Montáž strojov

Slovenský platiteľ DPH poskytuje montážne práce – montáž CNC strojov nemeckému platiteľovi DPH, miesto dodania služby je v Nemecku. Občas fakturuje aj materiál, ktorý použije pri montáži.
Aké povinnosti z titulu DPH mu vyplývajú?

Dátum dodania

Nemecký dodávateľ /auta/ vystavil faktúru 21.09.2023. Slovenský odberateľ si auto prevzal v Nemecku u dodávateľa 31.10.2023. V ktorom mesiaci treba uviesť toto nadobudnutie tovaru v priznaní k DPH?

Polygrafické práce v CZ a Nemecku

Na základe odpovede sme toho názoru, že nejde o práce, ktoré sa priraďujú k nehnuteľnosti. Ide o lepenie plagátov z PVC materiálu na okná nehnuteľností, vyhotovenie názvu spoločnosti z písmen a ich nalepovanie na fasádu resp. pripevnené na konzoly ktoré so prišrobované na fasádu, hocikedy odmontovateľné. Ďalej lepenie áut, banerov ap.. Odborník v predchádzajúcej odpovedi sa vyjadril tak, že ak je táto alternatíva, môže ísť aj o službu poskytovaná do IČŠ. Naďalej rozvíjame túto problematiku, či náhodou nespadá spoločnosť do § 13 ods.1 písm.b) zákona o DPH, kedy miestom dodania tovaru spojená s inštaláciou alebo montážou je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Či teda spoločnosťou na Slovensku vytvorené plagáty, nálepky, písmená a pod. z materiálu obstaraného na Slovensku nie sú tovarom, či nie je spoločnosť v kategórii tvorby reklamy na nosiči s následnou inštaláciou alebo montážou /ako služby/ na hnuteľnom majetku pre zdaniteľné osoby. Ak by išlo o službu poskytovanú do IČŠ. Autor odpovede v bode 2 definuje miesto dodania služby podľa § 15 zákona, kedy je miesto dodania sídlo odberateľa. I keď neuviedol v odpovedi, predpokladáme, že ide o prenos daňovej povinnosti spoločnosti slovenskej, čo má za následok registráciu podľa § 7a zákona ešte pred poskytnutím služby.

Naša spoločnosť robí aj návrhy, tlač plagátov a písmen, ktoré následne po odsúhlasení so zákazníkom nalepuje, pripevní na rôzne časti hnuteľných a nehnuteľných vecí.

DPH v cestovnej kancelárii

CK ako službu “balík” (letenka, transfer, ubytovanie) do a v 3.-ťom štáte. Z marže tohto balíka odvádza DPH? Je rozdiel, ak poskytne tento balík fyzickej osobe nepodnikateľovi, resp. FO podnikateľovi alebo PO?

Opravné faktúry dodávatelia elektriny

V 11/2023 sme prijali opravné faktúry (dobropisy) od dodávateľov elektriny, ktoré majú podľa stanoviska vystaviť do konca októbra. Doklady sú vystavené 30.10.2023. Oprava sa uvádza do daň.priznania 10/2023 alebo 11/2023, kedy sme ich obdržali?

DPH preprava – vývoz do Švajčiarska

Slovenskej firme „A“ – platiteľ DPH – bola vyfakturovaná preprava tovaru slovenskou prepravnou firmou /dpd/ zo SR do Švajčiarska. Na faktúre dpd uviedla informáciu – oslobodené od dane. Dátum vystavenia: 3.5.2023, dátum dodania služby: 30.4.2023.
Následne firma „A“ 9.5.2023 refakturovala prepravu švajčiarskemu odberateľovi tovaru. Tiež na faktúre uviedla informáciu – oslobodené od dane. Obe fakturácie boli bez DPH. Je to v poriadku? Kde a či vôbec /v ktorom riadku/ sa majú prijatá a vystavená faktúra firmy „A“ uvádzať v daňovom priznaní k DPH a KV?

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 65 zákona o DPH

Chceli by sme Vás poprosiť o posúdenie, či sa na náš prípad vzťahuje osobitná úprava uplatňovania zdaňovania podľa par. 65 zákona o DPH.
Eventová agentúra organizuje mnoho spoločenských a kultúrnych podujatí, večierkov, televíznych prenosov a pod. Pri žiadnom z podujatí nezabezpečovala ani ubytovanie ani dopravu. Nastal prvý prípad, keď súčasťou služieb od externých dodávateľov je aj ubytovanie pre zamestnancov Klienta.
Klient si objednal od eventovej agentúry balík služieb za účelom organizácie oslavy 20. narodenín firmy a zúčastnilo sa ho 200 osôb. Balík služieb pozostával z ubytovania (8.000,- € bez DPH), catering a strava (30.000,- € bez DPH), prenájom priestorov, technika, ozvučenie, výzdoba (30.000,- € bez DPH), umelci (20.000,- € bez DPH). Všetky služby sú obstarané od externých dodávateľov, vlastné služby neboli poskytnuté. Predajná cena eventového podujatia je 120.000,-€ bez DPH.
Vzťahuje sa na tento prípad zdaňovanie podľa par. 65? Aj napriek tomu, že ubytovanie tvorí nepatrnú časť z celkových externých nákladov (9%), tiež ide o jediný prípad v roku a predstavuje 5% z ročných tržieb.

Dobropis za vyplatenie bonusu.

Slovenská prepravná spoločnosť A (platca DPH), ktorá nakúpila od slovenských dodávateľov-predajcov B nákladné pneumatiky MICHELIN v mesiaci máj/23-edícia 2023.1, júl/23-edícia 2023.2 a zaregistrovala sa do Akcie predaja pneumatík, ktorú organizovala spoločnosť z Poľska od ktorej predajcovia B nakúpili pneumatiky. Poľská spoločnosť vyplatila bonus za nakúpené pneumatiky spoločnosti A, na základe dobropisu. Na dobropise je uvedená IČ DPH poľskej firmy, ktorá finančný bonus vyplatila a zároveň čísla faktúr slovenských predajcov B, od ktorých tieto pneumatiky nakúpila spoločnosť A. Podlieha tento bonus samozdaneniu?

Predaj budovy bez pozemku

S.r.o. platiteľ DPH predáva budovu s.r.o. platiteľovi DPH. Vlastníkom budovy je s.r.o., vlastníkom pozemku je ako fyzická osoba (nepodnikateľ). Časť budovy sa prenajímala (sklady, garáže), časť užívala s.r.o. (výroba reklamy, tlač…). Od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov (cca 20 rokov). Má s.r.o. vystaviť faktúru bez DPH alebo faktúrovať s DPH (predaj budovy bez pozemku). Pozemok bude predávať ako fyzická osoba nepodnikateľ.

Miesto dodania služby podľa §15 / §16 zákona o DPH – správa nehnuteľností

Slovenská SRO (neplatiteľ DPH, registrovaná podľa § 7a zákona o DPH) poskytuje služby českej SRO (platiteľ DPH v CZ, má aj slovenské IČ DPH, registrácia zahraničnej osoby, tzn. nie registrácia prevádzkarne na SK) len k nehnuteľnostiam výlučne na Slovensku a to napr.:
• Administratívne služby (napr. písanie nájomných zmlúv, vystavenie upomienok)
• Činnosti, aby mala česká SRO možnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy s nájomcom (napr. inzercia, reklama, obchodné rokovania)
• Pomocné účtovnícke práce (napr. vystavenie FA v mene českej SRO, kontrola úhrad)
• Kontrola merateľných energií v nehnuteľnostiach a spracovanie vyúčtovaní
Všetko v mene a na účet českej SRO.

Mala by slovenská SRO pri fakturovaní postupovať v tomto prípade pri určení miesta dodania služby podľa základného pravidla § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo sa už jedná o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť (napr. realitná činnosť) podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH?