Minimálny preddavok poistného

Novelou Zákona 580/2004 Z.z bol zavedený min. preddavok poistného zamestnanca a teda aj dohodára. MZ SR vo svojej usmernení ujasnilo že sa to týka aj dohodárov (https://www.health.gov.sk/?Minimalne-poistne-1-1-2023).

Uviedlo aj príklad:
Príklad (bez uplatnenia odpočítateľnej položky):
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.

Príjem ( za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ= Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur

Výpočet preddavku:

zamestnávateľ 10% z 20 eur = 2 eur
zamestnanec 4% z 20 eur = 0,80 eur
minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur
Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur

A teda moja otázka znie (odhliadnuc od odvodov do SP, prip. dane), či výplatná páska tohto zamestnanca bude záporná vzhľadom na že zamestnanec ešte musí doplatiť 30,01 € a teda vznikne povinnosť zamestnanca platiť zamestnávateľovi.

Nárok na minimálny dôchodok

Na účely vzniku nároku na minim. dôchodok sa zohľadňuje pravidlo, že do obdobia dôchodk.poistenia sa počíta iba kalendárny rok, v ktorom poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, čo v roku 2022 predpokladá 24,1% z priemer.mzdy (predpoklad 1.295,-) čo je predstavuje zárobok najmenej 312,09 eur. Moja otázka: čo si mám pod pojmom „zárobok“ v tomto prípade predstaviť? Hrubú mzdu zamestnanca ? Počíta sa do tohto zárobku za rok 2022 aj mzda za 12/22 vyplatená v 01/2023? resp. sú správne uvedené údaje ktoré popisujem vyššie.
Prepočítava sa priemerný mesačný zárobok za daný kalend.rok ? alebo minimálny osobný bod musí byť splnený za každý kalendárny mesiac osobitne?

PN-ka konateľa pri odmene konateľa za výkon funkcie

Chcela by som sa opýtať, aký nárok na PN vyplýva konateľovi jednoosobovej s.r.o., ktorý je odmeňovaný LEN pravidelnou mesačnou odmenou na základe výkonu funkcie vo výške 10,- Eur/mesačne. Iné príjmy nikde nemá. Práceneschopný bude dlhodobo, pretože mal cievnu príhodu. Zároveň tiež, či mu naďalej vyplácať odmenu konateľa, platiť iba odvody na zdravotné poistenie, alebo prerušiť odmenu konateľa počas PN, nakoľko odpovede v rôznych odborných príspevkoch, som našla veľmi rôzne. Pri tejto minimálnej sume ma to zaujíma asi aj pohľadu, či vôbec má nárok na nemocenské dávky, prípadne aká je tá hranica príjmov.

Zvýšenie sumy stravného od 1.9.2022

Zvýšeniu sumy stravného od 1.9.2022
Zamestnávateľ aktuálne poskytuje zamestnancom stravné lístky v hodnote 4,60 €. Z toho príspevok zamestnávateľa je 2,53 € plus príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €, zamestnanec dopláca 1,57 €.
Od 1.9.22 musí byť minimálna hodnota stravného lístka 4,80 €. Otázky:
1. Minimálny príspevok zamestnávateľa vo výške 2,64 € musí byť príspevok z nákladov alebo časť môže byť krytá zo sociálneho fondu? Ak áno, na základe akého právneho predpisu? (môže napr. zostať príspevok zamestnávateľa 2,53 € a zvýši sa príspevok zo sociálneho fondu?).
2. Ak zamestnávateľ zvýši svoj príspevok na 2,64 € plus 0,50 € príspevok zo sociálneho fondu, mal by sa zvýšiť príspevok zamestnanca na 1,66 € (aby sa dodržala podmienka min. sumy stravného lístka v hodnote 4,80 €). Ako postupovať ak zamestnanec nebude súhlasiť so zvýšením zrážky zo mzdy? Je potrebné aby zamestnanec súhlas udelil (resp. zástupcovia zamestnancov) alebo stačí ak to zverejní zamestnávateľ v internej smernici o stravovaní?

Finačný príspevok na pracovné oblečenie

Zamestnávateľ chce zamestnancom poskytovať finančný príspevok na pracovné oblečenie resp. „ošatenie“ v hodinovej sadzbe bez toho, aby zamestnanci museli predkladať doklady o ich nákupe. Nakoľko tento príspevok podlieha zdaneniu zahrňuje sa aj do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie? V prípade, ak by zamestnanci dokladovali nákup pracovného oblečenia pri poskytovaní rovnakého príspevku, tak by sa nezahrňoval do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie nakoľko by nebol predmetom dane?

 

Zamestnanec predložil formulár A1 – spadá pod český právny systém

Zamestnanec pracujúci na DPC u slovenského zamestnávateľa predložil rozhodnutie z Pražskej správy sociálního zabezpečení formulár A1, ktorým potvrdil, že po dobu výkonu práce v zahraničí (ČR) pre zamestnávateľov v ČR aj na SVK podlieha českým právním predpisom sociálneho a zdravotného zabezpečenia s ustanovením článku 13(1)(a) nařízení (ES) č. 883/2004. Formulár bol vydaný spätne od 1.4.2022.

Ako postupovať ďalej?
Zamestnanca musím odhlásiť zo slovenskej sociálnej poisťovne aj zdravotnej poisťovne k 31.03.2022?
Následne mám registrovať slovenského zamestnávateľa v českej sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.4.2022? Ako a na akej stránke by som mala daného zamestnávateľa registrovať v ČR?
Akú výšku odvodov odvádzať do ČR?
Musím teda spätne prepočítavať aprílové mzdy? Čo keď to môj program nevie, nevie vypočítať zahraničné odvody, môžem to spraviť ručne v rámci možností?
Za každé bližšie usmernenie ako správne postupovať a na koho sa obrátiť budem vďačná.

Nezávislý spolupracovník

Existuje v personalistike štatút nezávislý pracovník ? Aké povinnosti pri prihlasovaní sa na príslušné úrady má tento pracovník a spoločnosť, ktorá si ho najala ? Aké odvody a dane musí odviesť ? Považuje sa to za príležitostný príjem ?

Príspevok na stravné zo SF

Nezisková organizácia z na kumulovaného nerozdeleného zisku minulých rokov rozhodnutím vedenia organizácie odčlenila časť z nerozdeleného zisku a previedla do sociálneho fondu. Peniaze zo SF chce použiť na úhradu tej časti príspevku na stravu, čo by mal platiť zamestnanec (napr.45% hodnoty poskytovaného príspevku na stravu).
Organizácia zabezpečuje príspevok na stravu formou dobitia stravovacích kariet. Faktúru za dobitie uhradí v dostatočnom predstihu tak, aby v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca mal príspevok na stravu zamestnanec už na svojej stravovacej karte. Zvyčajne si dopredu poverený pracovník vypočíta koľko pracovných dní je na nasledujúci mesiac a podľa toho sa objedná počet kusov dobitia pre všetkých zamestnancov.
Nákup účtujeme MD 213, Dal 321. Čerpanie príspevku na stravu účtujeme: 55% = MD527 Dal 213 a
45% MD472 Dal 213.
V prípade, že zamestnanec nemal nárok na príspevok na stravu v danom mesiaci z nejakého dôvodu, a príspevok na stravu formou dobitia karty dostal, poverený pracovník nahlási počet dní kedy nie je nárok na príspevok mzdárke a ona následne v najbližšom výplatnom termíne termíne cez výplatu neoprávnene vyplatený príspevok zdaní a zodvoduje.
Moja základná otázka je: Je povinnosťou aj v tomto prípade a touto formou poskytovania príspevku na stravu evidovať na mzdovom liste príspevok, ktorý sa vypláca zo SF? Máme mesačne k dispozícii presnú evidenciu príjmu a spotreby príspevkov na stravu.

Finančný príspevok na stravné

Dňa 1.6.2022 nastúpi nový zamestnanec na TPP. Pracovná zmluva sa podpisuje dňa 30.5.2022 a rovnako aj Dohoda o zrážkach, kde za neodpracované dni bude korekcia za poskytnutý finančný príspevok, ktorý mu bude poskytnutý vopred ako záloha dňa 30.5.2022 na mesiac jún. Toto účtujem v banke na MD 335. Je nutné túto zálohu uvádzať v mzdovom programe ako poskytnutá záloha, alebo stačí len tá zrážka, ak neodpracuje plný počet dní. Lebo v prípade vyslania na ZSC alebo DSC mu poskytujem diéty.

Vzniknutý nadčas – vrátnici

Mala by som podobnú otázku ako som mala na „vzniknutý nadčas“ nad pracovný fond ako som mala v predchádzajúcej otázke. Je toto platné aj pre vrátnikov pracujúcich u nás na 37,5 h úväzok? Pracujú na smeny (denné majú 12 h, nočné 11,5 h odrobené), avšak rozpis si robia samy, a kalendáre im upravujeme podľa potreby.
Niekedy jednému vyjde odpracované až 200 h v mesiaci, hoci mu žiadny nadčas nevyplatíme.