Odmena konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie a PN

Konateľovi spoločnosti je na základe zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej podľa § 66 ods. 6 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplácaná pravidelná mesačná odmena konateľa vo výške 5 000 EUR. Konateľ má nárok na uvedenú odmenu, bez ohľadu na to, koľko času v danom mesiaci pre spoločnosť pracuje. Je to odmena za funkciu konateľa, takže dostáva ju každý mesiac, pokiaľ je konateľom. Z odmenu sú odvádzané odvody a platená daň. Konateľ nemá žiaden pracovný pomer. V súčasnoti (od 15.04.2024) je tento konateľ PN. Má nárok na nemocenské dávky? Ak mu budú vyplácané nemocenské dávky, stáva sa poistencom štátu a za tieto dni neplatí odvody. Má nárok na celú odmenu konateľa alebo je potrebné odmenu krátiť? V 4/2024 jediný spoločník (materská spoločnosť) rozhodol o vyplatení jednorazového bonusu 25 000 EUR, je tento možné vyplatiť celý v 4/2024?

Dohodár na PN

Osoba bola zamestnaná na TPP do 31/1/2024 (od 1/8/2023).
Od 1/2/2024 s ňou bola na DOVP s predpokladom do 30/4/2024 (nakoniec bola dohoda dohodou ukončená 12/03/2024).
Na DOVP odpracovala 1/2-9/2/2024 s predpokladom, že už v mesiaci 02/2024 a pravdepodobne ani neskôr už nebude pracovať.
Od 12/2 do 9/3/2024 bola na PN (dozvedeli sme sa to až pri spracovaní miezd cez portál sociálnej poisťovne, keďže v dochádzke PN nebola uvedená).
Akým spôsobom vypočítať VZ pre náhradu?
Hrubá mzda dohody za 02/2024 (7 prac. dní) bola 750 EUR.
Je potrebné brať do úvahy mzdu z TPP predchádzajúcu DOVP?

Pracovný pomer a dohoda u poberateľa inv. dôchodku – vystavenie ELDP

Poberateľ invalidného dôchodku je v pracovnom pomere ako zamestnanec u zamestnávateľa č.1. U zamestnávateľa č.2 pracoval na dohodu o pracovnej činnosti, kde jeho príjem nepresiahol 200 € mesačne a na túto dohodu si uplatnil odvodovú úľavu. Žiadne iné dohody u nikoho nemal. Po skončení dohody mu zamestnávateľ č.2 nevystavil ELDP a neodoslal do soc. poisťovne, nakoľko z dohody nebolo odvádzané poistné na dôchodkové poistenie v zmysle odvodovej úľavy. Bol takýto postup zamestnávateľa č.2 správny, aj keď poberateľ invalidného dôchodku bol aj zamestnanec u zamestnávateľa č.1?

Nevyčerpaná dovolenka

Zamestnanec pracujúci starobný dôchodca má z roku 2022 -8 dní dovolenky.
Na PN nastúpil 17.5.2023 a PN naďalej trvá.
V roku 2023 bude mať 159 prac. dní nemoc, krátiť sa mu bude 6 dní. Prenesie sa mu do roku 2024 – 19 dní.
PN z roku 2022 – 8 dní prepadne ?

Výpoveď počas rodičovskej dovolenky

Zamestnanec je na rodičovskej dovolenke a podal výpoveď, výpovedná lehota je 2 mesiace.
Má nárok na mzdu počas týchto 2 mesiacov, ak rodičovskú dovolenku neprerušil ani neskončil?

Vyplatenie odchodného

Zamestnanec požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 30.9.2023.
K 1.10.2023 podal žiadosť o predčasný starobný dôchodok a požiadal zamestnávateľa o vyplatenie odchodného.
Môže mu zamestnávateľ vyplatiť odchodné v poslednej (septembrovej) mzde ?
Alebo až po priznaní dôchodku, keď predloží zamestnávateľovi rozhodnutie o priznaní predčasného starobného dôchodku.

Predčasný dôchodok a práca vo vlastnej s.r.o.

Klientka je konateľkou vo vlastnej s.r.o., kde je aj normálne zamestnaná.
K 1.12.2023 si chce požiadať o predčasný dôchodok.
Môže byť aj po žiadosti o predčasný dôchodok naďalej konateľkou svojej s.r.o. ?
A zároveň akým spôsobom je ideálne sa zamestnať vo svojej s.r.o. počas obdobia prideleného predčasného dôchodku (počas obdobia od 1.12.23 do 30.6.2024) a potom počas normálneho dôchodku (ktorý by jej mal byť už priznaný k 1.7.2024).

Zdravotné poistenie

Zamestnankyňa u nás pracuje od 1.7.2023, prihlásená je normálne do Sociálnej poisťovne. Problém je zdravotná poisťovňa, predtým bola v dôvere, ale robila v Rakúsku (takže sa tu odhlásila) a potom bola na úrade práce – tvrdia, že u nás v SR. Ale teraz otázka čo s mzdou? Ako ju vypočítať, keď u nás nie je prihlásená do zdravotnej poisťovne? Mám z nej hlavu v smútku, ťahá sa to už vyše mesiaca a pani stále nie je prihlásená v zdravotnej poisťovni na SR. Momentálne vraj čaká na papier z Rakúskej zdravotnej poisťovne. Viete mi prosím poradiť nejaký postup ako to spraviť správne? Samozrejme v júli normálne pracovala u nás na SR, takže jej potrebujem vykázať mzdu. Ďakujem

Rekreačný príspevok

Potrebovala by som usmerniť v otázke úhrady rekreačného príspevku – konkrétne denného tábora. O rekreačný príspevok žiada manžel (otec detí). Na neho je vystavená faktúra. Úhradu vykonala manželka (matka detí) zo svojho účtu (manžel nemá dispozičné právo k účtu, ale manželia majú BSM-ko).
Je takáto úhrada akceptovateľná pri všetkých typoch rekreačných príspevkov? Teda je jedno, či ide o rekreačný pobyt, denný tábor či tábor aj s ubytovaním?

Evidenčný list

Musia sa vypisovať Evidenčné listy do sociálnej poisťovne za konateľa (spoločníka), ktorý nemá pracovný pomer, ale poberá odmenu konateľa na základe Zmluvy o výkone funkcie / Mandátnej zmluvy ?