Životné poistenie FO a posúdenie daňovej uznateľnosti / neuznateľnosti

SZČO-ke je poskytnutý úver na IČO. Zároveň je k tomuto úveru ručiteľ ako fyzická osoba (tak je to napísané v dohode o ručení). Poskytovateľ úveru – Tatra banka, a.s. – požadovala od tejto fyzickej osoby uzatvorenie životného poistenia pre prípad úmrtia. Predpokladám, že je tam vinkulácia v prospech Tatra banka, a.s. Je toto poistné daňovo uznaným nákladom?

Darovanie osobného automobilu

V s.r.o. je zaradený do majetku osobný automobil, ktorý ešte nie je plne odpísaný. Keďže od 1.1.2021 dochádza k odpredaju obchodného podielu, nový spoločník chce tento automobil vyradiť z účtovníctva s.r.o. a nemá to byť predaj. Uvažovala som nad možnosťou darovania. Uvažujem správne, ak:

  • daruje s.r.o. auto súčasnému spoločníkovi, považuje sa to za nepeňažné plnenie, a teda príjem zo závislej činnosti a s tým spojené všetky daňovo odvodové povinnosti,
  • daruje auto napr. rodinnému príslušníkovi, tak v tomto prípade bude vyradenie v zostatkovej cene na účte 543 pripočitateľnou položkou a daňový odpis za alikvotný počet mesiacov si môžem uplatniť?

Predaj nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí

Občan SR (rezident SR) predáva v roku 2020 dve nehnuteľnosti, ktoré má vo vlastníctve viac ako 5 rokov. Nehnuteľnosti sú v Grécku a vo Švajčiarsku. Predpokladám že z hľadiska SR pôjde o oslobodený príjem, ktorý nebude uvádzať v daňovom priznaní v SR. Má však povinnosť zdaniť tento príjem v uvedených štátoch?

Opravná položka a vplyv na základ dane

Splatnosť pohľadávky bola 30.01.2015. K predmetnej pohľadávke bola tvorená opravná položka v roku 2016, 2017 a 2018 (celkovo v 100 % – nej výške) ako daňovo uznaný výdavok. K 01.01.2019 je ešte pohľadávka nepremlčaná.

  1.  Ak odpíšem túto nepremlčanú pohľadávku v 01/2019, zápisom 391/311 tak neupravujeme základ dane za rok 2019 (+, – neutrálny).
  2. Rovnako postupujem, ak by som sa rozhodla odpísať túto premlčanú pohľadávku v roku 2020, prípadne neskôr?
    Zápisom 391/311 tak neupravujem základ dane za rok 2020 /+,- neutrálny/, lebo v minulosti bola tvorená daňovo uznaná opravná položka k pohľadávke.

Prosím Vás sú obidve možnosti správne?

Príspevok pre mentálne postihnutých

Firma s.r.o. poskytla na benefičnom podujatí príspevok pre mentálne postihnutých. Počas podujatia bola firma spomenutá moderátorkou ako jeden zo sponzorov podujatia, čo všetko je potrebné k tomu, aby tento príspevok bol daňovo uznaným nákladom vo firme?

Testovanie rodinných príslušníkov na koronavírus – daňové alebo nedaňové náklady?

Vo firme sa zistilo, že jeden zamestnanec je pozitívny na koronavírus. Aby sa zabezpečila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, všetkým zamestnancom sa nariadilo vykonať testy na koronavírus. Pre uistenie sa, že spoločnosť vykonala maximum na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, management nariadi otestovanie aj rodinných príslušníkov zamestnancov. Môžu byť tieto náklady na testovanie rodinných príslušníkov daňovo uznané ako BOZP? Alebo je to nepeňažný príjem zamestnanca?

Nákup fitness strojov ako tovaru

Klient , živnostník, platiteľ DPH, nakúpil tovar, fitness stroje, s úmyslom ďalšieho predaja. Potencionálny odberateľ od kúpy odstúpil, takže tovar ostal ku koncu zúčtovacieho obdobia na sklade. Je tento postup správny? Je potrebné upraviť základ dane, ak nedošlo k predaju tovaru? Následne v roku 2020 chce živnostník predať fitness stroje spoločnosti, platiteľovi DPH. Ako stanoviť správne predajnú cenu? Môže tieto stroje predať za nákupnú cenu?

Prijaté preddavky v stavebníctve

Stavebná firma stavia rodinné domy na kľúč. V niektorých prípadoch je známy budúci kupujúci a zaplatí firme zálohu. Účtujeme ju na účet 324, odvedieme dph dňom prijatia platby. Rodinný dom k 31.12. roka nie je dokončený. Hovoríme v takomto prípade o zákazkovej výrobe prosím, kedy je známy kupujúci, ale definitívna predajná cena ešte nie je známa /sú možné odchýlky kvôli vzniknutým nákladom/? Ak by spoločnosť postupovala metódou nulového zisku, prijatú zálohu ponechá prosím ku dňu účtovnej závierky na účte 324? Aktivuje len vzniknuté materiálové a režijné náklady, aby zisk v danom roku bol vo výške nula?

Auto v majetku firmy a jeho používanie „inou“ osobou.

Spoločník a konateľ sro strana jedna a SZČO strana druhá, spriaznené osoby vykonávajúce spolu geodetickú činnosť. SRO má už odpísané auto a sro ho chce “ poskytnúť na činnosti, ktoré SZČO pre ňu robí“, ale nie na základe nájomnej zmluvy, aby si nezvyšovala výnosy, ale tak, že SZČO pre ňu robí, čo jej aj fakturuje, ale aby to auto v majetku sro zostalo a robila na ňom náklady SZČO pre sro.. Je to daňovo uznaný náklad a na základe akej zmluvy?