Ocenenie softvéru

Softvér je vyvíjaný vo vlastných nákladoch, pracujú na ňom zamestnanci firmy. Je ponúkaný pre iné firmy, ktoré ho môžu využívať po zaplatení mesačného paušálu.

Zaujímalo by ma ako správne postupovať pri výpočte ocenenia tohto softvéru, ako správne vypočítať ocenenie 1 hodiny vývoja. Ktoré náklady by sme mali zobrať do úvahy pri tomto oceňovaní?

Postúpenie predmetu leasingu v JÚ

Ako postupovať pri postúpení predmetu leasingu, ak predmet leasingu nie je úplne odpísaný (zaradenie 08/2018, predaj 06/2020). Ide o osobný automobil, ktorý SZČO (platiteľ DPH) využíval na podnikanie. Nový nájomca je SZČO , tiež platiteľ DPH.

Otázka od klienta znela, ako presne stanoviť predajnú cenu, alebo odstupné?

Neskoré schválenie účtovnej závierky

Čo urobiť, ak sme za rok 2018 podali neschválenú účtovnú závierku (dňa 25.9.2019). Jediný konateľ a spoločník je od 12/2018 v kolíznej väzbe a právnik mu dal podpísať Rozhodnutie jediného spoločníka až teraz, v júli 2020.

Čo mám prosím urobiť? S akým dátumom treba podať oznámenie o schválení ÚZ, aby to bolo „menšie zlo“?

Parkovacie státie

Klient kúpil vonkajšie parkovacie státie. V zmluve je vyčíslená cena pozemku a cena spevnenej plochy. Mame účtovať o cene pozemku zvlášť na účte 031 a o spevnenej ploche ako o stavbe 021 s 20 ročným daňovým odpisom alebo sa postupuje inak?

Účtovanie tovaru s montážou

Ako správne účtovať vystavené faktúry, v ktorých klient fakturuje nasledovné položky:

1. garážová brána (nie je jeho vlastným výrobkom, dodaná externe)
2. dovoz a montáž garážovej brány
je potrebné účtovať osobitne dané položky na účty 604 resp. 602, alebo je možné považovať toto dodanie ako celok a to konkrétne poskytnutie služby a účtovať všetky položky na účet 602?

Aký by bol postup účtovania ak by fakturoval jednu položku – garážová brána s montážou? Posudzovalo by sa to ako dodanie služby a účtovalo by sa to na účet 602?

Účtovanie derivátových operácií

Spoločnosť s.r.o., mikro účtovná jednotka, obchoduje prostredníctvom X-Trade Brokers / XTB. Účtujeme na základe § 16 Opatrenia MF SR zo dňa 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujeme pomocou účtov 378 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 a 379 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 568 alebo účtujeme na základe opatrenia MF SR § 17 ods. 10 písm. d) od 1.1.2019?

Je potrebné rozlišovať každú derivátovú operáciu zvlášť (napr. NATGAS, COFFEE, DE30, USDJPY), porovnávať čas otvorenia a čas uzavretia, oceňovať ich trhovou cenou ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky, aj keď máme zostatok na účte v eurách?

Ukončenie konkurzu, čo s pohľadávkami a záväzkami.

Konkurz sa ukončil k 30.4.2020. V účtovníctve evidujeme pohľadávky dosť vysoké, ktoré sa počas obdobia ako bola firma v konkurze nepodarilo vymôcť. Správca konkurznej podstaty má písomnú dokumentáciu o tom, že alebo firma už neexistuje, alebo nemá na splatenie pohľadávok prostriedky atď.

Okrem pohľadávok má firma v konkurze evidovaný finančný majetok ,vklad do spoločnosti v zahraničí, ale ona už neexistuje. Bolo to asi niečo fiktívne. V účtovníctve tiež evidujeme dosť vysoké záväzky „321“, ktoré firma v konkurze nemala z čoho zaplatiť. Zaplatila iba tie, na ktoré mala prostriedky z vymožených pohľadávok a predaja majetku. K ukončeniu konkurzu chce odo mňa správca konkurznej podstaty, že na všetkých účtoch chce mať nulu. To znamená, že aj na účte „411“, „421“, „429“. Na účte „429“ sú vysoké čísla.

Moja otázka je:
Ako sa účtovne s tým vysporiadať, myslím ako účtovne postupovať tak, aby to nemalo dopad na daň z príjmov, lebo firma k ukončeniu konkurzu už nemá žiadne peniaze, majetok…
Matematicky, ak zaúčtujem nevymožiteľné pohľadávky na 546/311, a záväzky 321/648, aj tak mi zostanú rozdiely na účtoch.  Je možné použiť neuhradenú stratu cez pohľadávku voči spoločníkovi a následne z pohľadávky voči spoločníkovi z dôvodu neuhradenej straty, môžu sa takto uhradiť záväzky? Je to správne a možné?

Ak odpíšem nevymožiteľné pohľadávky, je tento náklad daňovo uznaný?

Záväzky, ktoré sa nemajú z čoho zaplatiť idú do výnosov, sú tiež daňové?

Ako účtovník, by som to vedela popreúčtovávať tak, aby bola nula. Ja ale chcem tak, aby to bolo účtovne a daňovo správne.

Účtovná závierka a konkurz

Má spoločnosť v konkurze povinnosť podať účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát a daňové priznanie); ak táto spoločnosť nemá vôbec žiadny majetok?
Majetok, ktorý spoločnosť mala celkom pohltili náklady správcu konkurzu /cestovné, poštovné, a iné. Spoločnosti ostali len neuspokojeni veritelia; teda záväzky.
Moja otázka teda znie či nestačí namiesto výkazov podať obsiahlejsie poznámky; ktoré tuto skutočnosť vysvetľujú; k tomu aby mohol byt konkurz uzatvorený.

Platba kartou pri úhrade faktúry cez webovú stránku

Ako sa správne účtuje v banke platba kartou, konkrétne zaplatený T-COM? Faktúru mám zapísanú v došlých faktúrach a v banke mám platba kartou SLOVAK TELEKOM. Doklad o platbe kartou nemám pretože to klient zaplatil cez T-COM stránku a napísalo mu len, že FA je uhradená. Zaúčtujem to v banke na účet 325/221 alebo 321/221?

Slovenská sro a príjmy z CZ a SK

Jednosobová slovenská s.r.o. s príjmom 50:50 z ČR a SR.V Prahe, kúpi byt FO spôsobom, že ho najprv kúpi partnerka, FO má podpísanú zmluvu o budúcom predaji polovičného podielu. Na základe nej mesačne platí istú čiastku, po dosiahnutí istej sumy sa polovica bytu prepíše na FO. Bolo by ekonomicky výhodne zriadiť v Česku, kde
sa dlhodobo spoločník nachádza českú organizačnú zložku, či pobočku? S tým súvisí – je nejaká možnosti previesť daňovú rezidenciu slovenskej s.r.o. do Česka? Aké sú možnosti prihlásiť pražský byt ako kanceláriu sro.

Skúšobne chystá zriadiť malý e-shop so sortimentom ako sú knihy a drobná elektronika. Predpokladá sa menej ako desať predajov mesačne. Aké podmienky treba splniť, ak je orientovaný na český trh (je v češtine, prijíma platby v CZK)?