Odpis pohľadávky po ukončení konkurzu na dlžníka

Prosím o upresnenie daňových dopadov odpisu pohľadávky, ktorý chceme uskutočniť k 31.12.2022. Pohľadávka (faktúra za poskytnuté služby) je z roku 2017. Boli k nej tvorené OP : 2018 – 20 % z dôvodu, že je po splatnosti viac ako 360 dní 547/391, 2019 – do 100% – z dôvodu začatia konkurzu voči dlžníkovu 547/391. Pohľadávka bola riadne prihlásená do konkurzu. Ukončenie konkurzu v roku 2022 – pohľadávka nebola a nebude ani čiastočne uspokojená.

Účtovanie: predpokladám 391/311. Daňové dopady by som poprosila ozrejmiť, či vzniknú pripočítateľné / odpočítateľné položky, pretože sa neviem z paragrafov vymotať a tiež získavam rôzne odpovede.

 

Príjmy na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu

Obecný športový klub, občianske združenie, na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 47 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z.  o športe vypláca mesačne 150,00 € hráčovi / trénerovi za športovú činnosť pod hlavičkou obecného športového klubu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú. Hráč/tréner sa zaväzuje:

1. Zúčastňovať sa tréningov, sústredení, súťažných, medzinárodných, priateľských a prípravných zápasov mužstva klubu, do ktorých bol nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností potrebné úsilie k dosiahnutiu cieľov športového kolektívu a klubu, v zápasoch súťažiť čestne.
2. Podriadiť sa stanovenému časovému a organizačnému režimu vyplývajúcemu z účasti mužstva v súťažiach a z prípravy na súťaže.
3. Neprestúpiť počas trvania zmluvy do iného klubu.

Prosila by som o informáciu, či má hráč/tréner povinnosť zdaniť dohodnutú odmenu? Ak áno, akým spôsobom – cez daňové priznanie typu A alebo B? Alebo to môže vysporiadať cez ročné zúčtovanie ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu s inou organizáciou? Má v tomto prípade povinnosti voči daňovému úradu aj obecný športový klub?

Solárne panely umiestnené na budove a určenie osoby, ktorá ich bude odpisovať

Jedna organizácia nezriadená za účelom podnikania prenajíma budovu inej organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Na túto budovu chcú nainštalovať solárne panely. Obe organizácie majú aj príjmy, z ktorých platia daň z príjmov. Ktorá organizácia by mala byť vlastníkom solárnych panelov, odpisovať ich a časť odpisov si uplatniť do daňových výdavkov?

Zdaňovanie nepeňažného benefitu zamestnanca

Má zamestnávateľ povinnosť zdaniť zamestnancovi nepeňažný benefit poskytnutý formou dovolenky navyše, narodeninového voľna, sick day? Akou formou by sa mal zdaniť víkendový teambuilding mimo pracoviska, ak je vo faktúre zahrnutá strava, ubytovanie, poplatky za prenájom športového vybavenia, (napr. bicyklov, tenisové kurty), poplatok za wellness, bazény ai? Je to nepeňažný benefit zamestnanca a má zamestnávateľ povinnosť rozpočítať náklady na jednotlivých zamestnancov a zdaniť im to ako nepeňažný príjem, ak je súčasťou víkendu aj povinná účasť na porade, tvorbe plánov.

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti v spoluvlastníctve a uplatnenie výdavkov na rekonštrukciu

Chcel by som sa poradiť ohľadom zdaňovania príjmu z predaja nehnuteľnosti. S bývalou manželkou sme kúpili chatu na základe zmluvy o budúcej zmluve v roku 2008, za ktorú sme vyplatili 100 % kúpnej ceny. V roku 2016 došlo k rozvodu manželstva. Do vysporiadania BSM chata nebola zahrnutá, nakoľko do toho času sme sa vlastníkmi nestali z dôvodu prieťahov na pozemkovom fonde.
Vlastníkmi v pomere 50/50 sme sa stali v roku 2021 už ako podieloví spoluvlastníci. V roku 2022 sme sa rozhodli chatu predať. Pred predajom som chatu rekonštruoval z vlastných zdrojov, nakoľko sa spoluvlastníčka odmietla podieľať. Po rekonštrukcii sme chatu predali, príjem z predaja sa rozdelil v pomere 50/50. V roku 2023 máme povinnosť podať DP. DP budeme podávať každý za seba. Ak teda príjem budeme deliť v pomere 50/50, výdavky musia byť zahrnuté tiež v pomere 50/50? Všetky výdavky som hradil výlučne ja, keďže spoluvlastníčka sa odmietla podieľať.

Daňovú stratu z predaja technického zhodnotenia budovy zaradenej v OS 6

Nájomca (JÚ) po ukončení nájomnej zmluvy predáva prenajímateľovi technické zhodnotenie budovy zaradenej do odpisovej skupiny 6, a to za cenu nižšiu ako je zostatková cena TZ. Je možné z tohto predaja vykázať stratu pre daňové účely v prípade, že výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu vo forme daňovej zostatkovej ceny TZ budú vyššie ako príjem z tohto predaja?

 

Odpis nepremlčanej pohľadávky

XXX, sro., vystavila dňa 23.12.2019 faktúru na sumu 2 865,60 € s DPH. Faktúra bola splatná dňa 23.01.2020 (zaúčtovanie faktúry 311/602, 343) Do dnešného dňa nebola faktúra vyplatená. Boli poslané tri upomienky, no odberateľ sa vyslovil, že ju neuhradí. Túto pohľadávku by som chcela odpísať cez účet 546 celú, no v minulosti som k nej netvorila žiadne opravné položky. Odpis pohľadávky by som účtovala zápisom 546/311.

Neviem, ako je to je to s daňovými výdavkami, ako mám upraviť základ dane? K 31.12.2022 je 1073 dní od splatnosti faktúry. Čo uviesť na r. 180 a 290 tlačiva daňového priznania?

Rozhodla som sa, že budem tvoriť opravnú položku vo výške 50 % zápisom 547/391 v sume 1 432,80 € a následne odpíšem pohľadávku zápisom 391/311 v sume 1 432,80 €.

Odpis pohľadávky voči nebohému konateľovi a s tým spojené daňové dôsledky

S. r. o. eviduje pohľadávku voči konateľovi na účte 355, je to súhrn nedodaných dokladov, nákupov na súkromné účely atď. , ktoré nevrátil spoločnosti. Je možné túto pohľadávku odpísať účtovne a zároveň v DP pripočítať? Alebo podľa zákona na tento odpustený dlh u konateľa sa prihliada ako príjem zo závislej činnosti a treba ho zdaniť? Ako postupovať v prípade, ak konateľ náhle zomrel a mal na seba vyhlásený osobný bankrot?