Stavebné práce prijaté od neplatiteľa DPH z ČR na stavbe v SR

Stavebná spoločnosť príjme subdodávateľskú službu od živnostníka z ČR na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR. Živnostník z ČR nie je platiteľom DPH. Má SK spoločnosť povinnosť samozdanenia z faktúry vystavenej ČR živnostníkom? Ak áno, ktorý paragraf? Lebo v § 69 ods. 3 zákona o DPH je len služba s miestom dodania podla § 15 ods. 1 zákona o DPH a v § 69 ods. 12 zákona o DPH sa odvoláva na dvoch platiteľov.

Zahraničná spoločnosť registrovaná na DPH podľa § 5 – odpočet dane

Zahraničná spoločnosť z Malty je registrovaná v SK podľa § 5 zákona o DPH od júla 2020 (dôvod – stavba výletnej lode v Komárne). Má dodávateľov služieb a tovarov zo Slovenska, tiež z EU.
Slovenskí dodávatelia vystavujú faktúry so slovenskou DPH. Po ukončení stavby lode – lod vypláva z lodenice a zahraničná spoločnosť nebude vystavovať žiadne faktúry so slovenskou DPH (výstup bude vždy nula).
Akým spôsobom môžeme žiadať o vrátenie DPH z faktúr od slovenských dodávateľov? Cez podané daňové priznania na DPH (kde budú iba nadmerné odpočty) – alebo žiadosťami o vrátenie dane ?

Dodanie programovacích (IT) služieb do tretej krajiny (USA)

Ako správne zaúčtovať a uviesť v DP DPH, KV alebo SV faktúru za dodanie programovacích služieb (tvorba aplikácii, webové služby, tvorba softwéru a iné IT služby) dodaných do USA.
Ide o slovenského platiteľa DPH, ktorý dodáva tieto služby do USA elektronicky. Bude dodanie oslobodené od DPH, uvedené iba SV za dané obdobie ?

Samozdanenie pri modulových kontajneroch (!unimobunkách“)

Chcem sa opýtať na samozdanenie pri stavebných prácach, ak firma dodá modulovú stavbu s inštaláciou. Ide o položenie kontajnerovej stavby, ktorá sa bude inštalovať a dokončovať na mieste dodania. Na stavbe sa budú robiť všetky stavebné úpravy od základu, pripojenie na vodu, elektroinštaláciu, omietku, sadrokartóny, montáž klimatizácie ale aj vyhrievanej podlahy. Dá sa uplatniť na takúto stavbu samozdanenie?

Predaj nehnuteľnosti a DPH

Fyzická osoba – nepodnikateľ kúpil nehnuteľnosť v obci (bývalá budova kancelárii JRD). Prestaval to na bytové jednotky, ktoré v súčte za predaj prekročia 300 tis. €. Dokončenie a kolaudácia bytov bude až v roku 2021. Bude povinný už pri predaji 1. bytu odviesť DPH, alebo až po prekročení obratu 49 790 €? A ako je to s odpočtom DPH za materiál a služby , ktoré boli prevedené a zastavané do bytov?

Bolo by pre neho výhodnejšie predať rozostavanú budovu na s.r.o. aj keď neplatiteľa DPH, a potom to následne predávať po jednotlivých bytoch? A v prvom zdaňovacom období si odpočítať DPH zo zásob teda stavby?

Stravovanie zamestnancov zabezpečené externým dodávateľom

Zamestnávateľ – sro, platiteľ DPH, zabezpečuje obedy svojim zamestnancom prostredníctvom externého dodávateľa, platiteľa DPH. Faktúra za obedy obsahuje DPH. Zamestnávateľ od zamestnancov nepožaduje úhradu za obedy, na doplatok za obedy čerpá prostriedky zo sociálneho fondu. Má zamestnávateľ nárok na odpočet DPH z faktúry za obedy? Má povinnosť odvodu DPH na výstupe z poskytnutých obedov aj keď od zamestnancov nepožaduje žiadnu úhradu za obedy? V prípade, že nemá nárok na odpočet DPH z prijatej faktúry, je suma DPH daňovým alebo nedaňovým výdavkom?

Opravná faktúra , DPH, KV DPH

Konateľ doručil (na základe vyžiadania, lebo bola pripísaná platba na účet spoločnosti) zmluvu na prenájom ornej pôdy (nepodpísanú a bez dátumov). Platba za prenájom bola na účet pripísaná dňa 23.07.2020. V zmluve je všeobecne stanovené ročná cena nájmu za ha + aktuálna sadzba DPH. Na základe uvedeného som vystavila faktúru s dátumom zdaniteľného plnenia 23.7.2020, kde je uvedený základ + DPH (teda sme sa rozhodli, že nájomné bude podliehať DPH, keďže nájomca je tiež platiteľ DPH) za 34,8241 ha ornej pôdy.

Teraz mi bola doručená podpísaná Zmluva o prenájme ornej pôdy, kde sa znížila výmera pozemkov na 34,4399 ha, a súčasne sa dohodli, že prenájom bude oslobodený od DPH podľa § 38 zákona o DPH a samozrejme dátum podpisu je 18.6.2020 a Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu. V zmluve je uvedené, že prvé nájomné po podpise zmluvy sa nájomca zaväzuje zaplatiť do 45 dní od podpisu zmluvy (t. j. 18.06.2020 + 45 dní, t. j. 02.08.2020), pričom v zmluve nie je zmienka o tom, kedy je povinnosť vyhotoviť faktúru.

Ako postupovať teraz ďalej? Ide o opravu faktúry podľa paragrafu 25 zákona o DPH alebo o opravu faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH? Podávam dodatočné DPH a dodatočné KV DPH za 06/2020 aj za 07/2020? Ktoré riadky DPH a KV DPH sa vypĺňajú? A vystavujem storno faktúru, alebo dobropis a súčasne riadnu faktúru? Podávam Dodatočné DPH za 06/2020, kde uvediem faktúru s oslobodením od DPH podľa § 38 r. 15 DPH, KV DPH sa nepodáva; a súčasne vystavím storno faktúru 07.09.2020 s dátumom dodania 23.07.2020 (čo bola pôvodná faktúra) – teda dodatočné za 07/2020 aké riadky DPH to budú – pôvodné 03, 04 mínusom alebo 26, 27 – KV DPH dodatočné bude, alebo to bude uvedené v KV DPH za 09/2020?

DPH a uplatnenie koeficientu

Spoločnosť v roku 2020 nepoužívala koeficient. V mesiaci jún vystavila faktúru za prenájom ornej pôdy s oslobodením od DPH, a teda jej vzniká povinnosť koeficientu. Do konca roka, bude používať teda ako keby koeficient 1, ku koncu roka vypočítam ročný koeficient. Týmto ročným koeficientom prepočítavam aj všetky vstupy za obdobie 01-05? Alebo len vstupy od 06-12/2020? Ide o to, že účtovný program je nastavený na kódy, takže ak pri vstupoch 01-05 nemám zadané K (že sa koeficientujú), tak to program neprepočíta. Musela by som otvoriť všetky DPH 01-05 – a opraviť to. Čo nie je problém samozrejme, len chcem vedieť z praktického hľadiska ako to má byť správne.

Prechod zo živnosti na s.r.o.

Klient prechádza zo živnosti na s.r.o. Na živnosti je platiteľom DPH a má v majetku automobil, ktorý nadobudol kúpou bez DPH a na splátky. Jeho zostatková hodnota je cca 10 000 €. Auto by chcel mať na sro-čke, kde už je tiež platcom DPH. Akým spôsobom máme vložiť auto do sro-čky? Ak automobil predáme, musíme vystaviť faktúru s DPH, keď auto nekúpil s DPH? Alebo darovaním? Keďže auto má ešte vysokú zostatkovú cenu, ako najlepšie preniesť auto zo živnosti na s.r.o, aby neplatil zbytočne dane a poprípade DPH.

Taktiež má zásoby, predáva tovar musí na základe zistenej inventúry vystaviť faktúru na SRO a následne predajom sa dostanú zásoby do sro-čky?