Odpovede

Najnovšie zodpovedané otázky


Zlúčenie občianskych združení – účtovanie


Občianske združenia sa zlúčili s dátumom 31/12/2020. Dňom 31/12/2020 zanikajúce združenie zaniklo, bolo vymazané z registra. Chcem sa opýtať, ako sa postupuje v tomto prípade? Ako sa uzavrie účtovne (zostatky) v zanikajúcom združení a prevedú do nástupníckeho združenia? Obe vedú podvojné účtovníctvo. Ide napr. o účty 211, 221, 384, 428, 431, 249.

Zlúčenie združení prebehlo na základe schválenia najvyšších orgánov združení a podpisom Zmluvy o zlúčení občianskych združení.

V zmluve o zlúčení sa okrem iného uvádza:

  1. 1. Zmluvné strany sa na základe rozhodnutí ich najvyšších orgánov, uvedených v článku II. odsek 2. 2. a 2. 3. tejto Zmluvy dohodli, že Zanikajúce združenie sa zrušuje a zaniká zlúčením s Nástupníckym združením.
  2. 2. Účinky zlúčenia Zmluvných strán nastávajú dňom podpisu tejto Zmluvy Zmluvnými stranami (ďalej len ako „Rozhodný deň“). Tento Rozhodný deň sa považuje tiež za určenie dňa, od ktorého sa úkony Zanikajúceho združenia považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckeho združenia. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely predpisov z oblasti účtovníctva a daní sa skončí účtovanie na účet Zanikajúceho združenia v deň predchádzajúci Rozhodnému dňu o 24:00 hod (dvadsiatej štvrtej hodine SEČ).
  3. 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Rozhodným dňom:
  4. a) prechádza imanie Zanikajúceho združenia, teda súbor (známy i neznámy) všetkého majetku, práv a záväzkov vzniknutých v súvislosti s činnosťou Zanikajúceho združenia, na Nástupnícke združenie;
  5. b) zaniká Zanikajúce združenie;
  6. c) Nástupnícke združenie sa stáva univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúceho združenia.

Odpovede na otázky v sekcii poradenstvo sú dostupné iba platiacim užívateľom. Ak už členom ste, prihláste sa, prosím, do svojho účtu. Ak členom nie ste, zaregistrujte sa a užívajte si výhody s členstvom spojené.

Ing. Mária Cvečková, CA

Zahŕňa odpovede na otázky týkajúce sa účtovných postupov (verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva) a správneho vykazovania skutočností v účtovnej závierke.

Pridajte sa k nám

Nenašli ste čo ste hľadali?


Spýtajte sa našich odborných poradcov a lektorov aj Vašu otázku! Každý člen ZÚSK môže každý mesiac položiť až 3 ľubovoľné otázky v piatich kategóriách na ktoré dostane odpoveď.

Staňte sa členom ZÚSK ešte dnes a čerpajte všetky výhody členstva už za 55 EUR ročne.

Chcem sa stať členom