Predaj auta

Živnostník je platiteľom DPH a chce ukončiť živnosť, lebo si založil SRO a chce vlastnej sro predať osobný automobil zaradený v majetku živnostníka. Automobil chce zaradiť aj do majetku sro, Zostatková cena cca 8000 €. V akej sume by ho mohol automobil predať, aby mal nárok na plný odpočet DPH v eseročke. /aj sro je platiteom DPH/ ….ak ho predá pod trhovú cenu môže si plne uplatniť DPH v sro?

Dodanie služieb z ČR

Dostal som faktúru od SZČO z ČR – neplatiteľ DPH na počítačové služby pre našu firmu (s.r.o neplatiteľ DPH). Chcel by som sa spýtať, či je táto faktúra správna. Osobne si myslím, že by sa SZČO z ČR mala registrovať na DPH v ČR (náš § 43) a my ako neplatiteľ DPH by sme sa mali registrovať podľa § 7a a následne tuto službu na SR dodaniť.

Dodanie bytov (§ 38 a § 54 zákona o DPH)

Subjekt A – kupujúci (PO –  platiteľ DPH podľa  § 4 ZoDPH), subjekt B – predávajúci (SZČO, platiteľ DPH podľa §4 ZoDPH), subjekt C-nezdaniteľná osoba (občan).

Predmet predaja: budova predajne, skolaudovaná ešte za socializmu a po rozsiahlej prestavbe následne skolaudovaná v r. 2004. V 01/2020 subjekt B predá túto budovu subjektu A s prenosom daňovej povinnosti za 120 000 EUR . Subjekt A vo svojom účtovníctve zaeviduje tento nákup ako tovar a vykoná samozdanenie. Na základe stavebného povolenia vykoná stavebné práce v r. 2020, výsledkom čoho je 6 bytov a na vykonané práce vynaloží 47 000 EUR. O túto sumu zvýši cenu tovaru zo 120 000 EUR na 167 000 EUR. Uplatní si odpočet DPH zo stavebného materiálu v sume 5 000 EUR. Kolaudácia bytov bude vykonaná 01/2021. V 3/2021 predá 1 byt subjektu C. Nakoľko pri prestavbe budovy na byty neboli vynaložené náklady aspoň vo výške 40 % z OC nie je splnená podmienka v zmysle § 38 ZoDPH. Byt predá s oslobodením od DPH. Je povinnosťou subjektu A odviesť daňovému úradu sumu vo výške 1/6 uplatnenej DPH pri prestavbe, teda v sume 29 000 EUR? Nakoľko v danom prípade sa nejedná o predaj investičného majetku ale o predaj tovaru, bude takto postupovať subjekt A aj v prípade, ak predá byt v r. 2024 teda na tieto predaje sa nevzťahuje § 54 ZoDPH? Ešte ako môžem doplním otázku: Pokiaľ už bola vykonaná kolaudácia holobytov / keď je to možné/ ale záujemcovia o kúpu, ktorí prejavia svoj záujem o byty len v roku 2021 budú žiadať dokončenie stavebných prác na kľúč podľa ich požiadaviek, má táto skutočnosť vplyv na určenie miery nákladov vynaložených na prestavbu – teda či je to 40 % , viac alebo menej než 40 % z trhovej ceny nehnuteľnosti? Pokiaľ má vplyv a dajme tomu v decembrovom priznaní v roku 2020 sme už vrátili DPH – v plnom rozsahu –/ zase vykonáme úpravu odpočítanej dane v roku 2021- t. j. požiadame o vrátenie časti nami vrátenej dane?

Licenčný poplatok z predaja doplnkov pre používateľov Shoptet-u a režim DPH

Vytvorili sme doplnok pre systém Shoptet. Doplnok je platený. Zákazníci (z ČR alebo SR) platia za jeho stiahnutie zo Shoptetu a my na konci mesiaca vyfakturujeme províziu z jeho predaja.
Následne pri jeho používaní platia zákazníci nám a kredit sa odpočítava podľa vyexpedovaných tovarov. Po skončení mesiaca my do shoptetu zasielame prehľad spotrebovaného kreditu jednotlivými odberateľmi a oni nám vystavia fa províziu. Ide o českú firmu, platiteľa DPH. Mám teda vystaviť fa za províziu bez dph?

Demontáž toboganu a režim DPH

Slovenská s.r.o., platiteľ dane, vykoná práce – demontáž toboganu, ktorý je umiestnený na Slovensku a faktúru vystaví maďarskému platiteľovi dane, maďarskej s.r.o.. Tobogan bol pevne spojený so zemou. Práce boli vykonané vrátane prenájmu strojného zariadenia. Aký režim DPH sa uplatňuje pri fakturácii tejto služby? Vchádza do priznania DPH, resp. súhrnného výkazu?

Nárok na odpočet DPH z prijatých plnení, ak služby sú poskytované do tretích krajín

Spoločnosť XY – platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH dodáva služby do tretích krajín. Žiaden iný príjem ani uskutočnené zdaniteľné plnenia pre DPH teda nemá. Rovnaké služby (subdodávky), súvisiace pre uskutočnenie obchodu s treťou krajinou fakturujú spoločnosti XY dodávatelia z ČR, PL a SVK. Faktúry z ČR a PL sú evidované ako samozdanenie.
Môže si však spoločnosť XY odpočítať DPH v plnej výške z prijatých faktúr – platiteľov DPH zo Slovenska? Pre spoločnosť XY to znamená, ze by mala každý mesiac nadmerný odpočet.

Dodanie služieb do Švajčiarska

Slovenská s.r.o, zatiaľ neregistrovaná pre DPH (nemala povinnosť) uzatvorila zmluvu o spolupráci so švajčiarskou firmou, na dodávku IT služieb. Moja otázka je, aké povinnosti ma slovenská s.r.o. pred tým ako začne fakturovať tieto služby, keďže ide o fakturáciu do tretích krajín, aký to bude mať vplyv na DPH? A akú odvolávku musí obsahovať vystavená faktúra? Miesto dodania je teda Švajčiarsko.

Nákup materiálu na SK a spotrebovaný bez fakturácie v ČR

Firma platiteľ DPH, vykonáva elektroinštalačné práce v ČR. Pri týchto prácach sa stane, že pochybí drobný materiál, hmoždinka, klinec, alebo rozbijú nejakú skrinku na rozvádzači, ktorú musia vymeniť. S českým odberateľom sú zmluvne dohodnutý, že drobný materiál (robí to cca 100 € mesačne a suma za prevedené práce je cca 16 000 €) kupuje na svoje náklady dodávateľ služby. Chcem sa spýtať čo pre nás vyplýva keď tento materiál nakupuje firma na Slovensku, ale spotrebuje ho bez fakturácie v ČR. Má firma nárok na DPH z nákupu na SK? A ako vysporiadať spotrebovaný materiál v ČR z pohľadu DPH.

Živnostník a prevod majetku na sro-čku

SZČO, platiteľ DPH , mal v roku 2019 vysoký základ dane a následne kvôli odvodom do SP a ZP sa rozhodne prerušiť živnosť k 30.09.2020 . Má už aj novozaloženú sro-čku , ktorá je tiež platiteľom DPH.

K 30.9.2020 má v živnosti majetok so zostatkovou hodnotou cca 30 000,- €, auto a zásoby tovaru vo výške cca 10 000,- €, ktoré nadobudol od dodávateľa z EU s prenosom DPH. Uvažoval o tom, že tento majetok zo živnosti si predá do svojej sro-čky, ale nemá financie na to , aby mohol po tomto predaji odviesť resp. uhradiť túto DPH do štátnej pokladne.

Je nejaká možnosť prevodu majetku zo živnosti na sro-čku tak, aby sa nemusela riešiť DPH-čka ?

Oneskorené dodanie faktúry z EU – samozdanenie

Ako postupovať v prípade, že faktúra z EU príde už po podaní DP k DPH za dané obdobie. Je možné faktúru z EU, ktorá podlieha samozdaneniu v SR u platiteľa DPH, posunúť na ďalšie zdaňovacie obdobie, alebo je nutné podať dodatočné DP k DPH za obdobie, ktorého sa faktúra z EU týka. Pýtam sa preto, lebo nárok na odpočet DPH je možné posunúť na iné zdaňovacie obdobie, ale DPH na výstupe nie je možné posúvať a je nutné podávať dodatočné DP k DPH. Ale ako to je pri samozdanení ?