Zvýšenie sumy stravného od 1.9.2022

Zvýšeniu sumy stravného od 1.9.2022
Zamestnávateľ aktuálne poskytuje zamestnancom stravné lístky v hodnote 4,60 €. Z toho príspevok zamestnávateľa je 2,53 € plus príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €, zamestnanec dopláca 1,57 €.
Od 1.9.22 musí byť minimálna hodnota stravného lístka 4,80 €. Otázky:
1. Minimálny príspevok zamestnávateľa vo výške 2,64 € musí byť príspevok z nákladov alebo časť môže byť krytá zo sociálneho fondu? Ak áno, na základe akého právneho predpisu? (môže napr. zostať príspevok zamestnávateľa 2,53 € a zvýši sa príspevok zo sociálneho fondu?).
2. Ak zamestnávateľ zvýši svoj príspevok na 2,64 € plus 0,50 € príspevok zo sociálneho fondu, mal by sa zvýšiť príspevok zamestnanca na 1,66 € (aby sa dodržala podmienka min. sumy stravného lístka v hodnote 4,80 €). Ako postupovať ak zamestnanec nebude súhlasiť so zvýšením zrážky zo mzdy? Je potrebné aby zamestnanec súhlas udelil (resp. zástupcovia zamestnancov) alebo stačí ak to zverejní zamestnávateľ v internej smernici o stravovaní?

Finačný príspevok na pracovné oblečenie

Zamestnávateľ chce zamestnancom poskytovať finančný príspevok na pracovné oblečenie resp. „ošatenie“ v hodinovej sadzbe bez toho, aby zamestnanci museli predkladať doklady o ich nákupe. Nakoľko tento príspevok podlieha zdaneniu zahrňuje sa aj do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie? V prípade, ak by zamestnanci dokladovali nákup pracovného oblečenia pri poskytovaní rovnakého príspevku, tak by sa nezahrňoval do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie nakoľko by nebol predmetom dane?

 

Zamestnanec predložil formulár A1 – spadá pod český právny systém

Zamestnanec pracujúci na DPC u slovenského zamestnávateľa predložil rozhodnutie z Pražskej správy sociálního zabezpečení formulár A1, ktorým potvrdil, že po dobu výkonu práce v zahraničí (ČR) pre zamestnávateľov v ČR aj na SVK podlieha českým právním predpisom sociálneho a zdravotného zabezpečenia s ustanovením článku 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Formulár bol vydaný spätne od 1.4.2022.

Ako postupovať ďalej?
Zamestnanca musím odhlásiť zo slovenskej sociálnej poisťovne aj zdravotnej poisťovne k 31.03.2022?
Následne mám registrovať slovenského zamestnávateľa v českej sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.4.2022? Ako a na akej stránke by som mala daného zamestnávateľa registrovať v ČR?
Akú výšku odvodov odvádzať do ČR?
Musím teda spätne prepočítavať aprílové mzdy? Čo keď to môj program nevie, nevie vypočítať zahraničné odvody, môžem to spraviť ručne v rámci možností?
Za každé bližšie usmernenie ako správne postupovať a na koho sa obrátiť budem vďačná.

Nezávislý spolupracovník

Existuje v personalistike štatút nezávislý pracovník ? Aké povinnosti pri prihlasovaní sa na príslušné úrady má tento pracovník a spoločnosť, ktorá si ho najala ? Aké odvody a dane musí odviesť ? Považuje sa to za príležitostný príjem ?

Príspevok na stravné zo SF

Nezisková organizácia z na kumulovaného nerozdeleného zisku minulých rokov rozhodnutím vedenia organizácie odčlenila časť z nerozdeleného zisku a previedla do sociálneho fondu. Peniaze zo SF chce použiť na úhradu tej časti príspevku na stravu, čo by mal platiť zamestnanec (napr.45% hodnoty poskytovaného príspevku na stravu).
Organizácia zabezpečuje príspevok na stravu formou dobitia stravovacích kariet. Faktúru za dobitie uhradí v dostatočnom predstihu tak, aby v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca mal príspevok na stravu zamestnanec už na svojej stravovacej karte. Zvyčajne si dopredu poverený pracovník vypočíta koľko pracovných dní je na nasledujúci mesiac a podľa toho sa objedná počet kusov dobitia pre všetkých zamestnancov.
Nákup účtujeme MD 213, Dal 321. Čerpanie príspevku na stravu účtujeme: 55% = MD527 Dal 213 a
45% MD472 Dal 213.
V prípade, že zamestnanec nemal nárok na príspevok na stravu v danom mesiaci z nejakého dôvodu, a príspevok na stravu formou dobitia karty dostal, poverený pracovník nahlási počet dní kedy nie je nárok na príspevok mzdárke a ona následne v najbližšom výplatnom termíne termíne cez výplatu neoprávnene vyplatený príspevok zdaní a zodvoduje.
Moja základná otázka je: Je povinnosťou aj v tomto prípade a touto formou poskytovania príspevku na stravu evidovať na mzdovom liste príspevok, ktorý sa vypláca zo SF? Máme mesačne k dispozícii presnú evidenciu príjmu a spotreby príspevkov na stravu.

Finančný príspevok na stravné

Dňa 1.6.2022 nastúpi nový zamestnanec na TPP. Pracovná zmluva sa podpisuje dňa 30.5.2022 a rovnako aj Dohoda o zrážkach, kde za neodpracované dni bude korekcia za poskytnutý finančný príspevok, ktorý mu bude poskytnutý vopred ako záloha dňa 30.5.2022 na mesiac jún. Toto účtujem v banke na MD 335. Je nutné túto zálohu uvádzať v mzdovom programe ako poskytnutá záloha, alebo stačí len tá zrážka, ak neodpracuje plný počet dní. Lebo v prípade vyslania na ZSC alebo DSC mu poskytujem diéty.

Vzniknutý nadčas – vrátnici

Mala by som podobnú otázku ako som mala na „vzniknutý nadčas“ nad pracovný fond ako som mala v predchádzajúcej otázke. Je toto platné aj pre vrátnikov pracujúcich u nás na 37,5 h úväzok? Pracujú na smeny (denné majú 12 h, nočné 11,5 h odrobené), avšak rozpis si robia samy, a kalendáre im upravujeme podľa potreby.
Niekedy jednému vyjde odpracované až 200 h v mesiaci, hoci mu žiadny nadčas nevyplatíme.

Výsluhový dôchodok a dohoda o pracovnej činnosti

Máme pracovníka , ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti. Je poberateľom výsluhového dôchodku a jeho odmena mesačne bude viac ako 200,- eur . Tento pracovník je narodený v roku 1976 .
Aké odvody je povinná odvádzať firma a aké pracovník z tejto dohody o pracovnej činnosti ?

Práca nadčas zamestnancov na smenách

Na pracovisku máme aj zamestnancov, ktorí majú rozvrhnutý pracovný čas nerovnomerne, pracujú na štyri smeny (dva dni práca, dva dni voľno), alebo tri smeny (dva dni práca, jeden deň voľno, víkend voľno). Jedna smena je 11,5 h práce.

Týždenný pracovný čas v organizácii je určený na 37,5 hod.
Takémuto zamestnancovi vyjde napríklad v mesiaci január 16 zmien a odpracuje 184 h.
V januári bolo 20 prac. dní (20 + 1 sviatok), t.j. mal odpracovať 157,5 h (21×7,5 h.) Vzniknutý rozdiel v hodinách t.j. 15 hod mu evidujeme ako nadčas (nakoľko čerpal 1 smenu dovolenku 11,5 h). Nasledujúci mesiac mu môže vyjsť menej zmien a tým pádom mu hodiny zase môžu chýbať a použijú sa hodiny nadpracované v predchádzajúcom mesiaci. Sledujeme obdobie po dohode so zamestnancami 4 mesiacov (nakoľko nemáme kolektívu zmluvu ani u nás nepôsobia zástupcovia zamestnancov) a zamestnanec má možnosť si tieto nadpracované hodiny vyčerpať ako náhradné voľno, alebo ho zamestnávateľ nedá do služby, ak to situácia dovolí a hodiny, ktoré si nestihol vyčerpať sa mu preplatia ako nadčas.
Moja otázka znie, ako správne vypočítať, koľko zamestnanec v danom mesiaci odpracoval naviac hodín ak čerpal:
– riadnu dovolenku (dovolenku čerpá len v dňoch kedy mal mať zmenu)
dovolenku čerpal 1 smenu (11,5h)

Počítajú sa jeho pracovné dni ktoré bol na dovolenke ako keby ich odpracoval pre výpočet nadčasov? Ak nie, ako správne postupovať?

Doplnenie otázky :

Ja by som poprosila o radu, ako mám vypočítať, koľko pracovníkovi pracujúcemu na zmeny vzniklo v daný mesiac nadčasových hodín,(alebo nadpracovaných hodín, ktoré budem môcť použiť pri neodpracovanom fonde hodín v nasledujúcom mesiaci alebo mu ich preplatím ) ak mal v daný mesiac odpracovať 184 hodiny, ale mal dovolenku napríklad 2 dni po 11,5hod a odpracuje 149,5 hodiny. V organizácii máme fond pracovného času 37,5 hod/týždeň a pri mesiaci v ktorom je 20 pracovných dní je fond pracovnej doby 157,5 hodín.
Keby nemal dovolenku, viem že zamestnanec odpracoval naviac 26,5 hodiny (184 – 157,5h) ale ak mal dovolenku 3 smeny? Odpracoval iba 149,5 hod., takže mu nevzniká žiaden nadčas?
Robím chybu ak hodiny u zmenového zamestnanca porovnávam s riadnym fondom pracovnej doby v organizácii ?

Ide mi o to, že potrebujem ku koncu apríla vyrátať koľko pracovník pracujúci na zmeny za 4 mesiace odpracoval hodín nad fond pracovnej doby u zamestnávateľa, aby sa mu tieto hodiny preplatili, keď si ich nestihol vyčerpať ako náhradné voľno a počas týchto mesiacov čerpal aj dovolenku.
A prosím ešte čo robiť v prípade ak by bol PN?

Čistá mzda zamestnanca po odpočítaní exekúcií

Zamestnanec má vypočítanú čistú mzdu za 01/2022 – 522,74 eur, 2 deti, žije s družkou, zráža sa mu 1 prednostná exekúcia a 2 neprednostné exekúcie, akú čistú mzdu má dostať zamestnanec po odpočítaní exekúcii?