Ocenenie softvéru

Softvér je vyvíjaný vo vlastných nákladoch, pracujú na ňom zamestnanci firmy. Je ponúkaný pre iné firmy, ktoré ho môžu využívať po zaplatení mesačného paušálu.

Zaujímalo by ma ako správne postupovať pri výpočte ocenenia tohto softvéru, ako správne vypočítať ocenenie 1 hodiny vývoja. Ktoré náklady by sme mali zobrať do úvahy pri tomto oceňovaní?

Predaj osobného automobilu spriaznenej osobe a stanovenie predajnej ceny

Ako správne postupovať pri nastavení predajnej ceny osobného aj nákladného automobilu u platiteľa DPH (SZČO) právnickej osobe (platiteľovi DPH) ak ide o transakciu so závislou osobou (konateľom spoločnosti je FO – predajca)?

DHM bol používaný na podnikanie pri preprave tovaru . Pri nákupe bol uplatnený odpočet DPH v plnej výške. Automobily nie sú plne odpísané, kúpa automobilov a následne ich zaradenie bolo v rokoch 2017 a 2018.

Predaj darovaného auta

S.r.o. mala v majetku automobil. Keď bolo plne odpísané (účtovne aj daňovo), darovala ho v októbri 2015 manželovi – nepodnikateľovi (manžel v sro nie je spoločník ani konateľ, nič). Teraz v r. 2020 ideme to auto predať. Musí manžel čakať s predajom 5 rokov (čiže do októbra), alebo sa v tomto prípade nemusí nič riešiť?

Vyradenie obchodného podielu dcérskej spoločnosti, ktorá zanikla ukončením konkurzu z dôvodu nemajetnosti

SRO eviduje 100 % – ný obchodný podiel svojej „dcéry“. Pri uzávierke za rok 2018 sme zohľadnili informáciu, že dcérska SRO sa nachádza v ťažkostiach , a vytvorili sme opravnú položku na hodnotu podielu vo výške 25 % (účtovne 565/096) , v DP 2018 ako pripočítateľnú položku k základu dane. V priebehu roku 2019 po uzávierke 2018, vstúpila dcéra do konkurzu, a v 11/2019 došlo k ukončeniu konkurzu z dôvodu nemajetnosti a výmazu SRO dcéry. Otázka – zrušenie podielu 75 % účtujeme 568/061 + zrušenie opravnej položky 25 % 096/061 – ide o daňovo neuznaný (568) náklad, alebo v tomto prípade z titulu nemajetnosti, pôjde o riadny náklad firmy, a teda v tom prípade v DP 2019 dám do odpočítateľných položiek aj 25% z podielu z roku 2018?

Organizačná zložka

Ako vyplniť daňové priznanie organizačnej zložky v SR, ktorej zriaďovateľom je česká „sro-očka“. Podľa smernice spôsobu rozpočítania nákladov na správnu réžiu, ktorú si dal vypracovať zriaďovateľ, som vypočítala % podiel nákladov zriaďovateľa prislúchajúcich k výnosom organizačnej zložky, nakoľko v smernici je uvedené, že podiel nákladov bude znižovať základ dane priamo v daňovom priznaní, avšak nie som si istá do ktorého riadku mám zahrnúť % podiel nákladov, ktoré znížia základ dane organizačnej zložky v SR.

Nákup obchodného podielu

Sme s.r.o. a kúpime obchodný podiel inej s.r.o. v sume 1 milión eur. Môžeme si túto kúpu dať rovno do nákladov alebo to podlieha odpisom? Alebo viem to nejako inak premietnuť do nákladov?

Poľovnícke združenia a prenájom nehnuteľnosti

Poľovnícke združenie (ďalej len „PZ“) ako nepodnikateľský subjekt vlastní pozemky, ktoré prenajíma podnikateľom na brehu Dunaja (stánky na rýchle občerstvenie) ako aj občanom na príležitostné stanovanie. PZ živnostenské oprávnenie nemá, iba stanovy. Prosím, prenájom nehnuteľnosti je podnikaním PZ, čo vyžaduje živnostenské oprávnenie, ak áno potrebuje aj registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb v hotovosti z titulu príležitostného prenájmu na stanovanie? Podnikatelia stánkov platia nájomné na účet PZ. Používanie registračných pokladníc sa vzťahuje len na podnikateľov.

Ukončenie konkurzu, čo s pohľadávkami a záväzkami.

Konkurz sa ukončil k 30.4.2020. V účtovníctve evidujeme pohľadávky dosť vysoké, ktoré sa počas obdobia ako bola firma v konkurze nepodarilo vymôcť. Správca konkurznej podstaty má písomnú dokumentáciu o tom, že alebo firma už neexistuje, alebo nemá na splatenie pohľadávok prostriedky atď.

Okrem pohľadávok má firma v konkurze evidovaný finančný majetok ,vklad do spoločnosti v zahraničí, ale ona už neexistuje. Bolo to asi niečo fiktívne. V účtovníctve tiež evidujeme dosť vysoké záväzky „321“, ktoré firma v konkurze nemala z čoho zaplatiť. Zaplatila iba tie, na ktoré mala prostriedky z vymožených pohľadávok a predaja majetku. K ukončeniu konkurzu chce odo mňa správca konkurznej podstaty, že na všetkých účtoch chce mať nulu. To znamená, že aj na účte „411“, „421“, „429“. Na účte „429“ sú vysoké čísla.

Moja otázka je:
Ako sa účtovne s tým vysporiadať, myslím ako účtovne postupovať tak, aby to nemalo dopad na daň z príjmov, lebo firma k ukončeniu konkurzu už nemá žiadne peniaze, majetok…
Matematicky, ak zaúčtujem nevymožiteľné pohľadávky na 546/311, a záväzky 321/648, aj tak mi zostanú rozdiely na účtoch.  Je možné použiť neuhradenú stratu cez pohľadávku voči spoločníkovi a následne z pohľadávky voči spoločníkovi z dôvodu neuhradenej straty, môžu sa takto uhradiť záväzky? Je to správne a možné?

Ak odpíšem nevymožiteľné pohľadávky, je tento náklad daňovo uznaný?

Záväzky, ktoré sa nemajú z čoho zaplatiť idú do výnosov, sú tiež daňové?

Ako účtovník, by som to vedela popreúčtovávať tak, aby bola nula. Ja ale chcem tak, aby to bolo účtovne a daňovo správne.

Uplatnenie odpočtu straty, ktorú sa zabudlo odpočítať

V súvislosti s novým opatrením vlády a možnosti odpočítať doteraz neuplatnené straty za roky 2015-2018, sa chcem opýtať, či je možné odpočítať aj časť neuplatnenej straty za rok 2017, ktorú bolo možné v DP za rok 2018 odpočítať, ale zabudli sme na túto možnosť, a teda odpočítaná nebola. Môžeme ju teraz zahrnúť do DP za rok 2019 a odpočítať aj túto zabudnutú a neuplatnenú stratu za rok 2017 ?

Dôvod poklesu tržieb pri neplatení preddavkov počas pandémie

Opatrenie na zmiernenie následkov pandémie umožňuje neplatenie preddavkov na daň z príjmov PO vypočítaných podľa § 42 ZDP a splatných v období pandémie a to za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Platí to aj v prípade, ak pokles tržieb nebol dôsledkom pandémie? (t. j. pri prípadnej kontrole by bolo preukázateľné, že tržby neklesli vinou pandémie, nakoľko z dôvodu očakávaného poklesu tržieb v roku 2020 PO žiadala v marci 2020 správcu dane o určenie platenia preddavkov inak a v žiadosti uviedla skutočný dôvod poklesu tržieb).