Cenné papiere a ich účtovanie

S.r.o.uzatvorila zmluvu o kúpe cenných papierov, kde štvrťročne chodí konsolidovaný výpis z investičného účtu. Ako správne účtovať vklad, nákup (investícia), výber, hotovosť, podiely, poplatky za služby, ostatné náklady a výkonnosť?

Pracovné cesty pred založením s.r.o. (zriaďovacie náklady)

Konateľ s.r.o. absolvoval ešte pred založením firmy viaceré pracovné cesty týkajúce sa napr. obhliadky strojov pre firmu, materiálu, vybavenie úveru a pod. Na tieto cesty používal automobil patriaci jeho manželke. Je možné si uplatniť do zriaďovacích nákladov podniku s.r.o. cestovné náhrady aj v prípade, že konateľ nemá doklady o kúpe nafty? A ak áno, je potrebné, aby konateľ disponoval inými dokladmi preukazujúcimi cestovanie, napríklad potvrdenie od navštívených firiem, že tam bol skutočne na služobnej ceste – ešte pred vznikom firmy? Ak by bolo možné zahrnúť do zriaďovacích nákladov palivo (spotrebovanú naftu), je možné zahrnúť do nákladov aj nejakú sumu za používanie súkromného vozidla?

Účtovanie predaju tovaru cez e -shop

Spoločnosť prevádzkuje e-shop a uvádza na ňom položky:
1. konkrétny tovar,
2. príplatok za spôsob dopravy (napr. doručenie kuriérom do 48 hod.),
3. príplatok za spôsob platby (dobierka),
4. zaokrúhlenie.

Prípadne a-shopy používajú položku ako poštovné a balné.

Predaj tovaru zaúčtujem na účet 604. Je správne použiť na všetky ostatné položky účet 602?

Podľa názoru Finančnej správy citujem: „tento náklad sa bude účtovať v účtovnej jednotke ako refakturácia nákladov v súlade s § 63 postupov účtovania podvojného účtovníctva pre podnikateľov vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.“ S týmto názorom sa akosi neviem stotožniť, keďže samozrejme v rámci marketingových aktivít , niektorí zákazníci za dopravu neplatia a pod. A vlastne som sa ešte ani s takým účtovaním v praxi nestretla.

Zaokrúhlenie účtujem pri vystavených faktúrach vždy na účet 648 , či už je to plusová, alebo mínusová suma ?

Služby BOZP a ich účtovanie

Naša spoločnosť má zmluvu o poskytovaní služieb s technikom BOZP. Zmluvne máme dohodnutý mesačný paušál, ktorý kryje všetky školenia zamestnancov, služby pracovnej zdravotnej služby pre 2. kategóriu a taktiež služby bezpečnostného technika (označovanie bezpečnostných únikov a iné). Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie o BOZP a požiarnej ochrane nám technik fakturuje samostatne. Aké je správne účtovanie týchto služieb? Je správne mesačný paušál účtovať na 527 a vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie na 518?

Hliníkový systém v prenajatej budove

S.r.o. prenajíma od prenajímateľ nebytové priestory v polyfunkčnej budove. Priestor nie je uzatvorený, preto ho prenajímateľ uzatvoril hliníkovým systémom (niečo ako „skleník“ v hliníkovej konštrukcii) v hodnote netto 2.400 EUR. Za akých podmienok môže prenajímateľ odpisovať tento majetok a ak môže, tak do ktorej odpisovej skupiny ho zaradí?

Centové zaokrúhľovanie na faktúre

Obdržali sme faktúru od dodávateľa za materiál v hodnote 258,60 EUR + DPH 51,72 EUR, plus zaokrúhlenie -0,02 EUR, celkom 310,30 EUR. Faktúra bola uhradená v hotovosti, na dobierku v sume 310,30 EUR. Zaokrúhlenie, ktoré je vyčíslené priamo na faktúre môžeme považovať sa vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním, a teda pri účtovaní na účet 501 priamo ponížiť sumu 258,60 EUR o 0,02 EUR alebo musíme túto sumu zaokrúhlenia zaúčtovať extra na účet 648?

Pozemky a rodinný dom kúpený za účelom budúceho nepeňažného vkladu do inej spoločnosti

Spoločnosť s.r.o. kúpila pozemky a rodinný dom stojaci na jednom z pozemkov do 1/3 vlastníctva. V kúpnej zmluve nie je rodinný dom ocenený zvlášť. Pozemky aj rodinný dom sú v jednej sume, ktorá je rozdelená medzi troch kupujúcich. V dohľadnej dobe sa budú presne takýmto pomerom prikupovať ďalšie pozemky, a všetky nehnuteľnosti sa potom vložia formou nepeňažného vkladu do novej spoločnosti za účelom bytovej výstavby, v ocenení zrejme podľa obchodného zákonníka čiže na základe znaleckého posudku, ktorý môže byť v ocenení zrejme vyššom / možno aj nižšom?/ ako je v kúpnej zmluve.
Nákup nehnuteľností účtujem 042. Potom buď preberacím protokolom alebo listom vlastníctva na
031/042
021/042
Nepeňažný vklad účtujem
062/031
062/021
Ak je moja úvaha správna, tak stále vidím problém v ocenení rodinného domu z kúpnej zmluvy – na základe čoho ho ocením? Podotýkam, že rodinný dom bude po vložení do novej spoločnosti zbúraný.
A ďalej, kam zaúčtovať prípadný rozdiel medzi kúpnou cenou nehnuteľností a cenou vloženou ako nepeňažný vklad a ako ho vysporiadať daňovo.

Prenájom zamestnancov medzi slovenskými spoločnosťami a jeho účtovanie

Dve slovenské spoločnosti si navzájom prenajímajú pracovné sily na území SR. Mzdové náklady vrátane odvodov sú predmetom refakturácie: 311/602, 343, resp v 2. spoločnosti 518, 343/321. Nevieme si rady s vyplácaním čistej mzdy: výplatu čistej mzdy realizuje nájomca pracovnej sily: xxxx/211, 221. Prosím, ako to treba zaúčtovať, prípadne aj čistú mzdu treba refaktúrovať? Alebo čistú mzdu môže vyplatiť iba zamestnávateľ v pozícii prenajímateľa?

Účtovanie dobierky v podvojnom účtovníctve

Ako správne zaúčtovať príjem platieb pri predaji tovaru na dobierku:

a) platba prijatá na účet od kuriérskej spoločnosti (hromadne prijatá platba)
b) platba prijatá od Slovenskej pošty

Pri prijatej platbe od zákazníka sa štandardne účtuje: 221/311. Je potrebné v prípade dobierky na základe napr. avíza od kuriéra účtovať napr. 315 (pohľadávka voči kuriérskej spoločnosti) /311 (pohľadávka voči zákazníkovi) a následne 221/315 (príjem od kuriérskej spoločnosti na účet)?

Oprava nevýznamnej chyby minulých účtovných období – nevýznamný výnos

​Môže s.r.o. (neplatiteľ DPH) opraviť chybu minulého účtovného obdobia (2021) v tomto účtovnom období (2022), ak ide o výnosovú položku, ale nevýznamnej veľkosti (suma 15,12 € – výška výnosového úroku v roku 2021) ? Môže sa oprieť o § 5 ods. 1 Postupov účtovania? Alebo musí aj pri takto nízkej sume podávať dodatočné DP k dani z príjmov?