Storno predaja auta na prelome rokov

Naša spoločnosť SRO predala osobné motorové vozidlo dňa 21.12.2020 v hodnote 8 000 €. Motorové vozidlo bolo plne odpísané účtovne aj daňovo, pôvodná obstarávacia cena bola 23 000 €. Motorové vozidlo bolo prepísané na dopravnom inšpektoráte dňa 28.12.2020. Dňa 10.02.2021 sme vystavili na tento predaj dobropis v plnej výške 8 000 € a vozidlo sa vrátilo do firmy. Spätný prepis na našu spoločnosť na príslušnom DI sa vykonal 17.02.2021. Ako vrátiť auto do evidencie dlhodobého majetku a ako to podchytiť účtovnými zápismi? Akú hodnotu bude mať MV v evidenciách? Bude sa opäť odpisovať?

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Chcel by som sa opýtať ohľadne vyúčtovania pracovnej cesty:

  1. Môže použiť zamestnanec na pracovnú cestu vozidlo registrované na firmu? Zamestnávateľ podpíše so zamestnancom dohodu o poskytnutí súkromného vozidla na pracovnú cestu. Môže byť týmto súkromným vozidlom aj vozidlo registrované na firmu (inú, nie zamestnávateľ)?
  2. Ak nastúpil na pracovnú cestu 30. 06. 2021 a pri vyúčtovaní sa má použiť priemerná cena zverejnená Štatistickým úradom SR – použije sa cena za týždeň 21. 06. – 27. 06. 2021 alebo 28. 06. – 04. 07. 2021?
  3. Zákon o cestovných náhradách umožňuje, že ak zamestnanec pri vyúčtovaní nepredloží doklad o ubytovaní, je možné mu priznať náhradu za ubytovanie v zmysle § 35 zákona 283/2002 obvyklú v cene ubytovania v mieste výkonu pracovnej cesty napr. na základe prieskumu cien na internete – použitie priemeru? Bude takto priznaná náhrada uznaná a oslobodená od dane zamestnancovi?

Predaj podniku SZČO s majetkom, ktorý je plne odpísaný

Prosím, ako stanoviť reálnu hodnotu plne odpísaného majetku SZČO predávaného v rámci predaja podniku s.r.o.-blízkej osobe, ak na takýto majetok nemáme cenu určenú znaleckým posudkom? V s.r.o. zaúčtujeme 022/082 v pôvodnej OC, len tým ukrátime s.r.o. o odpisy. Advokáti tvrdia, že odborný odhad ceny, z ktorého môžeme začať odpisovať v s.r.o. aj pre daňové účely môže určiť aj osoba SZČO. Vieme to obhájiť v prípade daňovej kontroly?

Ukončenie konkurzu a dátum rozhodujúci na zostavenie účtovnej závierky

Ktorý dátum sa má použiť pri skončení konkurzu na zostavenie účtovnej závierky a DPPO? Mám uznesenie – skončenie konkurzu pre nemajetnosť, dátum vydania: 19.05.2021; dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.06.2021 a dátum nadobudnutia vykonateľnosti: 26.05.2021. V obchodnom vestníku to bolo zverejnené dňa  25.05.2021.

 

Nepeňažný príjem lekára ako konateľa vlastnej s.r.o.

Lekár, zároveň konateľ vlastnej s.r.o., sa zúčastnil odborného summitu, bolo mu poskytnuté ubytovanie a strava zadarmo. Je to nepeňažný príjem lekára ako fyzickej osoby, alebo nahlasujeme nepeňažný príjem na právnickú osobu s.r.o. do konca mesiaca po skončení kalendárneho roka.

Ide o komerčné podujatie a pozvánka bola vystavená na lekára – zamestnanca a konateľa jednoosobovej s.r.o. Ak by bola pozvánka na s.r.o. aké by bolo riešenie?

Príspevok SZČO z opatrenia č. 2 a vplyv na daňové priznanie

  1. prípad SZČO uplatňuje paušálne výdavky, v rámci prvej pomoci korona poberala príspevok v rámci opatrenia č. 2. Musí ponížiť odvody do poisťovní v danom mesiaci, v ktorom mala nárok na príspevok aj keď na účte mala v čase úhrady dosť vlastných finančných prostriedkov? Máme obavy, že ak by sme tak urobili vzniknú problémy a nedoplatky pri RZZP, pretože zdravotné poisťovne vychádzajú z daňových priznaní.
  2. prípad tiež SZČO vedie daňovú evidenciu, podala žiadosť v rámci opatrenia č.2. za mesiace november a december 2020. Peniaze na účet došli až v januári 2021. Ako postupovať v tomto prípade. Nárok na príspevok zaevidovať len do pohľadávok alebo musí vyňať výdavky z DE už v roku 2020 kedy vznikol nárok na príspevok (predpoklad na čo príspevok použije)?

Zmluva o dobrovoľníctve

Chcela by som sa poradiť ohľadne zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Nedopátrala som sa zatiaľ, ako je to s preplatením stravného, či sa to riadi ako u zamestnancov maximálnou sumou stravného, alebo sa dá v zmluve dohodnúť presná suma napr. 200 € (treba dokladovať bločky z reštaurácie?). Tak isto preplatenie cestovného, treba aby dobrovoľník zdokladoval napr. PHM cez cestovný príkaz každý deň? Môže byť cez túto zmluvu preplatený aj nákup pomôcok na výtvarnú výchovu alebo podobné edukačné materiály? Alebo toto musí riešiť OZ vo svojej réžii a poskytnúť dobrovoľníkovi k činnosti?

Auto nad 3,5 tony a tovar prevážaný odberateľovi

Firma ide kúpiť auto nad 3,5 tony značky IVECO. Auto bude využívať na prepravu tovaru iba na Slovensku, pôjde o krátke jazdy, iba o prepravu jednému odberateľovi. My však firme nebudeme prepravu fakturovať, majú ju zdarma, pretože berú veľké množstva tovaru. Auto bude zaradené do majetku a bude na ňom GPS systém.

Je potrebné aj rozšíriť živnosť spoločnosti, aj keď nebude o doprave fakturovať? Stačí kniha jázd z GPS?

Multisport karty aj pre zamestnancov na materskej dovolenke

Môže zamestnávateľ poskytovať Multisport kartu aj zamestnancom, ktorí sú na MD, keďže o to majú záujem.

Je možné zamestnancom poskytovať tieto MSK karty so všetkými výhodami, teda, že časť platby hradí zamestnávateľ, časť zamestnanec, pričom z časti hradenej zamestnávateľom sa počítajú odvody ?

Ako to zúčtovať v účtovníctve, keďže títo zamestnanci nepoberajú žiadnu mzdu počas MD?

Môžeme to účtovať ako nejakú zálohu a po nástupe do zamestnania im to zúčtovať v prvej mzde aj s odvodmi ?

Je časť hradená zamestnávateľom potom daňovým výdavkom alebo to musí byť PP ?