Predčasné ukončenie leasingu a prevod vlastníctva, následný predaj auta

Ako zaúčtujem predčasne ukončený leasing?

Došlá faktúra od leasingovej spoločnosti, dátum dodania aj UZP  je 08.04.2022. Predajná cena nájomcovi (auto) základ dane: 14 227,83 €, DPH 20 %: 2 845,57 €. Ďalšia došlá faktúra od leasingovej spoločnosti, dátum dodania 08.04.2022 za poplatok za predčasné ukončenie vo výške 711,39 € + poplatok za prevod vlastníctva 30 €, DPH 20 %: 148,28 €. Toto odkúpené auto bolo 08.04.2022 predané fyzickej osobe – občanovi na rodné číslo dňa 22.04.2022 cez faktúru za sumu 15 000 € +20% DPH: 3 000 € = 18 000 €. Auto zaradené 08.12.2020 v cene 19 467,50 €.
Zostatková cena po odpise k 1.1.2022 je 14 195,05 €. Prosím o riešenie zaúčtovania celej mesačnej histórie tohoto auta aj s odpisom za r. 2022.

Započítanie podielu na zisku a pohľadávok spoločnosti voči spoločníkovi SRO z pohľadu zdanenia zrážkovou daňou

Spoločnosť (SRO) vo svojej účtovnej evidencii eviduje k 31.03.2022 na účte 364 – záväzky voči jedinému spoločníkovi pri rozdelení zisku 6 500 € za rok 2021 a zároveň na účte 355 – ostatné pohľadávky voči jedinému spoločníkovi 1 500 €. Pohľadávky vznikli z titulu realizovaných platieb z firemného bankového účtu spoločníka za ním realizované súkromné nákupy pre svoju osobu a rodinu.
a) je možné vzájomne započítať uvedené sumy záväzkov a pohľadávok a rozdiel po zdanení 7 %-nou zrážkovou daňou vyplatiť spoločníkovi, alebo
b) pred vzájomným započítaním je nutné sumu určenú na vyplatenie spoločníkovi zdaniť 7 %-nou zrážkovou daňou a až následne započítať so sumou evidovaných pohľadávok a rozdiel vyplatiť na bankový účet prípadne k rukám spoločníka?

Nadobudnutie obchodného podielu v sro

Sro1 je spoločníkom v inej Sro2, kde vlastní 50%-ný podiel. Druhú časť podielu vlastní iná Sro3; hodnota podielov je rovnaká – 2 500 €. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu kúpila Sro1 druhú časť podielu od Sro3 za sumu 1 000 €, čiže sa stala 100%-ným vlastníkom Sro2. Ako takýto prípad zaúčtovať v Sro1, ktorá nadobudla tento podiel?

Výstavba rodinných domov

S.R.O. stavia rodinné domy. Niektoré už majú budúceho majiteľa, niektoré nie. Náklady spojené s výstavnou týchto domov sa správne kam účtujú? Môžem použiť účet 133?

Združenie právnických osôb

Ak máme Združenie právnických osôb, toto združenie nemá v zmluve uvedené, kto bude viesť účtovníctvo, môžeme teda v „hlavnej“ spoločnosti účtovať a potom pomerovo preúčtovať na jednotlivých členov, podľa % výšky „podielu“?

Opravná položka k pohľadávke

Ako má spoločnosť postupovať, ak sme k 31.12.2020 vytvorili daňovo uznanú opravnú položku k pohľadávke vo výške 100%, ktorá bola po splatnosti viac ako 1080 dní a prebiehalo súdne konanie vo veci vymožiteľnosti tejto pohľadávky. V máji roku 2021 na základe uznesenia OU bola konanie zastavené z dôvodu, že žalobca (klient) vzal žalobu späť a klient (žalobca) netrvá už na úhrade pohľadávky. Ako máme postupovať v prípade už uplatnenej OP k pohľadávke , správny postup je zrušenie opravnej položky v roku 2021 391/547 a následne vystavenie opravnej faktúry k pohľadávke v roku 2021? V tomto prípade šlo o neuhradenú pohľadávku za vyfakturované stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti.

Zaradenie auta do majetku metódou 80/20

Ako s.r.o., platca DPH si môžeme zaradiť nové auto do podnikania metódou 80/20?

Napr. je správne, ak auto vyrobené v roku 2021 v hodnote 60.000 eur s DPH zaúčtujeme:
042/321 = 50.000 eur
343/321 = 8.000 eur (80% zo sumy 10.000 eur)
042/321 = 2.000 eur (20% zo sumy 10.000 eur, neuplatnená DPH)
a teda by sme odpisovali sumu 52.000 eur? Je to takto správne?
Auto sa využíva aj na súkromné účely.

Účtovanie napísania knihy

Firma s.r.o. napísala knihu, dodávateľ ju vytlačil – došlá faktúra je za : Knižná publikácia. Neviem, či to môžem účtovať na účet 518/321 ako služba za vytlačenie knihy?
Predaj knihy mám účtovať 211,221/604?

Odštepný závod v Českej republike

Slovenská s.r.o. má v ČR zriadený odštepný závod, ktorý má vlastné IČO, DIČ. Výsledok hospodárenia tohto závodu sa kde uvedie, v akom riadku daňového priznania slovenskej s.r.o.? Vstupuje to aj do účtovnej závierky?

Odpis pohľadávky

V účtovníctve máme pohľadávku za predaný tovar voči českej spoločnosti z roku 2017 – tvorili sme k nej opravnú položku daňovo uznanú (100 %). V roku 2021 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a vymenovaný likvidátor. Spoločnosť nekomunikovala, ani sme nič nikam neprihlásili, lebo sme nemali informácie. Môžem pohľadávku odpísať daňovo? Teda 391/311 bez úprav v DP.