SZČO a platenie odvodov do SP

Ak SZČO, ktorá podniká viac ako rok a od 1.7.2023 by jej vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne – ako je potrebné postupovať, ak SZČO zruší živnosť napríklad k 31.5.2023? Bude (od 1.7.2023 bývalá SZČO) povinná hradiť odvody za rok 2022 aj v tomto prípade – a za aké obdobie?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 – odpisovanie majetku

Daňovník prenajíma obchodný priestor v osobnom majetku. Nehnuteľnosť doteraz neodpisoval, ale uvažuje o zaradení do obchodného majetku. (Odpisy nehnuteľnosti 20 rokov – odpisová skupina 5 – ide o nebytový priestor – obchod). Keďže nehnuteľnosť kúpil v 90-tych rokoch, podľa môjho názoru už by boli odpisy 0 EUR. Je možné nejakým spôsobom zahrnúť odpisy do nákladov, napríklad, ak bolo odpisovanie prerušené? Prípadne bola by možnosť predať nehnuteľnosť a následne ju o nejaký čas kúpiť späť a začať uplatňovať odpisy? (samozrejme kupujúci by pri predaji uhradil daň z predaja nehnuteľnosti).

 

Občianske združenie a s.r.o

Chcela by som sa spýtať v prípade, že štatutár občianskeho združenia /príjem má len taký, že nepodáva daňové priznanie/ založil jednoosobovú s.r.o a bude fakturovať pre OZ ubytovanie a stravu, OZ má zmluvu s obecným úradom na prenájom priestorov na školenie. S.r.o vrámci školení dodáva ubytovanie a stravovanie z hľadiska daňového úradu a účtovníctva je to správne, môžu spolu ako spriaznené osoby fakturovať?

 

Donáška jedla cez Wolt a evidovanie tržby cez e-kasu

Riešim v reštaurácii donášku cez Wolt. Predchádzajúca účtovníčka túto tržbu riešila cez ID, nakoľko táto donáška nebola evidovaná cez e-kasu. Môj názor je, že všetok predaj v reštaurácii, či je to osobný odber alebo donáška sa má hneď aj zaevidovať v e-kase (VRP) ako tržba. Je nejaká výnimka, že predaj cez Wolt sa nemusí evidovať v e-kase?

Predaj časti podniku a daňové posúdenie výplaty podielov na zisku

Spoločnosť A zvažuje predaj svojej časti (predaj časti podniku) spoločnosti B. Súčasťou predaja by mali byť o. i. aj záväzky voči spoločníkom z rozdelenia výsledku hospodárenia. Ide o nerozdelené zisky spred r. 2011, určené na vyplatenie (k vyplateniu nemohlo dôjsť kvôli nedostatku aktív). Podľa platných pravidiel je výplata dividend spred r.2011 oslobodená od platenia zdravotných odvodov.

Ak spoločnosť A prevedie (z titulu predaja časti podniku) tento záväzok (so súhlasom spoločníkov) na spoločnosť B a táto bude schopná záväzok splatiť, budú tieto dividendy stále oslobodené od zdravotných odvodov?

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Chcel by som sa opýtať ohľadne vyúčtovania pracovnej cesty:

  1. Môže použiť zamestnanec na pracovnú cestu vozidlo registrované na firmu? Zamestnávateľ podpíše so zamestnancom dohodu o poskytnutí súkromného vozidla na pracovnú cestu. Môže byť týmto súkromným vozidlom aj vozidlo registrované na firmu (inú, nie zamestnávateľ)?
  2. Ak nastúpil na pracovnú cestu 30. 06. 2021 a pri vyúčtovaní sa má použiť priemerná cena zverejnená Štatistickým úradom SR – použije sa cena za týždeň 21. 06. – 27. 06. 2021 alebo 28. 06. – 04. 07. 2021?
  3. Zákon o cestovných náhradách umožňuje, že ak zamestnanec pri vyúčtovaní nepredloží doklad o ubytovaní, je možné mu priznať náhradu za ubytovanie v zmysle § 35 zákona 283/2002 obvyklú v cene ubytovania v mieste výkonu pracovnej cesty napr. na základe prieskumu cien na internete – použitie priemeru? Bude takto priznaná náhrada uznaná a oslobodená od dane zamestnancovi?

Zmluva o dobrovoľníctve

Chcela by som sa poradiť ohľadne zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Nedopátrala som sa zatiaľ, ako je to s preplatením stravného, či sa to riadi ako u zamestnancov maximálnou sumou stravného, alebo sa dá v zmluve dohodnúť presná suma napr. 200 € (treba dokladovať bločky z reštaurácie?). Tak isto preplatenie cestovného, treba aby dobrovoľník zdokladoval napr. PHM cez cestovný príkaz každý deň? Môže byť cez túto zmluvu preplatený aj nákup pomôcok na výtvarnú výchovu alebo podobné edukačné materiály? Alebo toto musí riešiť OZ vo svojej réžii a poskytnúť dobrovoľníkovi k činnosti?

Auto nad 3,5 tony a tovar prevážaný odberateľovi

Firma ide kúpiť auto nad 3,5 tony značky IVECO. Auto bude využívať na prepravu tovaru iba na Slovensku, pôjde o krátke jazdy, iba o prepravu jednému odberateľovi. My však firme nebudeme prepravu fakturovať, majú ju zdarma, pretože berú veľké množstva tovaru. Auto bude zaradené do majetku a bude na ňom GPS systém.

Je potrebné aj rozšíriť živnosť spoločnosti, aj keď nebude o doprave fakturovať? Stačí kniha jázd z GPS?

Daň z ubytovania v robotníckej ubytovni

V žiadnom metodickom pokyne, ani v kategorizácii ubytovacích zariadení sme nanašli ubytovňu pre robotníkov.

Máme za to, že v tejto ubytovni neúčtujeme daň z ubytovania, nakoľko aj v zákone o miestnych daniach sa píše: „Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Myslíme si správne alebo sa mýlime?

Podnik v ťažkostiach

Chcela by som sa informovať, či je oficiálne schválená výnimka pre čerpanie dotácie aj pre podniky v ťažkostiach. V mediach to bolo prezentované, ale oficiálne stanovisko som nenasla. Je možné poslať aj link, na ktorom by som stiahla vyhlásenie k výnimke?