Započítanie podielu na zisku a pohľadávok spoločnosti voči spoločníkovi SRO z pohľadu zdanenia zrážkovou daňou

Spoločnosť (SRO) vo svojej účtovnej evidencii eviduje k 31.03.2022 na účte 364 – záväzky voči jedinému spoločníkovi pri rozdelení zisku 6 500 € za rok 2021 a zároveň na účte 355 – ostatné pohľadávky voči jedinému spoločníkovi 1 500 €. Pohľadávky vznikli z titulu realizovaných platieb z firemného bankového účtu spoločníka za ním realizované súkromné nákupy pre svoju osobu a rodinu.
a) je možné vzájomne započítať uvedené sumy záväzkov a pohľadávok a rozdiel po zdanení 7 %-nou zrážkovou daňou vyplatiť spoločníkovi, alebo
b) pred vzájomným započítaním je nutné sumu určenú na vyplatenie spoločníkovi zdaniť 7 %-nou zrážkovou daňou a až následne započítať so sumou evidovaných pohľadávok a rozdiel vyplatiť na bankový účet prípadne k rukám spoločníka?

Odštepný závod v Českej republike

Slovenská s.r.o. má v ČR zriadený odštepný závod, ktorý má vlastné IČO, DIČ. Výsledok hospodárenia tohto závodu sa kde uvedie, v akom riadku daňového priznania slovenskej s.r.o.? Vstupuje to aj do účtovnej závierky?

Daňové priznanie SZČO a príspevky z Opatrenia č. 2 (Prvá pomoc)

FO – platiteľ DPH za rok 2021 dosiahol príjmy zo živnosti, vrátane príjmov z Opatrenia č. 2, v celkovej výške 8 400 €. Výdavky celkom boli 3 600 €, z toho 3 089,16 € odvody na zdravotné a sociálne poistenie hradené z dotácie [§ 4 ods. 6 písm. f) a § 18 postupov účtovania v JÚ] a 510,84 € faktúry za telefón a bankové poplatky. Ako je to s daňovým priznaním FO typu B -uvádza sa iba rozdiel z opatrenia č. 2 príjem suma 4 800 v VI. oddiele r. 2 a výdavky v sume 510,84 € (telefón a bankové poplatky)? Sú potrebné prílohy?

V daňovom priznaní sa uvedie v poznámkach príjem z opatrenia č.2 pri nároku na daňový bonus, živnostník má 2 deti?

Obchodné zastúpenie a posúdenie daňového výdavku (podmienka zaplatenia)

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu na služby v oblasti obchodu, jedná sa hlavne o vyhľadávanie obchodných príležitostí, identifikácia vhodných miest pre prezentáciu objednávateľa a jeho služieb, vyjednávanie obchodných podmienok v dohodnutých obchodných prípadoch (zákazník, subdodávateľ), vyhľadávanie kontaktov, samostatné riadenie a koordinácia dohodnutých obchodných prípadov, identifikácia nových technologických trendov a možností ich využitia objednávateľom, tvorba prezentácií na výstavy, prednášky, konferencie. Všetky tieto služby sú uvedené v zmluve. Predmetom dohodnutých služieb je / bude vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv alebo dojednania a uzatvárania vymedzených obchodov v nasledovných oblastiach výkonu podnikateľskej činnosti objednávateľa – dizajnérske činnosti a grafické služby. Cena za vykonané služby sa skladá z dvoch častí:
1. je stanovená pevnou mesačnou sumou (nie je podmienkou uzatvorenie obchodného vzťahu, zmluvy)

2. časť je provízia 10 % z uzatvoreného obchodu.

Vzťahuje sa na 1.časť odmeny podmienka zaplatenia podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, aby bol výdavok daňový?

Príjem oslobodený od dane pri pozemkovom spoločenstve

Na stole mi pristáli 3 kusy pozemkových spoločenstiev. Ide o malé daňové subjekty, majú minimum účtovných dokladov. V minulosti boli bez právnej subjektivity, teraz majú štatút právnej subjektivity a podávajú daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby + účtovnú závierku (mikro účtovná jednotka). Doteraz im to robila jedna pani, ktorá už išla do dôchodku a odmietla im ďalej spravovať agendu. Otázka teraz súvisí s tým, že či v tomto prípade oni majú nárok na daňovú úľavu vo výške 500 eur (príjem oslobodený od dane) alebo nemajú na to nárok. V predchádzajúcich daňových priznaniach to bolo uvádzané v riadku 290 – položky znižujúce výsledok hospodárenia pred zdanením. Ja som názoru, že príjem oslobodený od dane do výšky 500 eur sa vzťahuje len na fyzické osoby, a pri právnických osobách by to nemalo byť uvádzané / nárokované… Teraz nie som si istý, predchádzajúca účtovníčka tvrdí, že oni na to nárok majú a do 500 eur príjmy nezdaňujú. Teraz som v otáznikoch, či to zdaniť v plnej výške alebo len nad 500 eur.

Dividenda z ČR a jej zdanenie

Rezident SR má v ČR s.r.o, kde je jediným konateľom aj spoločníkom. Chce si vyplatiť za rok 2020 a 2021 po schválení ÚZ dividendy. Chápem správne že: česká spoločnosť pošle celú dividendu na účet rezidenta SR a nezdaňuje v ČR nič (ani spoločnosť ani rezident). Rezident SR v DP FO B, uplatní zrážkovú daň vo výške 7 %, alebo zdaňuje predmetnú zahraničnú dividendu vo výške 19 %?

Príspevky na stravovanie zamestnancov od 01.01.2022

Chcela by som nadviazať na článok zo dňa 19.07.2021, kde riešite bezodplatné poskytnutie stravy zamestnancom. Správne to chápem, že keď zamestnávateľ bude požadovať len absolútne minimálnu časť z hodnoty stravy (napr. 0,05 €) , v tom prípade si môže z faktúry za poskytnutú stravu odpočítať plnú hodnotu DPH?

A ešte by som sa chcela spýtať, keď hodnota jedla je 4,25 € bez DPH, zamestnávateľ si môže zo zákona dať do nákladov 55 % hodnoty, t.j. 2,34 € + príspevok zo SF 0,29 eur (do nákladov pri tvorbe SF ), 0,05 € zaplatí zamestnanec a zostávajúca časť 1,57 € bude výdavok neovplyvňujúci základ dane. Je nejaká možnosť, kedy by si zamestnávateľ mohol dať do nákladov aj zostávajúcu sumu 1,57 €?

Odpis pohľadávky

V účtovníctve máme pohľadávku za predaný tovar voči českej spoločnosti z roku 2017 – tvorili sme k nej opravnú položku daňovo uznanú (100 %). V roku 2021 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a vymenovaný likvidátor. Spoločnosť nekomunikovala, ani sme nič nikam neprihlásili, lebo sme nemali informácie. Môžem pohľadávku odpísať daňovo? Teda 391/311 bez úprav v DP.

Bezodplatné nadobudnutie strojov od spoločníka s.r.o

Spoločník kúpil pred začiatkom podnikania v roku 2017 stroje ako FO – nepodnikateľ. Tieto začal po založení S.R.O. v roku 2021 používať vo výrobe. Ako toto bezodplatné nadobudnutie – vloženie strojov do s.r.o. zaúčtovať bez navýšenie ZI. Ide o 2 odpisované stroje, nadobúdacia cena každého je 6 000 EUR, odpisová skupina 1.

Nájomné

Tri fyzické osoby – nepodnikatelia vlastnia (1/3 podiely) spolu pozemky (záhrada, dvor) v centre mesta. Tieto pozemky spolu prenajímajú spoločnosti s.r.o., ktorá tam má umiestnený kontajner (unimobunka), v ktorom poskytuje služby. Majitelia pozemkov tento prenájom zdaňujú podľa par. 6 ods. 3., pozemky nemajú zaradené v obchodnom majetku.

Ak by spoločnosť s.r.o. chcela časť pozemkov využívať na parkovanie vlastných vozidiel, bolo by naďalej možné u fyzických osôb považovať príjem z tohto prenájmu za príjem podľa par. 6 ods. 3 alebo je potrebné si na takýto prenájom založiť živnosť?

V prípade, že jeden z vlastníkov pozemkov má okrem týchto príjmov aj živnosť a je platiteľom DPH (iný predmet činnosti), môže tieto príjmy z prenájmu naďalej zdaňovať podľa par. 6 ods. 3 ? Aký dopad má tento prenájom na DPH?