Storno predaja auta na prelome rokov

Naša spoločnosť SRO predala osobné motorové vozidlo dňa 21.12.2020 v hodnote 8 000 €. Motorové vozidlo bolo plne odpísané účtovne aj daňovo, pôvodná obstarávacia cena bola 23 000 €. Motorové vozidlo bolo prepísané na dopravnom inšpektoráte dňa 28.12.2020. Dňa 10.02.2021 sme vystavili na tento predaj dobropis v plnej výške 8 000 € a vozidlo sa vrátilo do firmy. Spätný prepis na našu spoločnosť na príslušnom DI sa vykonal 17.02.2021. Ako vrátiť auto do evidencie dlhodobého majetku a ako to podchytiť účtovnými zápismi? Akú hodnotu bude mať MV v evidenciách? Bude sa opäť odpisovať?

Archivácia

Môžu SZČO a s.r.o. neplatcovia DPH, po uplynutí lehoty archivácie skartovať dokumenty bez oznámenia Štátnemu archívu?

Účtovanie stavebného materiálu pri dodaní stavebných prác

Doteraz spoločnosť účtovala materiál rozpísaný vo faktúre na účet 311/642.
Keďže tento materiál je nutnou súčasťou stavebných prác moja otázka znie:
Je možné tento materiál účtovať ako súčasť služby a teda priamo na 311/602 alebo je iný vhodnejší spôsob?

 

Dividendy z derivátov

Mikroúčtovná jednotka, s.r.o., obchoduje s derivátmi CFD. Vo výpise za mesiac máj má predpísané dividendy (ako dividends accruals) splatné v júni, účtovná jednotka používa účtovanie 378/668. Účtuje sa o nich už ako o pohľadávke dňom priznania, alebo až pri ich vyplatení? Je postup rovnaký aj na prelome rokov (predpis v decembri, dátum splatnosti v januári)?

Softvér – účtovanie nákladov na údržbu, licencie, konzultácie spojené s programovou úpravou podľa požiadaviek užívateľa

Firma s.r.o. obstarala v r.2020 softvér na riadenie výrobných procesov v celkovej hodnote vyššej ako 100.000 eur, vstupnú cenu tvoria náklady na samotný softvér a licencie pre užívateľov na prácu so softvérom. Softvér bol zaradený do užívania a odpisuje sa podľa zákona o dani z príjmov. V r.2021 firma čo dodala softvér fakturuje údržbu softvéru za rok 2021 v sume 7450 eur a zároveň fakturuje aj nové licencie k softvéru pre ďalších užívateľov , 5 licencií v celkovej sume 9808,75 eur, ďalej fakturuje za konzultácie a programové úpravy softvéru, podľa požiadaviek firmy, náklady za tieto služby spolu za rok 2021 už presiahli hodnotu 2400 eur
Otázka:
Ako zaúčtovať faktúru? Nové licencie budú ako technické zhodnotenie softvéru /zvyšujú obstarávaciu cenu/, údržbu softvéru zaúčtujem do nákladov na účet 518? Ako zaúčtujem konzultácie a programové úpravy k softvéru ak ich celková hodnota v rámci roka 2021 presiahne sumu 2400 eur?

Ukončenie konkurzu a dátum rozhodujúci na zostavenie účtovnej závierky

Ktorý dátum sa má použiť pri skončení konkurzu na zostavenie účtovnej závierky a DPPO? Mám uznesenie – skončenie konkurzu pre nemajetnosť, dátum vydania: 19.05.2021; dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.06.2021 a dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 26.05.2021. V obchodnom vestníku to bolo zverejnené dňa  25.05.2021.

 

Sumárny doklad

Je možné účtovať faktúry napr. za taxi jedným tzv. sumárnym dokladom. Konateľ v priebehu mesiaca využije taxi (napr. Bolt) a úhrada je realizovaná platobnou kartou. Na e-mail príde doklad – faktúra k predmetnej jazde. Je možné v tomto prípade zaúčtovať jedným dokladom všetky tieto „faktúry“ s tým, že sa bude účtovať s dátumom posledného dňa v mesiaci. Vytlačený interný doklad bude obsahovať jednotlivé dátumy faktúry, sumy a poznámku – číslo faktúry.

 

Účet 413

Spoločnosť s ručením obmedzeným má na účte 413 vysokú sumu. Dohľadaním som zistila, že sa jedná o dotácie z Fondu zveľaďovania lesa v rokoch 1996-1998 (na obstaranie dlhodobého majetku – stavba lesnej cesty, ktorý je už odpísaný  – dokončenie odpisovania v roku 2020). Na účte 413 je naúčtovaná iba suma tejto dotácie (strana Dal), iné podklady o účtovaní som nenašla. V záujme poskytovania verného a pravdivého obrazu v účtovníctve chcem vysporiadať tento účet. Aké mám možnosti a povinnosti, okrem účtu 428?

Časové rozlíšenie

Podľa zmluvy o poskytnutí reklamných služieb prenajímame reklamnú plochu. Zmluvu o poskytnutí reklamných služieb (prenájme reklamnej plochy) máme uzatvorenú vždy na jeden kalendárny rok s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie. Prenájom reklamnej plochy fakturujeme podľa zmluvy raz za štvrťrok. Máme povinnosť časovo rozlišovať príjem za prenájom reklamnej plochy ? Napr. 1.7.2021 sme vystavili faktúru za 3. štvrťrok. Musíme túto faktúru časovo rozlíšiť na mesiace júl, august a september ?
Vopred ďakujem za odpoveď.