Záloha

Chcem sa opýtať SZČO, pracoval na zmluvu pre firmu. Keď chcel zálohu tak mu dali a potom mu z celkovej faktúry stiahli 4 % za zálohu. Moja otázka je takýto poplatok, úrok daňový výdavok?

Oprava roku 2022

Sme firma s.r.o, platiteľ DPH. Firma neeviduje žiadnu neuhradenú faktúru za rok 2022 – od firmy, ktorá je zahraničná – IT. V januári 2023 prišiel preplatok na BÚ v sume 127 eur, ten sa nijako neriešil, nevedeli sme prečo to firma poslala, nechcela nám poslať zoznam faktúr . V roku 2024 sme sa konečne dostali k zoznamom za roky 2022, 2023, 2024 cez prekladateľku, ktorá to sprostredkovala a zistili sme, že máme inak evidované zálohy a faktúry, opravovali sme aj za 11, 12/2022 DPH výkazy. Tu je problém, že nám neprenieslo z roku 2022 zostatok – preplatok účtu 321 a zostatok záväzku do roku 2023 v sume 127 eur. Správne účtovanie -504/-321 a je už rok 2024 v 4/2024 sme opravovali výkazy DPH za rok 2022. Opraviť DP PO za rok 2022 nie je problém, len ako účtovať január 2023 na bankovom účte preplatok?

Účtovanie vyrobenej energie

Spoločnosť ako vlastník fotovoltaického zariadenia začala vyrábať elektrickú energiu pre vlastné účely a nadbytočnú časť bude predávať. Zaregistrovala sa na colnom úrade a má pridelené identifikačné číslo.
Ako bude účtovať:
1. vyrobenú energiu
2. vyrobenú energiu – spotrebovanú na vlastné použitie
3. vyrobenú energiu – predanú
4. o spotrebnej dani pri vlastnej spotrebe a pri predaji vyrobeného z vlastných zdrojoch, pri nakúpeného (fakturované bez SPD).

Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Firma (nájomca) zrekonštruovala priestory predajne, ktoré má v prenájme. S prenajímateľom sa dohodli, že odpisovať technické zhodnotenie bude prenajímateľ. Ako si má nájomca zaúčtovať faktúry za rekonštrukciu, ktoré prenajímateľovi fakturovať nebude. Dočítala som sa, že v prípade prenajímateľa ide o bezodplatné dodanie a následný odpis, ale nenašla som informácie ako postupuje nájomca.

Dohoda o pristúpení k záväzku

Spoločnosť podpísala Dohodu o pristúpení k záväzku v zmysle ustanovenia § 533 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ako pristupujúci dlžník. V tejto dohode vyhlasuje, že splní za dlžníka pôvodný záväzok, ktorý má dlžník voči veriteľovi.
Ako máme túto Dohodu zaúčtovať v účtovníctve spoločnosti?

Vklad hotovosti cez bankomat

Ako zaúčtovať prípad, keď konateľ/spoločník vložil hotovosť na účet cez bankomat z vlastných zdrojov, nakoľko v pokladni nebola dostatočná hotovosť.

Pomerná časť z OC a DPH za elektrobicykel a motocykel za súkromné použitie zamestnancom

Na aký účet zaúčtovať 20% z OC predmetného majetku a 20% neuplatnenú DPH, ak majetok je nad 1 700 eur a je využívaný aj na súkromné účely 80:20%? Vznikne, prosím, nepeňažný príjem zamestnancovi u závislej činnosti? Ak áno, ako sa vypočíta cena použitia? Majetok nespĺňa podmienky zaradenia ako automobil ale je / sú investičným majetkom pre účely odpisovania.

Účtovanie fakturácie spätného a finančného bonusu za odobratý tovar

Dňa 8. 3. 2024 sme dostali faktúru od dodávateľa – bonus za odobratý tovar za obdobie od 1. 10. – 31. 12. 2023. V roku 2023 sme tento očakávaný bonus zaúčtovali interným dokladom 385/648. Prosíme, ako zaúčtovať v roku 2024 prijatú faktúru – dobropis od dodávateľa na tento bonus a následne jeho účtovanie počas účtovného obdobia. Bonus bude uhradený na účet spoločnosti a doklad je vystavený v súlade s § 25 ods. 6 Zákona č. 222/2004 o DPH.

Platby cez portál B2B pneu

Klient je členom portálu B2B pneu, cez ktorý objednáva tovar. Platba prebieha prostredníctvom platobného styku Cash on B2B. Z bankového účtu spoločnosti robí prevody – vklady na túto „peňaženku“, kde potom následne urobí objednávku, odpíšu sa prostriedky – ako zálohová platba a následne je vystavená faktúra, v ktorej je uvedená forma úhrady cash on B2B. Nejedná sa o virtuálnu peňaženku vzhľadom na to, že finančné prostriedky z účtu spoločnosti reálne odchádzajú. Ako sa postaviť k účtovaniu týchto platieb. Mám to chápať ako keby to bol nejaký druh banky, prípadne pokladne a urobiť analytiku, alebo zúčtovavať to formou zálohy, prípadne to evidovať ako virtuálnu menu?

Darovaná nehnuteľnosť a jej následné darovanie

Fyzická osoba – nepodnikateľ dostala v máji 2023 darom nehnuteľnosť od svojej mamy – szčo, platiteľky DPH, ktorá ju mala zaradenú v obchodnom majetku (nehnuteľnosť bola plne odpísaná v roku 2015, účtovná aj daňová zostatková cena je 0,- Eur). Syn – fyzická osoba nepodnikateľ sa ju rozhodol darovať do vlastnej s.r.o. v decembri 2023. V akej účtovnej a daňovej cene má danú nehnuteľnosť zaradiť do s.r.o.? Vznikne u jeho matky nejaká daňová povinnosť z titulu darovania nehnuteľnosti?