účet 427

Účet Ostatné fondy zo zisku – číslo účtu 427 /účelovo viazaný/, keď sa použije na odmeny zamestnancom – môže byť predkontácia 427/333? Alebo ak je viazaný na investície – – napr. 427/325, 321

Nákup nehnuteľnosti a jej odstránenie

Dobrý deň,

ak s. r.o kúpila v 15.09.2020 pozemok a stavbu /rodinný dom/ s účelom zbúrania tohto domu, následne na pozemku chce umiestniť montovaný dom, na ktorý nie je potrebné stavebné povolenie. Ako zaradiť resp. či vôbec zaradiť takúto stavbu, ktorá na základe rozhodnutia má byť do 31.01.2021 odstránená. Na katastri bol uskutočnení zápis 17.03.2021 – odstránenie stavby. Ako zaúčtovať takého odstránenie stavby. Búracie práce začali koncom roka 2020. Tieto práce môžem účtovať priamo do nákladov?

Vyplatenie podielov na zisku a zápočet straty z minulých období

S.R.O. dosiahla v rokoch 2009 – 2012, a v rokoch 2014 – 2020 zisky. V r. 2013 dosiahla stratu. Teraz by si chcel jediný spoločník (občan SR) vyplatiť podiely na zisku. Môže započítať stratu z r. 2013 so ziskom dosiahnutým v r. 2011 -2012, 2014-2017 a za roky 2009 a 2010 si vyplatiť podiely na zisku? Ide samozrejme o to, že zisky z rokov 2009 a 2010 netreba zdaňovať, ani platiť ZP, takže takto by mu to bolo výhodnejšie. Len sa chcem uistiť, či nemusí najstaršie zisky započítať s dosiahnutou stratou a až následne potom si vyplatiť podiely na zisku.

Pokles tržieb na účely príspevkov Prvá pomoc++

Porosila by som Vás o vyjadrenie k posúdeniu tržieb pri opatreniach Prvej pomoci. Nakoľko som sa stretala s rôznymi názormi potrebovala by som jasné stanovisko, či sa uvedené tržby zarátajú do výpočtu poklesu tržieb alebo nie.

Jedná sa o ubytovacie zariadenie, ktoré bolo z časti postavené z prostriedkov EU (dotácia pôdohospodárska platobná agentúra). Túto dotáciu mesačne rozpúšťam do výnosov. Vstupuje táto dotácia do výpočtu pre pokles tržieb?

A potom ešte mám otázne storno poplatky za zrušenie rezervácie. Vstupujú alebo nevstupujú do tržby?

 

Zaúčtovanie poplatkov a inkás vystavených faktúr cez platobnú bránu

Ako správne zaúčtovať predaj cez internetový obchod platený platobnou kartou u predajcu?  Na základe objednávky je vystavená faktúra za predaj tovaru:

  • ZD – 175 €,
  • 20% DPH -35 €
  • spolu: 210 €.

Faktúra je zákazníkom zaplatená platobnou kartou, príde výpis od prevádzkovateľa platobnej brány:

  • platba – 210 €
  • poplatok – 4,10 €
  • suma pre poukázanie – 205,90 €.

Na bankový účet nám je pripísaná čiastka 205,90 €. Hlavne či poplatok účtovať na 518 alebo 568, či úhrada faktúry sa musí robiť cez ID na základe mesačného výpisu od prevádzkovateľa platobnej brány alebo stačí pri účtovaní bankového výpisu pri pripísaní čiastky na účet?

Zámena bytu na predaj s doplatkom

Slovenská sro-čka obstarala byt za účelom predaja. Tento byt následne vymenila na základe zmluvy Zámenná zmluva, za iný byt s tým, že nový majiteľ SROčke mal doplatiť ešte 500 Eur. Ako postupovať pri vyradení pôvodného a obstaraní nového bytu? Vyradíme pôvodný byt ako pri predaji a obstaráme nový byt akoby kúpou pričom urobíme len zápočet pohľadávky so záväzkom?

Investícia do podielových fondov

Klient – s.r.o. uzatvoril zmluvu na pravidelné investovanie – mesačne bude poukazovať 100€ do investičného produktu (podielové fondy, podľa vybranej stratégie), pri uzatvorení uhradil vstupný poplatok. Zmluva je na 10 rokov.

Viete mi prosím poradiť, ako účtovať tieto pravidelné platby, ako zaúčtovať vstupný poplatok. Ak sa ku koncu roka vytvorí nejaký zisk ten budeme evidovať iba na podsúvahe, reálny zisk vlastne budeme vedieť až pri odkupe? Nejde o cenné papiere.

Účtovanie v konkurznom konaní s.r.o.

Ako postupovať v účtovaní úpadcu, ak ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do konkurzu nebola zostavená účtovná závierka a konateľ úpadcu odmieta odovzdať účtovné doklady?

To znamená že nemám k dispozícii nič pred obdobím konkurzu, posledná ÚZ je z ÚO 2018. Aké počiatočné stavy použijem, z čoho budem vychádzať?
Je možné v tomto prípade účtovať o majetku ako je zapísaný do súpisu konkurznej podstaty a záväzky zaúčtovať podľa prijatých prihlášok do konkurzu?
Ďalej náklady súvisiace s konkurzným konaním boli fakturované na spoločnosť Správcu, ktorý je uvedený ako odberateľ. Správca si ich následne uplatnil ako pohľadávky proti podstate v zmysle §87 ods. 2 písm. c) Zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a budú uhradené z prostriedkov úpadcu (konkurznej podstaty). Ako, resp. na základe akého dokladu ich treba zaúčtovať do nákladov úpadcu? Stačí mi napr. doklad o úhrade spolu s kópiou faktúry od Správcu a zaúčtujem ako vznik záväzku voči Správcovi napr. 518/379xx?
Je tiež potrebné na odmenu správcu a paušálne náhrady, ktoré vznikajú na základe Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. vystaviť Správcom faktúru na úpadcu, alebo stačí účtovať na základe tejto Vyhlášky?

 

Zmluva o postúpení pohľadávky

Firma Jedz poskytujúca jedálenské služby prijíma platby kartou- tržby – e-kasa od zákazníkov cez terminál (Global payments). Firma Jedz a Financial uzavreli Zmluvu o postúpení pohľadávok.

1.Výška zálohy, ktorá bola Fi. Jedz pripísaná na BÚ vo výške 4 000 € je cena, ktorú Financial zaplatila za nadobudnutie vlastníctva k %-tuálnej časti kartových tržieb (viď.nižšie „Zakúpená čiastka“) Fi.Jedz.
2.Zakúpená čiastka je výška kartových tržieb, ktoré Financial kúpila a celková čiastka, ktorú je Financial opravnená odbržať je 5 500 €.
3.Percento je %-tuálna časť z kartových tržieb, ktoré je Financial oprávnená obdržať v súlade so Zmluvou (14 %) (čiže čo príde na účet ako platba od zákazníka je už mínus tých 14 % a zároveň splátka z 5 500 €?)
Koncom každého mesiaca príde Fi. Jedz mail, výpis z účtu „Správa“ – súpis denných pripísaných platieb kartou od zákazníka.

Aký postup účtovania zvoliť? Mám rozumieť, že 4 000 € bude preddavok 324 alebo pôžička účet 249, ktorý budem započítavať s 315tkou (Tržby e-kasa) a 1 500 € úroky?

Preradenie osobného automobilu do jednoosobovej s.r.o-čky

Konateľ si chce zaradiť súkromný osobný automobil vo svojom vlastníctve (FO – nepodnikateľ) do majetku v jeho jednoosobovej s.r.o, kde je jediným konateľom. Tento automobil, ako FO nadobudol darom a auto nebolo nikdy v obchodnom majetku.

Môžem určiť cenu podľa priemeru troch autorizovaných predajcov a uplatňovať odpisy aj keď je automobil starší ako 4 roky a OC bude do 1 700 €?