Účtovníctvo v právnickej firme

Metodička FR SR z BB mi tvrdila, že mám účtovať v účtovníctve právnika – najmä rozpracované súdne spory ako nedokončenú výrobu a všetky náklady (telefón, nájom, kancelárske potreby, odpisy) účtovať do nákladov podľa rozpracovanosti / % ukončených procesov a priznaného nároku na úhradu súdnych sporov).

Vraj podľa §17 ods. 5 PÚ o nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov a architektov.

Mám povinnosť takto účtovať?

Postúpenie leasingu

Ako správne zaúčtovať prijatú faktúru z leasingovej spoločnosti kde fakturujú finančné vysporiadanie leasingu – zostatok istiny 44 910 € + plus DPH, poplatok za predčasné ukončenie 180 € plus DPH, odúročený ušlý zisk vo výške 1 488 €. Má sa to účtovať ako 325/474 a poplatok 325/548? My sme fakturovali na nového nájomcu predaj vozidla vo výške 46 173 € – 474/648, 474/343 odstupné 3 176 € 315/648, 315/343. Časť peňazí odstupné prišli na náš účet 221/315, zvyšná časť išla leasingovej spoločnosti, to urobím ID zápočet?

Ide o predčasné ukončenie leasingu s tým, že nájomca (my) kúpi od prenajímateľa (leasingová spoločnosť) predmet leasingu (auta) pred uplynutím doby leasingu s tým, že nájomca (my) dávame súhlas ďalšej firme na zaplatenie predmetu leasingu. Vzhľadom k tomu, že nerozumiem postupu leasingovej spoločnosti som sa na Vás obrátila s otázkou, lebo ako píšete mám to „dvojmo“. Leasingová spoločnosť má postup taký, že najprv ukončí vzťah s nami predajom a následne urobí novú zmluvu na leasing s novou spoločnosťou.

Odpisovanie fitness strojov

Ak spoločnosť, ktorá neprevádzkuje fitness centrá, zakúpila fitness posilňovacie stroje v celkovej hodnote 14.000,00 eur bez DPH (spoločnosť je platiteľ DPH) a ďalej tieto stroje prenajíma, ako postupovať ďalej? Zaradiť to ako celok do majetku firmy alebo jednotlivé stroje samostatne? Niektoré posilňovacie stroje nepresahujú kúpnu cenu nad 1700,00 eur, je možné to rozdeliť do KM a DHM?

Palivové karty účtovanie

Spoločnosť má dobíjacie palivové karty na nákup PHL. Dobíjacie karty majú obaja spoločníci a zamestnanci môžu svojimi kartami len tankovať. Moje otázky sú:

1. či je možné zaúčtovať len jednu súhrnnú faktúru, ktorú nám vystaví spoločnosť MOLGROUP CARDS (doklady o tankovaní priložím na kontrolu ku faktúre) alebo či treba každý doklad o tankovaní zaúčtovať;

2. ako zaúčtovať dobíjanie karty spoločníkmi, prípadne ako dobíjanie zúčtovať, ked príde súhrnná faktúra?

Zamestnávateľský benefit Multisport karta

Ako správne zaúčtovať faktúru na zamestnávateľský benefit Multisport kartu? Zamestnávateľ je platiteľ DPH a pre svojich zamestnancov poskytuje benefit vo forme Multisport karty (návštevy rôznych športových klubov, a pod, kde majú zamestnanci voľné vstupy). Benefit majú priamo zamestnanci všetci a potom dvaja z nich majú aj karty pre svojich blízkych (samofinancovanie).

Ako správne zaúčtovať faktúru:
Spolufinancovanie 100 € + DPH 20 €, celkom 120 €
Samofinancovanie 10 € + DPH 2 €; celkom 12 €
Celková fakturovaná suma je s DPH 132 €.

Môžem účtovať ako ceniny a teda nasledovne: 213 (spolufinancovanie aj samofinancovanie), 343 / 321 a potom pri účtovaní miezd strhávam časť, ktorú platia zamestnanci nasledovne : 331 / 213; časť, ktorú hradí zamestnávateľ cez 527 / 213?

Má zamestnávateľ nárok na odpočet DPH, alebo nie? Ak nie, mám potom na účte 213 účtovať všetko aj s DPH?

Prijatá záloha v stavebníctve

Ďakujeme pekne za kvalifikovaný názor na predchádzajúcu otázku, ale vidíme, že otázka je problematickejšia ako sa to zdá na prvý pohľad. V každom prípade sme bližšie ku začleneniu našej „výstavby“. Otázne je ešte stále osud prijatých peňazí ako zálohy resp. zábezpeky od budúceho známeho kupujúceho pri hociktorej variante účtovania a následne daňového posudzovania. Zostávajú teda na účte 324 resp.325 ako zábezpeka, alebo podľa stupňa dokončenia prekvalifikujeme vo vzťahu ku účtu 606?

Dobrý deň, dovolím si doplniť otázku/diskusiu o nasledovné:

Ak by sme chceli odpovedať na otázku k preddavkom, musíme použiť § 30, odsek 11, ktorý hovorí: Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním príslušnej práce sa účtujú v prospech účtu 324 – Prijaté preddavky alebo v prospech účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky. V ustanovení sa hovorí o subjekte „zhotoviteľ“, tento subjekt sa viaže iba na podmienky „klasickej“ zákazkovej výroby účtovanej najčastejšie percentom dokončenia. Pri výpočte percenta dokončenia diela sa vychádza zo skutočných nákladov obdobia a celkových rozpočtovaných nákladov na celé dielo. Následne sa percento použije na kvantifikáciu „zaslúžených“ výnosov (606). V ďalšom kroku sa porovnajú vyfakturované sumy a rozdiel sa vykáže na 316, môže byť pohľadávkou alebo záväzkom. Nikde nenájdeme v postupoch krok, na základe ktorého by sme mali výsledný stav dokončenia na 316 porovnať/zúčtovať/usporiadať s prijatými zálohami. Súvislosť by som tu osobne videla, nakoľko poznám aj také výklady IFRS, kde sa pri percente dokončenia berie za podstatné platba (platby), ale podľa mojich vedomostí a skúmania, PÚ to takto nevnímajú. Užívateľ účtovnej závierky teda musí byť tak znalý problematiky, že ak chce skutočne poznať budúce potenciálne peňažné toky zhotoviteľa, musí pozrieť riadok súvahy 316 a zároveň krátke/dlhé prijaté zálohy. Presnú informáciu nebude mať, nakoľko v danom riadku súvahy môže byť koncentrácia záloh z viacerých titulov.

Vy ale píšete účet 324, resp. 325 – zábezpeka. Takže odporúčam vrátiť sa k zmluve (dúfam, že existuje) a pozrieť sa na skutočný právny dôvod prijatej zálohovej platby! Zábezpeka má iný ekonomický dôvod ako je bežná záloha na výkony. Zábezpeka zväčša trvá až do času ukončenia diela, resp. do času vypršania záruk kvality, ktoré zhotoviteľ garantoval… môže byť prepojená aj s formou zádržného (?), odporúčam teda preskúmať zmluvu.

Ing. Cvečková, audítor

 

Prijaté preddavky v stavebníctve

Stavebná firma stavia rodinné domy na kľúč. V niektorých prípadoch je známy budúci kupujúci a zaplatí firme zálohu. Účtujeme ju na účet 324, odvedieme dph dňom prijatia platby. Rodinný dom k 31.12. roka nie je dokončený. Hovoríme v takomto prípade o zákazkovej výrobe prosím, kedy je známy kupujúci, ale definitívna predajná cena ešte nie je známa /sú možné odchýlky kvôli vzniknutým nákladom/? Ak by spoločnosť postupovala metódou nulového zisku, prijatú zálohu ponechá prosím ku dňu účtovnej závierky na účte 324? Aktivuje len vzniknuté materiálové a režijné náklady, aby zisk v danom roku bol vo výške nula?

Ocenenie softvéru

Softvér je vyvíjaný vo vlastných nákladoch, pracujú na ňom zamestnanci firmy. Je ponúkaný pre iné firmy, ktoré ho môžu využívať po zaplatení mesačného paušálu.

Zaujímalo by ma ako správne postupovať pri výpočte ocenenia tohto softvéru, ako správne vypočítať ocenenie 1 hodiny vývoja. Ktoré náklady by sme mali zobrať do úvahy pri tomto oceňovaní?

Postúpenie predmetu leasingu v JÚ

Ako postupovať pri postúpení predmetu leasingu, ak predmet leasingu nie je úplne odpísaný (zaradenie 08/2018, predaj 06/2020). Ide o osobný automobil, ktorý SZČO (platiteľ DPH) využíval na podnikanie. Nový nájomca je SZČO , tiež platiteľ DPH.

Otázka od klienta znela, ako presne stanoviť predajnú cenu, alebo odstupné?

Neskoré schválenie účtovnej závierky

Čo urobiť, ak sme za rok 2018 podali neschválenú účtovnú závierku (dňa 25.9.2019). Jediný konateľ a spoločník je od 12/2018 v kolíznej väzbe a právnik mu dal podpísať Rozhodnutie jediného spoločníka až teraz, v júli 2020.

Čo mám prosím urobiť? S akým dátumom treba podať oznámenie o schválení ÚZ, aby to bolo „menšie zlo“?