Zrážková daň

Slovenská spoločnosť vypláca príjem nerezidentovi SR za výkon umeleckej činnosti. Umelecká činnosť (tanečné vystúpenie) sa uskutočnilo v Českej republike. Aké sú povinnosti slovenskej spoločnosti? Je povinná zraziť a odviesť zrážkovú daň? Ak áno, v ktorej krajine?

Vodičský preukaz typ C preplatený zamestnancovi

S.r.o. vykonáva servis vozidiel, prevažne nákladných. Takže treba ísť na skúšobnú jazdu vozidla po oprave, prípadne na STK, ak si túto službu zákazník objedná. Preto chce zamestnávateľ jednému zamestnancovi preplatiť časť nákladov na vodičský preukaz typ C (doteraz mal iba jedného zamestnanca s takýmto VP z celkového počtu 10 zamestnancov). Je možné dať alikvótnu časť za VP do nákladov, zároveň uznaných za daňový výdavok? Nebol by to zároveň zdaniteľný príjem zamestnanca? Zamestnávateľ a zamestnanec by zároveň uzatvorili dohodu, že by zamestnanec bol povinný odpracovať určité obdobie u zamestnávateľa.
Je možné túto situáciu takto riešiť?

Postúpenie pohľadávky

Fyzická osoba – nepodnikateľ dosiahol príjem podľa paragrafu 8 – príjem z postúpenia pohľadávky vo výške 10 000 eur, postúpil ju v celkovej výške. Pohľadávku v hodnote 40 000 eur nadobudol rozhodnutím súdu ešte v roku 2010 (nevynaložil vlastne žiadne reálne finančné prostriedky na jej získanie). Aké výdavky si môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní pri tomto príjme z postúpenia pohľadávky? Dá sa hodnota pohľadávky aj v prípade jej bezodplatného nadobudnutia považovať za výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie príjmu?

Zamestnanecký benefit – podmienka nepeňažného charakteru

Chcela by som Vás poprosiť o usmernenie ohľadom zamestnaneckých benefitov do 500 €. Z metodického usmernenia k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) ZDP mi nie je jasné toto : „Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancom poukaz (kartu), za ktorý zamestnanec získa tovar alebo službu u vopred určeného dodávateľa (použitie poukazu je od začiatku limitované na vybraný okruh dodávateľov tovaru alebo službu), resp. vopred vymedzenú, potom na takého nepeňažné plnenie môže zamestnávateľ uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. Uvedené neplatí, ak by zamestnávateľ poskytol zamestnancom poukaz (kartu), ako platobný nástroj, t. j. zamestnanec by mal možnosť poukaz uplatniť na akýkoľvek tovar alebo službu, a to u ktoréhokoľvek dodávateľa.

1. Čo má FS na mysli ak „poskytol zamestnancom kartu ako platobný nástroj“ ? Bankovú kartu ? Nerozumiem tomu, lebo vlastne aj darčekovou kartou zaplatím za tovar, alebo službu. Čo je podľa nich platobný nástroj?

2. Čo má FS na mysli, ak „… u vopred určeného dodávateľa“ ? Znamená to, že poukaz na nákup kúpený v Lidli je daňovým výdavkom a poukaz na nákup DOXX poukážky (kdekoľvek, kde ich prijímajú) nie je daňovým výdavkom?

Preddavky na daň pri zanikajúcej spoločnosti zlúčením

Chcem sa opýtať spoločnosť A, s.r.o. zaniká na základe zlúčenie so spoločnosťou B, s.r.o.
Spoločnosť A podá do 3 mesiacov od rozhodného dňa mimoriadnu účtovnú závierka a daňové priznanie. Na základe tohto daňového priznania vychádzajú spoločnosti A platiť Q preddavky na daň.
Moja otázka znie, či tieto preddavky na daň po podaní daňového priznania prechádzajú na platenie do nástupníckej spoločnosti B? Keď že spoločnosť A zanikla k 30.09.2023.
Spoločnosť B v roku 2023 neplatí žiadne preddavky na daň z príjmov z predchádzajúceho obdobia.

 

Náklady na kanceláriu

Ak spoločnosť s.r.o. nemá prenajatý priestor na kanceláriu, nemôže uplatňovať náklady na hygienické a čistiace potreby a kancelársky, skladový nábytok?
Ide o to, že sídlo s.r.o. je zriadené v rodinnom dome, kde býva konateľ s manželkou. Samozrejme by si tam chcel zriadiť kanceláriu a potrebuje nábytok atď.
Dom je však písaný len na manželku, ak by mu chcela prenajať len jednu izbu na to aby si teda mohol tieto náklady uplatňovať, treba to preklasifikovať na nebytový priestor? Energie ani nič iné by neuplatňoval.

Totálna škoda a náhrada od poisťovne

SZČO (JÚ) obstarala vozidlo v 06/2019. V 09/2023 nastala na vozidle totálna škoda. Toto vozidlo bolo v 09/2023 už úplne odpísané.
Poisťovňa poslala rekapituláciu poistného plnenia:
všeobecná hodnota vozidla: 20 826,21 €;
použiteľné zvyšky vozidla: – 10 210,00 €.

Poistné plnenie: 10 616,21 €. Táto suma bola pripísaná na účet SZČO.

SZČO sa ale rozhodla, že zatiaľ použiteľné zvyšky vozidla nepredá, skúsi si ho prípadne sama opraviť.
Moja otázka je, či do príjmu za rok 2023 ide iba suma, ktorú SZČO prijala na účet od poisťovne 10 616,21 € alebo celá suma za všeobecnú hodnotu vozidla, aj keď SZČO sa rozhodla vrak vozidla zatiaľ nepredať?

Technické zhodnotenie nehnuteľnosti v pamiatkovej rezervácii

Na liste vlastníctva máme pri nehnuteľnosti v oddiely „druh chránenej nehnuteľnosti“ kód 202 – „pamiatková rezervácia“. Vzťahuje sa na takúto nehnuteľnosť § 22 ods. 6 písm. c) ZDP – teda v prípade technického zhodnotenia bude toto iným majetkom zaradeným v 2. OS ?

Predaj článkov

Klient má jednoosobovú s.r.o. – marketingové a reklamné služby. Raz za mesiac napíše pre svojho klienta článok / sériu článkov, ktorý je následne uverejnený na ich web stránke (jedna časť), prípadne si ho môžu predplatitelia celý zaplatiť. Je v poriadku, ak to klient fakturuje v rámci marketingových / reklamných služieb, ktoré svojmu klientovi poskytuje? Alebo je nutné riešiť to nejak cez Autorský zákon? Zatiaľ to fakturuje všetko naraz – raz mesačne faktúra na dodané služby, bližšie nerozpísané, len ,,dodanie podkladov a služieb pre klienta“.

Evidencia tržieb v hotovosti v HU

Slovenská spoločnosť, registrovaná podľa § 7a ZDPH, bude na príležitostných koncertoch v HU predávať upomienkové predmety. Hotovostné platby bude prijímať od účastníkov priamo namieste v HU. Predpokladáme, že slovenskú VRP na evidenciu tržieb v hotovosti nemôže používať v zahraničí. Stála prevádzkáreň z príležitostných koncertov v HU nevznikne. Ako má, prosím, evidovať inkaso hotovosti od občanov na území HU? Keďže stála prevádzkareň nevzniká, príjmy takto inkasované, podliehajú zdaneniu u nás v SR?