Cestovné náhrady a náhrada ušlej mzdy

Chcela by som sa opýtať sme OZ – športový klub, môžeme trénerom, ktorý pre nás pracujú na základe zmluvy o dobrovoľníctve preplatiť cestovné náhrady podľa zákona (prípadne dohodnúť len paušalnú výšku mesačne) a rovnako aj náhradu ušlej mzdy (minimálna hodinová mzda).

Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie

Podpísané Vyhlásenie na spôsob a formu poskytovania príspevku na stravné zo strany zamestnanca má platnosť 1 rok. V roku 2022 sme od každého zamestnanca mali podpísané vyhlásenie o forme príspevku. Bolo to rôzne a tým sa to dosť komplikovalo. Teraz v novembri sa vedenie organizácie na svojom zasadnutí prijalo uznesenie s platnosťou od 1.1.2023 o tom, že príspevok na stravné sa bude poskytovať jednotne a to ako „Finančný príspevok“ k výplate. O tomto rozhodnutí je Uznesenie prijaté schvaľovacím orgánom. Mzdárka má názor, že treba znova dať všetkým zamestnancom podpísať vyhlásenie o spôsobe a forme príspevku na stravné, teda ako zamestnanec chce. Je potrebné aby znova zamestnanci podpisovali Vyhlásenie, keď Uznesenie organizácie a súčasne zakomponovanie znenia Uznesenia do organizačnej smernice je platné pre celú organizácie jednotne? Máme 50 zamestnancov a sme nezisková organizácia. Pôvodne podpísané Vyhlásenia nepresiahli 1 rok.
Nemáme odbory, ale Rada organizácie má právo prijímať uznesenia, ktoré sú potom záväzné pre organizáciu.

Tvorba sociálneho fondu v neziskovej (rozpočtovej) organizácii

Organizácia, ktorá zamestnáva na základe pracovnej zmluvy, musí tvoriť sociálny fond v minimálnej výške 0,6 % z hrubých miezd zamestnancov. Zákon umožňuje tvoriť sociálny fond aj do 1 %. (v prípade neziskovej organizácie je uvedené, ak to rozpočet umožňuje). Otázkou je, či môže teda nezisková organizácia (n. o. podľa Zákona 213/1997) tvoriť Sociálny fond aj vo výške 1 %, ak to rozpočet umožňuje. (napr. v rozpočte bola rezerva). Ak môže tvoriť sociálny fond, môže použiť aj z tejto časti na príspevok na stravovanie?