Strata z predaja dlhodobého majetku

Spoločnosť v roku 2021 (po ukončení stavebných prác a kolaudácii), zaradila do odpisových skupín budovu, parkovisko, prípojky. V mesiaci október r . 2022 prípojky (rozšírenie verejného vodovodu) predáva mestu za 1 €. Bude strata z predaja daňovo uznaná alebo nie ?

Prenájom bytu a odpočet DPH

S.r. o. (platiteľ DPH) si prenajme byt od fyzickej osoby za účelom zriadenia si kancelárie v danom byte. Podľa nájomnej zmluvy nájomca počas 1-vého roku nebude platiť nájomné za podmienky, že daný byt zrekonštruuje podľa požiadaviek prenajímateľa (vymaľovanie, rekonštrukcia WC+ kúpeľňa). Z pohľadu DPH môže si nájomca (platiteľ) DPH z tovarov a služieb za rekonštrukciu uplatniť odpočet DPH?

Zdanenie neuhradených pohľadávok u SZČO

SZČO v roku 2022 dodával služby iba 1 odberateľovi. V priebehu roku ukončil spoluprácu. Odberateľ mu neuhradil posledné 3 faktúry v celkovej výške cca 7 000 € (vrátane DPH) a s najväčšou pravdepodobnosťou ani nehradí. Živnostníkovi zatiaľ vychádza za rok 2022 strata. Môžem mu v rámci daňového priznania tieto neuhradené pohľadávky zahrnúť do zdaniteľných príjmov? Po ich zahrnutí do príjmov bude výsledkom taktiež strata (nie moc vysoká), resp. celkom nízky základ dane. Môžem takto postupovať alebo mi pri prípadnej kontrole z DÚ môže niekto vyčítať, že som postupovala špekulatívne?

Cestovné a stravné náhrady a ich paušalizácia

Ak má zamestnanec uvedené v PZ – miesto výkonu práce adresu trvalého bydliska (montéri) a z rozhodnutia vedenia spoločnosti a vypracovanej smernice sa od zamestnanca nevyžaduje vyhotovený CP, takémuto zamestnancovi sa prepláca stravné v zmysle Opatrenia MPSVaR ako pri pracovnej ceste v rozsahu 5-12 hodín v mesačnej mzde. Bude takýto náklad (bez CP, ale v zmysle smernice) daňovo uznaný z pohľadu Finančnej správy ? IP takéto riešenie pri kontrole akceptoval.

Uplatňovanie zrážkovej dane pri predaji umeleckých výrobkov

Môžete mi vysvetliť o aké paragrafy zo zákona o DzP opiera Finančná správa nižšie uvedené tvrdenie? Na základe čoho nemusí byť uplatnená zrážková daň pri príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. a), keď nie je uzatvorená dohoda podľa § 43 ods. 14? Poprosím, o Váš názor na túto situáciu. Podotknem ešte, že ja riešim situáciu, kedy mi umelci tvrdia, že nemusia mať pri predaji svojich výrobkov v stánku v rámci festivalu registračné pokladnice, pretože predávajú umelecké výrobky.

Otázka č. 4 – príjmy autora bez uzatvorenej zmluvy o dielo (ak nejde o dielo vytvorené autorom na objednávku)
Fyzická osoba umelec (maliar) vytvoril dielo z vlastného podnetu, bez zadania od objednávateľa (bez uzatvorenia zmluvy) a na vlastné náklady, ktoré následne predá. Ako posúdi uvedený daňovník takéto príjmy, keď neuzatvoril žiadnu zmluvu o vytvorení diela, ani licenčnú zmluvu podľa autorského zákona?

Odpoveď:
Maliar takéto príjmy z vytvorenia diela zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že nemá uzatvorenú zmluvu o dielo. V danom prípade ide o dielo spĺňajúce charakter duševnej tvorivej činnosti podľa autorského zákona, pričom z takto dosiahnutých príjmov sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie v súlade s ustanovením § 32 zákona o dani z príjmov).

Poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na stravu vo vlastnom zariadení

Zamestnávateľ vlastní reštauráciu, kde zamestnancom poskytuje stravu. Kalkulácia jedného jedla je 4,50 €. Zamestnancom prispieva na stravu sumu 3,30 € a rád by zvyšok sumy stravy prispieval zo sociálneho fondu. Tým pádom by zamestnanci neprispievali vôbec. Bude pre zamestnanca hodnota stravy prevyšujúca maximálny limit vyplývajúci zo Zákonníka práce a príspevok zo sociálneho fondu nepeňažný príjem?

Oprava nevýznamnej chyby minulých účtovných období – nevýznamný výnos

​Môže s.r.o. (neplatiteľ DPH) opraviť chybu minulého účtovného obdobia (2021) v tomto účtovnom období (2022), ak ide o výnosovú položku, ale nevýznamnej veľkosti (suma 15,12 € – výška výnosového úroku v roku 2021) ? Môže sa oprieť o § 5 ods. 1 Postupov účtovania? Alebo musí aj pri takto nízkej sume podávať dodatočné DP k dani z príjmov?

Požičanie peňažných prostriedkov materskej spoločnosti do USA – dá sa bezúročne ?

Môže slovenská s.r.o. (platiteľ DPH) poslať svojej materskej spoločnosti do USA určitú sumu peňažných prostriedkov bez úroku? Materská spoločnosť v USA potrebuje určitú sumu peňažných prostriedkov ako požičanie na cca mesiac a potom uvedenú sumu vráti späť. Je to možné urobiť bezúročne alebo tam vždy musí byť úrok ? Ako ideálne stanoviť výšku úroku ?