcela by som sa Vás opýtať, či živnostník je povinný sa registrovať za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH, ak fakturuje služby rakúskej firme a fakturuje konkrétne montáž nábytku, respektíve montážne práce. Nehnuteľnosti, v ktorých sa nábytok montuje sú v Rakúsku. Má na faktúre uvádzať prenos daňovej povinnosti a na Slovensku podávať súhrnný výkaz? Ako postupovať, ak sa mal registrovať a nevedel o tom? Aké sú jeho povinnosti, registrovať sa so spätným dátumom?

Občianske združenie – prekročenie obratu pre povinné platiteľstvo DPH podľa § 4

Chceme sa, prosím, informovať, ak občianske združenie, ktoré vedie podvojné účtovníctvo, presiahlo tržby plynúce z hlavnej/nezdaňovanej činnosti nad 49 790,- €, vzniká OZ povinnosť registrácie za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH?

Občianske združenie vykonáva odborné terapie pre autistické deti, ktoré má uvedené aj v stanovách OZ. Za týmto účelom bolo občianske združenie založené. Tieto odborné terapie tvoria 90 % tržieb OZ, pričom fakturácia terapií prebieha na pravidelnej mesačnej báze.

Okrem toho je príjmom OZ aj zdaňovaná/podnikateľská činnosť, a to školenia, ktoré nemá OZ presne špecifikované v stanovách. Tržby z tejto činnosti tvoria 10 % z celkových tržieb OZ a nepresiahli hore uvedený obrat.

OZ dosahuje aj výnosy z prijatých darov od FO, organizácií a rôzne dotácie.

 

Mimoriadne priznanie k DPH pri neskorej registrácií

Ideme podávať mimoriadne daňové priznanie k DPH z dôvodu oneskorenej registrácie k DPH. S niektorými odberateľmi sme sa dohodli na vystavení ťarchopisu. Naša otázka znie – do ktorého zdaňovacieho obdobia vstúpi DPH z týchto ťarchopisov? Do mimoriadneho alebo až do prvého riadneho, keďže vystavené budú až deň po registrácií k DPH? Znamená to teda, že časť DPH, ku ktorej nebudeme vystavovať ťarchopisy, odvedieme v mimoriadnom daňovom priznaní a časť DPH, ku ktorej budeme vystavovať ťarchopisy, uvedieme v prvom riadnom priznaní k DPH?

Vykazovanie úroku z poskytnutej pôžičky v priznaní k DPH

Dňa 1.marca 2023 požičala spoločnosť ABC s.r.o. spoločnosti XYZ a.s. sumu 100 000 EUR. V zmluve je dohodnutý fixný úrok 12.000 EUR splatný do dňa konečnej splatnosti 31.3.2024. Ako sa má správne vykázať úrok v riadku 13 daňového priznania k DPH? Je správne úrok rozpočítať a každý mesiac uviesť v daňovom priznaní 1/12 sumy úroku, aj keď úrok bude jednorazovo uhradený v 03/2024?

Stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení a DPH

V súvislosti so zabezpečením stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení mám otázku týkajúcu sa DPH, nakoľko pri stravovacích službách, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom je základom dane podľa § 22 ods. 1 ZoDPH protihodnota skutočne prijatá od zamestnanca (vrátane DPH). Je správne, ak príspevok zamestnávateľa a ani príspevok zo SF nie sú súčasťou základu dane pre výpočet DPH ?

Oneskorená registrácia DPH, opravná faktúra a odvod DPH

Daňovník sa oneskorene registroval na DPH. Za obdobie, za ktoré je povinný podať „mimoriadne“ daňové priznanie (21 dní po prekročení zákonom stanoveného obratu, po deň, ktorý predchádza dňu, keď sa platiteľom stal) vystavil faktúru v sume 6 000 €. Napriek tomu, že ide o stavebné práce v sekcii F, nemôže ísť o prenos daňovej povinnosti, nakoľko dodávateľ nebol platiteľom v čase uskutočnenie zdaniteľného plnenia. Daňovník v „mimoriadnom“ daňovom priznaní uvádza daň na výstupe 1 000 € a túto sumu odvedie do štátneho rozpočtu (nemal žiadnu daň na vstupe).
Daňovník prvý deň po tom, ako sa stal platiteľom DPH (1. marca), po dohode s odberateľom, vystaví opravnú faktúru nasledovne:

  • -6 000 € mimo režim DPH,
  • + 6 000 € základ dane + 1 200 € DPH.

Daňovník nebude mať v marci žiadnu daň na vstupe a neuskutoční žiadne iné zdaniteľné plnenie. Bude výsledkom daňového priznania za marec povinnosť zaplatiť 1 200 € napriek tomu, že z uvedeného zdaniteľného plnenie už 1 000 € odviedol na základe „mimoriadneho daňového priznania“?

Stravovania zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení z pohľadu DPH

Zamestnávateľ (platiteľ DPH) zabezpečuje stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v súlade s § 152 Zákonníka práce a aj zo sociálneho fondu. Zamestnanci hradia z jedného obeda sumu 1 €. Je zamestnávateľ povinný odviesť DPH z celkovej ceny obeda (4 €) alebo iba zo sumy, ktorú hradia za obed zamestnanci zamestnávateľovi (t. j. zo sumy 1 €)?

Prijatý dobropis k reklamácii z pohľadu DPH

Dňa 26.07.2022 sme podávali online reklamáciu dodávateľovi (vrátený tovar). K reklamácii sa nám dodávateľ nevyjadruje a niekedy musíme reklamáciu urgovať aj niekoľkokrát, (stane sa, že dobropis obdržíme vystavený aj o pol roka). Dňa 02.12.2022 sme obdržali dobropis, ktorý bol vystavený dňa 30.11.2022. Jedná sa o CZ dodávateľa (na Slovensku registrovaného podľa § 5 ZDPH) s prideleným SK IČ DPH. Tento dobropis ide do KV 12/2022 a do DPH (vstup, výstup) 30. deň od reklamácie, čiže 08/2022 alebo tiež v 12/2022, kedy bol obdržaný? Môžeme považovať dátum vystavenia dobropisu ako ukončenie a uznanie reklamácie a riadiť sa teda dátumom vystavenia dobropisu a do DPH ho dať v 12/2022, keďže sa nám dodávateľ nevyjadril do 30 dní od reklamácie, či bola reklamácia uznaná alebo nie (vlastne sa nevyjadruje nikdy).

Prijatý dobropis k reklamácii tovaru, ktorý nebol nikdy dodaný

Dňa 26.07.2022 sme podávali reklamáciu dodávateľovi, že nám nebol dodaný tovar, k reklamácii sa nám nevyjadril a dňa 02.12.2022 sme obdržali dobropis, ktorý bol vystavený 30.11.2022. Jedná sa o CZ dodávateľa s prideleným SK IČ DPH. Tento dobropis ide do KV 12/2022 a do DPH (vstup, výstup) 30. deň od reklamácie, čiže 08/2022 alebo tiež v 12/2022, kedy bol obdržaný? Môžeme považovať dátum vystavenia dobropisu ako ukončenie a uznanie reklamácie a riadiť sa teda dátumom vystavenia dobropisu a do DPH ho dať v 12/2022, keďže sa nám dodávateľ nevyjadril do 30 dní od reklamácie, či bola reklamácia uznaná alebo nie (vlastne sa nevyjadruje nikdy).