Výdavky v OZ

Pre OZ pracujú FO, ktoré na základe zmluvy, svoje služby fakturujú OZ mesačne a väčšinou pracujú v kancelárii OZ a sú členmi OZ, ktoré má sídlo v Bratislave.
Tieto FO majú prístup na bankové účty prostredníctvom platobných kariet, ktoré sú na meno FO. Počas práce v kancelárii OZ nakupujú rôzne potraviny na pohostenie alebo obedy cez donáškovú službu. Je možné tieto výdavky považovať za výdavky OZ? Tieto výdavky deklarujú ako občerstvenie z pracovných stretnutí.
Taktiež sú tu výdavky za nákup cestných lístkov na vlak. Tieto cestovné lístky sú pre členku OZ, ktoré si mesačne fakturuje svoje služby a živnosť má v mieste bydliska Košice, kde ale má OZ svoju kanceláriu a lístky sú zakúpené z BA do KE. Cestovné príkazy nevystavuje. Môže sa to deklarovať ako služobná cesta do kancelárie? Tieto výdavky sú nakúpené so súhlasom štatutára.
Ako sa majú zúčtovať platby platobnými kartami, keď nie sú od nákupov žiadne bločky. Jedná sa o pomerne vysokú sumu. Sú to pohľadávky voči tým osobám, ktoré bločky nepredložili a sumu majú vrátiť do pokladne alebo na bankový účet?

Sponzorský dar

Ak športový klub OZ príjme dar alebo sponzorský dar, je to daňový príjem tento dar? Bol konkrétne určený na zveľadenie futbalového ihriska, ktoré klub využíva. Ihrisko patrí obci. Je tam potrebná zmluva? Ide o daňový alebo nedaňový príjem?

Povinnosť mať registračnú pokladnicu (e-kasu) u občianskeho združenia

Ak občianske združenie, ktoré vykonáva aj podnikateľskú činnosť, prijalo peniaze v hotovosti (tie peniaze prijalo v hotovosti za hl. činnosť – vstupné na vzdelávací seminár), musí mať vybavenú e-kasu a teda akúkoľvek úhradu v hotovosti automaticky vložiť do pokladne? Alebo iba úhradu podnikateľskej činnosti vkladá do registračnej pokladne?

 

Cestovné náhrady a náhrada ušlej mzdy

Chcela by som sa opýtať sme OZ – športový klub, môžeme trénerom, ktorý pre nás pracujú na základe zmluvy o dobrovoľníctve preplatiť cestovné náhrady podľa zákona (prípadne dohodnúť len paušalnú výšku mesačne) a rovnako aj náhradu ušlej mzdy (minimálna hodinová mzda).

Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie

Podpísané Vyhlásenie na spôsob a formu poskytovania príspevku na stravné zo strany zamestnanca má platnosť 1 rok. V roku 2022 sme od každého zamestnanca mali podpísané vyhlásenie o forme príspevku. Bolo to rôzne a tým sa to dosť komplikovalo. Teraz v novembri sa vedenie organizácie na svojom zasadnutí prijalo uznesenie s platnosťou od 1.1.2023 o tom, že príspevok na stravné sa bude poskytovať jednotne a to ako „Finančný príspevok“ k výplate. O tomto rozhodnutí je Uznesenie prijaté schvaľovacím orgánom. Mzdárka má názor, že treba znova dať všetkým zamestnancom podpísať vyhlásenie o spôsobe a forme príspevku na stravné, teda ako zamestnanec chce. Je potrebné aby znova zamestnanci podpisovali Vyhlásenie, keď Uznesenie organizácie a súčasne zakomponovanie znenia Uznesenia do organizačnej smernice je platné pre celú organizácie jednotne? Máme 50 zamestnancov a sme nezisková organizácia. Pôvodne podpísané Vyhlásenia nepresiahli 1 rok.
Nemáme odbory, ale Rada organizácie má právo prijímať uznesenia, ktoré sú potom záväzné pre organizáciu.

Tvorba sociálneho fondu v neziskovej (rozpočtovej) organizácii

Organizácia, ktorá zamestnáva na základe pracovnej zmluvy, musí tvoriť sociálny fond v minimálnej výške 0,6 % z hrubých miezd zamestnancov. Zákon umožňuje tvoriť sociálny fond aj do 1 %. (v prípade neziskovej organizácie je uvedené, ak to rozpočet umožňuje). Otázkou je, či môže teda nezisková organizácia (n. o. podľa Zákona 213/1997) tvoriť Sociálny fond aj vo výške 1 %, ak to rozpočet umožňuje. (napr. v rozpočte bola rezerva). Ak môže tvoriť sociálny fond, môže použiť aj z tejto časti na príspevok na stravovanie?