Výstavba haly a režim DPH

Spoločnosť A a spoločnosť B – (obe platitelia DPH) majú medzi sebou uzatvorenú zmluvu o dodaní novej haly obsahujúcej administratívne, výrobné a skladové priestory. Spoločnosť A je generálnym dodávateľom tejto haly, pričom zabezpečuje všetky úkony a činnosti potrebné k výstavbe a dodaní diela investorovi B. Je zmluvne dohodnutá celková suma diela, pričom platby budú realizované v tranžiach (bez zmluvného uvedenia dátumu a výšok).

Ako to bude pri režime DPH jednotlivých tranží? Budú realizované s DPH alebo podľa povahy dodaných prác?

Provízia v MLM

Chcela by som sa opýtať ohľadne provízie, vyplatenej vrámci MLM z českej firmy.

Neviem či je to služba – sprostredkovanie obchodu alebo za čo to považovať. Vyplýva nejaká povinnosť ohľadne DPH v súvislosti s prijatím takejto provízie u neplatcu DPH?

Samozdanenie online lektorských služieb z EÚ

Klient obdržal faktúru z Francúzska za lektorskú a tlmočnícku činnosť. Obe činnosti prebehli online pre klienta na Slovensku.
Dodávateľ z Francúzska má na faktúre uvedený text: neplatca DPH.
Odberateľ zo Slovenska – občianske združenie, je registrovaný ako platca DPH podľa §7a.

Z uvedených skutočností mi vyplýva, že miesto dodania je v SR a odberateľ je povinný vykonať samozdanenie v SR. Je tento záver správny?
Pokiaľ áno, je dodávateľ povinný uviesť na to odkazujúci text vo faktúre?

Miesto dodania služby v súvislosti s papierenským strojom.

Slovenský platiteľ DPH vykonal pre odberateľa v Nemecku – tiež platiteľ DPH služby/práce a to: premeranie rozmerov jednej časti papierenského stroja a následne zapísanie do výkresovej dokumentácie. Papierenský stroj sa nachádza na území SR. Nemecký odberateľ sa nemohol sám dostaviť na premeranie do SR, preto požiadal o premeranie a zapísania nameraných hodnôt sprostredkovane našu spoločnosť (zabezpečujeme iba údržbu a opravy papierenských strojov, nie sme ich vlastníkom).

Mám postupovať v tomto prípade pri určení miesta dodania služby podľa základného pravidla § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo sa už jedná o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH a DPH odvediem v SR?

Faktúra za prepravné služby odberateľovi z krajín mimo územia EU

Klient (slovenská prepravná spoločnosť – platiteľ DPH) vystavil odberateľovi zo Švajčiarska faktúru za prepravu tovaru , ktorého preprava začínala na území SK a končila na území ČR. Ide o tovar, ktorý si odberateľ zakúpil z krajiny mimo územia EÚ (UA), teda služba bola poskytnutá priamo vývozcovi tovaru. Mám informáciu o tom, že tovar bude prepravený do Švajčiarska prípadne do PL.

Klient na faktúre uviedol § 47 zákona o DPH – oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb. Je to takto v poriadku?

 

Pozemok vo vlastníctve FO, stavba na ňom vo vlastníctve s.r.o.

Fyzická osoba kúpila 3 pozemky (vrátane inžinierskych činností – takže so samotným pozemkom už nebude robiť nič). Táto istá fyzická osoba je spoločníkom a konateľom s.r.o. Táto s.r.o. začne stavať 3 rodinné domy na týchto pozemkoch. S.r.o. je platiteľom DPH.

Po dostavbe rodinných domov budú tieto predané fyzických osobám. Tiež pozemky budú predané týmto fyzickým osobám. Je možné, aby fyzická osoba predala tieto pozemky jednou zmluvou, bez dopadu na DPH a rodinné domy predá s.r.o. druhou zmluvou, s daňou na výstupe?

Pravdepodobne dokončenie stavby a následný predaj prebehne v priebehu 1-2 mesiacov.

Refakturácia správnych poplatkov

Naša spoločnosť ako zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú zdaniteľnú osobu obstaráva dodanie služby. Ide o vybavenie rozhodnutia o uvedení určitého zariadenia do prevádzky. K tomuto rozhodnutiu sa prikladá správny poplatok – ekolok, ktorý je bez DPH. Uvedený ekolok – správny poplatok refakturujeme zdaniteľnej osobe bez DPH. Ostatné služby – vybavenie rozhodnutia na príslušnom ministerstve fakturujeme s DPH.

Musíme uplatňovať postup podľa § 50 ZDPH (tzn. koeficient)?

Súhrnný výkaz podaný za štvrťrok

Spoločnosť je registrovaná za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH. V novembri 2020 dodala tovar v rámci EÚ inému platiteľovi DPH podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH. Tovar bol v hodnote 357 €. Hodnota tovarov dodaných podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH za minulé obdobia (2 roky pred) je v hodnote 0 €. Nakoľko hodnota dodaných tovarov bola nižšia ako 50 000 €, rozhodla sa spoločnosť podať kvartálny súhrnný výkaz podľa § 80 ods. 2 zákona o DPH. Kvartálny súhrnný výkaz za 4Q / 2020 spoločnosť aj podala v lehote na podanie, t. j. do 25.01.2021. (hodnota vykázaných tovarov je v sume 357 €, hodnota služieb 0 €).

Následne spoločnosť obdržala výzvu od správcu dane, že je povinná podať mesačný súhrnný výkaz za obdobie november 2020. Je postup správcu dane správny? V prípade, ak nie je postup správcu dane správny, ako sa voči tejto výzve brániť.

Nákup a zároveň predaj toho istého vozidla v inom členskom štáte.

Slovenská SRO registrovaná ako platiteľ DPH na Slovensku kúpila motorové vozidlo evidované na slovenskom EČV. Toto vozidlo bolo zabavené Maďarským súdom v Maďarsku. Vozidlo predáva Maďarský súd. Bez DPH.

Následne Slovenská SRO vozidlo predáva v Maďarsku, maďarskému občanovi. Neprihlasuje ho do evidencie v inom SK okrese, vozidlo neopustilo územie Maďarska od doby zaistenia a zabavenia. Maďarský občan nie je sobou blízkou.

Môžete mi prosím poradiť ako naložím s DPH?

 

Vklad tichého spoločníka – SRO

Na základe zmluvy o tichom spoločenstve vložila SRO-A do SRO-B nepeňažný príjem v hodnote 300 000 €, ktorý spočíva v užívacom práve na používanie nehnuteľnosti na obdobie 10 rokov ktorá je vo vlastníctve SRO-A , a SRO-B ju bude prenajímať dalej občanom (ide o bytovku). V SRO-B sa to prejavilo účtovným zápisom 014 / 479. Je o tomto kroku potrebné účtovať aj v SRO-A ?
SRO-B sa podľa zmluvy zaväzuje na platenie časti zo zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka.