Refakturácia ubytovania

Ako správne účtovať v sro, ktorá je platcom DPH refakturáciu ubytovania na Slovensku pre SZČO . Slovenská sro vystaví /re/faktúru s 10% DPH? Má nárok na odpočet z prijatej faktúry za ubytovanie? Účtuje to cez účtovú triedu 3? V prípade ak by bolo ubytovanie v inom členskom štáte? Ako by vystavila /re/faktúru?

OSS – dodanie služby podľa par. 16 ZDPH inej Slovenskej firme

Dobrý deň, Slovenská firma A poskytuje služby s miestom plnenia podľa paragrafu 16 ZDPH v Nemecku (stavebné práce nehnuteľnosť) inej Slovenskej firme B, ktorá ale nemá pridelené Nemecké IČ DPH. Doteraz to bolo tak, že Slovenská firma A sa v takom prípade musela (po splnení zákonných podmienok platných v Nemecku) registrovať pre DPH v Nemecku. Teraz ale je možnosť využiť schému/systém OSS. Len nie som si istý či aj v tomto prípade. V zákone sa totiž hovorí, že OSS môžu využiť len firmy poskytujúce služby nezdaniteľným osobám. Možno teda podľa vás považovať Slovenskú firmu B , ktorá nie je registrovaná pre DPH v Nemecku aj keď by mala byť za nezdaniteľnú osobu a využiť tak systém OSS ?

Tovar nadobudnutý českou firmou z Číny, fiskálne preclený v Slovinsku a odpredaný na Slovensko

Česká firma obstarala stroj z Číny, tento stroj bol daňovým zástupcom v prístave v Slovinsku fiškálne preclený. Následne bol stroj prepravený z prístavu v Slovinsku na Slovensko, kde bol umiestnený v sklade na Slovensku, ktorý si česká firma prenajala na tento účel. Po cca mesiaci skladovania bude tento stroj odpredaný českou firmou slovenskej firme ako dodávka do iného členského štátu EU, podľa § 43 zákona o DPH.

Tento postup odpredaja je dôvodu zabezpečenia financií slovenskou firmou na kúpu stroja, pretože v čase dovozu stroja do skladu na Slovensku, nemá ešte slovenská firma dostatok finančných prostriedkov na jeho kúpu. Zdroj financií si slovenská firma zabezpečuje okrem vlastných zdrojov, čiastočne aj formou dotácie, a v čase dovozu ešte dotácia nebude schválená.

Je tento postup kúpy stroja správny z pohľadu DPH (§ 43), keď dátum prepravy stroja bude o cca mesiac starší ako dátum jeho odpredaja na Slovensko?

Premiestnenie tovaru do ČR a následná fakturácia v ČR

Premiestnili sme tovar na prepracovanie do ČR, ale tento tovar sa nám nevrátil na SK, nakoľko prepracovateľ si tento prepracovaný tovar chce odkúpiť a zatiaľ nám ho preskladováva. Zaregistrovali sme sa v ČR ako identifikovaná osoba pre daň z pridanej hodnoty v zmysle § 6g zákona č. 235/2004 Sb. Budeme postupovať správne, ak:

– vyhotovíme doklad o premiestnení tovaru z SK do CZ v rámci našej spoločnosti,
– vyhotovíme faktúru na predaj tovaru českému odberateľovi, ale počuli sme dva názory: že ju máme vystaviť so slovenským IČ DPH ako prenos daňovej povinnosti, alebo (druhý názor) s českým IČ DPH tiež na prenos daňovej povinnosti.

V zmysle citovaného: v ČR sa dá plne v súlade s českým zákonom o DPH § 6g, § 65 písm. c), § 82a a hlavne § 108 odst. 3 písm. b) uskutočniť dodanie tovaru na území ČR tak, že dodávateľ z SK dodá „sám sebe“ do ČR, a následne príjemca (český odberateľ) vykáže samozdanením vo vlastnom priznaní. Týmto spôsobom sa zaregistrujeme v ČR iba ako „osoba identifikovaná k dani“ (teda nie plnohodnotný platiteľ) a vykážeme samozdanenie vo svojom priznaní, podávať ho budete len ten jeden mesiac.

Otázka znie, ako máme vystaviť faktúru na predaj tovaru odberateľovi do ČR?

Preprava na Ukrajine a režim DPH

Slovenská firma, platiteľ DPH, uskutočňuje nákup a predaj uhlia na území tretích krajín (Ukrajina). Estónska firma, platiteľ DPH (Estónsko je členom EÚ) fakturuje prepravu tovaru z Ruska na Ukrajinu pre slovenského platiteľa DPH.

Má slovenská firma urobiť samozdanenie ? Ak áno, je možné urobiť samozdanenie v mesiaci keď prišla faktúra, keď dátum dodania je február 2021 a prišla v júni 2021?

Opravný doklad

Ako postupovať v nasledovnom prípade: Za mesiac 05/2021 sme obdržali faktúru od dodávateľa na sumu 13 000 prenesenie daňovej povinnosti. Teraz v 07/2021 zisti, že uvedená suma bola nesprávna a mala byť suma 15 000 EUR. Vystavil nám opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 kde je položka -13 000 pôvodná faktúra a druhá položka + 15 000 EUR ( všetko je prenesenie daňovej povinnosti). Vzniká mi povinnosť podať Dodatočné DPH za 05/2021 kde v r. 9,10,19 budem mať -13 000 + 15 000 = 2 000 navyše oproti pôvodnému DP DPH za 05/2021. Dodatočný KV DPH 05/2021 r. B1 sumu – 13 000 kod 1 zrušenie. Riadne DPH 07/2021 žiadny dopad. Riadny KV DPH 07/2021 r. C 15 000 ? Neviem či opravný doklad je vyhotovený správne. Ako by mal vyzerať? Môžem ho vrátiť na prepracovanie. Teraz bol doručený a vystavený dňa 16.7.2021, a dátum dodania je 31.5.2021.

 

Bezodplatné poskytnutie stravy zamestnancom

Zamestnávateľ (sro) poskytuje stravu svojim zamestnancom priamo v stravovacom zariadení. Toto stravovacie zariadenie je v nájme zamestnávateľa. Medzi sro – zamestnávateľom a stravovacím zaradením je nájomná zmluva. Zamestnanci zamestnávateľa sa stravujú priamo v tomto zariadení, avšak zamestnávateľ nezráža zamestnancom zo mzdy stravné a ani nijako inak, majú ju poskytnutú zadarmo. Toto stravovacie zariadenie uhradí o sumu poskytnutej stravy menej na nájomnom, resp si to započítajú. Aj zamestnávateľ aj stravovacie zariadenie sú platitelia DPH. Prosím Vás ako sa účtovne s tým vysporiadať? Je potrebné toto uviesť v internom doklade alebo ako sa to rieši?

Lešenárske práce v ČR

S.r.o. poskytla službu lešenárskych prác na stavbe v ČR. Vyfakturovala si za túto službu 1000 eur a vyfakturovala si tiež dopravu lešenia 300 eur, ktoré dopravila zo SR na stavbu do ČR. Suma 1000 eur by nemala ísť ani do priznania DPH, nakoľko nehnuteľnosť sa nachádza v ČR, a ani do súhrnného výkazu. Áno? Ale čo so sumou 300 eur? Tam by sa mal uplatniť prenos daňovej povinnosti? A mala by sa uviesť do súhrnného výkazu? Alebo sa toto celé berie spolu a neuvádzame to nikde. Na faktúre je potrebné uviesť nejakú poznámku?

Prijaté služby z členského štátu a DPH

Sme slovenská firma, platiteľ DPH, ktorá uskutočňuje nákup a predaj uhlia na území tretích krajín /Ukrajina/.
Maďarská firma, ktorá nie je platiteľ DPH pre nás fakturoval službu bez DPH – založenie organizačnej jednotky na Ukrajine, zabezpečenie administratívnych prác a serverového pripojenia.
Ako máme riešiť DPH, keďže služby boli dodané na Ukrajine ?

Predaj bytov v bytovom dome a DPH

Podnikateľ, PO, platca DPH kúpila v r. 2019 bytový dom od FO, nepodnikateľa ako nehnuteľnosť na predaj.
Aktuálne ide predávať jednotlivé byty v bytovom dome. Ako postupovať pri predaji jednotlivých bytov z pohľadu DPH?