Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe – vrátená zásielka

Zamestnávateľ zaslal zamestnancovi oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe dňom 17.8.2021, Zamestnávateľ sa tak rozhodol a učinil toto rozhodnutie na základe skutočnosti, že zamestnankyňa neprišla od 9.8.2021 do práce a nebolo možné sa s ňou nijako skontaktovať a keďže bola v skúšobnej dobe, využil inštitút skončenia PP podľa §72 Zákonníka práce.
Je nám známa skutočnosť, že takéto oznámenie sa má zamestnancovi doručiť spravidla 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť, čo v tomto prípade nebolo dodržané, ale máme za to, že je to len odporúčanie, nie striktné nariadenie.
Oznámenie o skončení PP bolo zaslané dňa 17.8.2021 poštou doporučene s doručenkou do vlastných rúk so skrátenou dobou uloženia zásielky 5 dní. Zásielka sa vrátila ako neprevzatá / nedoručená 26.8.2021.
Moja otázka znie:
Kedy je deň skončenia pracovného pomeru? 17.8.2021 tak, ako je uvedené v oznámení alebo 26.8.2021, keď sa zásielka vrátila ako nedoručená?

Nárok na lekára počas korony

Chcem sa spýtať, či sa nezmenil počas korony nárok na lekára.. Stále máme rátať 7 dní zamestnanec + 7 dní na doprovod?

 

Mzda a pracovný čas v 2-zmennej prevádzke

Firma prechádza na 2 zmeny.
Jedna skupina pracovníkov bude robiť od 5:00 do 13:30 a druhá skupina od 13:30 do 22:00
Budú sa striedať týždenne.
Treba upraviť ich pracovný čas? Môže byť max 38,75 či môže byť 40 hod týždenne?
Minimálna mzda, ak sa upravuje týždenný pracovný čas, sa tiež mení?
Je potrebné ešte niečo iné nastaviť v mzdách?
V prevádzke nebudú všetci zamestnanci pracovať na 2 zmeny iba skladníci.
Administratíva a šoféri budú pracovať iba na 1 zmenu.

Odchodné po ukončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ ide vyplatiť bývalému zamestnancovi odchodné – odchod do predčasného dôchodku. Zamestnanec ukončil pracovný pomer v máji t.r.
Odchodné mu bude zúčtované s výplatami za mesiac júl.
Aké odvody bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ z tohto príjmu? Aké výkazy musí zamestnávateľ podať v súvislosti s týmto odchodným? Je možné uplatniť nezdaniteľnú časť, aj keď pracovný pomer je už ukončený?

Rozhodnutie konateľa o skrátení pracovného úväzku

Konateľ sa rozhodol, že v rámci udržania všetkých zamestnancov v reštauračnom zariadení v pracovnom pomere a po porade so zamestnancami skráti pracovné úväzky a tým samozrejme aj hrubú mzdu, aby sa vystriedali všetci zamestnanci v práci a nemuseli sa hlásiť na úrad práce po obdržaní výpovedí. Mám to riešiť nejakou smernicou pre prípad kontroly zo SP? Či postačujú zmeny pracovnej zmluvy?

Oprava mzdy po kontrole zo Sociálnej poisťovne

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako správne opraviť preplatok na poistnom po kontrole Sociálnej poisťovne, ktorý vznikol z titulu neuplatnenia si vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie v zmysle §140. Vracať sa späť do príslušného obdobia (2 roky dozadu), následne opraviť aj mesačné výkazy, ročné hlásenie na DÚ, mzdové listy alebo doplatiť preplatok súčasnému zamestnancovi v najbližšej mzde. Ako postupovať u zamestnanca s ktorým sme už ukončili pracovný pomer.

Ďakujem

Príplatok za nočné

Prevádzka má rannú a poobednú zmenu.
Ranná začína od 5:00 hod a končí o 13:30 a poobedná zmena začína o 14:00 a končí o 22:30 niekedy ostávajú dlhšie, keď treba do 23:00

Chcem sa opýtať príplatok za nočnú je od 22:00 do 6:00 treba im dať tento príplatok i keď je táto zmena ranná a poobedná? Majú nárok na tento príplatok?

Predĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú

Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy (PZ) na dobu určitú od 15.06.2020 do 30.06.2021. Zamestnávateľ plánuje predĺžiť PZ ešte o šesť mesiacov. 1. Je možné predĺžiť PZ do dvoch rokov dvakrát bez udania dôvodu alebo je možné opätovné predĺženie iba v prípadoch uvedených v § 48 ods 4: „(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.“

 

Predĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú

Zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy (PZ) na dobu určitú od 15.06.2020 do 30.06.2021. Zamestnávateľ plánuje predĺžiť PZ ešte o šesť mesiacov. 1. Je možné predĺžiť PZ do dvoch rokov dvakrát bez udania dôvodu alebo je možné opätovné predĺženie iba v prípadoch uvedených v § 48 ods 4: „(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.“