Príjem z reklamy na Youtube

Chcem sa spýtať, či príjem z youtube, sídlo v USA – prijaté platby za reklamy počas uverejneného videa – z pohľadu dani z príjmov zdaníme na Slovensku? A z pohľadu DPH je potrebné zasielať súhrnný výkaz? Registrovali sme daňovníka na § 7a, pre istotu.

 

Súdny spor o pozemky a ich účtovanie

Naša spoločnosť kúpila v r. 2014 pozemky, ktoré sú momentálne predmetom súdneho sporu, že patria občanom mesta, v ktorom sídlime. Okresný súd rozhodol v prospech týchto občanov (žalobcov), takže sme to následne posunuli na krajský súd, ktorým im dal za pravdu v r. 2019. Na základe tohto rozhodnutia, hoci sme podali dovolanie, kataster zapísal ako vlastníkov pozemkov jednotlivých žalujúcich, ale uzatvorené to ešte zo strany krajského súdu nie je. Ako máme účtovne podchytiť skutočnosť, že pozemky už nie sú našim majetkom, hoci sme za nich v minulosti zaplatili? V prípade, že dovolanie na súd nebude úspešné, budeme vymáhať škodu od pôvodného vlastníka, od ktorého sme pozemky nadobudli. Je potrebné pozemky – vyradiť z účtovníctva, – presunúť na podsúvahu, – vytvoriť k nim opravné položky alebo rezervu, – čakať na vyjadrenie k dovolaniu, alebo sa naskytuje nejaká iná možnosť? Bude to nejak vôbec ovplyvňovať náklady r. 2020?

Poskytnuté náhrady dobrovoľníkom

Sme neštátne zdravotnícke zariadene poskytujúce služby – testovanie občanov na COVID-19 . So zdravotníkmi a administratívnymi pracovníkmi máme uzatvorené dobrovoľnícke zmluvy. Vyplácame im za odpracovaný deň náhrady za cestu na pracovisko, použité OPP a stravu. Sú tieto výdavky pre nás ako spoločnosť daňovým výdavkom?

Dotácie v cestovnom ruchu za mesiac november a december

Prosím o informáciu k zaúčtovaniu a zdaneniu dotácie v cestovnom ruchu, týkajúcej sa mesiaca november a december 2020. Hotelové zariadenie musí do konca mesiaca zostaviť a rovnako odoslať finančnej správe účtovnú závierku i daňové priznanie za rok 2020. Do dnešného dňa však neboli vydané pravidlá ani sprístupnené žiadosti k možnej covid dotácii za mesiace november a december, ktoré sú určené na pokrytie nákladov v súvislosti s poklesom tržieb. Nakoľko nie sú dané pravidlá ani nie je isté, či uvedenú dotáciu spoločnosť získa, nebola v roku 2020 ani dohadovaná a tým pádom ani zdanená. Nakoľko sa jedná o významnú sumu, moja otázka je, či je uvedený postup správny ? A v prípade, že získame nárok na danú dotáciu po zostavení účtovnej závierky , nebude potrebné urobiť dodatočné priznanie a dorovnať daň.

Prenájom vozidla od FO

Fyzická osoba prenajme svoje vozidlo právnickej osobe (sro) a v zmluve sa dohodnú, že všetky náklady súvisiace so servisom a udržiavaním vozidla bude znášať právnická osoba. Dohodnú sa tiež na tom, že vozidlo môžu využívať aj zamestnanci firmy. Za prenájom si fyzická osoba zinkasuje každý mesiac 100 eur.
1) Aký daňový výdavok si môže uplatniť právnická osoba vo svojom účtovníctve? Ide najmä o nájomné, servis vozidla, daň z motorových vozidiel a PHM? Musí viesť knihu jázd?
– Môže právnická osoba takéto prenajaté vozidlo využívať aj na vyplácanie cestovných náhrad zamestnancovi a využívanie vozidla takýmto spôsobom?

 

Vstupná cena predanej budovy nadobudnutá darom

FO nepodnikateľ v roku 2021 predá budovu (nebytové priestory), ktorú v roku 2017 nadobudla darom od svojho otca. Celková história prevodu nehnuteľnosti je nasledovná:

Otec kúpil budovu v roku 2006. V roku 2008 ho daroval synovi. Syn v roku 2014 (viac ako 5 rokov v držbe) daroval otcovi, ktorý ho v roku 2017 (menej ako 5 rokov v držbe) daroval synovi.

Syn mal v budove do roku 2017 zriadenú predajňu, budovu nezaradil do účtovníctva, neuplatnil si odpisy ani výdavky na údržbu, len výdavky na energie, vodu, plyn. V roku 2017 svoju predajňu postúpil inému podnikateľovi a budovu začal prenajímať ako FO nepodnikateľ. Budovu nezaradila do účtovníctva. Od roku 2017 syn vykonal na budove technické zhodnotenie, prístavbu, ktorá bola kolaudovaná v roku 2021.

1. Ako určiť vstupnú cenu predanej budovy?
2. Môže si uplatniť aj výdavky na prístavbu?

Čerpanie dotácie na podporu SZČO – podpora zamestnanosti

SZČO začala podnikať v 12/2020, prijala finančný príspevok v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 1 „Podpora SZČO“ v 12/2020 vo výške 5.600,-€. Okrem tohto príjmu prijala úhradu faktúry za poskytnuté služby vo výške 500,-€. Žiadne iné príjmy (ani z iného titulu) v r. 2020 nemala. Dotáciu v r. 2020 na určený účel nečerpala. Môže si za rok 2020 uplatniť paušálne výdavky, uplatniť si nezdaniteľnú čiastku a zdaniť v r. 2020 aj celý príjem z dotácie?
V roku 2021 by už prijatú dotáciu nezdaňovala, iba by si uplatňovala reálne výdavky, na ktoré by čerpala dotáciu. A v r. 2021 by sa ešte rozhodla, či uplatní opäť paušálne výdavky, alebo daňovú evidenciu, podľa toho, čo by vychádzalo výhodnejšie. Dá sa to takto urobiť, alebo treba len uplatňovať preukázateľné výdavky a dotáciu zdaniť v tom roku, v ktorom bola skutočne čerpaná?

Zdanenie príjmu letušky zo zahraničia (Dubaj)

Daňovníčka v roku 2020 bola zamestnaná ako letuška v spoločnosti so sídlom v Dubaji (Spojené arabské emiráty). Posledné tri mesiace v roku 2020 bola zamestnaná aj na Slovenku. Jej príjem na Slovensku je vyšší ako 2 207,10 €. Príjem z Dubaja nie je zdanený, lebo v Dubaji sa žiadne dane neplatia. Má uvedená daňovníčka povinnosť uviesť v daňovom priznaní aj príjem zo zamestnania letušky z Dubaja? V prípade, že áno, môže sa použiť metóda vyňatia príjmov?

Daňový bonus

Daňovník si chce uplatniť daňový bonus na dve deti, ktoré má s rôznymi matkami. Ani s jednou nebol/nie je zosobášený. Teda nie sú splnené porozvodové podmienky a súdne určenie striedavej starostlivosti, otec tvrdí, že sa stará rovnako o obe deti. Prvá matka, ktorá si daňový bonus uplatniť nemôže (poberá invalidný dôchodok a prídavky na dieťa), súhlasí s uplatnením DB otcom dieťaťa, peniaze jej otec poskytne v plnej výške. Druhá matka je s tým uzrozumená.

Ako účtovník nemám kapacitu skúmať, v ktorej domácnosti sa otec zdržiava a či sú s ním obe deti. Môžem uviesť obe deti v daňovom priznaní a vyžiadať daňový bonus na celý rok?

Ospravedlňujem sa za pomerne špecifickú otázku, ale ide mi o to, na kom je vlastne dôkazné bremeno určenia domácnosti v prípade, že rodičia nie sú zosobášení, ani rozvedení, keďže trvalý pobyt nie je podmienkou.

Krádež dlhodobého hmotného majetku – motorového vozidla

Klient/autopožičovňa/ – v máji 2017 mu ukradli auto, teda „dobrovoľne“ odovzdal auto na základe nájomnej zmluvy klientovi, samozrejme auto nevrátili, a tak klient podal trestné oznámenie, ja som v okamihu oznámenia /ústneho/ pozastavil odpisy na predmetné MV, 27.12.2018 prišlo Uznesenie z OR PZ, že prerušuje konanie, lebo sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe. Mali sme v roku 2017 – zostatkovú cenu MV naúčtovať na 549 nedaňovo a v roku 2018 zostatkovú hodnotu naúčtovať ako odpočítateľnú položku na základe uznesenia? A kedy bolo potrebné odviesť DPH, čo teraz hrozí ak by sme podávali dodatočné daňové priznanie k Dani z príjmov PO za rok 2017 a 2018, plus dodatočné DPH – odvedenie DPH z titulu krádeže MV.