Licenčná zmluva a zdaňovanie príjmu FO

Fyzická osoba – nepodnikateľ (zároveň má trvalý pracovný pomer), vytvorí vzdelávací kurz na webe. Keďže je to špeciálne vzdelávanie, ktoré môže poskytovať len akreditovaná vzdelávacia agentúra, tento chce následne poskytnúť vzdelávacej agentúre vo forme licenčnej zmluvy, kde bude dohodnutá platba za každého účastníka kurzu. Vzdelávacej agentúre nebude samotný kurz odpredaný.

Je možné tento príjem považovať za príjem podľa par. 6 ods. 4 ZDP, a teda by bolo možné použiť paušálne výdavky a zároveň z tohto príjmu by nebolo platené zdravotné a sociálne poistenie?

Nepredaný tovar vo veľkoobchode

Ako postupovať v prípade, že klient mal vo veľkosklade tovar, u kt. zo strany objednávateľa nedošlo k odberu a tovar ostal na sklade, samozrejme prešvihol dobu spotreby, takže tovar nebol možné predať. Zároveň sa chcem opýtať, ako spracovať škodovú udalosť, ak došlo k poškodeniu mraziaceho boxu a tovar sa následne pokazil? Aký vplyv to má aj z pohľadu DPH, nakoľko klient je platiteľ? Je potrebné mať spracované interné smernice, kde bude stanovené prirodzené úbytky tovaru? Nejde o výrobnú spoločnosť, ale o veľkoobchod.

Predaj majetku nadobudnutého dedením

Podnikateľ FO zdedil ako fyzická osoba (teda nie na IČO) majetok po zomrelom otcovi, ktorý podnikal ako SZČO (podotýkam, že nepokračuje v podnikaní po zomrelom otcovi). V dedičskom konaní bola vyčíslená trhová hodnota majetku (ide o stroje, stádo hovädzieho dobytka), ktorú táto fyzická osoba zdedila. Tento majetok chce predať svojej s.r.o., kde je spoločníkom. Je v poriadku postup, že svojej s.r.o. odpredá predmetný majetok ako fyzická osoba (teda nie ako SZČO) v predajnej cene stanovenej v dedičskom konaní? S.r.o. zakúpený majetok zaradí do svojho majetku a bude odpisovať v súlade so zákonom o DzP. Možno tento majetok z pohľadu fyzickej osoby považovať za príjem z predaja hnuteľného majetku, ktorý u nej nebol predtým zaradený v obchodnom majetku, a teda bude príjem z predaja oslobodený?

Právne služby pri vymáhaní pohľadávok ako daňový výdavok

Podľa §19 ods. 3, písm. p) ZDP sú daňovým výdavkom odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky najviac do výšky 50 % vymoženej pohľadávky. Chcem sa spýtať, čo presne sa myslí pod pojmom „odplata/provízia“ za vymáhanie pohľadávky.
Správne rozumiem tomu, že ak zaplatíme advokátovi za právne úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky (t.j. vypracovanie a podanie žaloby na súd a následné zastupovanie pred súdom), tak takéto právne služby môžeme zahrnúť do daňových výdavkov v období, kedy boli uhradené, nakoľko sa nejedná o províziu?

Darovanie know how

Fyzická osoba – spoločník chce podarovať spoločnosti svoje know-how. Predpokladáme, že po potvrdení existencie know-how a následnom ocenení znaleckým posudkom by sa o tomto účtovnom prípade účtovalo 014/413.

Je možné takto nadobudnuté know-how daňovo odpisovať? Je možné, aby takto nadobudnuté know-how bolo následne predmetom nepeňažného vkladu napr. v uznanom ocenení v akom bolo zaevidované do majetku spoločnosti, a teda účtovná hodnota a uznaná hodnota na vklad sa rovnajú a nevzniká rozdiel, ktorý by bol predmetom zdanenia?

Výnos konkurznej spoločnosti pri pohľadávke z konkurzu

Konkurzná spoločnosť vykonáva konkurz u dlžníka, pričom dlžník disponuje majetkom, a teda bude jeho majetok speňažovať. Za konkurz má KS (konkurzná spoločnosť) nárok na 500 € odmenu na základe vyhlásenia v obchodnom vestníku, ďalej má nárok za každý neukončený mesiac nárok na 30 € odmenu zo speňaženého majetku dlžníka. Ale na konci roku sme speňažili majetok a poznáme aj jeho hodnotu, vieme aj že odmena bude 13 % + 30 € za každý mesiac otvoreného konkurzu, avšak samotnú odmenu musí schváliť ešte zástupca veriteľov (schvaľuje náš predložený rozvrh), kedy máme účtovať o výnose z pohľadávky ktorá vlastne bude potvrdená až schválením od zástupcu veriteľov (zrejme až rok 2021)?

Prechod advokáta na s.r.o.

Advokát podnikal ako fyzická osoba do 31.05.2020. Od 1.6.2020 podniká formou s.r.o. Vzhľadom k tomu, že advokát ako osoba môže mať len jednu licenciu, nemohol dokončiť svoje súdne prípady, ktoré začal v postavení fyzickej osoby, ale musí ich vyúčtovať súdu ako právnická osoba. Ide predovšetkým o prípady obhajcu ex offo, ktoré trvajú aj niekoľko rokov. Akým spôsobom sa teraz môžem vysporiadať správne so zdanením fyzickej a právnickej osoby? Ako najsprávnejšia mi pripadá možnosť, na základe interných vyúčtovaní /ktoré si samozrejme advokát vedie/, k 31.05.2020 zúčtovať tieto príjmy do príjmov fyzickej osoby a tam ich aj zdaniť.  Následne pri konečnom vyúčtovaní s.r.o. súdu, túto alikvotnú čiastku účtovať ako záväzok voči tomuto advokátovi ako fyzickej osobe a nie ako výnos s.r.o. Je podľa Vás takýto postup možný?

Predaj auta

Živnostník je platiteľom DPH a chce ukončiť živnosť, lebo si založil SRO a chce vlastnej sro predať osobný automobil zaradený v majetku živnostníka. Automobil chce zaradiť aj do majetku sro, Zostatková cena cca 8000 €. V akej sume by ho mohol automobil predať, aby mal nárok na plný odpočet DPH v eseročke. /aj sro je platiteom DPH/ ….ak ho predá pod trhovú cenu môže si plne uplatniť DPH v sro?

Občianske združenie a použitie 2 %

Aké sú lehoty zo zákona a účel použitia 2 % dane? OZ v roku 2019 prijalo 3 385 € z 2% dane (z podaných DP za rok 2018) a v roku 2020 sumu celkom 1 823 €. Prosíme, dokedy musí použiť 3 385 € na účely v zmysle štatútu OZ a dokedy musí zverejniť účel použitia prostriedkov vo vestníku? Aký bude osud peňazí, ak ich OZ nepoužije do lehoty (čo ešte nevieme dokedy musí). Keď sa pozeráme na štatút OZ, žiaľ zatiaľ je problém ich použiť, nakoľko OZ je založené na vzdelávanie v kultúre starých tradícií, čo vzhľadom na súčasnú covid situáciu nedokážeme zabezpečiť. Ak by sme teraz rozšírili predmety štatútu, mohli by sme financie použiť na terajšie zadefinované účely? Môžu sa financie použiť aj na režijné výdavky (napr. papier, energia, prenájom, odmena členom orgánu, rozdávanie mikulášskych darčekov deťom-v zmysle zachovávania starých tradícií). Finančný dar chorému dieťaťu napr na vozík obstojí? Bola by veľká škoda nepoužiť prostriedky a vrátiť ich do ŠR. Prosíme, poraďte nám. Teda lehoty použitia obdržaných prostriedkov v roku 2019 a v roku 2020 sú aké, a kedy je povinnosť zverejnenia?

Účtovanie vyplatenia podielu v družstve

Prosím o radu, ako správne zaúčtovať alebo či je naše účtovanie správne, v prípade Družstva, kde máme viacerých podielnikov. Počas trvania členstva družstva však došlo k žiadosti o zrušenie členstva jedného z člena. Pri kúpe členského podielu však hodnota jedného podielu mala 1 €, no pri výplate podielu, už hodnota podielu bola v sume 1,50 €. Je nasledovné účtovanie správne:

1. ukončenie člena družstva_nárok na vyrovnávací podiel 1,50 € 252 / 365,
2. ukončenie člena družstva_daň z príjmu vyberaná zrážkou 0,04 € 365 / 342,
(7 % zrážková daň z rozdielu teda z 0,50 €),
3. ukončenie člena družstva_zmeny v základnom imaní 1,00 € 419 / 252,
4. ukončenie člena družstva_rozdiel medzi vkladom a vyrovnávacím podielm 0,50 € 568 / 252,
5. ukončenie člena družstva_zníženie základného imania 1,00 € 411 / 419.