predaj nehnuteľnosti s pozemkami

JU platiteľ DPH predáva inému platiteľovi DPH čerpaciu stanicu – budovu, pozemky a zariadenie. Kolaudácia bola v r.2016. V kúpnej zmluve je cena stanovená samostatne pre budovu, pozemky i zariadenie. Fakturuje všetky položky s DPH, nakoľko nespĺňa §38 bod a) ? A v ktorom zdaňovacom období sa to uvedie v DPH ? Prosím o konkrétnejšie
vysvetlenie, ak sa dá.

Predaj tovaru

Slovenský platiteľ DPH objedná pod IČ DPH SK tovar z Turecka, následne ho predá do Talianska odberateľovi pod IČ DPH IT. Tovar pôjde z Turecka priamo do Talianska. Slovenský platiteľ vystaví faktúru pre taliana so slovenskou daňou, keďže tovar nevstúpil nikdy na územie SR. Správne? Ďakujem

Neskorá registrácia na DPH par. 4 – postup pri fakturácii a daňových priznaniach

Daňovník prekročil obrat na DPH v 06/2019, žiadosť o registráciu podal 02/2020. Momentálne čakáme na registráciu, predpoklad registrácie 03/2020 resp. v priebehu 02/2020.

Snažila som sa to naštudovať, ale rada by som požiadala o konzultáciu resp. odobrenie postupu.
Daňovník mesačne fakturuje odberateľovi, vždy k poslednému dňu mesiaca, t. j. od registrácie bude fakturácia vrátane DPH. DPH bude odvádzať klasicky.

Za obdobie 21/08/2019 (31 dní po tom ako sa mal registrovať t. j. 20/7/2019) do registrácie predpokladajme 03/2020 podá mimoriadne DP DPH kde bude uvedené zdaňovacie obdobie len rok 2020. Tu uvedie všetky zdaniteľné obchody a doplatí DPH. Predpokladám, že k tomu musí podať aj KV ale to som si nie celkom istá.

Moja otázka znie, s odberateľom sa dohodol na tom čo uvádza aj FS, že môže túto DPH vyfakturovať odberateľovi. Tu však mám problém s logistikou. Logicky by mi vychádzalo, že vystaví dobropis na celú sumu dodania za obdobie kedy mal byť platieľom (napr. -10000 EUR) a následne ťarchopis na 10000+ 2000 DPH kde už bude uvedené aj jeho IČ DPH. Z toho mi vyplýva, že ten ťarchopis môže vystaviť až prvý deň keď bude platiteľom DPH. Túto faktúru potom uvedie v mimoriadnom DP DPH 2020 a DPH odvedie. Chápem to správne? Ako to potom bude v KV? Neviem si to úplne logisticky predstaviť, keďže dátum vystavenia ťarchopisu už bude v období registrácie tj. predpokladám, že by mal byť v prvom riadnom DP DPH.

Alebo má vystaviť ten ťarchopis v prvý deň po registrácii len na 0 + 2000 DPH (bez dobropisu)?

Prosím o informáciu či uvažujem správne, prípadne aký je správny postup.

——————————-

Link referencie:
https://podpora.financnasprava.sk/557654-Vysporiadanie-dane-odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane-podanie-mimoriadneho-da%C5%88ov%C3%A9ho-priznania
https://podpora.financnasprava.sk/963593-Oneskoren%C3%A1-registr%C3%A1cia-a-obdobie-oneskorenia

——————————-
V DP z dane z príjmu za 2020 si ešte stále bude môcť uplatniť paušálne výdavky, keďže nebude celý rok platiteľom DPH, chápem to správne?

Refakturácia ubytovania z iného členského štátu

Dobrý deň,

sme tuzemská právnická osoba (platiteľ DPH) a naša materská spoločnosť v ČR (platiteľ DPH) občas zabezpečí ubytovanie pre svojich a zároveň aj našich slovenských zamestnancov v iných členských štátoch (v Nemecku, Španielsku, ČR a pod.), ktoré nám následne refakturuje s textáciou: refakturácia ubytovania podľa prílohy (príloha je kópia FA za ubytovanie), uvedie dni a meno zamestnanca. Podľa nášho názoru sa v tomto prípade určuje miesto dodania služby podľa § 16/1 ZoDPH, tzn. je ním miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Naša matka má teda pri takomto postupe povinnosť registrácie v danom členskom štáte a nám by mala ubytovanie fakturovať s DPH daného členského štátu, ako keby službu sama prijala a sama dodala podľa § 9/4 ZoDPH. Na základe usmernenia od ich českého daňového poradcu nám však ubytovanie refakturuje „mimo režim DPH“, teda bez DPH daného členského štátu. Vyzerá to tak, že chcú ísť režimom pre CK, hoci text faktúry tomu nenasvedčuje. Pri refakturácii ubytovania v ČR nám fakturujú s českou DPH, pri refakturácii z IČŠ bez DPH.

Moje otázky sú:
1. Postupuje materská firma správne? Ak nie, aký je správny postup?
2. Môže matka uplatňovať režim pre CK, keď sumu refakturovaného ubytovania nenavyšuje o žiadnu prirážku za „informácie a rady k ubytovaniu“? A taktiež na faktúre neuvádza informáciu o tom, že uplatňuje úpravu zdaňovania prirážky (zrejme preto, že nie je akej)?
3. Ak materská firma odmietne úpravu fakturácie, môžeme danú faktúru zaevidovať „mimo režim DPH“ a celú ju zahrnúť do daňovo uznateľných nákladov?

Ďakujem veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.

Bezodplatné dodanie

Dobrý deň,

chcem sa spýtať, ako z hľadiska DPH posúdiť nasledovnú situáciu:
Máme 2 dcérske spoločnosti, ktoré pôsobia v rovnakých priestoroch (rôzne poschodia budovy) (A – hazardná činnosť, B – reštauračné služby).
V prípade, že hráči vložia do automatov určený obnos peňazí v spoločnosti A, vznikne im nárok na stravu zadarmo v spoločnosti B (dostanú kupón, ktorý predložia v reštaurácii).
Nákup surovín v spoločnosti B pri jedle na predaj a jedle „zadarmo“ bude na samostatných faktúrach.
Do pokladne sa predaj v spoločnosti B odplatne a bezodplatne bude zadávať pod samostatným kódom. Pri bezodplatnom dodaní treba uvádzať 100% zľava alebo už nahadzovať nulové položky? Bloček pri jedle „zadarmo bude vždy finálne nulový. Nebude to robiť problém pri E-kase, kde bude finančná správa vidieť nulové položky?
Treba v spoločnosti B pri bezodplatnom dodaní služby odviesť DPH? Z akej ceny? Vo výške obstaraných vstupov? Prípadne, ak by sme si z nákupu surovín, ktoré sa použijú na výrobu jedla zadarmo, neodpočítali DPH, nemusíme riešiť DPH na výstupe?
Bolo by lepšie takéto jedlo nahadzovať do kasy napr. za 0,01 Eur?

Ďakujem.

Slovák + austrálska živnosť

Zdravím,
potreboval by som usmerniť v nasledovnom prípade, kombinácia príjmov FO
klientka doštudovala v Austrálii … na SK prenajíma byt … toto je klasika… toto teraz neriešim, uvádzam len ako informáciu… – mala aj slovenskú živnosť tú už dávnejšie zrušila….

Teraz podstata:
Aktuálne má vybavenú Austrálsku živnosť … dane a odvody platí v Austrálii, tam bude robiť daňové priznanie…
V Austrálii je zdaňovacie obdobie od júna do júna … a daňove priznanie sa podáva až v októbri… aspoň takúto informáciu mi poskytla…
Cez austrálsku živnosť ide vydávať e-book ktorý bude volne dostupný… slovenská verzia aj anglická verzia + tlačená podoba knihy… (tlačená verzia pôjde na predaj len cez agentúry, tá nebude voľne dostupná…)
– všetko to bude riešené cez austrálsku živnosť…

Otázka je na skĺbenie príjmov: prenájom na SR + Austrálska živnosť…
(stredisko záujmov je v Austrálii, na SK len prenajíma nehnuteľnosť)
Akou formou toto riešiť, lebo keď by som aj na SR dal predĺženie lehoty na podanie… tak ku dňu uzávierky 30.09. ešte stále nebudem mať pravdepodobne podklady z uzávierky daňového priznania v Austrálii + na ktoré aspekty a legislatívne obmedzenia v tomto prípade si dať pozor, čo sledovať aby to bolo legislatívne v poriadku…

Ďalšia otázka súvisí skôr s DPH a MOSS schémou, či tento príjem (predaj ebook) slovenským zákazníkom… prípadne iným zákazníkom v jednotlivých členských štátoch podlieha schéme a evidencii DPH…

Vopred ďakujem za odpoveď a usmernenie.

DPH a zásielkový predaj – prekročenie obratu v inej členskej krajine.

Zdravím.

Mám otázku v súvislosti s registráciou DPH v inej členskej krajine pri prekročení obratu. Klient prekročil obrat dňa 11.12.2019 (plynie 15dňová lehota na podanie registrácie k DPH v členskej krajine, dnes bude podaná registrácia k DPH) – Rozhodnutie k registrácii DPH v danej členskej krajine zatiaľ nemáme k dispozícii / pritom platca DPH v danej EU krajine sa stáva zo zákona momentom prekročenia obratu – toto je momentálne na skúmaní miestnej finančnej správy, ktorá zo záznamov určí faktúru / zásielku / od ktorej bude požadovať plnenie DPH v danej členskej krajine…

Moja otázka je, či v tomto prípade si viem / môžem ja určiť, od tejto faktúry budem počítať DPH pre danú členskú krajinu a nebudem to zahrňovať do SK DPH (aj keď ešte nemám rozhodnutie z danej členskej krajiny). Alebo klient je momentálne povinný podať DPH v plnej výške aj na SK, a po prijatí rozhodnutia budeme žiadať finančnú správu o vrátenie časti DPH, ktorá bola vyplatená v inej členskej krajine skrz zásielkového obchodu?

Klient zatiaľ vystavuje faktúry v zmysle súčasného stavu, t.j. so slovenskou DPH (po prijatí rozhodnutia a pridelení daňového čísla k DPH inej členskej krajiny to zmení podľa sadzby danej členskej krajiny).