Kategórie

Témy poradenstva


Každý z členov ZÚSK s balíkom Profi alebo Business môže po prihlásení do členskej sekcie (v pravom hornom rohu) kumulatívne položiť 3 otázky za kalendárny mesiac, max. 10 otázok za kalendárny rok z akejkoľvek oblasti (daňovej / účtovnej / mzdovej / právnej). Ide o operatívne poradenstvo na bežne sa vyskytujúce problémy z praxe. Otázky neprimeraného rozsahu (zahraničná legislatíva, odborné stanoviská a komplexné analýzy) nespadajú do rámca poradenstva poskytovaného ZUSK. Po zodpovedaní otázky jedným z našich špecialistov, budete informovaný na Vašu emailovú adresu zadanú pri registrácii.

Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Odpisy DHM spoločnosti v likvidácii

Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 1.9.2020. V dlhodobom majetku eviduje loď – rekreačnú. V programe bolo nastavene pri daňových odpisoch ( obstaraná v r. 2015) neodpisovať, t.z. že v účtovníctve boli zaúčtované účtovné odpisy, ktoré boli vždy ako rozdiel DO a UO pripočítané k základu dane. T.z. , že mám nejakú zostatkovú cenu účtovnú, a… Čítať viac »

Vypožičanie firemného automobilu

Právnická osoba – neplatiteľ DPH má automobily na operatívny leasing. Niektoré mesiace v roku niektoré autá neboli využívané a firma ich bezodplatne zapožičala (v zmluve o operatívnom prenájme je zakázané ich ďalej prenajímať): neziskovej organizácii – nespriaznenej osobe (nejde o propagáciu, firma nebola nikde uvedená, zmluva o výpožičke je, nie sú tam žiadne iné záväzky,… Čítať viac »

Stavebná činnosť a jej účtovanie

S.r.o. kúpilo pozemok. Na tomto pozemku bude stavať niečo ako „family centrum“. Čiže viac obchodov pod jednou strechou. Po realizácii celého projektu, postavení budovy, jednotlivé obchody predá záujemcom. Kam správne účtovať kúpený pozemok a následne všetky náklady súvisiace s výstavbou budovy?

Výnos z pohľadávky nadobudnutej postúpením

S.r.o. kúpilo pohľadávku vo výške 115 tis. EUR za 90 tis. EUR. Kam zaúčtovať výnos 25 tis. EUR? Účet 646 sa používa asi u toho, kto tu pohľadávku predal. Je tento výnos hneď aj zdaniteľným príjmom v plnej výške? Bez ohľadu na to, či bola pohľadávka uspokojená alebo nie? Ďakujem!

Dodanie služieb do Švajčiarska

Slovenská s.r.o, zatiaľ neregistrovaná pre DPH (nemala povinnosť) uzatvorila zmluvu o spolupráci so švajčiarskou firmou, na dodávku IT služieb. Moja otázka je, aké povinnosti ma slovenská s.r.o. pred tým ako začne fakturovať tieto služby, keďže ide o fakturáciu do tretích krajín, aký to bude mať vplyv na DPH? A akú odvolávku musí obsahovať vystavená faktúra?… Čítať viac »

Dobrovoľnícka činnosť a zdaňovanie príjmov z nej

Klient má uzatvorenú zmluvu o výkone dobrovoľníckej činnosti, kde mu organizácia poskytuje príspevok na stravné 200 € a uhrádza cestovné spojené s výkonom činnosti. Je pre klienta takýto príjem zdaniteľným a ak áno pod akým paragrafom ho má zdaniť?

Dodatočne vyfakturované poistné

Zahraničná poisťovňa dofakturovala v roku 2020 s.r.o. dodatočne poistné z obratu za roky 2015-2019. Keďže tieto náklady neboli uplatnené a zohľadnené vo výsledku hospodárenia za predchádzajúce roky a spoločnosť zaplatila vyššiu daň, je možné postupovať v tomto prípade podľa par. 17 ods. 29 Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov? T.j. spoločnosť si uplatní toto… Čítať viac »

Dohoda zamestnávateľa a zamestnanca pri cestovných náhradách

Je možné, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli, že pri pracovnej ceste mu bude preplácať iba nakúpené PHM (bez prepočítania PHM a bez amortizácie)? Zamestnanci s uvedeným súhlasia. A zároveň by som sa chcela opýtať, či ak zamestnávateľ určí ako dopravný prostriedok vlak 1. triedy a zamestnanci aj tak cestujú vlastným autom (lebo im to… Čítať viac »

Nákup materiálu na SK a spotrebovaný bez fakturácie v ČR

Firma platiteľ DPH, vykonáva elektroinštalačné práce v ČR. Pri týchto prácach sa stane, že pochybí drobný materiál, hmoždinka, klinec, alebo rozbijú nejakú skrinku na rozvádzači, ktorú musia vymeniť. S českým odberateľom sú zmluvne dohodnutý, že drobný materiál (robí to cca 100 € mesačne a suma za prevedené práce je cca 16 000 €) kupuje na… Čítať viac »