Prevzatie záväzku pri kúpe spoločnosti

Jediná spoločníčka spoločnosti A (s.r.o.) predala svoj 100%tný podiel inej spoločnosti B (a.s.). V spoločnosti A bol na účte 479 záväzok voči bývalému spoločníkovi 500 000,- EUR. Predajná cena bola stanovená na 200 000,- EUR s podmienkou, že spoločnosť B prevezme aj ten záväzok a spolu vyplatí 700 000,- EUR. Čo sa aj stalo.
My sme to zaúčtovali tak, že účet 479 sa v spoločnosti A len preklasifikoval (analyticky) a záväzok tým pádom už nebol evidovaný voči bývalému spoločníkovi, ale voči spoločnosti B, ktorá nás vlastní. A následne spoločnosť B voči nám (ovládanej spoločnosti A) eviduje pohľadávku.
Mohli by ste ma prosím usmerniť, či je to správne, alebo je postup iný?

Kolok pri zápise do katastra

Kolok – správny poplatok – zaplatený pri kúpe pozemku a jeho zavkladovaní do katastra nehnuteľností zvyšuje obstarávaciu cenu tohto pozemku? Alebo sa smie účtovať na účet 538 priamo do nákladov?

Skladová evidencia

Za rok 2019 sme mali povinnosť viesť skladovú evidenciu v PÚ spôsobom A, /111,112,501/ kvôli auditu. V roku 2020,2021 sme pokračovali skladovou evidenciou spôsobom A i keď už bez povinnosti auditu. Môžeme za rok 2022 viesť skladovú evidenciu spôsobom B, faktúry rovno do nákladov/501…/,nemáme povinnosť auditu?

Použitie kapitálového fondu na nákup majetku

Spoločník vložil v roku 2022 peňažný vklad do kapitálových fondov s.r.o. Tieto chce s.r.o. v roku 2023 použiť na nákup majetku – budovy. Ako mám účtovať tento nákup z kapitálových fondov v podvojnom účtovníctve ? Má s.r.o. nejakú oznamovaciu povinnosť z tohto použitia?

Účtovanie mzdy spoločníka

Spoločník, ktorý je zároveň konateľom v spoločnosti má uzatvorenú pracovnú zmluvu na administratívne práce a z tejto činnosti poberá mesačnú mzdu. Túto hrubú mzdu účtujem na účet 522? Alebo iba vtedy účtujem hrubú mzdu na účet 522, ak ide o príjem za výkon funkcie konateľa?

Príspevková organizácia a zákazková výroba pri výstavbe nehnuteľností

Usmernenie pri výstavbe nehnuteľnosti príspevkovou organizáciou. Od roku 2020 sme stavali bytový dom na základe zmluvy o dielo pre objednávateľa a zároveň aj nášho zriaďovateľa. V rokoch 2020 a 2021 sme náklady na výstavbu aktivovali do nedokončenej výroby 121/611 na mesačnej báze. Dom bol skolaudovaný v roku 2022, mám však problém so znížením stavu nedokončenej výroby, nakoľko v roku 2022 mám na účte 121 – 780000,00 a na účte 611 iba 109000,00 (sú to aktivované náklady na výstavbu, ktoré vznikli v roku 2022 do kolaudácie). Ako by som mala postupovať, prosím, so zaúčtovaním zníženia stavu nedokončenej výroby? Keď zaúčtujem zníženie stavu NV 611/121, tak na účte 611 mám na strane D je 0,00 a na strane MD -671000 a na 121 mám 780000 na strane MD aj D, čiže konečný stav účtu je 0. Je to takto správne?

Faktoringová spolupráca – postúpenie pohľadávky

Slovenská spoločnosť platiteľ DPH, uzatvorila s českou firmou zmluvu o faktoringovej spolupráci. Dodávateľ (slovenská firma) vystavuje faktúry odberateľovi za prepravné služby. Odberateľ zaplatí za fakturované služby faktoringovej spoločnosti. Podľa zmluvy, faktoringová spoločnosť zaplatí slovenskej firme okamžite 70 % z vyfakturovanej služby a zvyšných 30 % po úhrade faktúry od odberateľa. V prípade, že postúpená pohľadávka faktoringovej spoločnosti bude uhradená v plnej výške, vzniká klientovi – slovenskej firme – nárok na zaplatenie prémie za postúpenie pohľadávky. Prémia pozostáva z faktoringového poplatku a referenčného úroku faktoringovej služby.

Ako sa účtuje takáto spolupráca? Ako naúčtovať postúpenie pohľadávky faktoringovej spoločnosti? Vystavená faktúra odberateľovi, ale zaplatená je od faktoringovej spoločnosti. A tiež ako naúčtovať prémiu – poplatok a úrok?

Účtovanie provízie za predaj apartmánov budovaných vo vlastnej réžii

Spoločnosť stavia apartmánový dom, v ktorom budú apartmány (AP) určené na ďalší predaj. Spoločnosť účtuje o nedokončenej výrobe. Predaj AP sa realizuje cez realitnú kanceláriu, ktorá vystavila spoločnosti faktúry za sprostredkovanie predaja apartmánov. Vstupuje cena za sprostredkovanie AP do nedokončenej výroby? Niektoré AP sa predali v roku 2022, ale faktúry od realitnej kancelárie za sprostredkovanie máme účtované (dátum dodania) už v roku 2021.

Vyrovnanie straty minulých rokov účtom účtom 413 – Ostatné kapitálové fondy

Spoločnosť má vysokú neuhradenú stratu za minulé obdobia oproti výške nerozdeleného zisku. Spoločnosť má vytvorené do roku 2012 dosť vysoké kapitálové fondy, ktorých výška sa od uvedeného roku nijako nemenila. Je možné túto neuhradenú stratu vyporiadať z týchto kapitálových fondov? Ide o jednoosobovú sročku od roku 2018. K rozdeleniu došlo práve v roku 2018, kedy spoločnosť vykázala vysokú stratu.