Likvidácia spoločnosti

Spoločník zložil do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu spoločnosti vo výške 1 500 €, prosím Vás o usmernenie, ohľadom účtovania preddavku na likvidáciu spoločnosti.
– zloženie preddavku na základe notárskej zápisnice, úhrada prevodom – 378/221,
– preddavok na odmenu likvidátora – 523/365,
– vydanie preddavku likvidátorovi od notára – 365/378.

Hlavný problém v tomto type účtovania vidím ten, že ku dňu skončenia likvidácie by nemala mať spoločnosť evidované žiadne záväzky, a ten záväzok tam stále je, nakoľko notár vydá preddavok na likvidáciu spoločnosti, až po výmaze z OR.

Stavba

Staviame prístavbu k budove. Chcem sa opýtať, základnú dosku nám robila jedna firma a ďalšia firma nám osadzovala okná. Dlažbu do budovy sme kupovali my. Pokládku dlažby nám robí iná firma
Kupovali sa aj sieťky na okná. Tiež sme museli zaplatiť poplatok mestu za stavbu.
To všetko môžeme účtovať na 042? Zaradiť do majetku môžem až dňom kolaudácie?

Nákup jazdeného automobilu

Nákup jazdeného automobilu
Ktoré z týchto položiek zvyšujú obstarávaciu cenu vozidla a ktoré je možné zaúčtovať priamo do nákladov ?
– Faktúra za službu za prihlásenie vozidla na DI vystavená do dátumu zaradenia vozidla do majetku
– Správny poplatok za prihlásenie vozidla uhradený do dátumu zaradenia vozidla do majetku
– Kompletná servisná prehliadka vozidla vykonaná do dátumu zaradenia vozidla do majetku (nie záručná)
– Nákup nových letných pneumatík zakúpených do dátumu zaradenia vozidla do majetku (pôvodné opotrebované)
– Faktúra za službu za prezutie pôvodných letných pneumatík za nové do dátumu zaradenia vozidla do obchodného majetku
– Nákup rohoží do auta zakúpených do dátumu zaradenia vozidla do majetku (pôvodné opotrebované)
– Nákup prvých zimných pneumatík a diskov zakúpených po dátume zaradenia vozidla do majetku
– Poplatok za používanie služieb BMW CONNECTED DRIVE (ACTIVE CRUISE CONTROL WITH STOP+GO FUNCTION) na neobmedzenú dobu uhradený do dátumu zaradenia vozidla do obchodného majetku
– Faktúra za sprostredkovanie nákupu automobilu vystavená do dátumu zaradenia vozidla do obchodného majetku

 

Potvrdenie od banky podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z.z

Keď mi banka vystaví potvrdenie podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z.z., aby si klient mohol uplatniť zvýhodnenie na zaplatené úroky, môžem mu uplatniť toto zvýhodnenie a brať to tak, že má na toto nárok a vydaním tohto potvrdenia spľňa všetky podmienky na nárok a to: ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov; jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov alebo si musím ešte tieto podmienky ako klient sám preverovať – resp. účtovník?

Dodatočné DPFO typ A po RZD

Podala som za klientku dodatočné DPFO typ A 2023 kvôli nároku na DB pomocou základu dane 2. oprávnenej osoby. V RZD jej vyšiel preplatok 241,61 EUR, ktorý jej bol aj vyplatený.
Dodatočné DP som vyplnila rovnakým postupom akoby som vyplňala riadne, len plus tabuľka VII:
r.39 5 994,62
r.44 1 071,80
r.45   203,64
r.56   203,64
r.56a 14 854,22
r.57  3 360
r.58 0
r.59 1 618,55
r.60 1 741,45
r.61 1 537,81
r.69   445,24  (tu som dala skutočné zaplatené preddavky z RZD pred vrátením preplatku)
r.72  -445,24
Tabuľka VII
r.73  203,64
r.74 0
r.75  -241,61
r.76  -203,63 (toto by jej mali vrátiť)
r.78 1 537,81 DB na poukazenie správcom dane

a v tabuľke VII som uvádzala podľa vysvetliviek v riadkoch, čo bolo treba teda r. 73 daň z RZD, r. 74 rozdiel medzi RZD a daňovou povinnosťou v dodatočnom DP, keďže sa to nemenilo bola 0, v r. 75 bol uvedený preplatok, ktorý jej vyšiel a vyplatili z RZD 241,61 EUR. V r. 76 mi vyšla suma preplatku dane 203,63 EUR, pretože počas roka zaplatila preddavky 445,24 EUR, časť jej vrátili a ta zvyšná časť 203,63 EUR jej v dodatočnom DP bola odpočítaná o zvýšeneho DB.
Pani z DU tvrdí, že v r. 69 nemôže byť zaplatený preddavok, pretože jej bol vrátený a daň je v RZD vysporiadaná a že ona predsa podáva len kvôli ZD 2. opravnej osoby, ale ja jej predsa podávam dodatočné DP preto, lebo v RZD neboli všetky skutočnosti možné uviesť (ZD 2. opr. osoby) a v dodatočnom DP sa daňová povinnosť odpočíta od ešte nevyplatenej časti DB navyšenej vďaka 2. opravnej osobe.
Tak neviem, či som niečo nepochopila a pri použití ZD 2. opravnej osobe, nemá nárok už na zvyšnú časť vrátenia preddavku, len potom vôbec netuším ako to má byť v DP uvedené alebo niečo nepochopila pani s DÚ, lebo jej odpoveď, že tabuľku VII tam musím napasovať, ale ako? Mám v DP r. 69, 72  natvrdo dať inú sumu a potom ignorovať poučenia v tabuľke VII?

 

Daňový výdavok po zaplatení vs nezaplatené záväzky

Prijatá služba za poskytnuté právne služby s DPH bola k 31.12.2021 nezaplatená a bola pripočítateľnou položkou k základu dane vo výške základu dane teda bez DPH.
Faktúra je k 31.12.2023 stále neuhradená a teda záväzok je po lehote splatnosti viac ako 360 dní a bolo by potrebné dodaniť záväzok vo výške minimálne 20 % z hodnoty záväzku (teda vrátane DPH).
Aký postup zvoliť v tomto prípade a do ktorých riadkov tlačiva uvádzať prípadné dodanenie záväzku. Posudzovanie podľa ktorého paragrafu má prednosť ?

 

Pozemkové spoločenstvo – odškodnenie

Vlastníkom spoločenstva navrhla stredoslovenská energetika odškodné. Ide z ich strany o rozšírenie ďalších stĺpov elektrického napätia na ich pozemkoch a tým by ich vlastníci nemohli v týchto častiach používať (cca.100 rokov). Potrebovala by som poradiť ohľadom tohto odškodného. Ide o výnos, ktorý musia vlastníci zdaniť v rámci pozemkového spoločenstva? Mne skôr vychádza, že áno.

Oceňovacie rozdiely a odložená daň

V roku 2023 sme sa zlúčili s našou dcérskou spoločnosťou. Vznikli nám oceňovacie rozdiely na účte 416. Sme firma s povinnosťou auditu a tým pádom účtujeme aj o odloženej dani.
Neviem ako správne započítať účet 416 do odloženej dane, respektíve či ho tam vôbec počítať.
Našla som príklady, že účet 416 sa v rámci odloženej dane účtuje priamo 416/481. Čím si ale postupne tieto oceňovacie rozdiely na účte 416 vynulujem. Čo mi nepríde správne nakoľko účet 416 by sa mal preúčtovať na niektorý účet 42*. Nakoľko to nebolo v zmluve o zlúčení dohodnuté. Neviem tak zatiaľ urobiť.
Vo výpočte odloženej dane som vypočítala odložený daňový záväzok 6/7 oceňovacích rozdielov, keďže ich ideme zdaňovať 7 rokov a zaúčtovala 592/481. Toto mi ale ponížilo účtovný hospodársky výsledok o značnú sumu. Je to takto správne?

Poistenie zodpovednosti za škodu

Spoločnosť sa rozhodla uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu za svojich zamestnancov. Poistenie bude za zamestnancov platiť spoločnosť. V prípade škody, ktorú spôsobí zamestnanec, bude prijímateľom poistného plnenia spoločnosť.
1. Je toto poistenie daňovým výdavkom ?
2. Je toto poistenie nepeňažným príjmom zamestnanca ? (bude z neho platiť daň a odvody)
3. Môže byť uvedené zamestnaneckým benefitom za podmienky, že si spoločnosť určí rizikovú skupinu zamestnancov napr. v pracovnej zmluve, alebo v internej smernici, aby sa vyhla diskriminácii ?

Daň z príjmu

Chcela by som sa opýtať, podľa ktorého paragrafu sa postupuje v prípade používania automobilu len na firemné účely a zároveň paušalizácie 80/20 (nevedenie knihy jázd). Zaujíma ma skôr to krátenie všetkých výdavkov, aj odpisov v rozsahu 20%. Lebo väčšina účtovníkov čo viem, keď krátia PHL a auto sa používa výhradne na firemné účely tak si uplatňujú 100% všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou vozidla, ako aj odpisy.

Môj podnet bol na Vašu odpoveď (reakciu):
Ja odporúčam uplatňovať paušalizáciu 80/20 na motorové vozidlo v prípade ak dôvodom je nevedenie knihy jázd na účely preukazovania daňových výdavkov, pričom zámerom nie je poskytnutie na súkromné účely zamestnanca (konateľa) spoločnosti ale dôvod je zjednodušenie administratívy. V takomto prípade nevzniká nepeňažný príjem z dôvodu že neexistuje písomná dohoda o používaní motorového vozidla na súkromné účely zamestnancom a krátia sa všetky výdavky vrátane odpisov v rozsahu 20 % čo sa uvádza do daňového priznania na r. 15 TAB A pre právnické osoby.