Rezervný fond

Spoločnosť mala vytvorený rezervný fond vo výške 10% zo ZI, v roku 2018 navýšila ZI. Každý rok vytvorila zisk, ale nenavýšila rezervný fond. V roku 2023 bol zisk vyplatený spoločníkom a bola zaplatená zrážková daň. Za rok 2023 bol vytvorený zisk. V spoločenskej zmluve je uvedené, že sa RF dopĺňa každoročne o 5% z čistého zisku. Ak by bol každý rok RF dopĺňaný, tak by sa v roku 2024 dotvoril do výšky 10%. Môže sa teraz v roku 2024 vytvoriť rezervný fond do výšky 10% ZI? Môže sa zaúčtovať tvorba 421/431?

Účtovanie o aplikácií Up Balansea (obdoba Multisportkarty)

Prosím o pomoc a radu ohľadom účtovania aplikácie Up Balansea. Je to to isté ako Multisport karty, akurát, že v telefóne sa nachádza aplikácia a nemáme fyzicky žiadnu kartu. Náš prípad je taký, že zamestnávateľ nám nič neprispieva. Hodnotu tejto aplikácie si platíme sami zamestnanci vo výške 38 Eur (ako fyzická osoba si ju sama neviem vybaviť, preto sme to vybavili cez zamestnávateľa). Takže účtovanie spolu s popisom nižšie:
1. Zamestnávateľovi príde faktúra na sumu povedzme 40 Eur (aj s DPH). Učtujeme: 528/321 (celá suma, DPH nezahŕňame do DPH na vstupe).
2. Zamestnávateľ faktúru zaplatí. 321/221
3. Následne 40 Eur prejde cez mzdy daného zamestnanca – v plnej výške, zamestnávateľ nič neprispieva. 331/335
4. Vyrovnanie nákladu zamestnávateľa s pohľadávkou voči zamestnancovi. 335/528

DPH ako som písala sa do DPH na vstupe nedáva, celú sumu (teda základ dane a DPH k tomu účtujeme do nákladov) a tento nákladový účet 528 by mal byť nulový (v prípade, že sa tam nič iné neúčtuje).

Prosím je toto účtovanie správne alebo nepostupujeme správne pri účtovaní tejto aplikácie?

 

 

Náklady na investície (budovu), o ktoré sa ešte len bude žiadať

Ako postupovať pri nákladoch, ktoré sa vynakladajú k žiadosti o dotáciu, ktorá ale nemusí byť schválená. Musí tam byť však projekt (čiže DFA za služby za projekt), stavebné povolenie a pod.. Potom sa podáva žiadosť, ktorá môže ale nemusí byť schválená. Akým spôsobom účtovať o týchto nákladoch? Na aké účty? Ako sa s tým vysporiadať účtovne? Teraz. Po schválení. Alebo po neschválení. Ide o 2 rôzne zdaňovacie obdobia. Náklady časť v jednom roku. Žiadosť v ďalšom roku.

Zaradenie budovy

Spoločnosť získala budovu od spoločníkov vkladom do základného imania. Cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a bolo ocenené zvlášť budova, zvlášť inžinierske siete (kanalizácia, šachty, vpuste, prípojka vody) a zvlášť spevnené plochy. Potrebujem poradiť do akých odpisových skupín mám zaradiť nasledujúce položky zo znaleckého posudku:
– budova;
– prípojky – voda a kanalizácia;
– spevnené plochy.

 

Účtovanie výnosov s.r.o.

Spoločnosť s r.o., o. i. vykonáva činnosť kostýmového výtvarníka pre divadlá filmy a TV seriály. Nakupuje odevy hlavne v second-handoch ale aj od FO na KPZ a v bežných obchodoch. Účtujeme ich na účet 501 spotreba materiálu na kostýmy. Niektoré takto kúpené odevy upravujeme, iné nie. Ak fakturujeme služby kostýmového výtvarníka aj s dodaním kostýmov účtujeme všetko na účet 602, ak však vystavíme faktúru iba za dodané kostýmy, máme účtovať na účet 642 alebo na 602 (604) ?

Účtovanie podielu v českej s.r.o.

Chcela by som sa opýtať k preceňovaniu podielu materskej (slovenskej) s.r.o. v dcérskej (českej) s.r.o.

Materská firma v júli 2023 kúpila 100% podiel v českej s.r.o. v hodnote 12.000 CZK. Má materská firma povinnosť v rámci závierkových operácií preceniť tento podiel k 31.12.2023? Má povinnosť ešte nejako inak preceňovať tento podiel k 31.12.2023? Aké je správne účtovanie? Účtovná závierka českej s.r.o. zatiaľ nie je zverejnená.

Mobilný dom a zaradenie do majetku

Chcela som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení mobilného domu do odpisovej skupiny. Obstarávacia cena bola 32 000 Eur + DPH. Majetok bude používaný ako kancelária.

 

Likvidácia spoločnosti

Spoločník zložil do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu spoločnosti vo výške 1 500 €, prosím Vás o usmernenie, ohľadom účtovania preddavku na likvidáciu spoločnosti.
– zloženie preddavku na základe notárskej zápisnice, úhrada prevodom – 378/221,
– preddavok na odmenu likvidátora – 523/365,
– vydanie preddavku likvidátorovi od notára – 365/378.

Hlavný problém v tomto type účtovania vidím ten, že ku dňu skončenia likvidácie by nemala mať spoločnosť evidované žiadne záväzky, a ten záväzok tam stále je, nakoľko notár vydá preddavok na likvidáciu spoločnosti, až po výmaze z OR.

Stravné lístky neúčtované cez rok

Kolegyne neúčtovali o stravných lístkoch cez rok, len prijaté faktúry za nákup.
V mzdách boli stravné lístky riadne odrátané a vydané. Prosíme o kontrolu postupu účtovania.
Príklad:
PFA 213010/321 – Nákup stravných lístkov – 260 Eur – 40 ks (1 ks v hodnote 6,50 €)
ID 527002/331002 – Zákonné sociálne náklady 55 % – zamestnanec stravné lístky 143 €
ID 331002/335002 – Pohľadávky voči zamestnancom stravné lístky 45 % 117 €
ID 325003/213010 – Ceniny – stravné lístky (suma z PFA) 260 €

Na 325003 nám zostáva mínusom, čo nechceme, ako to preúčtovať bez zostatku?