Prenájom a DPH

Fyzická osoba (konateľ) prenajíma svojej s.r.o. nebytové priestory (samozrejme bez DPH). S.r.o. (platiteľ DPH) má právo prenajímať nebytové priestory tretej osobe. Prenajíma s DPH či bez DPH? Môže si s.r.o. uplatňovať výdavky ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve?

Dodanie elektronických služieb a reklama Google

Na základe podmienok Google predávame cez Google mobilné aplikácie (nákupy v aplikáciach). Na konci mesiaca mám nejakú sumu a zoznam štátov kto si túto aplikáciu kúpil (tentokrát je to Holandsko, USA a Kanada) Sumu budem fakturovať Google.

  1. Týka sa ma Mini One stop?
  2. Mám vystavovať faktúru zvlášť do krajín EÚ a zvlášť do tretích krajín (bez DPH)? Som kvartálnym platiteľom DPH a túto službu rozbieham od 6/2020. Ide celá suma do súhrnného výkazu ak fakturujem Google s IČ DPH Írsko?
  3. Predávam aj reklamu na Google a toto je fakturácia tiež pre Google na základe súpisu (tiež bez DPH) , ide to do súhrnného výkazu?

Ako mám postupovať pri DPH, je to oslobodené podľa § 16 zákona o DPH?

Ďalšie podstatné skutočnosti na posúdenie predmetnej veci:

  • Na Google Play store mam bezplatnú mobilnú aplikáciu, vnútri v ktorej si ľudia z celého sveta (fyzické osoby) môžu za reálne peniaze kúpiť rozšírenia v aplikácii, ktoré im pridávaju extra funkcionalitu. V podstate im predávam softvérovú licenciu.
  • Google je sprostredkovateľ, platby idú najprv Googlu, ten si za ne strháva 30 % – ný servisný poplatok a zvyšok následne raz za mesiac pošle na účet XY s.r.o. na základe distribučnej zmluvy: https://play.google.com/intl/ALL_sk/about/developer-distribution-agreement.html.
  • Google rovno v niektorých krajinách odvádza DPH a zrážkové dane na základe ich dokumentácie, v niektorých nie: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138000?hl=sk&ref_topic=3452890.

Platba od Googlu ešte neprišla, mala by prísť 15.7., písal som ohľadom toho na Google support, ze z ktorej entity ju pošlú, dostal som dosť zložitú odpoveď v angličtine. V skratke, platby posiela Írsky Google Commerce Limited, ale kvôli BrExitu momentálne migrujú všetky európske platby na inú entitu Google Payments Ireland. Odporúčajú mi vystaviť faktúru najprv na Google Commerce Limited. Po 15-tom by sa mi mala v Google účte zobraziť potvrdenka o platbe, následne to mam zmeniť na faktúre na základe toho, co tam bude uvedene. Neviem ci je možné takto dodatočne upravovať faktúry.

Postúpenie bagetérie

Klient má bagetériu a je platiteľom DPH. Bagetériu sa rozhodol predať ďalej a má ju plne zariadenú (regály, chladiace boxy…) a zostane tam aj nejaký tovar. Budovu nevlastní, je len v prenájme. Ako má postupovať pri vystavení kúpnej zmluvy bude predávať s DPH alebo bez DPH? Stačí kúpna zmluva, či aj faktúrku musí vystaviť? A ak dôjde k predaju na základe zistenej inventúry musí odviesť DPH zo zásob?

Dodanie elektronickej služby mimo územia SR z pohľadu DPH

Spoločnosť s.r.o., registrovaný platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH dodáva elektronické služby definované v § 16, ods. 19, písm. d) zákona o DPH na území SR, do členských štátov aj do tretích krajín iným ako zdaniteľným osobám. Konkrétne sa jedná o predaj hudby (vlastná tvorba) cez rôzne webové stránky. Ako mám postupovať z pohľadu DPH?

V prípade, že celková hodnota dodaných služieb bez dane nepresiahne 10 000 EUR (§16, ods.14, písm. b) 3.) mám DPH odvádzať na Slovensku, aj keď je dodanie aj do tretích krajín (prevažne, predpokladám, bude odber v USA)?

Uvedomujem si, že sa jedná o zložitú tému a ťažko sa mi formuluje jednoduchá otázka. Ak mi viete odporučiť nejakú odbornú literatúru alebo články k tejto téme, tak sa poteším.

Zahraničná DPH

Ak PO neplatca DPH na Slovensku je platiteľom DPH v inej krajine EÚ, vystavuje faktúry s dánskou DPH ako správne účtovať to DPH na vystavených faktúrach a prijatých faktúrach? Na účet 343 analyticky? Zároveň podáva DPH výkaz v Dánsku kvartálne. A ak niektoré prijaté faktúry s dánskou dph neuplatní v dánskom DPH, ako účtovať tú neuplatnenú DPH?

Prenos DPH na stavebné práce na Slovensku fakturované do Nemecka

Nehnuteľnosť sa nachádza na Slovensku. Generálnym dodávateľom stavby je nemecká firma, ktorá si od môjho (Slovenského) klienta objednala subdodávateľské stavebné práce. Môj klient preto fakturuje svoje služby nemeckej firme, ktorá sa identifikuje nemeckým IČ DPH. Moja otázka je či mám vystavené faktúry súvisiace s nehnuteľnosťou na Slovensku ale fakturované do Nemecka uvádzať do KV sekcia A.2? Mám faktúry uvádzať do Súhrnného výkazu?

Ak faktúru klient vystaví ako Reverse Charge do Nemecka, náš štátny rozpočet nepoškodí, keď aj tak je tam prenos a Nemecký generálny dodávateľ prenesie povinnosť na objednávateľa stavby.
Poprosím Vás o Váš odborný názor ako správne postupovať, aby pri kontrole sme nemali zbytočné pokuty.

Predaj nehnuteľnosti s pozemkami

Uzavretá kúpna zmluva – dátum uzatvorenia 02.04.2020, s povinnosťou vystaviť faktúru do 10 dní od podpisu zmluvy.
Dátum prevzatia nehnutelnosti a hnutelnosti je v zmluve 01.05.2020. Dátum prvej splátky KZ je 14 dní od podpisu.
Moja otázka – kedy vzniká predávajúcemu daňová povinnosť ? Faktúru vystavím 10.4. s dátumom dodania 01.05.
a k prijatej splátke vyhotovím daňový doklad dňom prijatia. Zároveň DPH odvediem v zdaňovacom období apríl (z prijatej platby) a ostatnú časť DPH v máji (dňom prevzatia). Uvažujem správne ?

Predaj nehnuteľnosti s pozemkami

JU platiteľ DPH predáva inému platiteľovi DPH čerpaciu stanicu – budovu, pozemky a zariadenie. Kolaudácia bola v r.2016. V kúpnej zmluve je cena stanovená samostatne pre budovu, pozemky i zariadenie. Fakturuje všetky položky s DPH, nakoľko nespĺňa § 38 ods. 1 písm. a) ZDPH? A v ktorom zdaňovacom období sa to uvedie v DPH ? Prosím o konkrétnejšie
vysvetlenie, ak sa dá.

Predaj tovaru

Slovenský platiteľ DPH objedná pod IČ DPH SK tovar z Turecka, následne ho predá do Talianska odberateľovi pod IČ DPH IT. Tovar pôjde z Turecka priamo do Talianska. Slovenský platiteľ vystaví faktúru pre taliana so slovenskou daňou, keďže tovar nevstúpil nikdy na územie SR. Správne? Ďakujem