Časové rozlíšenie

Spoločnosť si dohodne so svojím odberateľom, ktorému dodala softvér , na servisnom kontrakte na 3 roky a tento mu jednorazovo vyfakturuje. Zároveň ale nemá dostatok vlastných kapacít, takže si dohodne subdodávateľa na tento kontrakt a ten mu to tiež vyfakturuje dopredu.
Je potrebné tieto náklady a výnosy časovo rozlišovať a teda vstupujú do základu dane len v alikvotnej čiastke pre daný rok?
Bežne sa fakturujú náklady na upgrade softvéru /napr. aj účtovného/ raz ročne. Je potrebné tieto upgrady časovo rozlišovať, či už z pohľadu nákladov, alebo výnosov?

Auto na finančný leasing

Dobrý deň, jednoosobová s.r.o., neplatiteľ DPH – konateľ je zároveň zamestnancom, kúpila auto na finančný leasing. Auto poskytuje konateľovi aj na súkromné účely. Konateľ zdaňuje 1% z obstarávacej ceny ako nepeňažný príjem podľa § 5 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z príjmov a zároveň si platí sám 20% z tankovania PHL. Môže si s.r.o. uplatňovať všetky náklady súvisiace s používaním služobného auta do daňových výdavkov v 100% výške aj keď nevedie knihu jázd?

Lesná cesta v prenájme a jej zaradenie do majetku

Spoločnosť má na základe nájomnej zmluvy zaradenú v obchodnom majetku lesnú cestu, ktorá je už odpísaná (v roku 2012). V roku 2021 dodatkom k nájomnej zmluve bol spoločnosti daný do nájmu ďalší 1,4 km tejto cesty.

Zaradiť 1,4 km cesty ako technické zhodnotenie majetku alebo ako nový majetok? V ktorej odpisovej skupine?

Bezúročná pôžička a povinnosť viesť transferovú dokumentáciu

Môže spoločník a zároveň aj konateľ firmy s.r.o. poskytnúť tejto firme bezúročnú pôžičku? Má 100% podiel na základnom imaní firmy. Túto pôžičku by poskytol ako zamestnanec tejto firmy vkladom na bankový účet. Musí sa vypracovať transferová dokumentácia?
Firma má zároveň ešte dvoch konateľov-deti spoločníka, ktorí sú zároveň aj zamestnancami firmy. Každý môže vystupovať samostatne. Mohol by prípadne niektorý z nich poskytnúť tejto firme bezúročnú pôžičku? Musela by sa vypracovať transferová dokumentácia?

Kulinársky teambuilding

Ako možno zaúčtovať kulinársku teambuildingovú akciu spoločnosti pre svojich zamestnancov.
Účasť zamestnancov je dobrovoľná.
Je možné uvedené aspoň z časti uznať ako daňový výdavok ?
Je možné nejakú časť účtovať cez Sociálny fond, ak išlo o dobrovoľnú účasť ?
Na teambuildingovej akcii nešlo o žiadne školenie a nič podobné, ktoré by súviselo s predmetom činnosti spoločnosti.

Uplatnenie daňových odpisov pri predaji majetku

Môže si spoločnosť doodpisovať majetok pri jeho predaji a uplatniť daňové odpisy v DP, ak tento majetok kúpila pred 3 rokmi, bol určený na prenájom, spoločnosť ho však počas celej doby neprenajímala a preto odpisy počas celej doby vlastníctva boli pripočítateľnou položkou v DP. Tento rok sa rozhodla majetok predať, a otázka je, či si môže spoločnosť v DP za rok 2021 uplatniť doteraz neuplatnené daňové odpisy ako odpočítateľnú položku?

Storno predaja auta na prelome rokov

Naša spoločnosť SRO predala osobné motorové vozidlo dňa 21.12.2020 v hodnote 8 000 €. Motorové vozidlo bolo plne odpísané účtovne aj daňovo, pôvodná obstarávacia cena bola 23 000 €. Motorové vozidlo bolo prepísané na dopravnom inšpektoráte dňa 28.12.2020. Dňa 10.02.2021 sme vystavili na tento predaj dobropis v plnej výške 8 000 € a vozidlo sa vrátilo do firmy. Spätný prepis na našu spoločnosť na príslušnom DI sa vykonal 17.02.2021. Ako vrátiť auto do evidencie dlhodobého majetku a ako to podchytiť účtovnými zápismi? Akú hodnotu bude mať MV v evidenciách? Bude sa opäť odpisovať?

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Chcel by som sa opýtať ohľadne vyúčtovania pracovnej cesty:

  1. Môže použiť zamestnanec na pracovnú cestu vozidlo registrované na firmu? Zamestnávateľ podpíše so zamestnancom dohodu o poskytnutí súkromného vozidla na pracovnú cestu. Môže byť týmto súkromným vozidlom aj vozidlo registrované na firmu (inú, nie zamestnávateľ)?
  2. Ak nastúpil na pracovnú cestu 30. 06. 2021 a pri vyúčtovaní sa má použiť priemerná cena zverejnená Štatistickým úradom SR – použije sa cena za týždeň 21. 06. – 27. 06. 2021 alebo 28. 06. – 04. 07. 2021?
  3. Zákon o cestovných náhradách umožňuje, že ak zamestnanec pri vyúčtovaní nepredloží doklad o ubytovaní, je možné mu priznať náhradu za ubytovanie v zmysle § 35 zákona 283/2002 obvyklú v cene ubytovania v mieste výkonu pracovnej cesty napr. na základe prieskumu cien na internete – použitie priemeru? Bude takto priznaná náhrada uznaná a oslobodená od dane zamestnancovi?

Predaj podniku SZČO s majetkom, ktorý je plne odpísaný

Prosím, ako stanoviť reálnu hodnotu plne odpísaného majetku SZČO predávaného v rámci predaja podniku s.r.o.-blízkej osobe, ak na takýto majetok nemáme cenu určenú znaleckým posudkom? V s.r.o. zaúčtujeme 022/082 v pôvodnej OC, len tým ukrátime s.r.o. o odpisy. Advokáti tvrdia, že odborný odhad ceny, z ktorého môžeme začať odpisovať v s.r.o. aj pre daňové účely môže určiť aj osoba SZČO. Vieme to obhájiť v prípade daňovej kontroly?

Ukončenie konkurzu a dátum rozhodujúci na zostavenie účtovnej závierky

Ktorý dátum sa má použiť pri skončení konkurzu na zostavenie účtovnej závierky a DPPO? Mám uznesenie – skončenie konkurzu pre nemajetnosť, dátum vydania: 19.05.2021; dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.06.2021 a dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 26.05.2021. V obchodnom vestníku to bolo zverejnené dňa  25.05.2021.