Prestavba rozostavanej stavby v súkromnom vlastníctve konateľa, na bytový dom prostredníctvom vlastnej s.r.o.

Občan Fero je majiteľom rozostavanej stavby s pozemkom, na ktorom stavba stojí/tak je to vedené na katastri/. Fero rozostavanú stavbu s pozemkom kúpil ako súkromná osoba –nepodnikateľ. Fero je zároveň jediným spoločníkom a konateľom firmy XY s.r.o. Fero plánuje rozostavanú stavbu dokončiť a urobiť z nej bytový dom. Stavebné a dokončovacie práce plánuje realizovať prostredníctvom svojej XY s.r.o., prípadne aj s pomocou subdodávateľov. Akým spôsobom je najlepšie vysporiadať vlastníctvo pozemku a rozostavanej budovy, prípadne ako ďalej postupovať /predaj, prenájom?/, aby si všetky investičné náklady súvisiace s dostavbou bytového domu , vrátane odpočtov DPH mohla uplatniť spoločnosť XY s.r.o. vo svojom účtovníctve? Aké povinnosti vzniknú občanovi Ferovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k s.r.o.?

Účtovanie spotreby pohonných látok pre elektromobil

Spoločnosť s.r.o. má v majetku elektromobil, ktorý nabíja výlučne v nabíjacích staniciach ZSE drive. Od dodávateľa elektriny príde ku koncu mesiaca vyúčtovanie s rozpisom jednotlivých nabíjaní. Ako správne zaúčtovať výdavky na túto elektrickú energiu? Je správny účet 501 alebo 502?

Recyklácia na pozemku

Spoločnosť kúpila pozemok, na ktorom sa nachádzalo veľa odpadu – betón, tehly, škridly, keramika. Tento odpad spoločnosť nechala zdrtiť a následne bude takto získaný materiál použitý na vyrovnanie terénu pozemku. Hodnota takejto recyklácie ( 9 760,50 EUR ) bude súčasťou vstupnej ceny pozemku?

Nákup a predaj letenky

S.r.o. – cestovná kancelária – kúpi a predá letenku v novembri 2023 na let vo februári 2024. Letenka sa nebude vyúčtovávať po uskutočnení letu. Z predaja letenky CK obdrží províziu. Nákup letenky môže zaúčtovať ako náklad roku 2023? Predaj letenky bude účtovať ako výnos roku 2023? Províziu z predaja bude účtovať ako výnos roku 2023? A vôbec – nákup a predaj tejto letenky je nákladom a výnosom cestovnej kancelárie? Alebo je to len nejaká finančná transakcia medzi predajcom leteniek a cestujúcim? A iba o provízii treba účtovať ako o výnose? Táto letenka nie je súčasťou nejakého balíka, ktorý by CK poskytovala. Je to len samotný nákup a predaj letenky.

Účtovanie náradia požičovňa

Spoločnosť nakupuje a predáva tovar – náradie, o zásobách účtuje spôsobom B. Okrem toho spoločnosť náradie prenajíma. Pokiaľ pri nákupe náradia vie určiť, že toto náradie bude určené na požičiavanie a nie na predaj a nejde o náradie s obstarávacou cenou prevyšujúcou 1 700 EUR, spoločnosť si stanovila, že takéto náradie bude účtovne odpisovať ako dlhodobý majetok po dobu 24 mesiacov. Stávajú sa ale prípady, kedy sa náradie rozhodne až následne preradiť zo zásob do požičovne. Je potom správne účtovať preradenie z tovaru do obstarania majetku a začať 24 mesiacov účtovne odpisovať? Bude správny zápis 042/504?

Zápočet služby vo faktúre

Spoločnosť ABC s.r.o. SK platca DPH poskytuje v Belgicku montážne práce – montáž nábytku u zákazníka. Montáž si objedná u SZČO SK neplatca DPH. Spoločnosť ABC s.r.o. v Belgicku zabezpečuje ubytovanie pre montážnikov v mieste montáže – napr. prenajme celý dom pre 10 ľudí SZČO + spotreba el. energie, vody, plynu. Na konci mesiaca rozpočíta náklady na ubytovanie na jednotlivých montážnikov. (robí to preto takto, lebo to vyjde oveľa lacnejšie, ako by si každá SZČO zabezpečovala ubytovanie sama vo vlastnom mene)
– Musí toto ubytovanie každý mesiac vyfakturovať ABC s.r.o. voči SZČO SK vo vyšlej faktúre, ktorú potom započíta s došlou faktúrou za montážne práce a rozdiel uhradí na účet SZČO SK.
– Alebo môže SZČO SK vo svojej faktúre voči ABC s.r.o. uviesť napr. montážne práce v Belgicku 5 000 €, ubytovanie hradené odberateľom – 300 €. Suma k úhrade 4 700 € (samozrejme SZČO SK si uplatňuje paušálne výdavky, takže do príjmu si zahrnie celú sumu 5 000 €)
Je takýto spôsob z hľadiska účtovníctva a legislatívy možný?
Pri účtovaní tohto ubytovania, aké účty použiť 512, 518 pri došlej faktúre a pri refakturácii ubytovania 602 alebo skôr cez analytické účty 3.., keďže ABC s.r.o nie je poskytovateľom služieb ubytovania?

Leasing

Firma s.r.o na základe zálohovej FA z 23.9.2023 firme s.r.o uhradila preddavok za auto 27 683,50 €.
Záloha bola uhradená z účtu.

Evidujeme splátkový kalendár leasingovej spoločnosti zo dňa 27.9.2023.
Predmet Leasingovej zmluvy Osobný automobil.
Cena celkom bez DPH 35 491,67 €, DPH 7 098,33 e a spolu predajná cena 42 590 € – záloha bola uhradená firme s.r.o v sume 27683,50 €, ale zúčtovaná v leasingovej spoločnosti ako nultá splátka.

Ako zaevidovať v účtovníctve DPH ktoré neuplatníme, keďže bude postupne v prvej zvýšenej splátke a potom v 48 splátkach a ako so zálohou uhradenej firme s.r.o, ktorá je zároveň nultá splátka?
1 krát DPH uplatníme z nultej splátky: 23.6.2023 bez DPH 23 069,59 € DPH 4 613,92 € spolu 27 683,51 €.

Účtovanie nároku na vrátenie poplatku za dobierku na základe reklamácie – pošta

Odosielateľ zašle na dobierku tovar. Poštovné je za samotnú zásielku (list alebo balík) a za doplnkovú službu – dobierka. Ak si adresát zásielku neprevezme, vráti sa späť odosielateľovi. Odosielateľovi je vrátená iba suma poštovného za doplnkovú službu – dobierka z dôvodu, že táto služba nebola poskytnutá – keďže zásielka nebola doručená/prevzatá. Ako sa predmetná transakcia zaúčtuje v účtovníctve, použije sa zápis 315 / 648? Vstupuje táto vratka do DPH?