Vysoký poplatok za presťahovanie – je daňovo uznaný ?

Je možné daňovo zaúčtovať do nákladov a považovať za daňovo uznateľný výdavok nasledovný poplatok: klient má uzatvorenú zmluvu na nájom priestorov. V priebehu roku 2020 chcel uvedené priestory zmeniť za väčšie, podpísal teda Zmluvu o budúcej zmluve s tým, že súčasťou zmeny za väčšie priestory bol „poplatok“ tzv. náhrada za premiestnenie (relocation compensation) v sume 50 000,00 €.
K zmene priestorov napokon nedošlo, ale zmluva bola napísaná tak, že tento poplatok je nutné uhradiť aj v prípade, že k zmene priestorov nedôjde. Klient po výzve zo strany nájomcu poplatok uhradil (klient ostal v pôvodných priestoroch s týmto prenajímateľom). Môžem túto sumu zaúčtovať do nákladov na 518 – služby spojené s nájmom a daňovo ho uznať ?

Výnos konkurznej spoločnosti pri pohľadávke z konkurzu

Konkurzná spoločnosť vykonáva konkurz u dlžníka, pričom dlžník disponuje majetkom, a teda bude jeho majetok speňažovať. Za konkurz má KS (konkurzná spoločnosť) nárok na 500 € odmenu na základe vyhlásenia v obchodnom vestníku, ďalej má nárok za každý neukončený mesiac nárok na 30 € odmenu zo speňaženého majetku dlžníka. Ale na konci roku sme speňažili majetok a poznáme aj jeho hodnotu, vieme aj že odmena bude 13 % + 30 € za každý mesiac otvoreného konkurzu, avšak samotnú odmenu musí schváliť ešte zástupca veriteľov (schvaľuje náš predložený rozvrh), kedy máme účtovať o výnose z pohľadávky ktorá vlastne bude potvrdená až schválením od zástupcu veriteľov (zrejme až rok 2021)?

Podiel na zisku

Spoločnosť eviduje v účtovníctve neuhradené straty minulých rokov na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov a zároveň nerozdelený zisk na účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Je možné vyplácať spoločníkom tento nerozdelený zisk, alebo je potrebné najprv vykompenzovať nerozdelené zisky z minulých rokov a a ž zostávajúci zisk rozdeliť medzi spoločníkov?

Je podľa Vášho názoru možné tento podiel na zisku vyplácať v hotovosti, aj keď celková suma tohto podielu presahuje 5000 €, ale bude vyplácaná po nižších sumách? Stretla som sa s týmto názorom, ale akosi sa s ním neviem stotožniť, vzhľadom na Zákon o obmedzení platieb v hotovosti.

Účtovanie vyplatenia podielu v družstve

Prosím o radu, ako správne zaúčtovať alebo či je naše účtovanie správne, v prípade Družstva, kde máme viacerých podielnikov. Počas trvania členstva družstva však došlo k žiadosti o zrušenie členstva jedného z člena. Pri kúpe členského podielu však hodnota jedného podielu mala 1 €, no pri výplate podielu, už hodnota podielu bola v sume 1,50 €. Je nasledovné účtovanie správne:

1. ukončenie člena družstva_nárok na vyrovnávací podiel 1,50 € 252 / 365,
2. ukončenie člena družstva_daň z príjmu vyberaná zrážkou 0,04 € 365 / 342,
(7 % zrážková daň z rozdielu teda z 0,50 €),
3. ukončenie člena družstva_zmeny v základnom imaní 1,00 € 419 / 252,
4. ukončenie člena družstva_rozdiel medzi vkladom a vyrovnávacím podielm 0,50 € 568 / 252,
5. ukončenie člena družstva_zníženie základného imania 1,00 € 411 / 419.

Vývoj prototypu

SK Spoločnosť vyrába bezpečnostné systémy do serverovní (niečo ako protipožiarne snímače ), tieto sú ale zložitejšie, musia reagovať na teplotu, vlhkosť… jednoducho zložité podmienky.
V rámci svojho napredovania si objednala tzv. inžinierig (toto mám info od konateľa ) na vývoj nového, lepšieho snímača ako vyrába doteraz. Tento vývoj, robí ruská spoločnosť na území Ruska. SK spoločnosť dostane hotový vylepšený prototyp s návodom na výrobu.
Ako zaúčtovať tento prototyp do účtovníctva – cena je 30 000 € a hoci sa jedná sčasti aj o dodanie softvéru (lebo je súčasťou prototypu) nie je to softvér.

Podlieha toto dodanie zrážkovej dani na území SR ? Ak áno, akým %.

Dlhodobý hmotný majetok, precenenie a vklad do základného imania

Firma má zaúčtovaný dlhodobý hmotný majetok – stroje a zariadenia, ktoré boli obstarané kúpou. Odpisy sú účtované.  Je možné, aby firma dlhodobý majetok, ktorý je majetkom spoločnosti, na základe nového znaleckého posudku strojov, tieto zaúčtovala do základného imania spoločnosti?

Cashpooling – účtovanie

Prosím vás o usmernenie o účtovaní cashpoolingu, resp. úverov poskytovaných v rámci skupiny závislých osob, aké účty použiť v prípade takéhoto účtovania v rámci vzťahov medzi matkou a dcérami, a druhý účtovný prípad je podobný – poskytovanie pôžičiek medzi konateľom – matkou+dcéry. Kde pán X je konateľom vo všetkých spoločnostiach ktoré účtujeme. v tomto prípade použijeme účet 479 ?

Odpisy DHM spoločnosti v likvidácii

Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 1.9.2020. V dlhodobom majetku eviduje loď – rekreačnú. V programe bolo nastavene pri daňových odpisoch ( obstaraná v r. 2015) neodpisovať, t.z. že v účtovníctve boli zaúčtované účtovné odpisy, ktoré boli vždy ako rozdiel DO a UO pripočítané k základu dane. T.z. , že mám nejakú zostatkovú cenu účtovnú, a daňová zostatková cena sa rovná obstarávacej cene (účtovníctvo som takto prevzala, ale samozrejme to nie je výhovorka) . Teraz keď spoločnosť vstúpila do likvidácie, uvedený majetok predá na inú spoločnosť. Môže sa počas likvidácie odpisovať dlhodobý majetok? Môžem ďalej pokračovať v odpisovaní majetku? Daňové odpisy môžem teraz dať, že sa začne majetok odpisovať odo dňa vstupu do likvidácie? Ako postupovať pri predaji majetku? Čo si môžem uplatniť do daňových výdavkov? Zostatkovú cenu účtovnú, alebo tú daňovú, ktorá sa rovná obstarávacej cene – pravdepodobne len do výšky príjmu z predaja majetku. Výnos z likvidácie je predmetom DPPO (nie je to nejaký oslobodený príjem) ? Spoločnosť má aj ďalší majetok, ktorý predáva, a tiež nie je plne odpísaný, pokračuje sa normálne počas likvidácie v odpisovaní majetku?

Stavebná činnosť a jej účtovanie

S.r.o. kúpilo pozemok. Na tomto pozemku bude stavať niečo ako „family centrum“. Čiže viac obchodov pod jednou strechou. Po realizácii celého projektu, postavení budovy, jednotlivé obchody predá záujemcom. Kam správne účtovať kúpený pozemok a následne všetky náklady súvisiace s výstavbou budovy?

Výnos z pohľadávky nadobudnutej postúpením

S.r.o. kúpilo pohľadávku vo výške 115 tis. EUR za 90 tis. EUR. Kam zaúčtovať výnos 25 tis. EUR? Účet 646 sa používa asi u toho, kto tu pohľadávku predal. Je tento výnos hneď aj zdaniteľným príjmom v plnej výške? Bez ohľadu na to, či bola pohľadávka uspokojená alebo nie? Ďakujem!